Zakoni i propisi - Pravni savjeti 73A 31.12.1991 Odluka o privremenom financiranju javnih potreba i privremenom proračunu Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 1992. godine

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE


Na temelju članka 6. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske i članka 33. stavka 4. Zakona o financiranju javnih potreba ("Narodne novine", br. 58/90), Sabor Republike Hrvatske, na sjednici Vijeća udruženog rada 29. prosinca 1991., Vijeća općina 29. prosinca 1991. i Društveno-političkog vijeća 29. prosinca 1991. donio je

ODLUKU

o privremenom financiranju javnih potreba i privremenom proračunu Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 1992. godine

I.

Javne potrebe-Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 1992. godine privremeno će se financirati u svoti od 66.248,317.078 hrvatskih dinara, od čega:

- izvorni prihodi Republike Hrvatske 51.248,317.078 hrvatskih dinara,

- zaduženje Republike kod Narodne banke Hrvatske do 3.500,000.000 hrvatskih dinara,

- zaduženje Republike Hrvatske u inozemstvu do 11.500,000.000 hrvatskih dinara.

Od prihoda iz stavka 1. ove točke:

- raspoređeni prihodi iznose 63.248,317.078 hrvatskih dinara,

- neraspoređeni prihodi

(Tekuća rezerva) iznose 3.000,000.000 hrvatskih dinara.

II.

Prihodi po grupama konta i kontima te rashodi prema grupama konta i kontima utvrđuju se u Bilanci prihoda i rashoda za prvo tromjesečje 1992. godine, i to:

A - PRIHODI
______________________________________________________________________________
Broj
grupe
računa računa             Prihodi                     Svota
______________________________________________________________________________
        Prihodi od poreza iz dobiti
71   710   porez na dobit pravnih i fizičkih osoba             600,000.000
        ukupno grupa 71                         600,000.000
        Prihodi od poreza iz plaća
72   720   porez iz plaća djelatnika                        7.850,000.000
    720-1  porez iz neto plaća i drugih osobnih primanja          4.800,000.000
        ukupno grupa 72                         12.650,000.000
        Prihodi od poreza na promet proizvoda i usluga i poreza na promet
        nekretnina i prava
    730   osnovni porez na promet proizvoda i usluga               11.000,000.000
    735   porez na promet nekretnina i prava                   100,000.000
        ukupno grupa 73                         11.100,000.000
        Prihodi od taksa
75.   752   republičke sudske takse                     400,000.000
        ukupno grupa 75                         400,000.000
        Prihodi od carina
    760   carina                                 2.400,000.000
    761   posebne uvozne pristojbe i takse                    1.600,000.000
        ukupno grupa 76                         4.000,000.000
        Prihodi po posebnim propisima, prihodi koje ostvaruju korisnici
        proračuna i ostali prihodi
    770   prihodi po posebnim propisima (novčane kazne)          200,000.000
    771   prihodi koje ostvaruju korisnici republičkog proračuna     100,000.000
    778   ostali prihodi                             98,317.078
    778-1  prihodi od državnog zajma u zemlji i inozemstvu         10.000,000.000
    778-2  dio prihoda od prodaje stanova u društvenom vlasništvu     9.600,000.000
    778-3  emisijska dobit Narodne banke Hrvatske             2.500,000.000
    778-4  sredstva kredita od Narodne banke Hrvatske               3.500,000.000
    778-5  sredstva od ino-kredita i pomoći iz inozemstva         11.500,000.000
        ukupno grupa 77                         37.498,317.078
        ukupno prihodi                         66.248,317.078


