Zakoni i propisi - Pravni savjeti 5 05.02.1992 Uredba o dopuni Uredbe o davanju posebnih kredita individualnim poljoprivrednim proizvođačima
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 5. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", broj 53/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici odrianoj 31. siječnja 1992. donijela je

UREDBU

o dopuni Uredbe o davanju posebnih kredita individualnim poljoprivrednim proizvođačima

Članak 1.

U Uredbi o davanju posebnih kredita individualnim poljoprivrednim proizvođačima ("Narodne novine", broj 58/91), u članku 6. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi : "Ako banka ne odobrava kredite individualnim poljoprivrednim proizvođačima iz korištenih sredstava primarne emisije Narodne banke Hrvatske, već odobrava iz vlastitih sredstava, banci se osiguravaju sredstva iz proračuna Republike Hrvatske za nadoknadu razlike u kamatama i to u visini razlike između kamata od 30% eskontne stope Narodne banke Hrvatske i bančine kamate, ali najviše u visini zatezne kamate". Dosadašnji stavci 2. do 6. postaju stavci 3. do 7.

Članak 2.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnirn novinama".

Klasa: 320-01/91-02/6

Urbroj: 5030116-92-8

Zagreb, 31. siječnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.