Zakoni i propisi - Pravni savjeti 4 04.02.1992 Pravilnik o diplomatslam i službenim putovnicama i vizama Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO INOZEMNIH POSLOVA

Na temelju članka 44. Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana ("Narodne novine". br. 53/91) ministar inozemnih poslova uz suglasnost ministra unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

o diplomatslam i službenim putovnicama i vizama Republike Hrvatske

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuje način izdavanja diplomatskih i službenih putovnica i viza Republike Hrvatske i viza koje se izdaju na te putovnice, odreduju nositelji i uvjeti izdavanja ovih vrsta putovnica i viza, utvrduje rok njihova važenja, propisuju obrasci za diplomatske i službene putovnice i vize, obrazac zahtjeva za njihovo izdavanje, kao i način vodenja evidencije izdatih i nestalih diplomatskih i službenih putovnica i viza.

Članak 2.

Diplomatske i službene putovnice državljanima Republike Hrvatske izdaje Ministarstvo inozemnih poslova Republike Hrvatske u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom.

Članak 3.

Za prijelaz državne granice Republike Hrvatske nositelji diplomatskih i službenih putovnica moraju imati odgovarajuću vizu. Diplomatska viza izdaje se na diplomatsku nutovnicu, a službena viza na službenu putovnicu.

Diplomatske i službene vize izdaje i produžava rok važenja Ministarstvo inozemnih poslova Republike Hrvatske u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom.

Diplomatska i konzularna predstavništva Republike Hrvatske u inozemstu mogu produžavati važnost diplomatskih i službenih viza u skladu s ovim pravilnikom, a na osnovi pribavljene prethodne suglasnostl Ministarstva inozemnih poslova.

Članak 4.

Diplomatska putovnica se izdaje:

1. nositeljima izbornih funkcija i rukovodećim djelatnicima državnih organa Repubike Hrvatske utvrđenim na Popisu "A" kao sastavnom dijetu ovoga pravilnika te njihovim supružnicima i djeci,

2. djelatnicima Ministarstva inozemnih poslova Republike Hrvatske koji obavljaju diplomatske ili konzularne poslove,

3. nositeljima izbornih funkcija i rukovodećim djelatnicima državnih organa Republike Hrvatske utvrđenim na Popisu "B" kao sastavnom dijelu ovoga pravilnika,

4. članovima drevnih delegacija,

5. diplomatskim kuririma,

6. djelatnicima predstavništava Republike Hrvatske u inozemstvu koji obavljaju diplomatske ili konzularne poslove te njihovim supružnicima i djeci,

7. osobama koje po odluci nadležnoga tijela Republike Hrvatske odlaze na rad u međunarodne organizacije u svojstvu funkcionara diplomatskog ranga u tim organizacijama. te njihovim supružnicima i djeci.

Članak 5.

Diplomatska se putovnica izdaje supružniku i djeci djelatnika Ministarstva inozemnih poslova Republike Hrvatske iz članka 4. točke 2. ovoga pravilnika kada oni putuju zajedno s njime. Ako postoje naroćito opravdani razlozi, diplomatska putovnica se može izdati i kada supružnik djelatnika Ministarstva inozemnih poslova putuje sam ili s djecom.

Supružniku osobe iz članka 4. točke 3. izdaje se diplomatska putovnica kada putuje zajedno s navedenom osobom u inozemstvo radi obnašanja njegove funkcije.

Članak 6.

Diplomatska se putovnica može, izuzetno, izdati i osobama koje nisu navedene u člancima 4. i 5. ovoga pravilnika kada to zahtijevaju interesi sigurnosti i obrane Republike Hrvatske, uz prethodnu suglasnost ministra inozemnih poslova i ministra unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

Članak 7.

Službena putovnica se izdaje:

1. djelatnicima Ministarstva inozemnih poslova Republike Hrvatske koji nisu obuhvaćeni člankom 4. točkom 2. ovoga pravilnika kao i njihovim supružnicima i djeci kada oni putuju zajedno s navedenim djelatnikom,

2. djelatnicima predstavništava Republike Hrvatske u inozemstvu koji nisu obuhvaćeni Člankom 4. točkom 6. ovoga pravilnika,i njihovim supružnicima i djeci,

3. članovima državnih delegacija Republike Hrvatske koji nisu obuhvaćeni člankom 4. točkom 4. ovoga pravilnika, ekspertima i tehničkom osobiju tih delegacija.

