Zakoni i propisi - Pravni savjeti 2 15.01.1992 Uredba o iskazivanju sredstava, potraživanja, obveza i šteta u ratnim uvjetima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 38/91 i 53A/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 13. siječnja 1992. godine donijela je

UREDBU

o iskazivanju sredstava, potraživanja, obveza i šteta u ratnim uvjetima

Članak 1.

Ovom uredbom, u ratnim uvjetima, propisuje se za pravne osobe:

1) popis sredstava, potraživanja i obveza, radi usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem iz članka 35. stavka 2. i 3. Zakona o računovodstvu, koji se primjenjuje kao republički zakon na temelju članka 1. stavka 1. točke 25. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", broj 53/91);

2) otpis financijskih ulaganja, potraživanja i obveza;

3) otpis zaliha;

4) otpis (obračun amortizacije) nematerijalnih i materijalnih ulaganja;

5) otpis izvanposlovnih sredstava;

6) utvrđivanje i iskazivanje šteta

Članak 2.

Pod ratnim uvjetima u smislu ove uredbe podrazumijevaju se uvjeti koji su nastali od 15. kolovoza 1990. godine nadalje,a onemogućavaju:

- utvrđivanje stvarnog stanja sredstava;

- utvrđivanje realnosti iskazanih iznosa potraživanja i obveza, te njihovu naplatu i plaćanje;

- potpuno ili djelomićno korištenje nematerijalnih i materijalnih ulaganja za obavljanje djelatnosti.

Članak 3.

Sredstva, koja se nalaze na teritoriju koji je privremeno nedostupan zbog rata, popisuju se na posebne popisne liste i to po vrstama sredstava i mjestima, na temelju knjigovodstvenog stanja na dan 31. prosinca.

Sredstva, popisana na način iz stavka 1. ovog članka čine temelj za sastevljanje bilance stanja i ne podliježu obvezi :

- otpisa (obračuna amortizacije) nematerijalnih i materijalnih ulaganja od prvog dana u mjesecu u kojem je prestalo korištenje zbog uvjeta iz članka 2. ove uredbe;

- ispravka vrijednosti zaliha iz članka 54. Zakona o računovodstvu;

- otpisu potraživanja i financijskih ulaganja ako je rok za otpis iz članka 50. stavka 7. Zakona o računovodstvu nastupio u ratnim uvjetima iz članka 2. ove uredbe.

Članak 4.

Sredstva, koja su potpuno uništena zbog rata na teritoriju Republike Hrvatske, a koji je dostupan, popisuju se na posebne popisne liste i to po vrstama sredstava i mjestima uništenja.

Za sredstva iz stavka 1. ovog članka, koja prema Zakonu o računovodstvu podliježu obvezi otpisa (obračunu amortizacije), pravna osoba nije obvezna provoditi otpis (obračun amortizacije) od prvog dana u mjesecu u kojem je došlo do, uništenja.

Pravna osoba nije obvezna provoditi ispravak vrijednosti zaliha iz stavka 1. ovog članka koje podliježu obvezi ispravka vrijednosti u smislu članka 54. Zakona o računovodstvu.

Članak 5.

Vrijednost sredstava iz članka 4. ove uredbe preknjižava se s redovnih računa na račune:

- za poslovna sredstva na račun 160 - Potraživanja od državnih i drugih institucija;

- za sredstva zajedničke potrošnje za potrebe stanovanja na račun OH5 - Ostala potraživanja i plasmani po osnovi zajedničke potrošnje za potrebe stanovanja;

- za sredstva zajedničke potrošnje za druge namjene na račun 075 - Ostala potraživanja s osnove zajedničke potrošnje za druge potrebe;

- za ostala izvanposlovna sredstva na račun 082 Sredstva ostalih izvanposlovnih namjena.

Članak 6.

Sredstva, koja su djelomićno oštećena zbog rata na teritoriju Republike Hrvatske koji je dostupan, popisuju se na posebne popisne liste i to po vrstama sredstava i mjestima oštećenja.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka, za koja je propisana obveza otpisa (obračuna amortizacije), a ne koriste se za obavljanje djelatnosti zbog oštećenja,ne podliježu obvezi otpisa (obračuna amortizacije) od prvog dana u mjesecu u kojem je došlo do oštećenja.

