Zakoni i propisi - Pravni savjeti 6 07.02.1992 Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. 7akona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Sabora RepubIike Hrvatske ("Narodne novine", broj 39/91 i 53A/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 6. veljače 1992. godine donijela je

UREDBU

o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

Članak 1.

U Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine". broj 27/91) u članku 3. točka 1. se briše, a točke 2. i 3. postaju točke 1. i 2.

Članak 2.

U stavku 2. članka 4. riječ "jedne" zamjenjuje se riječju "dvije", a riječ "dvije" zamjenjuje se rijećju "jedne".

Članak 3.

U stavku 2 članka 7. riječi "godina dana" zamjenjuju se riječima "dvije godine".

Članak 4.

U stavku 1. članka 10. iza točke 4. dodaje se zarez i nova točka 5. koja glasi: "5. opći popust".

Članak 5.

U stavku 1. članka 13. iz alineje 4. briše se točka i dodaje se nova alineja 5. koja glasi: "- 30% kada stan kupuje supružnik ili malodobno dijete (usvojenik) stanara koji je poginuo u obrani suverene Republike Hrvatske ili je smrtno stradao kao žrtva u tim oružanim sukobima." Stavak 2. mijenja se i glasi: "Popust prema alinejama 1.-4. stavka 1. ovog članka može iznositi najviše 50% u slučaju isplate cijene stana odjednom odnosno 35% u slučaju otplate, a kada se primjenjuje alineja 5. najviše 80% u slučaju isplate cijene stana odjednom, odnosno 65% u slučaju obročne otpl'ate". Stavak 5. briše se. Stavak 6. postaje stavak 5.

Članak 6.

U stavku 2. članka 12. riječi "Fakultet građevinskih znanosti" zamjenjuje se riječima "Institut građevinarstva Hrvatske".

Članak 7.

Iza članka 13. dodaju se novi članci 13a: i 13b. koji glase:

"Članak 13a.

Opći popust koji se priznaje kupcu iznosi 30% cijene utvrđene prema članku 10. stavak 1. točka 1.- 4. ovog zakona.

Članak 13b.

Malodobno dijete čija su oba roditelja poginula u obrani suverene Republike Hrvatske ili su smrtno stradali kao žrtve u tim oružanim sukobima, ima pravo na popust u visini 100% cijene stana utvrđene prema članku 10. stavak 1. točka 1. i 2. ovog zakona. U slučaju iz stavka 1. ovog članka malodobno dijete nema pravo na povrat vlastitih sredstava koja je stanar uložio u stan."

Članak 8.

Stavak 1. članka 17. mijenja se i glasi: "Rok obročne otplate ne može biti duži od :32 godine, a visina godišnjeg obroka ne može biti manja od 1,2% zbroja vrijednosti iz točke 1. i 2. stavka 1. članka 10. ovog zakona."

Članak 9.

U točki 1. stavka 1. članka 24. iza rečenice "za pribavljanje stanova za preseljenje stanara iz stanova n privatnom vlasništvu", dodaju se riječi "te za preseljenje stanara kojima su stanovi srušeni u oružanim sukobima", a riječi za nadoknadu stanarima - građanskim osobama kod kupnje stana iz stambenog fonda Jugoslavenske narodne armije" brišu se.

Članak 10.

Članak 25. mijenja se i glasi: "Novac ostvaren prodajom stanova koje prodaju poduzeća ili druge pravne osobe, osim općine odnosno grada, koristi se:

- 20% za dodjelu nepovratne pripomoći za otplatu kamata stambenih kredita i za kreditiranje pod povoljnim uvjetima pribavljanja stanova za potrebe svojih radnika;

- 30% za izgradnju i popravak građevinskih objekata srušenih ili oštećenih u oružanom sukobu;

- 35% za izvršavanje programa općina odnosno grada iz članka 24. ovog zakona;

- 15% prema odluci prodavatelja. Novac iz alineje 2. stavka 1. ovog članka doznačuje se Fondu za izgradnju i popravak građevinskih objekata srušenih ili oštećenih u oružanom sukobu osnovanom pri Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i stambeno-komunalne djelatnosti, a novac iz alineje 3. stavka 1. ovog članka doznačuje se općini odnosno gradu."

Članak 11.

Iza članka 25. dodaju se novi članci 25a. i 25b. koji glase:

"Članak 25a.

Prodavatelj stana na kome je u oružanom sukobu nastala šteta veća od 10% njegove građevinske vrijednosti nije dužan doznačiti novac iz alineje 2. stavka 1. članka 25. ovog zakona Fondu iz stavka 2. članka 25. ovog zakona, već ga je dužan koristiti prvenstveno za obnovu tog stana.

Članak 25b.

Visinu štete iz Članka 25a. ovog zakona utvrđuje sudski vještak prema količini oštećenih elemenata primjenom cijene elemenata objavljenih u Biltenu u standardnoj kalkulaciji radova u visokogradnji koji objavljuje Institut građevinarstva Hrvatske, a koji je korišten kod utvrđivanja građevinske vrijednosti dotičnog stana."

Članak 12.

U stavku 1. članka 28. riječ "jedne" zamjenjuje se riječju "dvlje".

Članak 13.

Članak 29. briše se.

Članak 14.

Iza članka 31. dodaje se novi članak 31a. koji glasi: "Članak 31a. Fond u stambenom gospodarstvu dužan je na zahtjev prodavatelja ili kupca omogućiti korištenje podataka bitnih za prodaju stana (zapisnik o bodovanju stana, površine stambenih i poslovnih prostora u zgradi i sl.)."

Članak 15.

U Članku 33. iza riječi "24" briše se točka, dodaje zarez i riječi "25. i 25a.".

Članak 16.

Iza članka 33. dodaje se novi članak 33a. koji glasi:

"Članak 33a.

Novčanom kaznom od 10.000 do 25.000 hrvatskih dinara kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba fonda u stambenom gospodarstvu ako ne postupi prema odredbi članka 31a. ovog zakona".

Članak 17.

Od dana stupanja na snagu ove uredbe prestaje važiti Uredba o korištenju sredstava ostvarenih prodajom stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", broj 56/91 ).

Članak 18.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 370-01 /92-03/06

Urbroj : 5030112-92-6

Zagreb, 7. veljače 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.