4. direktorima privrednih predstavništava Republike Hrvatske u inozemstu i savjetnicima u tome predstavništvu u državama s kojima postoji reciprocitet ili sporazum o priznavanju službenog svojstva privrednim predstavnicima, kao i njihovim supružnicima i djeci.

Ukoliko postoje naročito opravdani razlozi, službene se putovnica moie izdati supružniku djelatnika Ministarstva inozemnih poslova iz točke 1. ovoga članka kada on putuje sam ili s djecom.

Članak 8.

Službena se putovnica može, izuzetno, izdati i osobama koje nisu navedene u članku 7. ovoga pravilnika kada to zahtijevaju interesi sigurnosti i obrane Republike Hrvatske, uz prethodnu suglasnost ministra inozemnih poslova i ministra unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

Članak 9.

Punoljetnom djetetu koje živi u zajednićkom domaćinstvu s roditeljima koji su nositelji prava na diplomatsku ili službenu putovnicu može se izdati odgovarajuća putovnica kada putuje zajedno s roditeljima u slučajevima predviđenim ovim pravilnikom. Diplomatska ili službena putovnica u ovim slučajevima može se izdati do navršene 27. godine djeteta.

Djeci koja žive u zajednićkom domaćinstvu s roditeljima koji su nositelji prava na diplomatsku ili službenu putovnicu. a koja su nesposobna za rad i nisu zasnovali bračnu zajednicu, izdat će se, u slučajevima predviđenim ovim pravilnikom, odgovarajuća putovnica neovisno o godinama starosti.

Članak 10.

Pravo na diplomatsku ili službenu putovnicu prestaje nositelju tih putovnica kada isteknu uvjeti predviđeni ovim pravilnikom.

Supružnik i djeca gube pravo na diplomatsku ili službenu putovnicu kada to pravo prestane nositelju.

Ukoliko se supružnik i djeca nositelja prava na diplomatsku ili službenu putovnicu zaposle u inozemstvu ili ako prestanu biti članovi zajedničkog domaćinstva, gube pravo na tu putovnicu.

Članak 11.

Diplomatska ili službena viza se izdaje:

1. djelatnicima Ministarstva inozemnih poslova Republike Hrvatske ili drugog državnog tijela kada odlaze na rad u predstavništvo Republike Hrvatske u inozemstvo i njihovim supružnicima i djeci kada borave s njima u inozemstvu, s važnošću od četiri godine, za više putovanja,

2. osobama koje po odluci nadležnoga tijela Republike Hrvatske odlaze na rad u međunarodnu organizaciju i privrednim predstavnicima i njihovim supružnicima i djeci onoliko vremena koliko im traje mandat, ali ne duže od četiri godine, za više putovanja,

3. djelatnicima Ministarstva inozemnih poslova Republike Hrvatske koji imaju pravo na diplomatsku ili službenu putovnicu na osnovi ovoga pravilnika, s rokom važenja od jedne godine, za više putovanja.

4. članovima državne delegacije, s rokom važenja od tri mjeseca za jedno putovanje, a kada to potrebe službe zahtijevaju za više putovanja,

5. svim ostalim nositeljima diplomatske ili službene putovnice, s važnošću od tri mjeseca, za jedno putovanje, a izuzetno kada za to postoje opravdani razlozi, za šest mjeseci i više putovanja.

Članak 12.

Diplomatska viza se izdaje:

1. nositeljima diplomatske putovnice s Popisa "A" kao i njihovim supružnicima i djeci s rokom važenja od jedne godine, za više putovanja,

2. nositeljima diplomatske putovnice s Popisa "B" s rokm važenja od tri mjeseca za jedno putovanje, a kada to potrebe službe zahtijevaju, s rokom važenja od šest mjeseci i za više putovanja, a njihovim supružnicima i djeci, za tri mjeseca i jedno putovanje.

Članak 13.

Ministarstvo inozemnih poslova te diplomatska i konzularna predstavništva Republike Hrvatske pribavljaju odgovarajuće vize stranih država na hrvatske diplomatske i službene putovnice, kada su vize potrebne za putovanja u te države.

Članak 14.

Zahtjev za izdavanje diplomatske ili službene putovnice i vize ili za produžavanje važnosti vize, potpisan od osobe kojoj se putovnica ili viza izdaje, podnosi se Ministarstvu inozemnih poslova Republike Hrvatske uz rješenje nadležnoga tijela o putovanju u inozemstvo.

Rješenje iz prethodnog stavka nije potrebno za osobe navgdene u točkama 1. i 2. članka 4. i člancima 6. i 8. ovoga pravilnika

Za djelatnike Ministarstva inozemnih poslova Republike Hrvatske zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se službi za kadrovske poslove Ministarstva.

Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se najmanje sedam dana prije predviđenog putovanja, ne računajući vrijeme potrebno za pribavljanje viza stranih država.

Članak 15.

Nositelj diplomatske ili službene putovnice izdane za određeno putovanje u inozemstvo, po povratku s putovanja obvezan je putovnicu pohraniti u Ministarstvo inozemnih poslova Republike Hrvatske u roku od sedam dana.

Članak 16.

Odredbe Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana koje reguliraju slučaj nestanka ili gubitka putne isprave, primjenjuju se neposredno i na diplomatske i službene putovnice.

Članak 17.

Obrazac diplomatske i službene putovnice veličine je 88 x 125 mm i sadrži 32 stranice, uz sljedeće riječi na omotnici: "diplomatska putovnica", "diplomatic passport" i "passeport diplomatique", odnosno "službena putovnica", "service passport" i "passeport de service".

Članak 18.

U diplomatskoj i službenoj putovnici otisnut je, uz prijevod na engleskom i francuskom jeziku. tekst sljedećeg sadržaja:

"U ime predsjednika Republike Hrvatske, Ministarstvo inozemnih poslova moli nadležna tijeta svih država da bez smetnji propuste nositelja ove putovnice i da mu u slučaju potrebe pruže pomoć i zaštitu" (Obrazac 1a i 1b).

Članak 19.

Obrazac vize na diplomatske i službene putovnice velićine je 70 x 80 mm, a ispod državnog grba Republike Hrvatske stoje riječi "Diplomatska viza" odnosno "službena viza" (Obrazac 2a i 2b).

Članak 20.

Obrazac zahtjeva za izdavanje diplomatske i službene putovnice i vize veličine je 150 x 210 mm i sadrži sljedeće podatke :

1. JMBG.

2. dan, mjesec, godina i mjesto rođenja,

3. ime i prezime,

4. u kojem se svojstvu putuje,

5. svrha putovanja,

6. u koje se zemlje putuje, kada i na koje vrijeme,

7. po čijem se nalogu, odnosno, pozivu putuje,

8. za koje je zemlje potrebna tranzitna viza i s koliko dana zadržavanja,

9. ako putuje s članovima obitelji. navesti njihova imena, datum rođenja i JMBG,

10. adresa i broj telefona radi eventualnih naknadnih obavijesti (Obrazac 3).

Članak 21.

O izdanim diplomatskim i službenim putovnicama i vizama vodi se evidencija na sistemu za automatsku obradu podataka, kao i u odgovarajućim registrima i kartoteci.

Evidencija koja se vodi u registrima i kartoteci sastoji se od :

1. registra zahtjeva za izdavanje diplomatskih i službenih putovnica i viza,

2. registra nestalih diplomatskih i službenih putovnica i viza

3. kartoteke.

Članak 22.

Registar zahtjeva za izdavanje diplomatskih i službenih putovnica i viza sadrži sljedeće podatke:

1. redni broj,

2. datum podnošenja zahtjeva,

3. naziv podnositelja zahtjeva,

4. sjedište i adresa podnositelja zahtjeva,

5. osnova dobivanja diplomatske ili službene putovnice,

6. naziv zemlje za koju se viza traži.

Članak 23.

Nestale diplomatske i službene putovnice vode se u posebnom registru koji sadrži slijedeće podatke:

1. vrsta putovnice,

2. serija i serijski broj putovnice,

3. ime i prezime osobe kojoj je putovnica izdana,

4. datum prijave nestanka diplomatske ili službene putovnice i

5. primjedbe.

Članak 24.

Obrasci od 1. do 3. kao i Popis "A" i.B" tiskani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 25.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave.

Broj: 521-0501/91-2178

Zagreb. 21. siječnja 1992.

Ministar inozemnih poslova

dr. Zvonimir Šeparović, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

POPIS "A"

Izborni funkcionari i druge osobe koje imaju pravo na diplomatsku putovnicu neovisno o cilju putovanja:

1. predsjednik Republike Hrvatske.

2. predsjednik i dopredsjednici Sabora, predsjednici i dopredsjednici saborskih vijeća te predsjednici saborskih komisija i odbora,

3. predsjednik i dopredsjednik i članovi Vlade Republike Hrvatske,

4. predsjednik i suci Ustavnog suda Republike Hrvatske,

5. predsjednik i suci Vrhovnog suda Hrvatske,

6. javni tužitelj Republike Hrvatske,

7. javni pravobranitelj Republike Hrvatske,

8. načelnik i članovi Glavnog stožera hrvatske vojske,

9. predstojnik Ureda predsjednika Republike.