Za zalihe iz stavka 1. ovog članka pravna osoba nije obvezna provoditi ispravak vrijednosti zaliha u smislu članka 54. Zakona o računovodstvu.

Otpis izvanposlovnih sredstava iz stavka 1. ovog članka nije obvezan.

Članak 7.

Procijenjena visina šteta na djelomično oštećenim sredstvima iz članka 6. ove uredbe, kao i izdaci nastali na otklanjanju tih šteta, evidentiraju se:

- za poslovna sredstva na račun 160 - Potraživanja od državnih i drugih institucija;

- za sredstva zajedničke potrošnje za potrebe stanovanja na račun 065 - Ostala potraživanja i plasmani po osnovi zajedničke potrošnje za potrebe stanovanja;

- za sredstva zajedničke potrošnje za druge potrebe na račun 075 - Ostala potraživanja s osnove zajedničke potrošnje za druge potrebe;

- za ostala izvanposlovria sredstva na račun 082 Sredstva ostalih izvanposlovnih namjena.

Procjena visine štete iz stavka 1. ovog članka obavlja se sukladno propisu donijetom na temelju članka 37. Zakona o računovodstvu.

Članak 8.

Pravne osobe, koje ne vode knjigovodstvo po odredbama Kontnog plana donesenog na temelju članka 8.Zakona o računovodstvu, preknjižavaju sredstva iz članka 5 i 7 ove uredbe na odgovarajuće račune iz kontnih planova po kojima vode knjigovodstvo.

Članak 9.

Vrijednost sredstava i visina šteta iz članaka 3, 5. i 7. ove uredbe iskazuje se u Aneksu računovodstvenog izvješća (Aneks br.1) i to raščlanjeno na poslovna i neposlovna sredstva i po vrstama sredstava iskazanih na sintetićkim računima.

Aneks iz stavka 1. ovog članka je sastavni dio ove uredbe i pravne osobe ga predaju Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske u rokovima za predaju periodičnog i godišnjeg obračuna.

Članak 10.

Revalorizacija sredstava iz članka 3, 4 i 6. ove uredbe provodi se u skladu s odredbama Zakona o računovodstvu.

Članak 11.

Potraživanja i financijska ulaganja od pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, na teritoriju koji je dostupan, a čija je naplata onemogućena zbog ratnih uvjeta. ne podliježu obvezi otpisa u smislu članka 50. stavka 7. Zakona o računovodstvu.

Članak 12.

Pravna osoba ne otpisuje obveze u smislu članka 65. stavka 2. Zakona o računovodstvu, ako je rok zastare nastupio u uvjetima iz članka 2. ove uredbe.

Članak 13.

Popis sredstava, potraživanja i obveza, koji nije onemogućen ratnim uvjetima obavlja se sukladno članku 35. stavku 2. i 3. i članku 37. Zakona o računovodstvu.

Članak 14.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodhim novinama", a primjenjuje se i na godišnji obračun za 1991. godinu.

Klasa: 406-09/92-01/01

Urbroj : 5030112-92-4

Zagreb, 14. siječnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r


_________________________________________________________________________________
1 2 3      4 5 6 7 8    9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  19 20 21 22   23 24 25 26 27 28
Vrst posla   Operativni   Osnovni Individualna partija  Republika i   Djelatnost u kojoj su
        broj sjedišta  račun                  općina u kojoj sredstva uništena
                                    su sredstva   oštećena ili
                                    uništena, oš-  nedostupna
                                    tećena ili
                                    nedostupna
_________________________________________________________________________________

Naziv pravne osobe_________________________________________________________
Sjedište pravne osobe_______________________________________________________
Mjesto (općina) u kojoj su sredstva: potpuno uništena,
djelomično oštećena ili se nalaze na privremeno nedostupnom teritoriju________________

