Zakoni i propisi - Pravni savjeti 6 07.02.1992 Uredba o dodjeljivanju stalnih novčanih nadoknada
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 39/91 i 53A/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 6. veljače 1992. donijela je

UREDBU

o dodjeljivanju stalnih novčanih nadoknada

Članak 1.

Osobama zaslužnim zbog njihove znanstvene, kulturne i druge društvene djelatnosti, mogu se dodjeljivati stalne novčane nadoknade ako njihov materijalni položaj ne odgovara njihovim zaslugama. Osobama iz prethodnoga stavka smatraju se: znanstvenici, prosvjetni radnici, stvaratelji, reproduktivni umjetnici, novinari i publicisti, športaši i športski radnici, zdravstveni radnici, ekolozi kao i osobe zaslužne u očuvanju javnih dobara. Poslije smrti osoba iz stavka 2. ovog članka, stalna novčana nadoknada može se dodijeliti i članovima njihove obitelji.

Članak 2.

Kriterije za dodjeljivanje i obustavu stalne novčane nadoknade zaslužnim osobama i članovima njihovih obiteIji iz članka I. ove uredbe utvrđuje Vlada Republike Hrvatske.

Članak 3.

Rješenje o dodjeljivanju stalne novčane nadoknade osobama iz članka 1. ove uredbe donosi Administrativna komisija Vlade Republike Hrvatske. Administrativna komisija Vlade Republike Hrvatske će rješenjem obustaviti isplatu stalne novčane nadoknade osobama iz članka 1. ove uredbe, ako se izmijene uvjeti i okolnosti pod kojima je dodijeljenja.

Članak 4.

Protiv rješenja iz članka 2. ove uredbe može se izjaviti žalba Vladi Republike Hrvatske.

Članak 5.

Dodijeljene stalne novčane nadoknade uvećavaju se tijekom godine svaka tri mjeseca prema porastu prosječne mjesečne plaće zaposlenih u Republici Hrvatskoj u pretposljednjem tromjesečju, a ovisno o osiguranim sredstvima u Proračunu Republike Hrvatske. Postotak uvećanja nadoknada iz stavka 1. ovog članka utvrđuje Administrativna komisija Vlade Republike Hrvatske prema prijedlogu Ministarstva financija.

Članak 6.

Sredstva za isplatu stalnih novčanih nadoknada osiguravaju se u Proračunu Republike Hrvatske.

Članak 7.

Korisnicima stalnih novčanih nadoknada koji su tu nadoknadu ostvarili prema propisima što su se primjenjivali do dana stupanja na snagu ove uredbe, odredit će se nadoknada u visini i na način utvrđen ovom uredbom.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje važiti Odluka o dodjeljivanju stalnih novčanih naknada ("Narodne novine", broj 54/70).

Članak 9.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 061-06/92-01/01

Urbroj : 5030113-92-2

Zagreb, 6. veljače 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.