Zakoni i propisi - Pravni savjeti 6 07.02.1992 Odluka o osnivanju Zaklade Kraljica Jelena
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 47. stavak 1. Zakona o igrama na sreću i zabavnim igrama ("Narodne novine", br. 61/91), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 6. veljače 1992. godine donijela je

ODLUKU

o osnivanju Zaklade "Kraljica Jelena"

I.

Pri Ministarstvu rada, socijalne skrbi i obitelji osniva se Zaklada "Kraljica Jelena" (u daljnjem tekstu: Zaklada) za financiranje socijalno-humanitarnih i drugih potreba utvrđenih zakonom. Sjedište Zaklade je u Zagrebu, Ulica baruna Trenka br. 6. Zaklada ima pečat okruglog oblika koji sadrži tekst: "Republika Hrvatska, Ministarstvo rada, socijalne skrbi i obitelji, Zaklada "Kraljica Jelena", Zagreb".

II.

U Zakladu izdvajaju se sredstva koja se ostvare priređivanjem igara na sreću od interesa za Republiku a služe za financiranje:

- socijalno-humanitarnih potreba,

- potreba i programa rada invalida,

- programa "Hrvatskog radiše" za samozapošljavanje,

- programa za zaštitu i druge potrebe djece i mladeži,

- priprema zaštite i spašavanje ljudskih života u nepogodama,

- rada s ovisnicima i

- poticanje razvitka športa. Zaklada može stjecati i druga sredstva, primati legate i na drugi način u skladu sa zakonom uvećavati sredstva Zaklade. Sredstva Zaklade vode se na posebnom računu.

III.

Sredstvima Zaklade raspolaže Komisija koju imenuje Vlada Republike Hrvatske u sastavu: potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske zadužen za društvene djelatnosti, kao predsjednik Komisije, i četiri člana koji se imenuju na prijedlog ministara nadležnih za financije, prosvjetu, kulturu i šport, rad, socijalnu skrb ii obitelj i zdravstvo. Administrativno-stručne i računovodstvene poslove za Zakladu obavlja Ministarstvo rada, socijalne skrbi i obitelji.

IV.

Sredstva Zaklade raspoređuju se prema namjenama utvrđenim u točki II. ove odluke u skladu s ovim pravilima:

1. za program ostvarivanja socijalno-humanitarnih potreba 20-25%

2. za program i potrebe organizacija invalida 10-15%

3. za program "Hrvatskog radiše" za samozapošljavanje 20-25%

4. za program ostvarivanzja zaštite i drugih potreba djece i mladeži 15-20%

5. za pripreme i spašavanje ljudskih života u nepogodama 5- 10%

6. za rad s ovisnicima 5-10%

7. za poticanje razvitka športa 10-15%

V.

Komisija iz toćke III. ove odluke donosi godišnji financijski plan Zaklade. Financijskim planom Zaklade, u skladu s pravilima iz točke IV. ove odluke raspoređuju se sredstva za pojedine namjene. 'Naredbodavac za izvršenje financijskog plana Zaklade je predsjednik Komisije iz točke III. ove odluke.

VI.

Raspored sredstava na nosioce pojedinih programa aktivnosti obavlja Komisija iz točke III. ove odluke na osnovi programa ostvarivanja potreba koje se financiraju u sklopu pojedine namjene usuglašenih u ministarstvu nadležnom za područje u kojem se aktivnost ostvaruje.

VII.

Program ostvarivanja potreba iz točke VI. ove odluke mora sadržavati podatke o:

1. vrsti, broju i opsegu potreba ostvarivanja kojih se osigurava u sklopu pojedine namjene sredstava,

2. način ostvarivanja programa - aktivnosti, nosioce aktlvnosti, obuhvat osoba kojih se potrebe ostvaruju pojedinim programom i drugo,

3. vrsti i iznosu troškova potrebnih za provođenje pojedinih programa,

4. svrsi i ciljevima koji se žele ostvariti provođenjem pojedinog prograrna,

5. druge podatke na osnovi kojih se može utvrditi postojanje potreba i njihov opseg, očekivane efekte i opravdanost planiranih troškova za provođenje pojedinog programa

VIII.

Korisnici sredstava Zaklade dostavljaju Komisiji iz točke III. ove odluke zahtjeve za financiranje godišnjeg programa do kraja listopada tekuće godine za narednu godinu. Iznimno od stavka 1. ove točke korisnici sredstava zahtjeve i programe za 1992. godinu mogu podnijeti do kraja ožujka 1992. godine.

IX.

Svi korisnici sredstava Zaklade dužni su najmanje jednom godišnje podnijeti izvješće Komisiji iz točke III. ove odluke o ostvarivanju programa i o utrošku dobivenih sredstava prema namjeni za koju su dana. Komisija iz točke III. ove odluke dužna je o ostvarivanju sredstava Zaklade, te o rasporedu i korištenju tih sredstava za financiranje potreba prema namjenama iz točke II. ove odluke podnositi izvješće Vladi Republike Hrvatske najmanje dvaput godišnje, te zaključni račun Zaklade.

X.

Sredstva Zaklade koja se raspoređuju na osnovi ove odluke doznačuju se korisnicima kvartalno, a konačan obračun i doznaka raspoređenih sredstava obavlja se na osnovi zaključnog računa Zaklade za godinu za koju se sredstva raspoređuju.

XI.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 550-01/92-01/02

Urbroj : 5030104-92-1

Zagreb, 6. veljače 1992.

Predsjednik

dr Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.