POPIS "B"

Izborni funkcionari i druge osobe koje imaju pravo na diplomatsku putovnicu samo u slučaju službenog putovanja u inozemstvo:

1. članovi državnih delegacija,

2. zamjenici ministara,

3. direktori organa uprave,

4. zastupnici Sabora Republike Hrvatske,

5. generali i admirali oružanih snaga Republike Hrvatske,

8. gradonačelnik grada Zagreba,

7. predsjednik Gospodarske komore Hrvatske,

8. poglavari vjerskih zajednica.

OBRAZAC DIPLOMATSKE PUTOVNICE

Obrazac 1a

________________________________________________


REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIK OF CROATIA
REPUBLIQUE DE CROATIE

DIPLOMATSKA PUTOVNICA
DIPLOMATIC PASSPORT
PASSEPORT DIPLOMATIQUE


________________________________________________
Korice________________________________________________


REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIK OF CROATIA
REPUBLIQUE DE CROATIE

DIPLOMATSKA PUTOVNICA
DIPLOMATIC PASSPORT
PASSEPORT DIPLOMATIQUE
D 00000000


________________________________________________
Stranica 1Obrazac 3
_______________________________________________________________________________
fotografija

30 x 35 mm

        JMBG/Personal No /No Personnel Putovnica br. /Passport No/Passeport No

        Ime/First name/Prenom

        Prezime/Last name/Nom

        Datum rođenja/date of birth/Date de naissance

        Mjesto rođenja/Place of birth/Lieu de naisance

        Osnov/Ground/Profession

Vlastoručni potpis/Holder's signature/Signature de titulaire

                            Datum izd./Date of issue/Date de delivrance

                            Vrijedi do/Date of expiry/Date de expiration
Izdalo/Issued by/Delivre par

MINISTARSTVO INOZEMNIH POSLOVA
___________________________________
___________________________________

_______________________________________________________________________________
Stranica 3________________________________________________
"U ime predsjednika Republike Hrvatske, Ministarstvo
inozemnih poslova moli nadležna tijela svih država da bez
smetnji propuste nositelja ove putovnice i da mu u slučaju
potrebe pruže pomoć i zaštitu"
"On behalf of Zhe President of The republic of Croatia,
the Ministry of Foreign Affairs requires the competent
authorities of all countries to enable the holder of this
passport to pass freely and to provide their assistance and
protection in case of need."
"Au nom du Preident de la republique de Croatie, le
Ministere des Affaires etrangeres prie les autorites
competentens de tous les etats de laisser passer librement
le titulaire du present passeport et de lui accorder toute
aide et protection en cas de besoin."
________________________________________________
Stranica 5________________________________________________


OVJERA/AUTHORIZATION/AUTORISATION

M.P.
CACHET
LS.
                    ____________
                    POTPIS/SIGNATURE


________________________________________________
Stranica 7________________________________________________


VIZE / VISAS


________________________________________________
Stranice 9-30________________________________________________


BILJEŠKE:
NOTES:

________________________________________________
Stranica 31________________________________________________


BILJEŠKE:
NOTES:
PUTOVNICA SADRŽI 32 BROJEM OZNAČENE STRANICE
THIS PASSPORT CONTAINS 32 NUMBERED PAGES
CE PASSEPORT CONTIENT 32 PAGES NUMEROTEES
________________________________________________
Stranica 32OBRAZAC SLUŽBENE PUTOVNICE
Obrazac 1b
________________________________________________


REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIK OF CROATIA
REPUBLIQUE DE CROATIE
SLUŽBENA PUTOVNICA
SERVICE PASSPORT
PASSEPORT DE SERVICE


________________________________________________
Korice________________________________________________


REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIK OF CROATIA
REPUBLIQUE DE CROATIE
SLUŽBENA PUTOVNICA
SERVICE PASSPORT
PASSEPORT DE SERVICE
S 00000000


________________________________________________
Stranica 1Obrazac 3
_______________________________________________________________________________
fotografija

