Zakoni i propisi - Pravni savjeti 6 07.02.1992 Pravilnik o izdavanju vodoprivrednih uvjeta, vodoprivrednih suglasnosti i vodoprivrednih dozvola
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Na temelju članka 19. Zakona o vodama ("Narodne novine", br. 53/90 i 9/91), i članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine", br.16/78, 50/78, 29/85, 48/85, 41/90 47/90 i 53A/91), te članka 14. Zakona o ustrojstvu republičke uprave ("Narodne novine", br. 41/90, 43/90, 59/90 i 53A/91) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, donosi

PRAVILNIK

o izdavanju vodoprivrednih uvjeta, vodoprivrednih suglasnosti i vodoprivrednih dozvola

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuje postupak za izdavanje vodoprivrednih uvjeta, vodoprivrednih suglasnosti i vodoprivrednih dozvola, uvjeti koje moraju ispuniti podnositelji zahtjeva i uređuju druga pitanja u svezi s izdavanjem tih akata.

Članak 2.

Vodoprivredne uvjete izdaju:

1. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za vodoprivredu (u daljnjem tekstu: "Uprava za vodoprivredu") u slučajevima iz stavka 2. članka 21. Zakona o vodama, osim za objekte koji nemaju tehnološke otpadne vode opterećene opasnim odnosno štetnim tvarima.

2. Javno vodoprivredno poduzeće "Hrvatska vodoprivreda" (u nastavku teksta: "Hrvatska vodoprivreda") - u svim slučajevima kada zakonom na to nije izričito ovlaštena Uprava za vodoprivredu (stavak 1. članka 21. Zakona u vodama).

3. Javno vodoprivredno poduzeće za slivno područje Grada Zagreba u slučaju iz članka 107. Zakona o vodama.

Vodoprivrednu suglasnost izdaju:

1. Uprava za vodoprivredu u slučajevima iz točke 1 stavka 1. ovoga članka, u slučajevima kada se vodoprivredna suglasnost izdaje za izgradnju novih ili rekonstrukciju postojećih vodoprivrednih i drugih objekata i postrojenja te za vađenje šljunka, pijeska i kamena na međudržavnim vodama kada je to od značenja za vodni režim.

2. "Hrvatska vodoprivreda" za slučajeve iz točke 2. stavka 1. ovog članka.

3. Javno poduzeće za slivno područje Grada Zagreb u slučaju iz članka 107. Zakona o vodama.

Vodoprivredne dozvole izdaju:

1. Uprava za vodoprivredu u slučajevima iz stavka 2. članka 30. Zakona o vodama, osim za objekte koji nemaju tehnološke otpadne vode opterečene opasnim odnosno štetnim tvarima.

2. Općinski organ uprave nadležan za poslove vodoprivrede u slučaju iz stavka 1. članka 30. Zakona o vodama.

3. "Hrvatska vodoprivreda" kada je za to ovlaštena odlukom općinske skupštine (stavak 4. članka 30. Zakona o vodama).

Članak 3.

Vodoprivredni uvjeti, vodoprivredne suglasnosti i vodoprivredne dozvole su samostalni upravni akti, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno. Pod posebnim zakonom iz stavka 1. ovoga članka smatraju se odredbe zakona prema kojima se na osnovi vodoprivrednih uvjeta, odnosno vodoprivrednih suglasnosti izdaju drugi samostalni upravni akti.

II. POSTUPAK ZA IZDAVANJE VODOPRIVREDNIH UVJETA

Članak 4.

Postupak za izdavanje vodoprivrednih uvjeta koji su samostalni upravni akti pokreće se na pismeni zahtjev zainteresirane pravne odnosno fizičke osobe. Postupak za izdavanje vodoprivrednih uvjeta koji nisu samostalni upravni akti pokreće nadležni organ određen posebnim zakonom. Zahtjev za izdavanje vodoprivrednih uvjeta podnosi se organu, odnosno javnom poduzeću nadležnom za izdavanje vodoprivrednih uvjeta iz članka 2. ovog pravilnika putem organizacijske jedinice "Hrvatska vodoprivreda" u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu, koja djeluje na vodnom području na kojem se izvode radovi za čije se izvođenje vodoprivredni uvjeti traže. Iznimno od stavka 3 ovoga članka, kada vodoprivredne uvjete izdaje Javno vodoprivredno poduzeće za slivno područje Grada Zagreba zahtjev za izdavanje vodoprivrednih uvjeta podnosi se Javnom vodoprivrednom poduzeću "Vodoprivreda Zagreb".

