Zakoni i propisi - Pravni savjeti 3 22.01.1992 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascu i načinu vodenja evidencije o hrvatskom državljanstvu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 31. stavka 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu ("Narodne novine", broj 53/91) ministar unutarnjih poslova propisuje

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascu i načinu vodenja evidencije o hrvatskom državljanstvu

Članak 1.

U Pravilniku o obrascu i načinu vođenja evidencije o hrvatskom državljanstvu ("Narodne novine", br. 54/91) u članku 5. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Knjiga državljana veličine je 29,5 x42 cm."

St.avak 2. i 3. koji postaju stavak 3. i 4. mijenjaju se i glase:

"Knjiga državljana sadrži 200 stranica, a unutarnje stranice određene su rednim brojevima.

Knjiga državljana uvezuje se u tvrdi uvez u platno. Na prednjoj strani korica u gornjem središnjem dijelu otiskan je hrvatski grb. Ispod grba otiskane su u zlatnoj boji rijeći: "Republika Hrvatska", ispod kojih su u sredini korica otiskane rijeći: "Knjiga državljana.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

"Unutarnja stranica podijeljena je u 11 rubrika u koje se unose slijedeći podaci: redni broj; prezime i ime; datum, mjesto i općina i država rođenja; jedinstveni matični broj građanina: prezime i ime roditelja; prebivalište; osnov upisa; datum upisa; osnov brisanja; datum brisanja i primjedbe."

Članak 2.

U članku 11. stavku 2. riječi: "Obrascu 2 koji je otiskan" mijenjaju se riječima: "Obrascu 2a i 2b koji su otiskani", a riječ: "čini" riječju: "čine".

Iza stavka 2. dodaju se tri nova stavka koja glase: "Obrazac 2a i 2b veličine su 21 x29,5 cm.

Obrazac 2a i 2b tiska se s likovnim rješenjem stilizirane zaštitne vinjete otisnute u crvenoj boji na njegovim rubnicima. Unutar rubnika vinjete otiskan je hrvatski pleter u plavoj boji. U pleteru su interpolirani posebno izvedeni dijelovi pletera u žutoj i crvenoj boji.

U gornjem središnjem dijelu Obrasca 2a i 2b neposredno ispod gornjeg rubnika vinjete, otiskan je hrvatski grb u boji. Ispod grba otiskane su riječi: "REPUBLIKA HRVATSKA", ispod kojih je otiskan u zlatnoj boji natpis: "DOMOVNICA", ispod kojeg su otiskane riječi: "kojom se dokazuje da je" i ispod kojih riječi se upisuju osobni podaci hrvatskoga državljanina i to: u prvom redu - ime i prezime, u drugom redu jedinstveni matični broj građanina te dan, mjesec i godina rođenja; u trećem redu - mjesto, općina i država rođenja, a u četvrtom redu - podaci o prebivalištu. Ispod prostora označenog za upisivanje navedenih podataka otiskane su na Obrascu 2a riječi: "HRVATSKI DRŽAVLJANIN", a na Obrascu 2b riječi: "HRVATSKA DRŽAVLJANKA" ispod kojih se upisuju podaci o matičnom uredu općine te stranica i redni broj knjige državljana u kojoj su upisani podaci o državljanstvu. Ispod prostora označenog za upisivanje navedenih podataka na lijevoj strani obrasca 2a i 2b upisuje se klasifikacijska oznaka i urudžbeni broj te mjesto i dan izdavanja domovnice, dočim se s desne strane u razini prostora za upisivanje datuma izdavanja, nalazi prostor za potpis službene osobe."

Članak 3.

Obrazac 2a i 2b otiskani uz ovaj Pravilnik čine sastavni dio Pravilnika o obrascu i načina vođenja evidencije o hrvatskom državljanstvu ("Narodne novine", br. 54/91).

Obrazac 2 otiskan uz Pravilnik o obrascu i načinu vođenja evidencije o hrvratskom državljanstvu prestaje vrijediti danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj: 511-01-53-126/1-92

Zagreb, 8. siječnja 1992.

Ministar unutarnjih poslova

Ivan Veklć, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Obrazac 2a

_______________________________________________________________________________REPUBLIKA HRVATSKADOMOVNICA

kojom se dokazuje da je


____________________________________________________________________
                (ime i prezime)

JMBG__________________rođen_______________________________________
                            (dan,mjesec,godina)

u____________________________________________________________________
                (mjesto,općina,država)

s prebivalištem u_______________________________________________________
                        (država,mjesto,adresa)


HRVATSKI DRŽAVLJANIN


Podaci o državljanstvu upisani su u knjigu državljana matičnog ureda

____________________općine____________________________


na stranici________pod red. br. _________

Klasa:

Urbroj:
                    M.P.
U                                _______________________
                                Potpis službene osobe
Dana
_______________________________________________________________________________Obrazac 2b
_______________________________________________________________________________


REPUBLIKA HRVATSKADOMOVNICA

kojom se dokazuje da je


____________________________________________________________________
                    (ime i prezime)

JMBG__________________rođen_______________________________________
                            (dan,mjesec,godina)

u____________________________________________________________________
            (mjesto,općina,država)

s prebivalištem u_______________________________________________________
                        (država,mjesto,adresa)


HRVATSKA DRŽAVLJANKA


Podaci o državljanstvu upisani su u knjigu državljana matičnog ureda

____________________općine____________________________


na stranici________pod red. br. _________

Klasa:

Urbroj:
                    M.P.
U                                    _______________________
                                Potpis službene osobe
Dana

_______________________________________________________________________________