Zakoni i propisi - Pravni savjeti 3 22.01.1992 Pravilnik o zdravstvenom standardu u Republici Hrvatskoj
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Na osnovi članka 83. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", br. 12/9-1pročišćeni tekst 19/91, 53A/91) ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

o zdravstvenom standardu u Republici Hrvatskoj

Članak 1.

Ovim pravilnikom utvrđuje se opseg, oblik, kvaliteta i način rješavanja općih potreba u zdravstvenoj zaštiti, koji čine osnovni zdravstveni standard u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: zdravstveni standard).

Članak 2.

Zdravstveni standard pretpostavlja uobičajeno korištenje zakonom utvrđenih osnovnih oblika zdravstvene zaštite, određenog opsega i kvalitete, izraženih u novčanoj vrijednosti po građaninu u Republici Hrvatskoj.

Članak 3.

Svim građanima Republike Hrvatske osigurava se jednaka razina prava iz zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja u istovjetnim uvjetima.

Članak 4.

Zdravstveni standard određen je oblikom, opsegom i kvalitetom određenih mjera zdravstvene zaštite, te načinom rješavanja općih potreba u zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju.

Članak 5.

Zdravstveni standard ovisi o prioritetima u zdravstvenoj zaštiti, demografiji stanovništva, vitalnostatističkim podacima, patologiji stanovništva, mogućnostima društva i potrebama građana.

Članak 6.

Repubtički fond zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske (u daljnjem tekstu: Republički fond) osigurava potrebna sredstva za ostvarivanje zdravstvenog standarda pomoću doprinosa za zdravstvenu zaštitu i zdravstveno osiguranje. Potrebna sredstva za rješavanje uvećanih potreba osiguravaju se iz drugih izvora (proračun Republike).

Članak 7.

Oblik zdravstvenog standarda sadržan je u Popisu dijagnostičkih i kadrovskih normativa Republičkog fonda i u Programu mjera zdravstvene zaštite.

Članak 8.

Opseg zdravstvenog standarda određen je brojem mjera zdravstvene zaštite i drugih prava iz zdravstvenog osiguranja.

Članak 9.

Građanima Republike Hrvatske osiguravaju se pomoću Republičkog fonda slijedeća prava iz zdravstvene zaštite:

1. Broj pregleda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (od 15. godine nadalje) do tri (3) pregleda godišnje

2. Broj pregleda u polikliničko-konzilijarnoj zaštiti (članak 36. zakona) do dva (2) pregleda godišnje

3. Broj pregleda u stomatološkoj zaštiti do dva (2) pregleda godišnje

4. Broj liječenja u bolnici jedanput (I) tijekom osam (8) godina u trajanju do 10 dana

5. Broj lijekova na liječnički recept do pet (5) recepata godišnje

6. Broj liječenja medicin- jedanput (t) tijekom 30 god- iskom rehabilitacijom na u trajanju od 21 dan

7. Broj dijagnostičkih pre- gleda (RTG, EKG, UZV i jedanput (t) tijekom pet (5) sl ) godina - svaka, odnosno uku-pan iznos cijena ovih pretraga, može se pot- rošiti zajedno po osi-guraniku

8. Broj laboratorijskih pre- jedanput (1) tijekom dvije (2) traga godine (SE, KKS. AST, ALT, - svaka, odnosno ukugGT, GUK, OGTT, Fe, UIBC, pan iznos cijena ovih TIBIC, Kreatinin, Urea, Aci pretraga može se pot- dumuricum, Hematokrit. Li- rošiti zajedno po osi- pidogram, Koagulogram, guraniku Stolica na benzidin)

9. Broj citoloških pretraga jedanput (1) godišnje PAP-a starijih od 20 godina test

10. Broj kućnih posjeta jedanput (1) tijekom četiri godine

11. Broj kućne medicinske jedanput (1) tijekom osam njege godina u trajanju od 15 dana

12. Broj liječenja u kući jedanput (1) tijekom četiri godine u trajanju do 10 dana

13. Broj patronažnih posjeta jedna (1) posjeta u tijeku trudnici trudnoće

Članak 10.