Članak 5.

Zahtjevu za izdavanje vodoprivrednih uvjeta prilažu se:

1. podaci o lokaciji (opis i pregledna situacija lokacije, te kopija katastarskog plana),

2. osnovni tehnički podaci o objektu (namjena, gabariti, kapaciteti...),

3. opis tehnološkog procesa,

4. podaci o potrebnim količinama vode i načinu opskrbe vodom,

5. podaci o količinama, stupnju zagadenja, načinu obrade i dispoziciji otpadnih voda.

Za veće i složenije objekte prema potrebi se osim dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka prilaže i:

1. idejno, odnosno koncepcijsko rješenje usuglašeno s provedbenim urbanističkim planom, prihvaćeno odlukom o odvodnji za sustave odvodnje otpadnih voda i pripadajuće centralne uređaje za pročišćavanje otpadnih voda određenih područja,

2. idejno, odnosno koncepcijsko rješenje sustave vodoopskrbe usuglašeno s provedbenim urbanističkim planom jednog ili više područja,

3. studije o utjecaju na okolinu za objekte za koje je prema posebnom popisu propisana njena izrada, s ocjenom stručne komisije,

4. program istražnih radova s opisom načina provođenja istraživanja kada se radi o regionalnim i detaljnim geološkim istraživanjima,

5. druga potrebna dokumentacija po ocjeni primatelja zahtjeva. Uz zahtjev za izdavanje vodoprivrednih uvjeta obavezno se prilaže odgovarajuća administrativna taksa.

Clanak 6.

Kada su vodoprivredni uvjeti samostalni upravni akti moraju imati sastavne dijelove propisane za rješenje prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku i naziv "vodoprivredni uvjeti". Na vodoprivredne uvjete iz stavka 1. ovoga članka stavlja se pečat organa odnosno organizacije koja ga izdaje s grbom Republike Hrvatske. Vodoprivredni uvjeti koji nisu samostalni upravni akti moraju sadržavati uvjete i obrazloženje, odredbu o potrebi izdavanja vodoprivredne suglasnosti te nose naziv vodoprivredni uvjeti.

Članak 7.

Sadržaj vodoprivrednih uvjeta mora biti u skladu s propisima o vodama, vodoprivrednom osnovom odnosno drugom odgovarajućom vodoprivrednom dokumentacijom. Vodoprivrednim uvjetima mora se osigurati zaštita od štetnog djelovanja voda, zaštita voda od zagađivanja, pravilno korištenje i gospodarenje vodama, a osobito da se:

- voda koristi racionalno,

- ne ugrožava propisana vrsta (kategorija) površinskih i podzemnih voda, te voda obalnog mora,

- ne ugrožavaju postojeći i mogući izvori pitke vode, - ne sprečava proticanje velike vode i leda,

- ne prouzročuju poplave priobalnih zemljišta,

- ne sprečava ili ne pogoršava plovidba na plovnim vodotocima i kanalima,

- ne ometa izvođenje drugih objekata, radova i postrojenja na vodnom području ili slivu,

- tehno-ekonomskom dokumentacijom obuhvate svi objekti i osiguranja ukoliko su potrebni i izazvani: građenjem objekta, izvođenjem geoloških istraživanja ili ostalim radnjama za koje se izdaju vodoprivredni uvjeti.

III. POSTUPAK ZA IZDAVANJE VODOPRIVREDNIH SUGLASNOSTI

Članak 8.

Postupak za izdavanje vodoprivrednih suglasnosti pokreće se na pismeni zahtjev zainteresirane pravne, odnosno fizičke osobe. Odredbe stavka 3. i 4. članka 4. ovoga pravilnika primjenjuju se i na podnošenje zahtjeva za izdavanje vodoprivrednih suglasnosti.