30 x 35 mm

        JMBG/Personal No /No Personnel Putovnica br. /Passport No/Passeport No

        Ime/First name/Prenom

        Prezime/Last name/Nom

        Datum rođenja/date of birth/Date de naissance

        Mjesto rođenja/Place of birth/Lieu de naisance

        Osnov/Ground/Profession

Vlastoručni potpis/Holder's signature/Signature de titulaire

                            Datum izd./Date of issue/Date de delivrance

                            Vrijedi do/Date of expiry/Date de expiration
Izdalo/Issued by/Delivre par

MINISTARSTVO INOZEMNIH POSLOVA
___________________________________
___________________________________

_______________________________________________________________________________
Stranica 3________________________________________________
"U ime predsjednika Republike Hrvatske, Ministarstvo
inozemnih poslova moli nadležna tijela svih država da bez
smetnji propuste nositelja ove putovnice i da mu u slučaju
potrebe pruže pomoć i zaštitu"
"On behalf of Zhe President of The republic of Croatia,
the Ministry of Foreign Affairs requires the competent
authorities of all countries to enable the holder of this
passport to pass freely and to provide their assistance and
protection in case of need."
"Au nom du Preident de la republique de Croatie, le
Ministere des Affaires etrangeres prie les autorites
competentens de tous les etats de laisser passer librement
le titulaire du present passeport et de lui accorder toute
aide et protection en cas de besoin."
________________________________________________
Stranica 5________________________________________________


OVJERA/AUTHORIZATION/AUTORISATION

M.P.
CACHET
LS.
                    ____________
                    POTPIS/SIGNATURE


________________________________________________
Stranica 7________________________________________________


VIZE / VISAS


________________________________________________
Stranice 9-30________________________________________________


BILJEŠKE:
NOTES:

________________________________________________
Stranica 31________________________________________________


BILJEŠKE:
NOTES:
PUTOVNICA SADRŽI 32 BROJEM OZNAČENE STRANICE
THIS PASSPORT CONTAINS 32 NUMBERED PAGES
CE PASSEPORT CONTIENT 32 PAGES NUMEROTEES
________________________________________________
Stranica 32OBRAZAC DIPLOMATSKE VIZE
Obrazac 2a
________________________________________________


DIPLOMATSKA VIZA

BROJ                  19

VRIJEDI DO

ZA                   PUTOVANJE(A)

U

IZDALO

DATUM IZDAVANJA     POTPIS SLUŽBENE OSOBE

                M.P.
________________________________________________OBRAZAC SLUŽBENE VIZE
Obrazac 2b
________________________________________________


SLUŽBENA VIZA

BROJ                  19

VRIJEDI DO

ZA                   PUTOVANJE(A)

U

IZDALO

DATUM IZDAVANJA     POTPIS SLUŽBENE OSOBE

                M.P.
________________________________________________Obrazac 3
_______________________________________________________________________________

MINISTARSTVO INOZEMNIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DIPLOMATSKE I SLUŽBENE PUTOVNICE I VIZE
1 . Naziv tijela koje podnosi zahtjev :
                                            Fotografija
                                            korisnika
                                            veličine
                                            30 x 35 mm
2. Podaci o korisniku diplomatske odnosno službene putovnice

Jedinstveni matični broj građana___________________________

Ime i prezime___________________________________________

Dan, mjesec i godina rođenja_______________________________

Mjesto i općina rođenja____________________________________

U kojem svojstvu putuje____________________________________

Svrha putovanja__________________________________________

U koje zemlje putuje,
kada i na koje vrijeme___________________________________

Po čijem nalogu - pozivu putuje____________________________

Za koje je zemlje potrebna
tranzitna viza i s koliko
dana zadržavanja______________________________________

Adresa i broj telefona____________________________________

_______________________________________________________________________________
(prednja strana)


_______________________________________________________________________________

3. Podaci o članovima obitelji kojl putuju s korisnikom :
JMBG          Ime           Prezime         Dan, mjesec
                                        i godina rođenja
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________


Suglasno : Ministarstvo unutarnjih poslova
                                    _________________
                                    (Potpis korisnika)

_______         ________________________
(Datum) M. P.      (Potpis službene osobe MUP-a)

4. Popunjava službena osoba koja je izdala putovnicu odnosno vizu :
________________________________________________________________________
Vrsta putovnice                 Viza
________________________________________________________________________
Važi do                     Važi do
________________________________________________________________________
Serija i serijski broj                 Broj vize
________________________________________________________________________
Datum izdavanja                 Datum izdavanja

________________________    ____________  _______________________
(Potpis službene osobe koja je Datum uručenja (Potpls službene osobe koja je
uručila putovnicu)                       zahtjev riješila)

                ____________________
                (Potpis primatelja putovnice)

JMBG:____________________
_______________________________________________________________________________

(poleđina)