Šifra djelatnosti u kojoj su sredstva: potpuno uništena, djelomično uništena ili se nalaze na privremeno nedostupnom teritoriju______________________________________________________-

                                        ANEKS br.1

ANEKS uz godišnji obračun za 1991. godinu o evidentiranim sredstvima na teritoriji privremeno nedostupnoj zbog rata, potpuno uništenim sredstvima i štetama na djelomično oštećenim sredstvima zbog rata u Republici Hrvatskoj

                                        Iznosi: u 000 dinara
_________________________________________________________________________________
                                        31. XII. 1991.
Redni                          Oznaka Revalorizirana Revalorizirana
broj  Konto  Vrsta oduzetih sredstava        AOP       nabavna sadašnja
                                    vrijednost   vrijednost
                                    (bruto)     (neto)
_________________________________________________________________________________
0    1        2                3        4        5
_________________________________________________________________________________
1.       SREDSTVA NA TERITORIJI
        PRIVREMENO NEDOSTUPNOJ
        ZBOG RATA, POTPUNO
        UNIŠTENA IMOVINA I ŠTETE NA
        DJELOMIČNO OŠTEĆENOJ
        IMOVINI (002+047+092)      001

2.       I. SREDSTVA KOJA SE NALAZE
        NA PRIVREMENO NEDOS-
        TUPNOJ TERITORIJl ZBOG
        RATA (003 + 043)
3.       A) POSLOVNA SREDSTVA
        (004 + 005 + 015 + 022 + 030 +
        034 + 040 do 042)            003
4.       1. Nematerijalna ulaganja
5.       2. Materijalna-ulaganja (006 do 014)  005
6.       2.1. Zemljišta             006
7.       2.2. Šume                007
8.       2.3. Građevinski objekti        008
9.       2.4. Oprema               009
10.       2.5. Višegodišnji nasadi        010
11.       2.6. Osnovno stado           011
12.       2.7. Ostala eredstva za rad       012
13.       2.8. Materijalna ulaganja u pripremi  013
14.       2.9. Avansi za materijalna ulaganja   014
15.       3. Zalihe (016 do 021)         015
16.       3.1. Materijal             016
17.       3.2. Rezervni dijelovi         017
18.       3.3. Sitni inventar           018
19.       3.4. Proizvodnja            019
20.       3.5. Proizvodi             020
21.       3.6. Roba                021
22.       4. Dugoročna financijske ulaganja
        (023 do 029)              022
23.       4.1. Ulaganja u povezana poduzeća    023
24.       4.2. Uložena sredstva u banke      024
25.       4.3. Ostala uložena sredstva      025
26.       4.4. Dani depoziti i kaucije      026
27.       4.5. Ulaganja u vrijednosne papire   027
28.       4.6. Krediti dani u zemlji       028
29       4.7. Ostala dugoročna financijska
        ulaganja                029
30.       5. Kratkoročna potraživanja iz
        poslovanja (031 +032+033)        030
31.       5.1. Avansi, depoziti i kaucije:    031
32.       5.2. Kupci               032
33.       5.3. Potraživanja iz zajedničkog
        poslovanja               033
34.       6. Kratkoročna financijska ulaganja
        (035 do 039)              034
35.       6.1. Ulaganja u povezana poduzeća    035
36.       6.2. Ulaganja u banke          036
37.       6.3 Uložena sredstva          037
38.       6.4. Krediti              038
39.       6.5. Ostala kratkoročna financijska
        ulaganja                039
40.       7. Ostala kratkoročna potraživanja   040
41.       8. Vrijednosni papiri          041
42.       9. Novčana sredstva           042
43       B) NEPOSLOVNA SREDSTVA
        (044 + 045 + 046)            043
44       1. Sredstva zajedničke potrošnje -
        stanovi i stambene zgrade        044
45.       2. Sredstva zajedničke potrošnje -
        dio za druge namjene          045
46.       3. Sredstva ostalih izvanposlovnih
        sredstava                046