Članak 9.

Zahtjevu za izdavanje vodoprivrednih suglasnosti prilažu se:

1. za vodoprivredne suglasnosti kojima su prethodili vodoprivredni uvjeti i koje nisu samostalni upravni akti (stavak 1. članak 24. Zakona o vodama):

- uvjeti uređenja prostora, odnosno vodoprivredni uvjeti,

- izvedbena i druga dokumentacija u skladu s izdanim vodoprivrednim uvjetima,

- izjavu odgovornog projektanta o ispunjenju utvrđenih vodoprivrednih uvjeta u izrađenoj dokumentaciji,

- propisana administrativna taksa;

2. za vodoprivredne suglasnosti za radove koji se ne smatraju građenjem, a koji mogu utjecati na promjene u vodnom režimu i koje su samostalni upravni akt, (stavak 2. članak 24. Zakona o vodama):

- tehnički opis, opis lokacije sa situacijom u preglednom mjerilu,

- podaci o sondažnim bušenjima (način provođenja i svrhu istraživanja ako se radi o geološkim i hidrogeološkim radovima),

- tehnički opis, opis lokacije sa situacijom u preglednom mjerilu,

- podaci o sondažnim bušenjima (način provođenja i svrhu istraživanja ako se radi o geološkim i hidrogeološkim radovima),

- podaci o mineralnoj sirovini, eksploatacijskom području (gabariti, profili i količine eksploatacije, podaci o kineti plovnog puta), - tehnička rješenja uređenja vodnog režima,

- elaborat o sanaciji eksploatacijskog polja s utvrđenim etapama izvođenja,

- propisana administrativna taksa.

Ukoliko podaci iz stavka 1. ovoga članka nisu dovoljni za izdavanje vodoprivredne suglasnosti, primatelj zahtjeva, zatražit će od investitora u roku od 8 dana dopunu potrebnih podataka.

Članak 10.

Organ, odnosno poduzeće, nadležan za izdavanje vodoprivredne suglasnosti obavezno pečatom i potpisom ovlaštene osobe ovjerava tehno-ekonomsku dokumentaciju na koju izdaje vodoprivrednu suglasnost.

Članak 11.

Vodoprivrednom suglasnosti koja se izdaje u svezi sa izgradnjom novih i rekonstrukcijom postojećih objekata i postrojenja te za promjenu tehnologije, utvrđuje se da je tehnička dokumentacija izrađena u skladu s propisima o vodama, vodoprivrednom osnovom i vodoprivrednlm uvjetima. Vodoprivredna suglasnost iz stavka 1. može se izdati u obliku klauzule kojom se konstatira da su ispunjeni svi uvjeti iz izdatih vodoprivrednih uvjeta. Iznimno od odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka ukoliko tehnička dokumentacija nije izrađena u skladu s propisima o vodama, vodoprivrednom osnovom i vodoprivrednim uvjetima, izdavanje vodoprivrednih uvjeta se odbija rješenjem.

Članak 12.

Vodoprivredna suglasnost za radove koji se ne smatraju građenjem, a koji mogu utjecati na promjene u vodnom režimu je samostalni upravni akt - rješenje, koje nosi naziv vodoprivredna suglasnost. Vodoprivrednom suglasnošću iz stavka 1. ovog članka određuju se način i uvjeti za izvođenje radova, potrebna ispitivanja u toku radova, obaveza vođenja dokumentacije, provođenje vodoprivrednog nadzora, te vrijeme važenja vodoprivredne suglasnosti. Na vodoprivredne suglasnosti iz ovog članka stavlja se pečat organa odnosno organizacije koja izdaje vodoprivrednu suglasnost, s grbom Republike Hrvatske.

Članak 13.

Vodoprivredna suglasnost za eksploataciju šljunka, pijeska ili kamena može se izdati na osnovi tehničke dokumentacije iz točke 2, stavka 1. članka 9. ovog pravilnika, i to za količine :

- koje ne mijenjaju gabarite vodotoka u takvoj mjeri da ugrožavaju stabilnost korita ili obala mora, sigurnost plovnog puta i koje su obnovljive u određenom vremenskom razdoblju,

- koje bitno ne utječu na hidrauličke elemente vodotoka i ne ometaju pronošenje nanosa i leda,

- koje nemaju nepovoljan utjecaj na vodonosne slojeve, ako se eksploatacija vrši na području iz članka 88. stavka 3. Zakona o vodama.

