Zakoni i propisi - Pravni savjeti 3 22.01.1992 Odluka o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja u k. o. Grad Zagreb, Ilica 176
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 5. Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike, odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine" broj 53/90), a povodom prijedloga Grada Zagreba - Gradskog sekretarijata za graditeljstvo, komunalne i stambene poslove, promet i veze - Područnog odjela Črnomerec, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. siječnja 1992. donijela

ODLUKU

o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja u k. o. Grad Zagreb, Ilica 176

I.

Izuzimaju se od zabrane prijenosa prava raspolaganja:

- dio z.k. br. 503/1 površine 95,4 čhv, upisane u z.k. ul. br. 629 k. o. Grad Zagreb, pod oznakom kuća POP br. 2071, dvorište, 2 zgrade, 3 zida u Ilici broj 176 i

- dio z. k. č. br. 503/2 površine 112,9 čhv, upisane u z.k ul. br. 162 k. o. Grad Zagreb, pod oznakom građevinsko zemljište (prema novoj izmjeri k. č. 3473 i k. č. 3474 k. o. Črnomerec),

kao općenarodna imovina, a temeljem rješenja br. K 448/45 od 26. srpnja 1948. godine i broj K 61/47 od 14. studenog 1953. godine kojima su navedene nekretnine konfiscirane ranijim vlasnicima Janku Matku i Sabriji Prokiću, sukladno Zakonu o potvrdi i izmjenama i dopunama Zakona o konfiskaciji imovine i o izvršenju konfiskacije od 9. lipnja 1945. godine ("Službeni list FNRJ" broj B1/46).

II.

Nekretnine iz točke I. ove Odluke izuzimaju se radi formiranja novih zkč. br. 503/1, površine 254,4 čhv i zkč. br. 502/1, površine 248,3 čhv, u k. o. Grad Zagreb,za izgradnju stambenih objekata s lokalima i skloništem osnovne zaštite u Zagrebu, Ilica 172 -176.

III.

Parcele iz točke II. ove Odluke formirat će se prema parcelacionom elaboratu RN br. 1043/88 izrađenom i ovjerenom od Zavoda za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba, a na temelju uvjerenja o uvjetima uređenja prostora ranijeg Komiteta za građevinarstvo, komunalne i stambene poslove općine Črnomerec, klasa 350-04/88-02/19 od 10. svibnja 1988. godine.

IV.

Utvrđuje se da je Grad Zagreb osigurao druge nekretnine kao oblik nadoknade za nekretnine iz točke I. ove Odluke, i to pet zamjenskih stanova dodijeljenih stanarima zgrade u Ilici 178, a prema zaključku Izvršnog vijeća Skupštine Grada Zagreba, klasa 940-01/91-01/1956. od 24. listopada 1991. godine.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 940-01/91-01/01

Urbroj : 5030119-92-75

Zagreb, 21. siječnja 1992.

Potpredsjednik

dr. Milan Ramljak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.