Zakoni i propisi - Pravni savjeti 8 14.02.1992 Poslovnik Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

KOMISIJA ZA UTVRĐIVANJE RATNIH I PORATNIH ŽRTAVA

Na temelju članka 10. Zakona o utvrđivanju ratnih i poratnih žrtava II. svjetskog rata ("Narodne novine" br. 53A/91) Komisija za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava, na sjednici 11. veljače 1992. donijela je ;

POSLOVNIK

Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim se Poslovnikom uređuje način, rada i druga pitanja od značenja za rad Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava i njezinih vljeća (u daljnjem tekstu: Komisija). U pitanjima koja nisu uređena ovim Poslovnikom Komisija postupa po odredbama Poslovnika Sabora.

II. DJELOKRUG I NAČIN RADA KOMISIJE

Članak 2.

Komisija prikuplja podatke i dokazni materijal pomoću kojega utvrđuje:

1. Ratne žrtve - osobe stradale u razdoblju od 6. travnja 1941. do 9. svibnja 1945.

Ratne žrtve jesu:

- vojnici ubijeni u borbi,

- pogubljeni vojnici,

- poginuli, odnosno ubijeni pripadnici paravojnih formacija policija, financi, oružnici i slično,

- poginuli građani

- vojni službenici,

- svi ostali poginuli građani.

2. Poratne žrtve - osobe smrtno stradale nakon 9. svibnja 1945. Poratne žrtve jesu:

- ubijeni ratni zarobljenici,

- ubijeni građani zarobljeni s pripadnicima vojnih formacija, - ubijeni građani ili umrli od posljedica represije.

3. žrtve srpskog rata na Hrvatsku - osobe smrtno stradale nakon 17. kolovoza 1990.

4. Okolnosti i mjesta stradanja.

5. Počinitelje ratnih zločina.

Članak 3.

Komisija ostvaruje zadaće iz prethodnog članka na sjednicama Komisije i putem vijeća osnovanih za rad u pojedinim predmetima.

Članak 4.

Komisija može odlućivati (zauzimati stajalište o pitanjima iz svoga djelokruga) ako je sjednici nazočna većina članova Komisije, a odluke se donose većinom nazočnih. Vijeća

Članak 5.

Komisija osniva vijeća za rad u pojedinim predmetima, a u sastavu od 3 ili više članova. Predmet rada vijeća određuje Komisija.

Članak 6.

Članove vijeća imenuje Komisija između svojih članova, te iz redova povjesničara, pravnika, liječnika i drugih znanstvenih, stručnih i javnih radnika.

Članak 7.

Predsjednika vijeća imenuje vijeće između svojih članova.

Članak 8.

Vijeće u svom djelokrugu na temelju dokumenata, svjedočanstava i na drugi pogodan način utvrđuje povijesnu istinu o stvarnom broju žrtava, o okolnostima i mjestu stradanja te počiniteljima ratnih zločina.

Članak 9.

Na zahtjev predsjednika Komisije ili po završenom istraživanju vijeće o njemu podnosi pismeno izvješče predsjedniku Komisije. Izvješće treba sadržavati podatke o zadaći vijeća, o dostavljenim pripremnim radovima, o prijepornim pitanjima, bitnim pribavljenim dokazima, stručnim mišljenjima i vještačenjima te o žrtvama, okolnostima i mjestima stradanja.

Članak 10.

Kad predsjednik komisije primi izvješće daje ga na sjednicu Komisije radi odlučivanja. Predsjednik vijeća koje je vodilo postupak usmeno razlaže izvješće te, ako misli da je to potrebno, dopunski ga tumači. Nakon toga predsjednik otvara raspravu. Po završenoj raspravi predsjednik daje izvješće na odlučivanje. Ako Komisija ne prihvati izvješće, vraća ga vijeću koje ga je podnijelo, radi dopune ili obvezuje drugo vijeće ili nekoga od članova Komisije da obradi stajališta suprotna izvješću.

Članak 11.

Po potrebi, Komisija daje obvezne upute o radu vijeća.

Predsjednik Komisije

Članak 12.

Komisija ima predsjednika. Predsjednik Komisije saziva sjednice i organizira rad Komisije.

Članak 13.

Predsjednik Komisije:

- utvrđuje prijedlog programa racla Komisije,

- utvrđuje prijedlog izvješća o radu Komisije,

- koordinira rad vijeća,

- brine se o ostvarivanju suradnje s arhivima, muzejima, crkvenim institucijama, političkim organizacijama, poduzećima, državnim organima i drugim institucijama, organizacijama i tijelima koja raspolažu potrebnom dokumentacijom za zadaću Komisije,

- brine se o obnovi i održavanju grobova i grobišta žrtava iz članka 2. Zakona, te dostojnom obilježavanju i eventualnom prijenosu posmrtnih ostataka i dostojnom ukopu na drugom mjestu,

- brine se o osiguranju financijskih sredstava za rad Komisije.

- utvrđuje visinu nagrade i naknade troškova članovima Komisije u svezi s radom Komisije,

- određuje vještačenja,

- obavlja i druge poslove određene Zakonom i ovim Poslovnikom.

Članak 14.

Komisija ima tri potpredsjednika. Potpredsjednici Komisije zamjenjuju predsjednika ako je odsutan ili drukčije spriječen. Potpredsjednici Komisije pomažu u radu predsjedniku Komisije i, po njegovu ovlaštenju, obavljaju određene poslove iz njegova djelokruga.

Izjave građana

Članak 15.

Građani daju izjave pred vijećem Komisije Osim pred vijećem Komisije građani svoju izjavu mogu dati pred sudom, upravnim organom, diplomatsko-konzularnim predstavništvom Republike Hrvatske ili uredima Republike Hrvatske u inozemstvu. Izjavu potpisuje osoba koja ju je dala, te službena osoba pred kojom je daju. Organi iz stavka 1. ovoga članka dužni su, potkraj svakoga mjeseca, primljene izjave dostavljati Komisiji. O primljenim izjavama organi iz stavka 1. ovoga članka vode posebnu evidenciju.

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 16.

Ovaj poslovnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Zagreb, siječanj 1992.

Predsjednik Komisije

Vice Vukojević, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.