Zakoni i propisi - Pravni savjeti 5 05.02.1992 Odluka o odobravanju reeskontnih kredita bankama u I. tromjesečju 1992. za refinanciranje posebnih kredita banaka odobrenih individualnim poljoprivrednim proizvodačima za povećanje osnovnog stada u stočarstvu i povećanu proizvodnju stočne hrane
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 14., članka 67. stavka 1. točke 8. i 90. stavka 3.Uredbe o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", br. 71/91),guverner Narodne banke Hrvatske donio je

ODLUKU

o odobravanju reeskontnih kredita bankama u I. tromjesečju1992. za refinanciranje posebnih kredita banaka odobrenih individualnim poljoprivrednim proizvodačima za povećanje osnovnog stada u stočarstvui povećanu proizvodnju stočne hrane

I.

Ovom se odlukom utvrđuje način i uvjeti za refinanciranje posebnih kreditabanaka u I. tromjesečju 1992. odobrenih individualnim poljoprivrednim proizvodačimaza povećanje osnnvnog stada u stočarstvu i povećanu proizvodnju stočnehrane (u daljnjem tekstu: krediti).

II.

Narodna banka Hrvatske odobrava u I. tromjesečju 1992. reeskontne krediteiz primarne emisije bankama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (u daljnjemtekstu: banke) koji su prethodno odobreni uz uvjete i na način što su utvrđeniUredbom o davanju posebnih kredita individualnim poljoprivrednim proizvođačima("Narodne novine", br. 58/91.) Kredite iz primarne emisije izstavisa 1. ove točke, Narodna banka Hrvatske odobrit će bankama u ukupnomiznosu od 600,000.000.- hrvatskih dinara.

III.

Kredite iz točke II. ove odluke Narodna banka Hrvatske odobrava bankama,i to u visini do 30% od stanja kredita što su ih banke prethodno odobrileindividualnim poIjoprivrednim proizvođačima za namjene iz ove odluke.

Osnovica za korištenje reeskontnih kredita iz točke II. ove odluke jeknjigovodstveno stanje tih kredita što su ih banke prethodno odobrile individualnimpoljoprivrednim proizvodačima. Narodna banka Hrvatske odobravat če kreditepojedinim bankama prema udjelu svake pojedine banke u ukupnom knjigovodstvenomstanju odobrenih kredita svih banaka za te namjene.

- Knjigovodstveno stanje kredita odobrenih krajnjim korisnicima u prethodnommjesecu za navedene namjene, banke će dostavljati Narodnoj banci Hrvatskedo 8. u mjesecu za prethodni mjesec. Ukoliko je stanje iskorištenog kreditapojedine banke u prethodnom mjesecu veće od iznosa mogućeg korištenja kreditau tekućem mjesecu

- uslijed promjene udjela pojedine banke u ukupnom knjigovodstvenomstanju odobrenih kredita svih banaka za te namjene

- banka je dužna iznos više korištenog kredita iz primarne emisije vratitiNarodnoj banci Hrvatske, najkasnije do 15. u mjesecu.

IV.

Na reeskontne kredite što ih Narodna banka Hrvatske odobrava bankamaiz primarne emisije za namjene iz točke II. ove odluke, Narodna banka Hrvatskeobračunava i naplaćuje kamatu u visini važeće eskontne stope Narodne bankeHrvstske. Kamata se obračunava i naplaćuje mjesečno, sukladno odredbamaodluke o načinu obračuna, naplate i plaćanja kamate i naknade Narodne bankeHrvatske.

V.

Kreditom iz točke II. ove odluke, banka se koristi podnošenjem zahtjevaNarodnoj banci Hrvatske, uz koji istovremeno podnosi dokumentaciju, i to:specifikaciju ugovora o kreditima odobrenih krajnjim korisnicima za namjeneiz ove Odluke, izvod o knjigovodstvenom stanju kredita odobrenih krajnjimkorisnicima za namjene iz ove odluke, specifikaciju i kopije naloga o izvršenomprijenosu sredstava kredita banke krajnjem korisniku i drugu dokumentaciju,iz koje se sa sigurnošču može utvrditi da se odobreni krediti koriste namjenski.Radi osiguranja kontrole namjenskog korištenja kredita, Narodna banka Hrvatskemože izvršiti uvid kod banaka, u dokumentaciju koju su podnijeli bankamakrajnji korisnici, uz zahtjev za odobravanje kredita, te kontrolu kod krajnjihkorisnika kredita. Dokumentaciju iz stavka 2. ove točke primljenu od krajnjihkorisnika kredita, banke su obvezne zadržati u svojoj evidenciji.

VI.

Ugovor za korištenje kratkoročnih kredita Narodna banka Hrvatske zaključitće sa svakom bankom u Republici, a ugovorom će se utvrditi svi uvjeti odobravanjai korištenja kredita (kamatna stopa, način obračuna i naplate kamate, instrumentiosiguranja plaćanja i dr.).

VII.

Narodna banka Hrvatske donijet će, po potrebi, upute za primjenu oveodluke.

VIII.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 79/92.

Zagreb, 23. siječnja 1992.

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Ante Čičin-Šain, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranica za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave za Vaše web stranice.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice po povoljnim cijenama.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>