Zakoni i propisi - Pravni savjeti 5 05.02.1992 Odluka o uvjetima i rokovima do kojih se može odobriti produženje roka naplate izvezene robe i usluga
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 3. stavka 2. Uredbe o načinu održavanja likvidnosti u plaćanjima prema inozemstvu i članka 90. stavka 3. Uredbe o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", br. 71/91), guverner Narodne banke Hrvatske donio je

ODLUKU

o uvjetima i rokovima do kojih se može odobriti produženje roka naplate izvezene robe i usluga

1. Narodna banka Hrvatske može poduzeću, drugoj pravnoj osobi sa sjedišem u Hrvatskoj i fizičkoj osobi s prebivalištem u Hrvatskoj koja samostalno obavlja privrednu i drugu djelatnost osobnim radom odnosno osobnim radom i sredstvima u vlasništvu građana a nema status pravne osobe (u nastavku teksta "domaća osoba") odobriti da izvezenu robu i usluge naplati u roku dužem od 60 dana.

2. Narodna banka Hrvatske može domaćoj osobi jednokratno dati odobrenje o produženju roka naplate izvoza od 60 dana i to:

1) do 30 dana - ako se naplaćuje roba i usluge izvezene u zemlje Evrope i zemlje Sredozemlja;

2) do 40 dana - ako se naplaćuje roba i usluge izvezene u prekomorske zemlje;

Odobrenje iz stava 1. ove točke Narodna banka Hrvatske može dati u ovim slučajevima:

1) Ako je nakon izvoza robe i usluga u zemlji kupca nastalo ratno stanje, državni udar, elementarna nepogoda (potres, poplava, požar) ili štrajk ili drugi slučaj više sile;

2) Ako je roba nestala ili je oštećena na putu pa je zbog toga podnesen zahtjev za naknadu štete;

3) Ako postoji neslaganje izmedu kupca i prodavaoca u vezi sa utvrđivanjem konačne cijene robe ili usluga zbog toga što je ugovorom predviđena cijena robe (kotacija, uz analizu uzoraka i dr.);

4) Ako je kupac stavio primjedbe na kvatitetu ili kvantitetu isporučene robe;

5) Ako je prodavalac izvezenu robu usmjerio na drugog kupca;

6) Ako je strani kupac robe ili usluga poslao dokument o izvršenoj uplati u inozemnoj banci ili je poslan ček na naplatu;

7) Ako nakon isplate štete po osnovi osiguranja i reosiguranja strana osiguravajuća organizacija traži dodatnu dokumentaciju;

8) Ako se izvozi papir, karton, elektromotori, rezervni dijelovi za motorna vozila i finalni proizvodi od drveta, što se dokazuje izvozno carinskom deklaracijom;

9) Ako se radi o naplati aerodromskih usluga, usluga kontrole letanja, usluga u pomorskom i riječkom prometu što se dokazuje fakturom odnosno drugim dokumentom;

10) Ako se radi o izvozu usluga manjih vrijednosti strana agencija plaća zbrojno.

3. Narodna banka Hrvatske može domaćoj osobi jednokratno odobriti produženje roka naplate do izvršenja odluke odnosno presude po pokrenutom postupku prisilne nagodbe strane osobe ili stečajnog postupka ili arbitražnog spora ili spora pred nadležnim sudom.

4. Narodna banka Hrvatske može domaćim osobama jednokratno odobriti produženje roka naplate po iznosu izvoza robe i usluga na kredit, ako je dužnik u roku iz ugovora naplatio iznos dospjelog obroka stranoj banci preko koje se obavlja otplata kredita, a strana banka nije pravovremeno izvršila obvezu plaćanja ovlaštenoj banci u Republici Hrvatskoj odnosno vjerovniku po kreditu i to:

1) do 30 dana za potraživanja iz zemalja s kojima je naplata otežana:

2) do 15 dana za potraživanja iz ostalih zemalja.

