Zakoni i propisi - Pravni savjeti 7 12.02.1992 Pravilnik o načinu dezinfekcije prijevoznih sredstava kojima se prevoze pošiljke životinja, proizvodi životinjskog podrijetla i otpadna animalna tvar
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Na temelju članka 41. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštlti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 52/91). ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK

o načinu dezinfekcije prijevoznih sredstava kojima se prevoze pošiljke životinja, proizvodi životinjskog podrijetla i otpadna animalna tvar

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuje način čišćenja i dezinfekcije prijevoznih sredstava nakon istovara pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog podrijetla i otpadne animalne tvari (u daljnjem tekstu: pošiljke).

Čišćenje i dezinfekcija prijevoznih sredstava može se narediti i prije utovara pošiljaka ako to zahtijevaju epizootiološki ili higijenski razlozi.

Čišćenje i dezinfekcija iz stavka 1. i 2. ovog članka obavlja se pod kontrolom nadležnog veterinarskog inspektora.

Članak 2

Pod dezinfekcijom prijevoznih sredstava, u smislu ovog pravilnika, razumijeva se čišćenje i dezinfekcija samih prijevoznih sredstava te pribora za vezivanje, čišćenje, hranjenje, napajanje i istovar životinja (rampi) koji se stalno nalaze u prijevoznim sredstvima.

Pod prijevoznim sredstvima, u smislu ovog pravilnika, razumijevaju se sva prijevozna sredstva željezničkog, cestovnoga, pomorskoga, riječnoga i zračnoga prometa, te kontejneri (u daljnjem tekstu: prijevozna sredstva), kojima se prevoze pošiljke.

Prijevoznim sredstvima, u smislu stavka 2. ovog članka, ne smatraju se: skele, ribarski objekti koji se upotrebljavaju isključivo za ribarenje i plovni objekti kojima se u lokalnom prometu prevoze: pošiljke riba u svježem stanju ili pošiljke u otvorenoj ambalaži namijenjene neposrednoj potrošnji.

II. OBJEKTI ZA ČIŠČENJE I DEZINFEKCIJU PRIJEVOZNIH SREDSTAVA

Članak 3.

Čišćenje i dezinfekcija željezničkih i cestovnih prijevoznih sredstava obavlja se u objektima za dezinfekciju tih prijevoznih sredstava, a prijevoznih sredstava u pomorskom, riječnom i zračnom prometu, u luci ili pristaništu u kojem je iskrcana posljednja pošiljka.

Objekt za čišćenje i dezinfekciju prijevoznih sredstava u krugu izvoznog objekta, koristi se samo za vlastite potrebe.

Objekt za dezinfekciju prijevoznih sredstava mora imati:

1. odgovarajuće kolosiječne kapacitete za dezinfekciju željezničkih vozila, i prateće objekte i sredstva, ako se objekt nalazi u krugu željezničkog kolodvora;

2. odgovarajuće pristupne ceste s tvrdim kolničkim zastorom i betonskim parkiralištem za smještaj cestovnih vozila koja se šalju na dezinfekciju;

3. betonski ili asfaltni plato (natkriveni ili otkriveni) na kojem se čiste i dezinficiraju prijevozna sredstva sa zaštitom da se otpadne vode ne bi razlijevale izvan platoa, sa zatvorenom kanalizacijom i uređajima za odvod otpadnih voda u kolektore ili septičke jame;

4. dvokomorne ili višekomorne bazene (jame) ili kontejnere za skupljanje smeća iz prijevoznih sredstava koja se čiste, s tim da bazeni moraju imati poklopac koji se može dobro otvoriti i zatvoriti, a mogu se izgraditi i peći za spaljivanje smeća;

5. stabilnu nepokretnu dezinfekcijsku prskalicu s hladnom i vrućom vodom pod tlakom, potrebnom opremom i kemijskim sredstvima za dezinfekciju prijevoznih sredstava;

6. potreban pribor za čišćenje prijevoznih sredstava (lopate, metle, četke i dr.) i zaštitnu opremu, radnu odjeću i obuću;

7. umjetni izvor svjetla jakosti najmanje 550 luksa.

Članak 4.

U mjestima u kojima nema izgrađenih objekata za dezinfekciju željezničkih ili cestovnih prijevoznih sredstava, prijevozna sredstva mogu se dezinficirati i na mjestima što ih odredi nadležni veterinarski inspektor i to:

1. na mjestima na kojima će biti onemogućeno zagađivanje okoliša smećem i otpadnim vodama, što nastaju pri čišćenju i dezinfekciji prijevoznih sredstava;

2. na mjestima na kojima se mogu osigurati osnovni uvjeti za stručno obavljanje dezinfekcije;

3. na mjestima koja su udaljena od redovitog prometa ljudi i životinja.