IV. IZDAVANJE VODOPRIVREDNIH DOZVOLA

Članak 14.

Postupak za izdavanje vodoprivredne dozvole pokreće se na pismeni zahtjev pravne odnosno fizičke osobe koja u svezi s obavljanjem djelatnosti koristi i upotrebljava vodu, ispušta otpadne vode, vode s promijenjenim svojstvima ili otpadnim tvarima (članak 28. Zakona o vodama).

Zahtjev za izdavanje vodoprivredne dozvole podnosi se organu, odnosno poduzeću iz stavka 3. članka 2. ovoga pravilnika, putem organizacijske jedinice "Hrvatska vodoprivreda", u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu prema sjedištu tražitelja dozvole.

Članak 15.

Uz zahtjev za izdavanje vodoprivredne dozvole prilaže se:

1. pregledna situacija s oznakom izvorišta i zahvata vode, odnosno lokacija drugih objekata korištenja i ispuštanja vode u širem prostoru,

2. pregledna situacija objekata i uređaja,

3. uvjeti uređenja prostora i građevinska dozvola, odnosno vodoprivredni uvjeti i vodoprivredna suglasnost,

4. zapisnik o tehničkom pregledu i dozvola za uporabu,

5. druga dokumentacija, kojom korisnik raspolaže, a može biti od interesa za izdavanje vodoprivredne dozvole (općinska odluka o odvodnji, pravilnik o sastavu otpadnih voda koje se ispuštaju u javnu kanalizaciju i drugo).

Članak 16.

Zahtjevu za izdavanje vodoprivredne dozvole, ovisno o sadržaju vodoprivredne dozvole, uz dokumentaciju iz članka 15. ovog pravilnika prilaže se osobito:

1. za korištenje voda iz izvorišta za javnu vodoopskrbu te za korištenje mineralnih i termalnih voda: - dokumentacija o istražnim radovima kojom se dokazuje kvaliteta i raspoloživa količina vode za vodoopskrbu,

- dokumentacija zahvata vode s rezultatima ispitivanja kvalitete i izdašnosti pojedinog izvorišta,

- odluku o vodozaštitnom području izvorišta s pratećom dokumentacijom,

- osnovni podaci o izgrađenom vodoopskrbnom sustavu, njegovom kapacitetu i planiranim razvojnim potreba ma za sadašnje i buduće potrebe vode,

- tehničko rješenje dispozicije otpadnih voda i mulja te drugog otpada u slučaju kondicioniranja pitke vode,

- tehničko rješenje odvodnje sanitarnih i otpadnih voda s prostora izvorišta;

2. za korištenje voda za energetske i druge pogonske svrhe (hidroelektrane, mlinovi, pilane i sl.):

- hidrološki elaborat s bilancom vode u profilu korištenja vode,

- utjecaj zahvata na neposredno zaobalje

- projekt ili tehnički podaci o brani ili pregradnom profilu,

- projekt korištenja vode sa podacima o kapacitetu i načinu korištenja voda, osiguranju biološkog minimuma i dr.,

- pogonski pravilnik s uputama o manipulaciji kod raznih hidroloških stanja, čišćenja i održavanja objekata,

- podaci o akumulacionom bazenu, podaci iz elaborata o rušenju brane i provođenju vodnog vala pravilnik o tehničkom promatranju brane i pratećih objekata za visoke brane;

3. za korištenje voda u tehnološke i druge privredne svrhe (navodnjavanje, ribnjaci, separacije i druge tehnološke potrebe):

- projekt korištenja voda s osnovnim podacima o potrebi voda po količini i kvaliteti, vremenskim razdobljima, izgrađenim kapacitetima i planiranim razvojnim potrebama,

- utjecaj zahvata na neposredno zaobalje,

- projekt zahvata vode s visinskim podacima i kapacitetima zahvata ovisno o hidrološkim stanjima,