Kvalitetu pruženih mjera zdravstvene zaštite, koja čini zdravstveni standard, osiguravaju građanima organizacije zdravstva i zdravstveni djelatnici, koji ispunjavaju predviđene normative i standarde s obzirom na opremu, kadrove i uvjete rada. Kvaliteta rada osigurava se provjerom stručnosti rada zdravstvenih djelatnika i organizacija zdravstva. Provjera stručnog rada i zdravstvenih djelatnika u organizaciji zdravstva, obavlja se nadzorom stručnjaka Ministarstva zdravstva i Republičkog fonda, na osnovi postojeće metodologije.

Članak 11.

Način rješavanja općih potreba u zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju definiran je aktima Republičkog fonda (Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja zdravstvene zaštite osiguranika Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva, Pravilnik o pravima, uvjetima i postupku za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja i dr.).

Članak 12.

Pojedine mjere zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja koje se osiguravaju građanima Republike Hrvatske određuju se u visini iznosa vrijednosti koje ovise o usvojenim cijenama zdravstvenih usluga utvrđenih Cjenikom zdravstvenih usluga Republičkog fonda.

Članak 13.

Ukupan iznos obveznih mjera zdravstvene zaštite na osnovi članka 9. ovog pravilnika čini ukupnu visinu troškova zdravstvenog standarda u Republici Hrvatskoj, koju određuje Sabor Republike Hrvatske, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.

Članak 14.

Osiguranicima Republičkog fonda osiguravaju se sredstva za naknadu osobnog dohotka - plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad od 31. dana izostanka, na teret Republičkog fonda, a od prvog dana izostanka, na teret sredstava Republičkog fonda u slučajevima korištenja porodiljskog dopusta, dodatnog porodiljskog dopusta, usvojiteljskog dopusta, te skraćenog radnog vremena do jedne, odnosno treće godine života djeteta.

Članak 15.

Prednost u ostvarivanju mjera zdravstvene zaštite, koje čini zdravstveni standard, osim osoba iz članka 36. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju (u daljnjem tekstu: Zakon), imaju pripadnici oružanih snaga Republike Hrvatske u ratnim uvjetima, djeca, učenici, mladež, studenti, žene trudnice, te vrhunski športaši koji se bave športom.

Članak 16.

Ministarstvo zdravstva će u slučaju potrebe tijekom godine, ovisno o materijalnim mogućnostima društva i prema potrebama građana, promijeniti opseg, oblik, kvalitetu i način rješavanja zdravstvenog standarda.

Članak 17.

Oblik, opseg, kvalitetu i način rješavanja zdravstvenog standarda utvrdit će Ministarstvo zdravstva do 30. studenoga tekuće godine za narednu godinu, na osnovi Financijskog plana Republičkog fonda.

Članak 18.

Na osnovi ovog pravilnika i utvrđenog zdravstvenog standarda, Vlada Republike Hrvatske predložit će Saboru Republike Hrvatske odluku o visini novčanog iznosa zdravstvenog standarda za građane Republike Hrvatske.

Članak 19.

Sabor Republike Hrvatske odlučit će o visini iznosa zdravstvenog standarda do 31. prosinca tekuće godine, za narednu godinu.

Članak 20.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika, prestaju važiti Samoupravni sporazum o zadovoljavanju potreba u zdravstvenoj zaštiti i o udruživanju sredstava za te potrebe ("Narodne novine", br. 5/85), Odluka o metodologiji izrade zdravstvenog standarda ("Narodne novine", br. 22/85), te Samoupravni sporazum o zdravstvenom standardu u Republici ("Narodne novine". br. 55/85).

Članak 21.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1992. godine.

Klasa: 011-04/91-01/51

Broj : 534-02-08-92-2

Zagreb, 15. siječnja 1992.

Ministar zdravstva

prof. dr. sci. Andrija Hebrang, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.