III. ČIŠČENJE I DEZINFEKCIJA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA NAKON ISTOVARA POŠILJAKA

1. Čišćenje i dezinfekaja željezničkih i cestovnih prijevoznih sredstava

Članak 5.

Željeznička prijevozna sredstva moraju se dezinficirati najkasnije u roku od 96 sati od istovara, a ostala prijevozna sredstva odmah nakon istovara pošiljaka.

Nadležni organ koji obavi obvezni veterinarsko-sanitarni pregled pri istovaru pošiljaka iz željezničkih prijevoznih sredstava, utvrdit će odmah nakon istovara pošiljaka da li će se obaviti obična ili pojačana dezinfekcija i na željeznička prijevozna sredstva zalijepit će listić s otiskanim natpisom DEZINFICIRATI odnosno DEZINFICIRATI POJAČANO. U dnu listića upisuje se dan i sat istovara i stavlja se žig željezničkog kolodvora na kojem je istovar obavljen.

Cestovna prijevozna sredstva kojima su prevožene životinje i koja se vraćaju prazna iz inozemstva u Republiku Hrvatsku moraju, o obavljenoj dezinfekciji nakon istovara, imati potvrdu nadležnog organa zemlje iz koje dolaze. Ako dezinfekcija tih sredstava nije obavljena, granični veterinarski inspektor odredit će da se dezinfekcija obavi na graničnom prijelazu, ili na drugom za to određenom mjestu.

Ako se cestovna ili željeznička prijevozna sredstva upućuju na dezinfekciju u drugo mjesto, moraju se zatvoriti i plombirati.

Članak 6.

Željeznička i cestovna prijevozna sredstva čiste se da bi se iz njih odstranilo smeće te organske i druge nečistoće.

Čišćenje iz stavka 1. ovoga članka obavlja se na slijedeći način:

1. površine prijevoznih sredstsva i ambalaža poliju se hladnom vodom, a pri pojačanoj dezinfekciji protiv virusa i nesporogenih užročnika natapaju se vrućom 2%-tnom otopinom natrijeve lužine (NaOH) odnosno protiv sporogenih uzročnika zaraznih bolesti - otopinom klornog vapna ili drugog odgovarajućeg klornog preparata koji sadrži 5% djelatnog klora u otopini ili 5%-tnom otopinom formaldehida i tako se ostavi 15 minuta. Nakon toga se iz prijevoznih sredstava izbace smeće, dlake, perje i drugi otpaci koji ostanu nakon istovara pošiljke;

2. sa stropa, stijenki, pribora za hranjenje, napajanje i vezivanje i druge opreme i ambalaže sastruže se sva nečistoća. tako da ne ostanu tragovi smeća i druge nečistoće;

3. sve površine prijevoznih sredstava dobro se isperu vrućom vodom pod tlakom odgovarajućom prskalicom, uz istovremeno ribanje tih površina, s tim da se najprije pere unutrašnja strana vozila, a ako je vozilo zagađeno izvana - i s vanjske strane.

Pri običnoj dezinfekciji prijevoznih sredstava, za pranje iz stavka 2. točke 3. ovog članka, može se upotrijebiti hladna voda, ali samo s prskalicom pod visokim tlakom.

Članak 7.

Smeće, nečistoća i otpaci iz željezničkih i cestovnih prijevoznih sredstava skupljaju se u objektima za dezinfekciju prijevoznih sredstava i slažu u betonske bazene i kontejnere. Ako se posumnja na zaraznu bolest, smeće se prije odlaganja nakvasi otopinom klornog vapna s najmanje 5% djelatnog klora.

Smeće, nečistoća i otpaci na mjestima utovara i istovara moraju se skupljati u,betonske bazene ili kontejnere. Ako se sumnja na zarazu, dezinfekcija se obavlja na način propisan u stavku 1. ovog članka.

Ako se zbog sumnje na zarazu obavlja pojačana dezinfekcija prijevoznih sredstava, a nema peći za spaljivanje, prikupljeno smeće, nečistoća i otpaci moraju se na betonskoj, asfaltnoj ili kamenoj podlozi dobro nakvasiti otopinom klornog vapna u kojem ima najmanje 5% otopine djelatnog klora ili kaporita, pa se više puta promiješaju i dobro sabiju u betonske jame ili pažljivo zakopaju.