- hidrološki projekt s bilancom vode u profilu korištenja, biološki minimum, odnosno hidrogeološke istražne radove u koliko se radi o zahvatu podzemnih voda,

- pogonski pravilnik o korištenju voda kod raznih hidroloških stanja i vremenskim razdobljima,

- tehnološki proces korištenja voda s osnovnim podacima o fizikalno-kemijskim i kvalitativnim promjenama vode u procesu korištenja;

4. za ispuštanje otpadnih voda, voda s promijenjljivim svojstvima ili otpadnih tvari:

- opis tehnoloških procesa po tehnološkim cjelinama s naročitim osvrtom na bilancu voda u tehnooškom procesu i produkte otpadnih tvari iz tehnoloških procesa koji mogu imati utjecaj na promjenu kvalitete voda,

- obrađeni podaci prema Uputstvu za vođenje evidencije o učestalosti ispuštanja u vode opasnih i štetnih tvari, količini i sastavu tih tvari i načinu dostavljanja podataka o tome javnim vodoprivrednim poduzećima ("Narodne novine", br. 9/90),

- popunjeni Upitnik za izradu katastra zagađivača voda:

a) za različite tehnološke procese i farme,

b) za kanalizacijske sustave i uređaje ze pročišćavanje otpadnih voda,

- osnovni podaci o recipijentu,

- podaci o dispoziciji svih vrsta otpada iz tehnološkog procesa i mulja (ukoliko postoji obrada otpadnih voda),

- pravilnike o radu i održavanju objekata i uređaja koji su u funkciji zaštite vode od zagađivanja,

- operativni plan za provođenje interventnih mjera u slučaju izvanrednog zagađenja voda,

- program mjera zaštite voda od zagađivanja s rokovima realizacije programa ze one zagadivače koji nemaju riješeno pitanje zaštite vode od zagađivanja. Ukoliko podaci iz stavka I. ovoga članka nisu dovoljni za izdavanje vodoprivredne dozvole, organ odnosno poduzeće u roku od 8 dana od primitka zahtjeva može zatražiti dopunu podataka.

Članak 17.

Vodoprivrednom dozvolom se određuje namjena, način i uvjeti za korištenje vode odnosno način i uvjeti za ispuštanje pročišćenih i nepročišćenih voda i otpadnih tvari što mogu zagaditi vodu i to naročito:

1. količine vode za korištenje i uporabu, dinamike korištenja i uporabe voda, podaci potrebni za evidenciju o korištenju i uporabi, te način i uvjeti pod kojima se voda može koristiti,

2. količine otpadne vode (m3/dan i m3/god.), dinamika ispuštanja otpadne vode, količina otpadnih tvari, karakteristični pokazatelji i dozvoljena koncentracija za kontrolu otpadnih voda, način i uvjeti ispuštanja otpadnih voda, prijemnik otpadnih voda, mjesto odlaganja otpadnih tvari i način odlaganja te podaci potrebni za evidenciju o ispuštanju otpadnih voda,

3. propisana kategorija recipijenta,

4. dozvoljeno opterećenje recipijenta otpadnim vodama, vodama s promijenjenim svojstvima ili otpadnim tvarima,

5. mjere koje mora poduzeti korisnik voda radi otklanjanja nepovoljnih posljedica koje mogu nastati zbog korištenja voda odnosno ispuštanja pročišćenih i nepročišćenih voda, ili otpadnih tvari, s rokovima otklanjanja,

6. rok na koji se izdaje vodoprivredna dozvola odnosno uvjet pod kojim se vodoprivredna dozvola može mijenjati.

Članak 18.

Zahtjev za produljenje važnosti vodoprivredne dozvole podnosi se, prije isteka traženja dozvole, organu, odnosno poduzeću koje ju je izdalo. Uz zahtjev za produljenje važnosti vodoprivredne dozvole prilaže se:

1, dokaz o uklonjenim nedostacima prema utvrđenim rokovima iz prethodne vodoprivredne dozvole,

2. dokaz o ispunjenju propisnih uvjeta iz vodoprivredne dozvole,

3. ostali podaci koje zatraži organ, odnosno poduzeće nadležno za izdavanje vodoprivredne dozvole.

