Zakoni i propisi - Pravni savjeti 7 12.02.1992 Naredba o jedinstvenom djelovanju službe zaštite spomenika kulture u Republici Hrvatskoj
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PROSVJETE, KULTURE I ŠPORTA

Na temelju članka 4. Uredbe o djelatnosti odgoja, obrazovanja, kulture, tehničke kulture i športa za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 55/91 ), donosim

NAREDBU

o jedinstvenom djelovanju službe zaštite spomenika kulture u Republici Hrvatskoj

I.

Radi zaštite interesa Republike Hrvatske, osobito u izvršavanju posebnih zadaća kojima je cilj zaštita spomenika kulture za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske, te s time u svezi obnova ratom oštećenih spomenika kulture, uspostavlja se jedinstveno djelovanje službe zaštite spomenika kulture u Republici Hrvatskoj i uređuju odnosi službe zaštite s ustanovama u arhivskoj, muzejsko-galerijskoj i bibliotečnoj djelatnosti. .

II.

Jedinstveno djelovanje službe zaštite iz točke 1. ove naredbe ostvaruju Zavod za zaštitu spomenika kulture Ministarstva prosvjete, kulture i športa (u daljnjem tekstu: Zavod), svi regionalni. meduopćinski i općinski zavodi za zaštitu spomenika kulture, Gradski zavod za zaštitu i obnovu spomenika kulture i prirode Grada Zagreba te restauratorski zavodi (u daljnjem tekstu: zavodi) Rad svih zavoda objedinjava Zavod.

III.

Posebne zadaće iz točke I. ove naredbe obavljaju i sve ustanove u arhivskoj, muzejsko-galerijskoj i bibliotečnoj djelatnosti (u daljnjem tekstu: ustanove u kulturi). Arhiv Hrvatske, Nacionalna i sveučilišna biblioteka i Muzejsko-dokumentacijski centar, kao matične organizacije, objedinjavaju rad arhivske, bibliotečne i muzejsko-galerijske djelatnosti, svaka unutar svoje djelatnosti.

IV.

U cilju djelotvornog i operativnog obavljanja zadaća zaštite spomenika kulture osnivaju se uredi kako slijedi:

1. U sastavu Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Osijek uredi za zaštitu spomenika kulture sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Vukovaru. Slavonskoj Požegi i Daruvaru,

2. U sastavu Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Zagreb ured za zaštitu spomenika kulture sa sjedištem u Sisku,

3. U sastavu Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Rijeka uredi za zaštitu spomenika kulture sa sjedištem u Puli i Malom Lošinju,

4. U sastavu Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Split ured za zaštitu spomenika kulture sa sjedištem u Hvaru. Posebnom odlukom Ministarstva prosvjete, kulture i športa utvrđuje se početak rada i nadležnosti, te ustrojstvo i djelokrug pojedinog ureda Način rada ureda pobliže uređuje direktor regionalnog zavoda svojim aktom.

V.

Zavodi i ustanove iz točke II. i III. ove naredbe, pored poslova koje obavljaju u skladu s postojećim pozitivnim propisima Republike Hrvatske i međunarodnim konvencijama u oblasti zaštite spomenika kulture, obavljaju i slijedeće posebne zadaće:

- prikupljaju i dostavljaju Zavodu podatke i dokumentaciju o štetama uzrokovanim ratnim razaranjima na objektima i predmetima spomenika kulture;

- utvrđuju prioritet i provode sklanjanje i evakuaciju pokretnih spomenika kulture na području svoje djelatnosti i u svojem djelokrugu;

- obavljaju stručne poslove u svezi s popisom i procjenom ratnih šteta na objektima i predmetima spomenika kulture;

- obavljaju i druge poslove u svezi sa zaštitom spomenika kulture za koje se ukaže potreba zbog ratnog stanje ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske, kao i zbog potreba obnove ratom oštećenih spomenika kulture.

VI.