5. Ako međudržavnim ugovorom Republika Hrvatska prihvati reprogramiranje dugova određene zemlje, rok od 60 dana produžava se do roka utvrđenog ugovorom o reprogramiranju.

6. Narodna banka Hrvatske može jednokratno produžiti rok naplate izvezene robe i usluga do 30 dana ako je riječ o naplati po osnovi:

1) Izvršenih usluga koje ne premašuju svotu od 13.750 hrvatskih dinara

2) Zastupničke provizije, agentske provizije i dilerske provizije koje ne premašuju svotu od 6.600 hrvatskih dinara

3) Izvoza uzoraka koji se naplaćuju ćija vrijednost ne premašuje 6.600 hrvatskih dinara

4) Izvoza filatelističkih maraka fizičkim osobama koje se šalju u inozemstvo kao pismovne pošiljke ćija vrijednost ne premašuje svotu od 2.750 hrvatskih dinara.

7. Ako se sklopljenim ugovorom o izvozu opreme ili o izvozu opreme s uslugom montaže ili ugovorom o izvođenju investicijskih radova u inozemstvu ugovoreni i garantni rokovi i depoziti kao pokriće za ispravnost isporučene opreme, naplata garantnog depozita može se produžiti do roka koji je predviđen ugovorom sa inozemnim kupcem, ali ne duže od jedne godine. Ako se u okviru sklopljenog ugovora o izvođenju investicijskih radova u inozemstvu izvozi oprema i materijal koji se ugrađuju u objekte u inozemstvu rok naplate teće od ovjere situacije.

8. Naplatu po poslovima dugoročne proizvodne kooperacije s inozemstvom po kojima je ugovorena naplata i plaćanje preko konto korentnog računa domaće osobe mogu bez odobrenja za produženje rokova naplate obavljati u skladu s propisima kojim je regulirano plaćanje na temelju Ugovora o dugoročnoj proizvodnoj kooperaciji.

9. Ako je od izvoznog carinjenja robe do izlaska robe preko granice protekao rok koji je duži od 7 dana. Narodna banka Hrvatske može rok od 60 dana produžiti za nekoliko dana za koliko je rok od izvoznog carinjenja do izlaska robe preko granice duži od sedam dana. 10. Naplata po poslovima međunarodnog željezničkog prometa, i međunarodnog pomorskog prometa, zajednice pošta, telegrafa i telefona, aerotransporta i radio-televizije sa stranim poštanskim, telegrafskim i telefonskim upravama i radio difuznim organizacijama (po obračunima korištenja tonskih linija i video linija) i Ustanove za održavanje pomorskih plovnih putova, Split može se obavljati bez odobrenja za produženje rokova naplate - do rokova predviđenih međunarodnim ugovorima i konvencijama te pravilnicima za provođenje tih ugovora i konvencija, ali ne duže od godinu dana, što se dokazuje podnošenjem navedenih ugovora i konvencija na uvid.

11. Naplatu izvoza knjiga, časopisa, novina i drugih publikacija domaće osobe mogu bez posebnog odobrenja obavljati do osam mjeseci za naplatu izvoza u zemlje Evrope i do 12 mjeseci za naplatu izvoza u ostale zemlje.

12. Domaća osoba podnosi Narodnoj banci Hrvatske obrazloženi zahtjev za produženje roka naplate prije proteka zakonskog roka odnosno prije proteka roka za naplatu kredita ili kreditnog obroka.

13. Narodna banka Hrvatske propisuje obrazac zahtjeva za produženje roka naplate izvezene robe i usluga i način popune tog obrasca.

14. Zahtjev se podnosi i rješenje o produženju roka naplate izvezene robe i usluga donosi prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku i odredbama ove Odluke.

15. Na dan stupanja na snagu ove odluke u Republici Hrvatskoj neće se primjenjivati Odluka o uvjetima i rokovima uz koje se može odobriti produženje roka naplate izvezene robe i usluga (Sl. list SFRJ broj 11/91).

16. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama":

O. br. 82/92.

Zagreb, 30. siječnja 1992.

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Ante Čičin-Šain, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.