Članak 19.

Ako na vodotoku, akumulaciji, slivu ili podzemnim zalihama ima više korisnika odnosno interesenata za korištenje iste vode, korisnika koji ispuštaju ili će ispuštati pročišćene ili neproćiščene vode, ili otpadne tvari, organ odnosno poduzeće nadležno za izdavanje vodoprivredne dozvole saziva vodoprivrednu raspravu svih interesenata na kojoj se dogovara raspodjela raspoloživih količina vode prema bilanci voda odnosno količine ispuštanja pročišćenih i nepročišćenih voda, ili otpadnih tvari prema postojećoj zagađenosti i propisanoj kategoriji recipijenta. Na raspravu se poziva 1 predstavnik poduzeća- koji daje mišljenje za izdavanje vodoprivredne dozvole. Ako na vodoprivrednoj raspravi ne dođe do dogovora, raspodjelu vode odnosno količine ispuštanja pročišćenih i nepročišćenih voda ili otpadnih tvari odredit će organ nadležan za izdavanje vodoprivredne dozvole. Ako je neki od učesnika u vodoprivrednoj raspravi stekao pravo na korištenje vode odnosno ispuštanje otpadnih voda, voda s promljenjenim svojstvima ili otpadnih tvari na osnovi prije izdane vodoprivredne dozvole, a na vodoprivrednoj raspravi se ne postigne sporazum, organ odnosno poduzeće nadležno za izdavanje vodoprivredne dozvole može u skladu sa zakonom, pokrenuti postupak radi preraspodjele prava za korištenje voda odnosno ispuštanja pročišćene i nepročišćene vode, ili otpadnih tvari, prije izdavanja vodoprivrednih dozvola.

Članak 20.

Pravne osobe i građani koji proizvode ili stavljaju u promet kemijska sredstva koja nakon uporabe dospijevaju u vode (površinske i podzemne vode i vode mora) dužne su za proizvodnju i puštanje u promet takvih sredstava pribaviti vodoprivrednu dozvolu. Zahtjev za izdavanje vodoprivredne dozvole iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Upravi za vodoprivredu.

Članak 21.

Uz zahtjev za izdavanfe vodoprivredne dozvole iz članka 20. ovoga pravilnika prilaže se:

1. naziv kemijskog sredstva (stručni i komercijalni),

2. podaci o kemijskim karakteristikama (kemijshi sastav),

3. podaci o fizikalnim karakteristikama,

4. toksikološki podaci,

5. podaci o biorazgradljivosti (HPK, i KPK),

6. podaci o pokazateljima koji se kontroliraju u vodi nakon dospijevanja kemijskog proizvoda u vodu uz navođenje dozvoljenih koncentracija i upozorenja koja se na proizvodu moraju označiti.

Vodoprivredna dozvola je samostalni upravni akt koji mora imati sve sastavne dijelove rješenja prema odredbama zakona o općem upravnom postupku te naziv "Vodoprivredna dozvola". Na vodoprivrednu dozvolu stavlja se pečat organa, odnosno organizacije s grbom Republike Hrvatske.

V. VODOPRIVREDNO MIŠLJENJE

Članak 23.

Vodoprivredno mišljenje u postupku izdavanja vodoprivrednih uvjeta vodoprivrednih suglasnosti i vodoprivrednih dozvola na zahtjev nadležnog organa iz članka 2. ovoga pravilnika daje "Hrvatska vodoprivreda", odnosno organizacijska jedinica Hrvatske vodoprivrede" u Rijeci, Splitu, Osijeku i Zagrebu. Na zahtjev Uprave za vodoprivredu, odnosno "Hrvatske vodoprlvrede" vodoprivredno mišljenje dužna su dati i vodoprivredna poduzeća na slivnim područjima.

Članak 24.

