Zakoni i propisi - Pravni savjeti 8 14.02.1992 Uredba o obveznom prebijanju obveza i potraživanja pravnih osoba u Republici Hrvatskoj s pravnim osobama u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 38/91 i 53A/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 14. veljače 1992. godine, donijela je

UREDBU

o obveznom prebijanju obveza i potraživanja pravnih osoba u Republici Hrvatskoj s pravnim osobama u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini

Članak 1.

Služba draištvenog knjigovodstva Hrvatske (u daljnjem tekstu: Služba Hrvatske) provest će prebijanje obveza i potraživanja pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj s pravnim osobama sa sjedištem u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini.

Članak 2.

Prebijanje obveza i potraživanja obvezno je za sve pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koje su svrstane u djelatnosti:

- 01 - Industrija i rudarstvo

- 02 - Poljoprivreda i ribarstvo

- 03 - Šumarstvo

- 04 - Vodoprivreda

- 05 - Građevinarstvo

- 06 - Promet i veze

- 07 - Trgovina

- 08 - Ugostiteljstvo i turizam

- 09 - Obrtništvo i osobne usluge

- 10 - Stambeno-komunalne djelatnosti i uređenje naselja i prostora

- 11 - Financijske, tehničke i poslovne usluge

- 12 - Prosvjeta, znanost, kultura i informacije

- 13 - Zdravstvena i socijalna zaštita.

Članak 3.

Predmet obveznog prebijanja obaeza i potraživanja su sve obveze pravnih osoba iz Republike Hrvatske prema pravnim osobama iz Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine iz dužničko-vjerovničkih odnosa po osnovi prometa robe i obavljanja usluga, obveze s naslova osiguranja i obveze po osnovi otplate kredita, koje su nastale do zaključno 31. prosinca 1991. godine a nisu izmirene do dana prijavljivanja.

Članak 4.

Obvezno prebijanje obveza i potraživanja pravnih osoba iz Republike Hrvatske s pravnim osobama iz Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine provest će se najkasnije do 28. veljače 1992. godine, a obračun izmirenih obveza i potraživanja provest će se preko računa u Službi sljedećeg dana.

Pravne osobe prijavljivat će svoje obveze, koje su predmet ove kompenzacije,17. i 18. veljače 1992. godine.

Članak 5.

Obveze iz članka 3. prijavljuju se na obrascu "Prijava obveza prema pravnim osobama iz Socijalističke Republike Bosne i Herćegovine", koja je sastavni dio ove uredbe.

Članak 6.

Prijavljivanjem obveza prema ovoj uredbi obvezno je za sve pravne osobe iz članka 2. koje do dana prijavljivanja nisu izmirile svoje obveze prema pravnim osobama iz Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine.

Članak 7.

Upute o načinu prijavljivanja obveza pravnih osoba iz Republike Hrvatske propisat će generalni direktor Službe društvenog knjigbvodstva Hrvatske.

Članak 8.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnini novinama".

Klasa: 306-01 /92-02

Urbroj : 5030116-92-3

Zagreb, 14. veljače 1992.

Potpredsjednik

dr. Milan Ramljak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

SLUŽBA DRUŠTVENOG KNJIGOVODSTVA HRVATSKE

Podružnica____________________________________________ Stranica ________

PRIJAVA OBVEZA PREMA PRAVNIM OSOBAMA IZ SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE

______________________________________ _________________________________

(Ukupni iznos dugovanja) (Broj vjerovnika)

______________________________________ _________________________________

(Naziv i sjedište Podnosioca) (Broj računa podnosioca)

_________________________________________________________________________________

Redni Naziv i sjedište Broj računa Svota

broj vjerovnika vjerovnika

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________

(Mjesto i datum) Žig i potpis podnosioca

_____________________________