Članak 8.

Dezinfekcija željezničkih i cestovnih prijevoznih sredstava može biti obična i pojačana.

Dezinfekcija iz stavka 1. ovog članka obavlja se nakon čišćenja prijevoznih sredstava na način propisan u članku 6. ovog pravilnika.

Članak 9.

Obična dezinfekcija prijevoznih sredstava obavlja se na način da se sve površine željezničkih ili cestovnih prijevoznih sredstava natapaju vrućom otopinom dezinficijensa, do izdašnog vizuelnog vlaženja.

Otopina dezinficijensa iz stavka 1. ovog članka može se upotrijebiti kao 2%-tna otopina natrijeve lužine, 2%-tna otopina formaldehida; otopina klornog preparata s najmanje 3% djelatnog klora, a može se upotrijebiti i otopina nakog komercijalnog preparata za dezinfekciju s tim da se preparat upotrebljava na način naznačen u uputi proizvodača i da se vrsta preparata mijenja,jednom mjesečno.

Pola sata nakon obične dezinfekcije, prijevozna sredstva se isperu vodom.

Članak 10.

Pojačana dezinfekcija prijevoznih sredstava obavlja se ako pošiljka potječe iz zaraženog područja ili ako se pri istovaru pošiljke utvrdi da je pošiljka zaražena ili ako postoji sumnja da je zaražena nekom od zaraznih bolesti životinja iz članka 8. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti, ovisno o vrsti i otpornosti uzročnika zarazne bolesti.

Članak 11.

Ako se pojačana dezinfekcija prijevoznth sredstava obavlja zbog nesporogenog uzročnika zaraznlh bolesti sve unutarnje i vanjske površine prijevoznih sredstava, nakon pranja i sušenja, natapaju se otopinom klornog vapna koji sadrži 3% djelatnog klora u otopini (ili odgovarajućim klornim preparatom) ili 2%-tnom otopinom formaldehida.

Ako se pojačana dezinfekcija obavlja zbog virusnih uzročnika, prijevozna sredstva se, nakon pranja i sušenja, polijevaju vrućom 2%-tnom otopinom natrijeve lužine.

Jedan sat nakon pojačane dezinfekcije, prijevozna sredstva moraju se oprati vrućom vodom.

Članak 12.

Pojačana dezinfekcija koja se obavlja zbog sporogenih uzročnika zaraznih bolesti obavlja se tako što se površine prijevoznih sredstava nakon pranja dezinficiraju otopinom klornog vapna ili drugim odgovarajućim klornim preparatom koji sadrži 5% djelatnog klora u otopini ili 5%-tnom otopinom formaldehida.

Petnaest minuta nakon vlaženja, prijevozna se sredstva mehanički očiste i ponovo se sve površine navlaže istom količinom i istim dezinficijensom. Jedan sat nakon dezinfekcije prijevozna sredstva se moraju oprati vrućom vodom.

Članak 13.

Klorni preparati, posebno klorno vapno, moraju se čuvati na tamnom mjestu, u dobro zatvorenim posudama, a neposredno prije pripremanja otopine moraju se ispitati na postotak djelatnog klora da bi se mogla pripremiti propisana koncentracija otopine.

Otopina klornih preparata mora se pripremiti neposredno prije izvođenja dezinfekcije. Klorni preparati s manje od 15% djelatnog klora ne smiju se upotrebljavati za spravljanje dezinfekcijskih otopina.

Članak 14.

Dezinfekcija pribora za vezivanje, čišćenje, hranjenje i napajanje životinja, pribora za čišćenje prijevoznih sredstava, obora, rampi i drugih predmeta u željezničkim ili cestovnim prijevoznim sredstvima koji su bili u neposrednom dodiru s pošiljkom, obavlja se, ovisno o vrsti materijala, opaljivanjem na plamenu, kuhanjem u vodi, vodenoj pari ili pranjem u dezinfekcijskom sredstvu - otopini.

Članak 15.

Nakon dezinfekeije željezničkih prijevoznih sredstava, zamjenjuje se naljepnica s kojom je prijevozno sredstvo poslano na dezinfekeifu s naljepnicom koja sadrži otiskani natpis DEZINFICIRANO ILI POJAČANO DEZINFICIRANO.

Na naljepnicama se upisuje dan i mjesto gdje je obavljena dezinfekcija i stavlja pečat pravne odnosno fizičke osobe koja je obavila dezinfekciju prljevoznog sredstva.