"Hrvatska vodoprivreda", odnosno vodoprivredno poduzeće dužno je dati zatraženo vodoprlvredno mišljenje u roku od 15 dana od primitka zahtjeva. Ukoliko vodoprivredno poduzeće iz stavka 1. ovoga članka ne dostavi vodoprivredno mišljenje u roku iz stavka 1. ovoga članka, organ odnosno organizacija nadležna za izdavanje akata 1z članka 2. ovoga pravilnika izdat će taj akt bez vodoprivrednog mišljenja.

Članak 25.

Vodoprivredno mišljenje za izdavanje vodoprivrednih uvjeta, vodoprivrednih suglasnosti i vodoprivrednih dozvola uz stručnu obradu predmetnog objekta po tehničkim i tehnološhim karakteristikama treba sadržavati osobito:

- opis lokacije i problematike u odnosu na vodoprivredna rješenja i mogući utjecaj na ta rješenja,

- podatke o plavnom području i stanju najbližih vodoprivrednth objekata, vodotoka i kanala s kriterijima njihove zaštite i zaštite objekata od štetnog djelovanja voda,

- količine raspoložive vode za korištenje, odnosno količine i kvalitetu ispuštene pročišćene i nepročišćene vode, ili otpadnih tvari, s potrebnim mjerama zaštite, stupnju pročišćavanja ili kvalitete izlaznog efluenta,

- stručnu ocjenu da li predložena rješenja u dohumentaciji osiguravaju zaštitu vodoprivrednih interesa

- konkretni prijedlog za izdavanje ili uskračivanje traženog akta:

VI. EVIDENCIJE

Članak 26.

Izdani vodoprivredni uvjeti, vodoprivredne suglasnosti i vodoprivredne dozvole upisuju se u vodnu knjigu. Vodna knjiga iz stavka 1. ovoga članka je evidencija o izdanim vodoprivrednim uvjetima, vodoprivrednim suglasnostima i vodoprivrednim dozvolama. Vodnu hnjigu vodi organ odnosno poduzeće koje izdaje akte iz stavka 1. ovoga članka. Organ odnosno poduzeče iz stavka 3. ovoga članha obavezno jedan primjerak akta iz stavka I. ovoga članka dostavlja "Hrvatskoj vodoprivredi" za potrebe vođenja jedinstvenog vodoprivrednog informatičkog sustava (članak 104. stavak 1. točka 2. Zakona o vodama).

Članak 27.

"Hrvatska vodoprivreda" kao i druga vodoprivredna poduzeća kad na temelju odredaba Zakona o vodama vrše javna ovlaštenja, dužna su se u radu pridržavati odredaba Uredbe o uredskom poslovanju ("Narodne novine", br. 38/87 i 42/88).

VII. TROŠKOVI POSTUPKA

Članak 28.

Troškovi postupka izdavanja vodoprivrednih uvjeta, vodoprivrednih suglasnosti, vodoprivrednih dozvola i vodoprivrednih mišljenja koje izdaje "Hrvatska vodoprivreda" odnosno Javno vodoprivredno poduzeće za slivno područje grada Zagreba kao i troškovi vodoprivrednog mišljenja koja daju javna vodoprivredna poduzeća za slivna područja, podmiruju se iz sredstava vodoprivrednog doprinosa, u skladu s odredbama članka 123. i 124. Zakona o vodama. Radi obračuna troškova postupka iz stavka 1. ovoga članka javna vodoprivredna poduzeća dužna su voditi evidenciju po vrsti izvršenog posla i utrošenom radnom vremenu.

Članak 29.

Posebne troškove postupka izdavanja vodoprivrednih uvjeta, vodoprivrednih suglasnosti i vodoprivrednih dozvola kao i davanja vodoprivrednog mišljenja, a koji se odnose na putne troškove i dnevnice u svezi s uviđajem na terenu te druge posebne izdatke, snosi podnositelj zahtjeva u skladu sa odredbama Zakona o općem upravnom postupku.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju važiti: Pravilnik o izdavanju vodoprivrednih dozvola i Pravilnik o utvrđivanju vodoprivrednih uvjeta i izdavanju vodoprivrednih suglasnosti ("Narodne novine", br. 13/85.).

Članak 31.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 034-01/91-01/02

Urbroj : 527-06-01/1

Zagreb,17. I. 1992.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Ivan Tarnaj, dipl. inž., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.