Zakoni i propisi - Pravni savjeti 2 15.01.1992 Uredba o iskazivanju i procjenjivanju protupravno oduzetih sredstava u drugim republikama i pokrajinama bivše SFR Jugoslavije
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine". broj 39/91 i 53A/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 13. siječnja 1992. godine donijela je

UREDBU

o iskazivanju i procjenjivanju protupravno oduzetih sredstava u drugim republikama i pokrajinama bivše SFR Jugoslavije.

Članak 1.

Ovom uredbom uređuje se način evidentiranja, procjenjivanja i bilančnog iskazivanja protupravno oduzetih sredstava i šteta nastalih zbog protupravno oduzetih sredstava pravnim osobama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, u drugim republikama i pokrajinama bivše SFR Jugoslavije.

Članak 2.

Pod sredstvima u smislu članka 1. ove uredbe podrazumijevaju se sva sredstva pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, iskazana u bilančnoj i izvanbilančnoj evidenciji.

Članak 3.

Temeljem raspoložive dokumentacije, knjigovodstvene i druge evidencije, pravne osobe su dužne popisati protupravno oduzeta sredstva; koja se nalaze na teritoriju drugih republika i pokrajina bivše SFR Jugoslavije, sa stanjem 31. prosinca 1991.

Članak 4.

Na temelju popisa iz članka 3. ove uredbe, pravne osobe su dužne preknjižiti knjigovodstvene vrijednosti protupravno oduzetih sredstava s dosadašnjih računa financijskog knjigovodstva na račune:

- za poslovna sredstva na račun 047 - Ostala dugoročna poslovna ulaganja;

- za sredstva zajedničke potrošnje za potrebe stanovanja na račun 065 - Ostala potraživanja i plasmani po osnovi zajedničke potrošnje za potrebe stanovanja;

- za sredstva zajedničke potrošnje za druge potrebe na račun 075 - Ostala potraživanja s osnove zajedničke, potrošnje za druge potrebe;

- za ostala izvanposlovna sredstva na račun 082-Sredstva ostalih izvanposlovnih namjena.

Pravne osobe su dužne voditi sintetičku i analitičku evidenciju računa iz stavka 1. ovog članka po strukturi oduzetih sredstava.

Pravne osobe koje ne vode knjigovodstvo po odredbama Kontnog plana donesenog na temelju članka 8. Zakona o računovodstvu, preknjižavanje sredstava iz stavka 1. ovog članka provode na odgovarajuće račune iz kontnih planova po kojima vode knjigovodstvo.

Članak 5.

Oduzeta sredstva iz članka 3. ove uredbe iskazuju se u Aneksu računovodstvenog izvješća (Aneks br. 2), i to raščlanjeno na poslovna i neposlovna sredstva i po vrstama sredstava iskazanih na sintetičkim računima.

Aneks iz stavka 1. ovog članka je sastavni dio ove uredbe i pravne osobe ga predaju Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske u rokovima za predaju periodičnog i godišnjeg obračuna.

Članak 6.

Revalorizacija oduzetih sredstava iz članka 3. ove uredbe provodi se u skladu sa Zakonom o računovodstvu i tako revalorizirana vrijednost prenosi se na odgovarajuće račune iz članka 4. ove uredbe.

Članak 7.

Za oduzeta sredstva iz članka 3. ove uredbe za koja je propisana obveza obračuna amortizacije, ista se obračunava do konca mjeseca koji prethodi mjesecu u kojem su sredstva oduzeta.

Zalihe iz članka 3. ove uredbe ne podliježu obvezi ispravka vrijednosti u smislu članka 54. Zakona o računovodstvu.

Potraživanja i financijska ulaganja iz članka 3. ove uredbe ne podliježu obvezi otpisa u smislu članka 50. stavka 7. Zakona o računovodstvu.

Članak 8.

Procjenu vrijednosti protupravno oduzetih sredstava i nastalih šteta u smislu članka 1. ove uredbe, pravne osobe obavit će na način i u roku utvrđenom propisom ministra financija.

Pravne osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su za procijenjenu vrijednost sredstava i nastalih šteta osigurati suglasnost Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske.

Članak 9.

Propis iz članka 8. stavka 1. ove uredbe, ministar financija donijet će u roku od 15 (petnaest) dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Članak 10.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se i na godišnji obračun za 1991. godinu.

