Zakoni i propisi - Pravni savjeti 6 07.02.1992 Odluka o povjeravanju obavljanja poslova Hrvatskog centra za međunarodni sistem podataka o serijskim publikacijama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Republike Hrvatske("Narodne novine", broj 41/90, 8/91,14/91 i 53A/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 6. veljače 1992. godine, donijela je

ODLUKU

o povjeravanju obavljanja poslova Hrvatskog centra za međunarodni sistem podataka o serijskim publikacijama

I.

Vlada Republike Hrvatske povjerava obavljanje poslova Hrvatskog centra za međunarodni sistem podataka o serijskim publikacijama (International Serials Data System - u daljnjem tekstu ISDS) Institutu informacijskih znanosti Zagreb - Centru za praćenje i unapređivanje znanstvene lzdavačke djelatnosti.

II.

Poslovi iz točke 1. ove odluke obuhvaćaju naročito:

- identifikaciju i bibliografsku kontrolu serijskih publikacija sustavnim popisivanjem i

- zadovoljavanje tekućih potreba korisnika.

U okviru identifikacije i bibliografske kontrole serijskih publikacija su sljedeći zadaci:

- uspostavljanje kontakata s izdavačima i ostalim korisnicima u svezi svih pitanja o ISDS-u;

- dodjeljivanje međunarodnog standardnog broja za serijske publikacije (International Standard Serial Number - u daljnjem tekstu ISSN) serijskim publikacijama, briga o njegovoj točnoj upotrebi i sprečavanje zloupotrebe;

- sustavno popisivanje serijskih publikacija koje izlaze u zemlji;

- izgrađivanje i održavanje nacionalne baze podataka s ISDS zapisima;

- sudjelovanje u poslovima standardizacije koji se odnose na serijske publikacije i njihovu bibliografsku kontrolu na nacionalnom i internacionalnom planu;

- suradnja u daljnjem razvoju ISDS-a i usklađivanju procedura, formata i standarda aktivnim djelovanjem u radu ISDS-a;

- priključivanje vlastitih zapisa internacionalnoj bazi podataka koju održava Internacionalni centar, ispravljanje i ažuriranje tih zapisa.

Zadovoljavanje potreba korisnika sastoji se u:

- dodjeli ISSN-a izdavačima i ostalim korisnicima na njihov zahtjev;

- poticanju izdavača da tiskaju ISSN na serijskim publikacijama;

- promicanju korištenja ISSN-a kao kontrolnih brojeva, u ručnim i strojnim sustavima koje održavaju izdavači, pretplatničke agencije, knjižnice i ostale ustanove koje daju informacije;

- promicanju korištenja ISSN-a u citiranju serijskih publikacija;

- širenju informacija iz nacionalnih i internacionalnih ISDS baza podataka;

- suradnji u nacionalnim programima koji se odnose na serijske publikacije, kao što je izgradnja centralnih kataloga, informacijskih mreža, itd., te naročito u praćenju i unapređivanju znanstvene izdavačke djelatnosti.

III.

Prava i obveze koje proističu iz ove odluke uredit će se posebnim ugovorom kojeg će s Institutom informacijskih znanosti zaključiti ministar znanosti, tehnologije i informatike.

IV.

Sredstva za provođenje ove odluke osiguravaju se iz sredstava Republičkog fonda za znanost pri Ministarstvu znanosti, tehnologije i informatike.

V.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa:640-02/92-01/01

Urbroj: 5030104-92-4

Zagreb, 5. veljače 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić. v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.