Zakoni i propisi - Pravni savjeti 5 05.02.1992 Odluka o poduzimanju posebnih mjera u općini Vrginmost
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 17a. i članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 6/91,14/91 i 53A/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 31. siječnja 1992. donijela je

ODLUKU

o poduzimanju posebnih mjera u općini Vrginmost

Članak 1.

Raspušta se Skupština općine Vrginmost, a odbornicima općinske skupštine prestaje mandat.

Članak 2.

Danom raspuštanja Skupštine općine Vrginmost razrješuje se njezino Izvršno vijeće.

Članak 3.

Danom raspuštanja općinske skupštine i razrješavanja izvršnog vijeća prestaje mandat predsjedniku skupštine, potpredsjednicima skupštine te predsjedniku, i članovima izvršnog vijeća pa im istim danom prestaje radni odnos.

Članak 4.

U općini Vrginmost imenovat će se posebnim rješenjem povjerenik Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: povjerenik Vlade).

Članak 5.

Povjerenik Vlade preuzima sve ovlasti, dužnosti i odgovornosti Skupštine općine Vrginmost i Izvršnog vijeća.

Članak 6.

Povjerenik Vlade imenovat će jednog ili više pomoćnika koji će mu pomagati u obnašanju ovlasti u stvarima gospodarstva i društvenih djelatnosti, te u stvarima državne uprave.

Članak 7.

Povjerenik Vlade odgovara za svoj rad i djelovanje Vladi Republike Hrvatske, a pomoćnici povjereniku Vlade.

Članak 8.

Povjereniku Vlade pripada plaća u visini sredstava utvrđenih općinskim aktima za predsjednika skupštine, a njegovim pomoćnicima u visini sredstava utvrđenih općinskim aktima za plaću predsjednika izvršnog vijeća.

Članak 9.

Sredstva za plaće povjerenika Vlade i njegovih pomoćnika osiguravaju se u općinskom proračunu. U slučaju nemogućnosti isplate plaća iz općinskog proračuna, povjerenik Vlade i njegovi pomoćnici ostvarit će plaću preko Centra republičkih organa uprave dotične regije, na teret Proračuna Republike Hrvatske, putem Ministarstva financija.

Članak 10.

Organi uprave i drugi drevni organi u općini Vrginmost nastavljaju s radom pod neposrednim nadzorom povjerenika Vlade odnosno njegovih pomoćnika.

Članak 11.

Povjerenik Vlade podnosi izvješće o svom radu i djelovanju Vladi Republike Hrvatske, putem Ministarstva pravosuđa i uprave, najmanje jedanput mjesečno. Vlada Republike Hrvatske može zahtijevati posebna izvješća izvan tog roka

Članak 12.

Uvjete za provedbu ove odluke osigurava po potrebi Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

Članak 13.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 015-05/91-01/14

Urbroj : 5030115-92-9

Zagreb, 31. siječnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.