Zakoni i propisi - Pravni savjeti 5 05.02.1992 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o zabrani raspolaganja i prijenosa sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 39/91 i 53A/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 31. siječnja 1992. godine donijela je

UREDBU

o izmjenama i dopunama Uredbe o zabrani raspolaganja i prijenosa sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske

Članak 1.

U Uredbi o zabrani raspolaganja i prijenosa sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 52/91) u članku 6. stavku 4. brojke "1 i 2" zamjenjuju se brojkama "1, 2 i 3".

Članak 2.

U članku 8. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: "Pravna osoba nastala organizacijom po odredbama Uredbe o zabrani raspolaganja osnovnim sredstvima, pokretnom imovinom i pravima određenih poduzeća i drugih osoba na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 39/91 i 44/91) i ove uredbe zadržava prava nastala poslovanjem poslovne jedinice ili drugog organizacijskog oblika (poslovni prostor, zakup, najam, potraživanja)".

Članak 3.

Iza članka 10. dodaju se novi članci 10a, 10b. i 10c. koji glase:

"Članak 10a.

Dioničari banke i organizacije za osiguranje sa sjedištem na teritoriju Republike Srbije, Republike Crne Gore, autonomnih pokrajina Kosova i Vojvodine evidentirani u registru dionica ili u knjigama filijale ili druge odgovarajuće organizacijske jedinice te banke odnosno organizacije za osiguranje na teritoriju Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: jedinica) mogu stvarima koje koristi ili kojima raspolaže ta jedinica osnovati dioničko društvo (u daljnjem tekstu: društvo). Odluku o osnivanju društva donose dioničari iz stavka 1. ovog članka koji su u svojstvu dioničara evidentirani u registru dionica ili u knjigama jedinice na dan donošenja odluke i imaju sjedište u Republici Hrvatskoj. Odluka iz stavka 2. ovog članka donosi se većinom glasova dioničara iz stavka 1. računajući prema nominalnoj vrijednostl dionica banke odnosno organizacije za osiguranje temeljem kojih su upisani u registar ili u knjige jedinice.

Članak 10b.

U društvu osnovanom u skladu s ovom uredbom dioničari dobivaju onaj broj dionica koji je razmjeran ukupnoj nominalnoj vrijednosti dionica koje su im pripadale u banci odnosno organizaciji za osiguranje čijim se sredstvima osniva društvo, a prema stanju u registru dionica odnosno u knjigama jedinice na dan donošenja odluke iz članka 10a. ove uredbe.

Članak 10c.

Dionice društva osnovanog prema odredbama ove uredbe, a koje pripadaju dioničarima koji nisu glasovali za osnivanje društva i koji ih odbijaju preuzeti, čuvaju se u društvu koje je osnovano u skladu s ovom uredbom. Ako ih dioničari ne preuzmu u roku određenom u statutu, društvo će ih u ime i za račun dioničara povjeriti na čuvanje osobi ovlaštenoj za čuvanje vrijednosnih papira."

Članak 4.

Iza članka 12. dodaje se članak 12a. koji glasi: "Članak 12a. Akt o registraciji privatnog ili mješovitog poduzeča osnovanog temeljem odredbi Uredbe o zabrani raspolaganja osnovnim sredstvima, pokretnom imovinom i pravima određenih poduzeća i drugih osoba na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 39/91 i 44/91) ništav je."

Članak 5.

Članak 13. mijenja se i glasi: "Ova uredba ne odnosi se na druge financijske organizacije iz Zakona o bankama i drugim financijskim organizacijama ("Narodne novine", broj 53/91):"

Članak 6.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 305-01/91-01/37

Urbroj : 5030112-92-22

Zagreb, 1. veljače 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v.r.