Dezinficirana željeznička prijevozna sredstva treba zatvoriti i plombirati.

2. Čišćenje i dezinfekaja plovnih objekata

Članak 16.

Plovni obfekti - brodovi (riječni i pomorski) čiste se i dezinficiraju na način i sredstvima koji su propisani za čišćenje i dezinfekciju željezničkih i drugih prijevoznih sredstava iz članka 6. do 14. ovog pravilnika.

Članak 17.

Na plovnom se objektu čiste i dezinficiraju samo unutarnje strane objekta, i to u luci odnosno pristaništu u kojem se obevi posljednji iskrcaj pošiljke iz plovnog objekta.

Mjesto na kojem će se obaviti dezinfekcija plovnog objekta odreduju lučki odnosno pristanišni organi.

Ako se čišćenje i dezinfekcija plovnog objekta ne mogu obaviti u luci ili pristaništu iz stavka 1. ovoga članka, nadležni organ može dopustiti da se čišćenje i dezinfekcija obave u tijeku putovanja do slijedeće luke ili pristaništa a svakako izvan obalnog područja i mogućnosti ekoloških posljedica.

Članak 18.

Ako je pošiljka prevožena u izdvojenoj prostoriji ili prostoru na plovnom objektu, čisti se i dezinficira samo ta prostorija ili taj prostor.

Ako se pošiljka prevozi u prostoriji ili prostoru zajedno s ostalim pošiljkama (generalni teret, denčane pošiljke) očistit će se i dezinficirati samo onaj dio te prostorije ili prostora na kojem se nalazi pošiljka, pri ćemu se vodi računa o tome da se ne ošteti teret koji se prevozi.

Članak 19.

Smeće i otpaci iz plovnog objekta što ostaju nakon njegova čišćenja i dezinfekcije ne smiju se baciti u otvoreno more, u slobodni riječni tok, u luke i pristaništa, zimovnike ili kanale.

Sa smećem i otpacima iz stavka 1. ovog članka postupit će se na način propisan u članku 7. ovog pravilnika.

3. Čišćenje, dezinfekaja zračnih prijevoznih sredstava

Članak 20.

Dezinfekcija zračnih prijevoznih sredstava obavlja se u dogovoru sa zapovjednikom zrakoplova u okviru pravila kompanije, u odnosu na servis i specifičnosti zrakoplova kao i antikordivnosti dezificijensa i postupka dezinfekcije.

IV. DEZINFEKCIJA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA PRIJE UTOVARA POŠILJAKA

Članak 21.

Prijevozna se sredstva prije utovara dezinficiraju nakon čišćenja, a na način i sredstvima što ih odredi nadležni veterinarski inspektor.

V. DEZINFEKCIJA MJESTA ZA UTOVAR, PRETOVAR I ISTOVAR POŠILJAKA

Članak 22.

Mjesta za utovar, pretovar i istovar pošiljaka moraju se nakon utovara, pretovara ili istovara temeljito očistiti i podvrgnuti običnoj dezinfekciji.

Ako se sumnja na pojavu zarazne bolesti, mjesta za utovar, pretovar ili istovar pošiljaka dezinficirat će se na način i sredstvima kojima se obavlja pojačana dezinfekcija.

VI. EVIDENCIJA O OBAVLJENOJ DEZINFEKCIJI

Clanak 23.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju poslove dezinfekcije prijevoznih sredstava vode evidenciju koja sadrži:

1) dan, mjesec i godinu kada je dezinfekcija obavljena i mjesto obavljanja dezinfekcije;

2) vrstu i registarski broj odnosno naziv prijevoznog sredstva;

3) vrstu obavljene dezinfekcije (obična ili pojačana) i tko je dezinfekciju obavio;

4) sredstva kojima je obavljena dezinfekcija;

5) potpis ovlaštene osobe.

Nakon dezinfekcije prijevoznih sredstava izdaje se potvrda u kojoj se navode podaci iz stavka 1. ovog članka, koju ovjerava nadležni organ pod čijom je kontrolom dezinfekcija obavljena.

VII. PRELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 24.

Na dan stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu dezinfekcije prijevoznih sredstava kojima se prevoze pošiljke životinja, životinjskih proizvoda, životinjskih sirovina i životinjskih otpadaka ("Službeni list SFRJ", br. 22/89 i "Narodne novine", br. 52/91).

Članak 25.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 322-01 /92-01 /30

Urbroj : 525-06-92-1

Zagreb, 29. siječnja 1992.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Ivan Tarnaj, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.