Zakoni i propisi - Pravni savjeti 6 07.02.1992 Uredba o dopunama Uredbe o načinu održavanja likvidnosti u plaćanjima prema inozemstvu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Temeljem članka 5. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", broj 53/91) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 6. veljače 1992. godine donijela je

UREDBU

o dopunama Uredbe o načinu održavanja likvidnosti u plaćanjima prema inozemstvu

Članak 1.

U Uredbi o načinu održavanja likvidnosti u plaćanjima prema inozemstvu ("Narodne novine", br. 71/91) iza članka 4. dodaju se nova dva članka 4a. i 4b. koji glase:

"Članak 4a.

Novčanom kaznom od 45.000 do 225.000 hrvatskih dinara kaznit će se za privredni prijestup poduzeće, banka ili druga pravna osoba:

1 ) ako kupi ili proda devize, efektivni strani novac, strane čekove i strana kreditna pisma po tečaju hrvatskog dinara koji nije utvrđen prema odredbi iz članka 2. ove uredbe ;

2) ako izvezenu robu odnosno obavljene usluge stranim osobama ne naplati u roku od 60 dana odnosno u roku produženom od Narodne banke Hrvatske prema odredbi iz članka 3. ove uredbe;

3) ako ne proda devize Narodnoj banci Hrvatske prema odredbama članka 4. ove uredbe. Za radnje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se za privredni prijestup i odgovorna osoba u poduzeću, banci ili drugoj pravnoj osobi novčanom kaznom od 3.000 do 15.000 hrvatskih dinara.

Članak 4b.

Novčanom kaznom od 45.000 do 200.000 hrvatskih dinara kaznit će se za prekršaj fizička osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja samostalno obavlja privrednu i drugu djelatnost osobnim radom, odnosno osobnim radom i sredstvima u vlasništvu građana a prema zakonu nema status pravne osobe:

1. ako kupi ili proda devize, efektivni strani novac, strane čekove i strana kreditna pisma po tečaju hrvatskog dinara koji nije utvrđen prema odredbi iz članka 2. ove uredbe;

2. ako izvezenu robu odnosno obavljene usluge stranim osobama ne naplati u roku od 60 dana odnosno u roku produženom od Narodne banke Hrvatske prema odredbi iz članka 3. ove uredbe."

Članak 2.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klas: 450-01/91-01/42

Urbroj : 5030112-92-1

Zagreb, 7. veljače 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.