47.   d.160  II. POTPUNO UNIŠTENA
        SREDSTVA (048+088)           047
48.   d.160  C) POSLOVNA SREDSTVA
        (049+050+060+ 067+075+ 079+
        085 do 087)               048
49.   d.160  1. Nematerijalna ulaganja        049
50.   d.160  2. Materijalna ulaganja (051 do 059)  050
51.   d.160  2. 1. Zemljište             051
52.   d.160  2.2. Šume                052
53.   d.160  2.3. Građevinski objekti        053
54.   d.160  2.4. Oprema               054
55.   d.160  2.5. Višegodišnji nasadi        055
56.   d.160  2.6. Osnovno stado           056
57.   d.1B0  2.7. Ostala sred. za rad        057
58.   d.160  2.8. Materijalna ulaganja u pripremi  058
59.   d.160  2.9. Avansi za materijalna ulaganja   059
60.   d.160  3. Zalihe (061 do 066)
61.   d.160  3.1. Materijal             061
62.   d.160  3.2. Rezervni djelovi          062
63.   d.160  3.3. Sitni inventar           063
64.   d.160  3.4. Proizvodnja            064
65.   d. 160 3.5. Proizvodi             065
66.   d.160  3.6. Roba                066
67.   d.1B0  4. Dugoročna financijska ulaganja
        (068 do 074)              067
68.   d.160  4.1. Ulaganja u povezana poduzeća    068
69.   d.160  4.2. Uložena sredstva u banke      069
70.   d.160  4.3. Ostala uložena sredstva      070
71.   d.160  4.4. Dani depoziti i kaucije      071
72.   d.160  4.5. Ulaganja u vrijednosne papire   072
73.   d.160  4.6. Krediti dani u zemlji       073
74.   d.160  4.7. Ostala dugoročna financijska
        ulaganja                074
75.   d.160  5. Kratkoročna potraživanja iz
        poslovanja (076 do 078)         075
76.   d.160  5.1. Avansi, depoziti i kaucije     076
77.   d.160  5.2. Kupci               077
78.   d.160  5.3. Potraživanja iz zajedničko
        poslovanja               078
79.   d.160  6. Kratkoročna financijska ulaganja
        (080 do 084)              079
80.   d.160  6.1. Ulaganja u povezana poduzeća    080
81.   d.160  6.2. Ulaganja u banke          081
82.   d.160  6.3. Uložena sredstva          082
83.   d.160  6.4. Krediti              083
84.   d.160  6.5. Ostala kratkoročna financijska
        ulaganja                084
85.   d.160  7. Ostala kratkoročna potraživanja   085
86.   d.160  8. Vrijednosni papiri          086
87.   d.160  9. Novčana sredstva           087
88.       D) NEPOSLOVNA SREDSTVA
        (089 do 091)
89.   d.065  1.Sredstva zajedničke potrošnje -
        stanovi i stambene zgrade        089
90.   d.075  2. Sredstva zajedničke potrošnje -
        za druge namjene            090
91.   d.082  3. Sredstva ostalih izvanposlovnih
        namjena                 091