Zavod pored poslova koje obavlja u skladu sa zakonom i međunarodnim konvencijama u oblasti zaštite spomenika kulture obavlja i slijedeće posebne zadaće:

- vodi centralnu i zbirnu evidenciju šteta prouzrokovanih ratnim razaranjima na spomenicima kulture i izrađuje izvješće o tome;

- obavlja povjerene stručne poslove na procjeni šteta od ratnih razaranja;

- utvrđuje i predlaže prioritete sanacije šteta od ratnih razaranja na spomenicima kulture i raspodjelu sredstava osiguranih za tu namjenu;

- skrbi da fondovi kulture ostvaruju utvrđene investicijske prioritete na sanaciji šteta i osiguravaju sredstva potrebna za njihovo izvršavanje:

- koordinira poslove na sklanjanju i evakuaciji pokretnih spomenika kulture i vodi centralnu evidenciju sklonjenih i evakuiranih spomeničkih fondova;

- izvješćuje i dostavlja nadležnim organima unutarnjih poslova, tužilaštva i sudova raspoložive podatke u svezi s nestalim i otuđenim pokretnim spomenicima kulture,kao i podatke o razaranjima i oštećenjima na spomenicima kulture;

- obavlja i druge poslove u svezi sa zaštitom spomenika kulture za koje se ukaže potreba zbog ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenošti Republike Hrvatske, kao i zbog potrebe obnove ratom oštećenih spomenika kulture.

VII.

Ravnatelji svih zavoda i ustanova u kulturi dužni su surađivati s obrambenim formacijama i institucijama, te ministarstvima i drugim državnim organima na republičkoj, regionalnoj i općinskoj razini glede zaštite i obnove oštećenih i ratom ugroženih spomenika kulture.

VIII.

U izvršavanju posebnih zadaća iz ove naredbe svi djelatnici zavoda iz točke II. i IV. te ustanova u Kulturi iz točke III. ove naredbe, dužni su bez odlaganja provoditi odluke, upute i naloge Zavoda kao i dostavljati mu potrebne informacije i dokumentaciju. Neizvršavanje posebnih zadaća iz ove naredbe povlači primjenu odredbi o odgovornosti djelatnika u skladu s općim aktima zavoda, te članka 14. stavka 1. i 2. Uredbe o djelstnosti odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture i športa za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske.

IX.

Ovlašćuje se direktor Zavoda da donese akte o načinu jedinstvenog djelovanja službe zaštite spomenika kulture kojima će se pobliže urediti međusobni odnosi u obavljanju posebnih zadaća utvrđenih ovom naredbom, kao i akte kojima će se pobliže urediti odnosi službe zaštite i ustanova u kulturi na provedbi ove naredbe.

X.

Ovisno o ukazanoj potrebi za hitno operativno izvršenje pojedinih posebnih zadaća iz ove naredbe direktor Zavoda imenuje posebne stručne ekipe. Aktom o imenovanju stručne ekipe pobliže še uređuju njihove zadaće predvidivo vrijeme za njihovo izvršenje, sjedište ekipe za vrijeme izvršavanja tih zadaća, financiranje, kao i drugi uvjeti potrebni za ostvarivanje posebnih zadaća.

XI.

Za izvršavanje posebnih zadaća iz ove naredbe i rad zavoda ravnatelji zavoda neposredno su odgovorni direktoru Zavoda. U izvršavanju posebnih zadaća iz ove naredbe, ravnatelji Arhiva, Hrvatske Nacionalne i sveučilišne biblioteke i Muzejsko-dokumentacijskog centra koordiniraju svoj rad s direktorom Zavoda. Regionalni i općinski zavodi obavljaju nadzor i koordiniraju rad na poslovima zaštite i spašavsnja kulturnih dobara svih ustanova iz arhivske, muzejsko-galerijske i bibliotečne djelatnosti, čija su sjedišta na području djelovanja tih zavoda.

XII.

Radi koordinacije i utvrđivanja posebnih zadaća, kojima je cilj zaštita kulturnih dobara za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske pri Zavodu se osniva operativno tijelo. Operativno tijelo čine predstavnik Ministarstva prosvjete, kulture i športa, predstavnik Arhiva Hrvatske, predstavnik Nacionalne i sveučilišne biblioteke i predstavnik Muzejsko-dokumentacijskog centra, te direktor Zavoda koji rukovodi operativnim tijelom Operativno tijelo za svoj rad neposredno je odgovorno ministru prosvjete, kulture i športa.

XIII.

Posebnim aktom Ministarstva prosvjete, kulture i športa propisat će se način osiguranja sredstava za provedbu ove naredbe.

XIV.

Za provedbu ove naređbe zadužuje se Zavod. Ovlašćuje se direktor Zavoda da u provođenju ove naredbe donosi pobliže instrukcije i upute.

XV.

Ova naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 612-06/91-01-85

Urbroj : 532-03-3/4-91-02

Zagreb. 29. studenoga 1991.

Ministar prosvjete, kulture i športa akademik

Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.