Zakoni i propisi - Pravni savjeti 3 22.01.1992 Odluka o osnovama za osiguranje sredstava za provođenje Programa mjera zdravstvene zaštite u 1991. godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi odredbe članka 108. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", broj 12/91 - pročišćeni tekst i 53A/91) i točke II. Odluke o obavljanju poslova iz djelokruga Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske, Klasa: 02504/91-02/34, Izvršni odbor Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 13. sjednici od 27. prosinca 1991. godine, donio je

ODLUKU

o osnovama za osiguranje sredstava za provođenje Programa mjera zdravstvene zaštite u 1991. godini

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se osnove za osiguranje sredstava za provođenje Programa mjera zdravstvene zaštite u 1991. godini za osiguranike Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske sukladno odredbama Uredbe o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti, neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske ("Narodne novine". broj 55/91 ). Sredstvima iz prethodne stavke osiguravaju se osobni dohoci i nužni materijalni troškovi organizacijama zdrsvstva i zdravstvenim radnicima koji obavljaju poslove zdravstvene zaštite samostalno osobnim radom (u daljnjem tekstu: liječnici privatne prakse).

II.

Za provođenje Programa mjera primarne zdravstvene zaštite za osiguranike Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske, koju provode zdravstveni radnici u domovima zdravlja i medicinskim centrima (u daljnjem tekstu: organizacije zdravstva koje provode primarnu zdravstvenu zaštitu), odnosno liječnici privatne prakse, sredstva su osigurana sukladno odredbama ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite za 1991. godinu i dodatka ugovoru (u daljnjem tekstu: ugovor za primarnu zdravstvenu zaštitu, odnosno dodatak) koje su zaključili Republički fond zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske (u daljnjem tekstu: Republički fond) i organizacije zdravstva koje provode primarnu zdravstvenu zaštitu, odnosno liječnici privatne prakse, sukladno odredbama Odluke o osnovama za uspostavljanje ugovornog odnosa sa subjektima provođenja zdravstvene zaštite u 1991. (.Narodne novine", broj 32/91 - pročišćeni tekst i 53A/91) (u daljnjem tekstu: Odluka o ugovornim odnosima u 1991. godini). Sredstva utvrđena u točki I. ove Odluke, osigurat će se ovisno o izvršenju Programa mjera primarne zdravstvene zaštite utvrđenog ugovorom za primarnu zdravstvenu zaštitu, odnosno dodatku. U slučaju prekoračenja izvršenja Programa mjera primarne zdravstvene zaštite, osigurat će se po djelatnostima sredstva u visini do 10% na ukupni godišnji iznos predujma utvrđen ugovorom za primarnu zdravstvenu zaštitu, odnosno dodatkom, a u slučaju podbačaja u izvršenju, izvršit će se umanjenje sredstava do 10%.

III.

Za provođenje Programa mjera polikliničko-konzilijarne i stacionarne zdravstvene zaštite za osiguranike Republičkog fonda, koju provode bolnice, specijalni zavodi i medicinski centri (u daljnjem tekstu: organizacije zdravstva za provođenje polikliničko-konzilijarne i stacionarne zdravstvene zaštite) sredstva su osigurana sukladno odredbama ugovora o provođenju polikliničko-konzilijarne i stacionarne zdravstvene zaštite za 1991. godinu i dodatka ugovoru (u daljnjem tekstu: ugovor za polikliničko-konzilijarnu i stacionarnu zdravstvenu zaštitu, odnosno dodatak) koji je zaključio Republički fond sa organizacijama zdravstva za provođenje polikliničko-konzilijarne i stacionarne zdravstvene zaštite, sukladno odredbama Odluke o ugovornim odnosima u 1991. godini.

IV.

Organizacijama zdravstva za provođenje primarne, polikliničko-konzilijarne i stacionarne zdravstvene zaštite, čiji prihodi ostvareni sukladno odredbama zaključenih ugovora za primarnu, polikliničko-konzilijarnu i stacionarnu zdravstvenu zaštitu, odnosno dodatka prema odredbama Odluke o ugovornim odnosima za 1991. godinu, nisu dostatni za pokriće obveza proizašlih iz provođenja navedene zdravstvene zaštite za osiguranike Republičkog fonda, Republički fond osigurat će sredstva:

1. za osobne dohotke radnika organizacija zdravstva sukladno odlukama Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i Republičkog fonda o odobrenju visine sredstava za isplatu osobnih dohodaka u organizacijama zdravstva, te prema broju stvarno zaposlenih radnika u organizacijama zdravstva,

2. za obračunate poreze i doprinose "iz" i "na osobne dohotke prema važećim propisima,

3. za obračunate izvršene troškove investicijskog i tekućeg održavanja, prema Odluci o obustavi investicijskih ulaganja u zdravstvenoj djelatnosti Republike Hrvatske, Klasa: 404-03/91-01/86 ("Narodne novine", broj 70/91),

4. za obračunatu amortizaciju primjenom minimalnih zakonskih stopa,

5. za priznate i izvršene troškove utrošenog materijala, energije, rezervnih dijelova i sitnog materijala i troškova usluga, osim usluga drugih organizacija zdravstva,

6. za priznate i izvršene nematerijalne troškove i ostale materijalne troškove, izuzevši sredstva rezervirana za nematerijalne troškove,

7. za obračunata sredstva redovne zajedničke potrošnje. Sredstva za pokriće rashoda navedenih u točkama 1.-7. prethodne stavke, Republički fond će osigurati srazmjerno korištenju kapaciteta organizacija zdravstva za provođenje primarne, polikliničko-konzilijarne i stacionarne zdravstvene zaštite za potrebe osiguranika Republičkog fonda u 1990. godini. U obvezama za čije pokriće Republički fond osigurava sredstva prema odredbama utvrđenim u stavci 1. i 2. ove točke ne rnogu se iskazati obveze s naslova nenaplaćenih potraživanja starijih od 60 dana.

V.

Sredstva za Ijekarničku djelathost osiguravaju se sukladno sa zaključenim ugovorima o izdavanju lijekova, sanitetskog materijala i ortopedskih pomagala za 1991. godinu, a na osnovi odredaba Odluke o utvrđivanju uvjeta za uspostavljanje ugovornih odnosa s Ijekarnama s područja Republike Hrvatske za 1991. godinu ("Narodne novine", broj 5/91 ).

VI.

Sredstva se osiguravaju organizacijama zdravstva, odnosno liječnicima privatne prakse na već predujmljena sredstva za 1991. godinu prema zaključenim ugovorima, radi podmirenja troškova osobnih dohodaka, nužnih materijalnih troškova i obveza za poreze i doprinose. Realizacijom sredstava po odredbama ove Odluke prestaju sva potraživanja iz poslovanja za 1991. godinu i ranijih godina organizacija zdravstva i liječnika privatne prakse prema Republičkom fondu.

VII.

Ovlašćuje se direktor Republičkog fonda da propise upute za provedbu odredaba ove odluke.

VIII.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama"

Klasa: 501-01/92-01/01

Urbroj : 338-24-92-1

Zagreb, 27. prosinca 1991.

Predsjednik Izvršnog odbora Skupštine Republičkog fonda

prim. dr. sci. Mate Ljubićić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.