92.       III. ŠTETE NA DJELOMIČNO
        OŠTEĆENIM SREDŠTVIMA          092
        (093 + 133)
93.       B) POSLOVNA SREDSTVA          093
        (094+095+105+112+120+124+130
        do 132)
94.   d.160  1. Nematerijalna ulaganja        094
95.   d.160  2. Materijalna ulaganja (096 do 104)  095
96.   d.160  2.1: Zemljište
97.   d.160  2.2. Šume                097
98   d.160  2.3. Građevinski objekti        098
99.   d.160  2.4. Oprema               099
100.  d.160  2.5. Višegodišnji nasadi        100
101.  d.160  2.6. Osnovno stado           101
102.  d.160  2.7. Ostala sred. za rad        102
103.  d.160  2.8. Materijalna ulaganja u pripremi  103
104.  d.160  2.9. Avansi za materijalna ulaganja   104
105.  d.160  3. Zalihe (106 do 111)         105
106.  d.160  3.1. Materijal             106
107.  d.160  3.2. Rezervni dijelovi         107
108.  d.160  3.3. Sitni inventar           108
109.  d.160  3.4: Proizvodnja            109
110.  d.160. 3.5. Proizvodi             110
111.  d.160  3.6. Roba                111
112.  d.160  4. Dugoročna financijska ulaganja
        (113 do 119)              112
113.  d.160  4.1. Ulaganja u povezana poduzeća    113
114.  d.160  4.2. Uložena sredstva u banke      114
115.  d.160  4.3. Ostala uložena sredstva      115
116.  d.160  4.4. Dani depoziti i kaucije      116
117.  d.160  4.5. Ulaganja u vrijednosne papire   117
118.  d.160  4.6. Krediti dani u zemlji       118
119.  d.160  4.7. Ostala dugoročna financijska
        ulaganja                119
120.  d.160  5. Kratkoročna potraživanja iz
        poslovanja (121 do 123)         120
121.  d.160  5.1. Avansi, depoziti i kaucije     121
122.  d.160  5.2. Kupci               122
123.  d.160  5.3. Potraživanja iz zajedničkog
        poslovanja               123
124.  d.160  6. Kratkoročna financijska ulaganja
        (125 do 129)              124
125.  d.160  6.1. Ulaganja u povezana poduzeća    125
126.  d.160  6.2. Ulaganja u banke          126
127.  d.160  6.3. Uložena sredstva          127
128.  d.160  6.4. Krediti              128
129.  d.160  6.5. Ostala kratkoročna financijska
        ulaganja                129
130.  d.160  7. Ostala kratkoročna potraživanja   130
131.  d.160  8. Vrijednosni papiri          131
132.  d.160  9. Novčana sredstva           132
133.      F) NEPOSLOVNA SREDSTVA
        (134 do 136)              133
134.  d.065  1. Sredstva zajedničke potrošnje -
        stanovi i stambene zgrade        134
135.  d.075  2. Sredstva zajedničke potrošnje -
        za druge namjene            135
136.  d.082  3. Sredstva ostalih izvanposlovnih
        namjena                 136

UPUTA ZA POPUNJAVANJE ANEKSA br. 1

Prava osoba popunjava poseban Aneks-1 za svaku općinu u kojoj su locirana potpuno uništena ili djelomično oštećena sredstva ili se sredstva nalaze na privremeno nedostupnoj teritoriji.

R.br. 2. do 46. Aneksa-1 odnose se na odredbe članka 3. i 8. Uredbe, Sredstva, koja se nalaze na privremeno nedostupnom teritoriju Republike Hrvatske pravne osobe ne preknjižavaju s redovnih na posebne račune, već ta sredstva ostaju na dosadašnjim računima. Na redne brojeve od 2. do 46. treba unijeti revalorizirane vrijednosti sredstava s dosadašnjih računa po vrstama sredstava naznačenih u navedenim rednim brojevima.

R.br. 47. do 91. Aneksa-1 odnose se na odredbe članka 4, 5 i 8. Uredbe, Podaci za ove redne brojeve uzimaju se s posebnih računa na koje su potpuno uništena sredstva preknjižena s dosadašnjih računa.

Za pravne osobe koje vode knjigovodstvo po Kontnom planu za poduzeća, redne brojeve 47. do 91. Aneksa-1 popunjavaju prema računima navedenim u koloni 1. Aneksa, a pravne osobe koje ne vode knjigovodstvo po odredbama kontnog plana donesenog na temelju članka 8. Zakona o knjigovodstvu iznose potpuno uništenih sredstava preknjižavaju na odgovarajuće račune iz kontnih planova po kojima vode knjigovodstvo i te iznose unose u odgovarajuće redne brojeve Aneksa-1.

R.br. 92. do 136. Aneksa-1 popunjavaju se prema članku 6. i 7. Uredbe. Na račune navedene u koloni 1. pravne osobe ne evidentiraju knjigovodstvenu vrijednost sredstava već procijenjen iznos štete na djelomično oštećenim sredstvima. Naime, sredstva po knjigovodstvenoj vrijednosti i dalje se evidentira na redovnim računima iz Kontnog plana.