Klasa: 406-09/92-01/01

Urbroj : 5030112-92-2

Zagreb, 14. siječnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

_________________________________________________________________________________
1 2 3     4 5 6 7 8  9 10 11    12 13 14 15 16 17 18  19 20 21 22   23 24 25 26 27 28
Vrst posla   Operativni   Osnovni Individualna partija  Republika i   Djelatnost u kojoj su
        broj sjedišta  račun                  općina u kojoj sredstva oduzeta
                                    su sredstva
                                    oduzeta
_________________________________________________________________________________
Naziv pravne osobe__________________________________________________________
Sjedište pravne osobe________________________________________________________
Mjesto (republika i općina) u kojoj su sredstva oduzeta_______________________________
Šifra djelatnosti u kojoj su sredstva oduzeta________________________________________


                                        ANEKS br. 2

ANEKS uz godišnji obračun za 1991. godinu o evidentiranim oduzetim sredstvima hrvatskim pravnim osobama u drugim republikama i pokrajinama

                                        Iznosi: u 000 dinara
_________________________________________________________________________________
                                        31. XII. 1991.
Redni                          Oznaka Revalorizirana Revalorizirana
broj  Konto  Vrsta oduzetih sredstava        AOP       nabavna sadašnja
                                    vrijednost   vrijednost
                                    (bruto)     (neto)
_________________________________________________________________________________
0    1        2                3        4        5
_________________________________________________________________________________
1.   047   UKUPNO ODUZETA
        SREDSTVA (002+041)       001
2.       A. ODUZETA POSLOVNA
        SREDSTVA
        (003 + 004 + 013 + 020 + 028
        + 032 + 038 + 039 + 040)        002
3.   d.047  1. Nematerijalna ulaganja        003
4.   d.047  2. Materijalna ulaganja (005 do 012)
5.   d.047  2.1. Zemljište             005
6.   d.047  2.2. Šume                006
7.   d.047  2.3. Građevinski objekti        007
8.   d.047  2.4. Oprema               008
9.   d.047  2.5. Višegodišnji nasadi        009
10.   d.047  2.6. Osnovno stado           010
11.   d.047  2.7. Ostala sredstva za rad       011
12.   d.047  2.8. Materijalna ulaganja u pripremi  012
13.   d.047  3. Zalihe (014 do 019)         013
14.   d.047  3.1. Materijala             014
15.   d.047  3.2. Rezervnih dijelova     015
16.   d.047  3.3. Sitnog inventara          016
17.   d.047  3.4. Proizvodnje            017
18.   d.047  3.5. Proizvoda             018
19.   d.047  3.6. Robe                019
20.   d.047  4. Dugoročna financijska
        ulaganja (021 do 027)          020
21.   d.047  4.1. Ulaganja u povezana poduzeća    021
22.   d.047  4.2. Uložena sredstva u banke      022
23.   d.047  4.3. Ostala uložena sredstva      023
24.   d.047  4.4. Dani depoziti i kaucije      024
25.   d.047  4.5. Ulaganja u vrijednosne papire   025
26.   d.047  4.6. Krediti dani u zemlji       026
27.   d.047  4.7. Ostala dugoročna
        financijska ulaganja          027
28.   d.047  5. Kratkoročna potraživanja iz
        poslovanja (029+030+031)        028
29.   d.047  5.1. Avansi, depoziti i kaucije     029
30.   d.047  5.2. Kupci               030
31.   d.047  5.3. Potraživanja iz zajedničkog
        poslovanja               031
32.   d.047  6. Kratkoročna financijska ulaganja
        (033 do 037)              032
33.   d.047  6.1. Ulaganja u povezana poduzeća    033
34.   d.047  6.2. Ulaganja u banke          034
35.   d.047  6.3. Uložena sredstva          035
36.   d.047  6.4. Krediti              036
37   d.047  6.5. Ostala kratkoročna financijska
        ulaganja                037
38.   d.047  7. Ostala kratkoročna potraživanja   038
39.   d.047  8. Vrijednosni papiri          039
40.   d.047  9. Novčana sredstva           040

41.       B) ODUZETA NEPOSLOVNA
        SREDSTVA (042 do 044)      041
42.   d.065  14. SZP stanovi i stambene zgrade    042
43.   d.075  2. SZP dio za druge namjene       043
44.   d.082  3. Sredstva ostalih izvanposlovnih
        namjena             044

UPUTA ZA POPUNJAVANJE ANEKSA br. 2

1. Svaka pravna osoba u Republici Hrvatskoj kojoj su oduzeta (oteta) sredstva u drugim republikama i pokrajinama dužna je sastaviti poseban obrazac za svaku općinu u drugim republikama i pokrajinama u kojima su locirana oduzeta sredstva

2. Pri popunjavanju Aneksa-2 pravna osoba koja vodi knjigovodstvo po odredbama kontnog plana donesenog na temelju članka 8. Zakona o računovodstvu mora voditi računa, da iznos koji iskaže na r. br.1. Aneksa-2 bude jednak zbroju preknjiženih iznosa sa redovnih računa na račune:

- 047 Ostala dugoročna poslovna ulaganja

- 065 Ostala potraživanja i plasmani po osnovi zajedničke potrošnje za potrebe stanovanja

- 075 Ostala potraživanja s osnove zajedničke potrošnje za druge potrebe

- 082 Sredstva ostalih izvanposlovnih namjena.

Istu kontrolu, ali na odgovarajućim računima provode i pravne osobe koje ne vode knjigovodstvo po kontnom planu donesenom na temelju članka 8. Zakona o računovodstvu.