Zakoni i propisi - Pravni savjeti 7 12.02.1992 Odluka Ustavnog suda republike Hrvatske broj U/I-26/1991. od 22. siječnja 1992.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici 22. siječnja 1992. godine. donio je ovu

ODLUKU

1. Poništava se Odluka Skupštine općine Rijeka o uknjižbi i predbilježbi nekretnina u društvenom vlasništvu ("Službene novine općine Rijeka", br. 28/90).

2. Ova Odluka objavit će se u "Narodnim novinama" i u "Službenim novinama općine Rijeka."

Obrazloženje

Odlukom navedenom u izreci određeno je da će se u zemljišnim knjigama uknjižiti nekretnine u društvenom vlasništvu te prava koje pojedine društvene pravne osobe imaju na te nekretnine ; pravo korištenja, uz istodobno naznačenje općine Rijeka kao nositelja vlasništva tih nekretnina. Nekretnine u smislu ove Odluke, jesu zemljišta i zgrade (objekti) koje koriste taksativno navedeni subjekti.

Javno pravobranilaštvo Republike Hrvatske, Klinički bolnički centar u Rijeci i Dom zdravlja u Rijeci podnijeli su ovom Sudu prijedloge za pokretanje postupka ocjenjivanja ustavnosti i zakonitosti Odluke navedene u izreci. U tim se prijedlozima navodi da je osporena Odluka u suprotnosti s Ustavom Republike Hrvatske i odredbama pojedinih zakona (članak 36. Zakona o političkim organizacijama - "Narodne novine", br.19/90. i članci 2, 3, 4. i 5. Zakona o načinu raspodjele nekretnina, sredstava, prava i obveza dosadašnjih zajednica općina - "Narodne novine", br. 55/88). Nadalje, u prijedlozima se ističe da je osporena Odluka u suprotnnsti i sa Zakonom o uknjižbi nekretnina u društvenom vlasništvu.

Ustavni sud Republike Hrvatske prihvatio je prijedloge i rješenjem br. U/I-26/1991. od 9. svibnja 1991. godine pokrenuo postupak ocjenjivanja ustavnosti i zakonitosti navedene Odluke.

Nakon provedenog postupka, ocjenjujući osporenu Odluku, Sud je utvrdio da je ta Odluka nesuglasna sa Ustavom i zakonom Ustav Republike Hrvatske u članku 48. stavku 1. jamči pravo vlasništva. Zatim, u članku 7. Zakona o osnovnim vlasničkopravnim odnosima ("Službeni list SFRJ", br. 6/80 i 36/90), koji je Zakonom o preuzimanju Zakona o osnovnim vlasničkopravnim odnosima ("Narodne novine", br. 53/91) preuzet kao republički zakon, određeno je da se stjecanje, zaštita i prestanak prava vlasništva uređuje zakonom. Osporena Odluka, određujući prijenos određenih nekretnina s pojedinih pravnih osoba, organa i drugih subjekata na općinu Rijeka kao - kako se navodi nositelja vlasništva tih nekretnina, očito negira ustavno jamstvo prava vlasništva odnosno uređuje odnose u vezi s nekretninama iz Odluka nesuglasno s navedenom zakonskom odredbom.

Nadalje, osporena Odluka nesuglasna je i s preuzetim Zakonom o uknjižbi nekretnina u društvenom vlasništvu ("Službeni list SFRJ", br: 12/65. i "Narodne novine"; br. 52/71). Naime, odredbom članka 3. toga Zakona određeno je da će se uknjižba nekretnina u društvenom vlasništvu izvršiti:1. na osnovi pravomoćne odluke suda ili drugog nadležnog organa kojom se utvrđuje da je nekretnina prešla u društveno vlasništvo; 2. na osnovi ovjerenog ugovora koji sadrži odredbu da se nekretnina može uknjižiti kao društveno vlasništvo; i 3. na osnovi jednostrane isprave kojom se vlasnik nekretnina odriče prava vlasništva u korist društvene zajednice. Prema odredbi članka 4 tog Zakona, ako se iz isprave na osnovi koje se uknjižuje nekretnina u društvenom vlasništvu ne može ustanoviti tko je nositelj prava korištenja uknjižit će se kao nosilac prava korištenja općina na području koje se nalazi ta nekretnina. Iz tih zakonskih odredaba nedvojbeno proizlazi da je osporena Odluka također nesuglasna i s njima. Te zakonske odredbe ne omogućavaju, a također niti odredbe nekog drugog zakona, uknjižbu na način kako to određuje navedena Odluka. Osim toga u konkretnom slučaju nije ispunjen zakonski uvjet (nemogućnost ustanovljenja nositelja prava vlasništva) da bi se moglo općinu Rijeka naznaćiti u Odluci kao "nositelja vlasništva tih nekretnina."

To su razlozi zbog kojih je odlučeno kao u izreci.

Broj : U/I-26/ 1991.

Zagreb, 22. siječnja 1992.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r