B - RASHODI
______________________________________________________________________________
Broj
grupe                      Rashodi             Svota
računa računa
______________________________________________________________________________
        Sredstva za rad korisnika republičkog proračuna
40.   400   sredstva za plaće djelatnika                      11.000,000.000
    401   sredstva za materijalne troškove                    5.417,282.078
        ukupno grupa 40                         16.417,282.078
        Sredstva za posebne i druge namjene korisnika republičkog proračuna
41.   412   sredstva za naknade po osnovi otpremnina i dokupa staža     30,000.000
    415   sredstva za investicije u osnovna sredstva               823,100,000
    416   sredstva za investicije u objekte i opremu društvenog stadarda 7.550,000.000
    418   sredstva za ostale potrebe za rad korisnika republičkog proračuna    11.676,379.000
        ukupno grupa 41                         20.079,839.000
        Sredstva za poticanje razvoja i intervencije u gospodarstvu
43.   431   sredstva za kompenzacije, premije,regrese i naknade           1.171,500.000
    433   ostale potrebe i intervencije u gospodarstvu              14.512,000.000
        ukupno grupa 43                         15.683,500.000
        Sredstva prenesena drugim društveno-političkim zajednicama
44.   445   dopunska sredstva proračunima općina              338,844.000
        ukupno grupa 44.                            338,844.000
        Sredstva za društvene djelatnosti
45.   450   sredstva za odgoj i obrazovanje                 520,000.000
    451   sredstva za znanost                           1.100,000.000
    452   sredstva za kulturu                           220,000.000
    453   sredstva za šport                            7,000.000
    454   sredstva za socijalnu skrb                       4.200,000.000
    456   sredstva za zdravstvenu zaštitu                 64,200.000
    457   sredstva za mirovinsko i invalidsko osiguranje         2.020,000.000
    458   sredstva za zaštitu boraca i vojnih invalida              499,000.000
        ukupno grupa 45                         8.630,200.000
        Sredstva za ostale društvene potrebe
46.   461   sredstva za društvene i političke organizacije             78,652.000
        ukupno grupa 46                         78,652.000
        Izdvajanja sredstava rezervi
47.   470   izdvajanje u Stalnu rezervu Republike              1,000.000.000
        ukupno grupa 47                         1.000,000.000
        Ostali rashodi
48   481   naknade za bankarske usluge i troškove platnog prometa     5,000.000
482       otplata kredita i zajmova                        15,000.000
483       rashodi za obveze iz prethodne godine              1,000.000.000
488       ostali rashodi (Tekuća rezerva Proračuna)                3.000,000 000
        ukupno grupa 48                         4.020,000.000
        ukupno rashodi                         66.248,317.078

III.
Rashodi u svoti od 66.248,317.078 hrvatskih dinara, koji su iskazani po grupama računa i računima u Bilanci prihoda i rashoda, raspoređuju se po nosiocima, korisnicima i bližim namjenama u Posebnom dijelu Odluke kako slijedi:

RAZDJEL 1. URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
______________________________________________________________________________
Broj                                          Iznos
pozic. osnov. Osnovna i potonja namjena                    podračuna    računa
    računa
______________________________________________________________________________
        40. Sredstva za rad ureda predsjednika republike
1.   401   sredstva za materijalne troškove.                        3,500.000
        svega grupa 40                             3,500.000
        41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad ureda
        predsjednika
        Republike
2.   418   sredstva za izvanredne troškove                     1,500.000
        svega grupa 41                             1,500.000
        svega razdjel 1. (od poz.1. do poz. 2)                     5,000.000

        RAZDJEL 2: SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
        40. Sredstva za rad Sabora Republike Hrvatske
3.   401   sredstva za materijalne troškove                        5,000.000
        svega grupa 40                             5,000.000
        41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad Sabora
        Republike Hrvatske
4.   418   naknada troškova za saborske zastupnike         6,400.000
5.       troškovi zasjedanja Sabora                   9,000.000
6.       sredstva za izvanredne troškove             1,500.000
7.       troškovi "Izvješća hrvatskog Sabora"          600.000
8.       sredstva za održavanje zgrade Sabora u Otočcu.     2,000.000
9.   418   sredstva za rad Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih
        žrtava                             500.000 13,600.000
        svega grupa 41                             20,000.000
        svega razdjel 2. (od poz. 3. do poz. 9)                 25,000.000
______________________________________________________________________________
Broj                                          Iznos
pozic. osnov. Osnovna i potonja namjena                    podračuna    računa
    računa
______________________________________________________________________________
        RAZDJEL 3. VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
        GLAVA 1. VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
        40. Sredstva za rad vlade
10.   401   sredstva za materijalne troškove                2,700.000
11.       sredstva za poslove Ureda za odnose s republikama i
        pokrajinama                           300.000
12.       sredstva za poslove Ureda za prilagođavanje europskim
        integracijama                          400.000
13.       Ured Vlade Republike Hrvatske za zbrinjavanje prognanika    400.000 3,800.000
        svega grupa 40                             3,800.000
        41. Sredstva za posebne i druge namjere za rad vlade
14.   418   sredstva za izvanredne troškove             700.000
15.       stalne novčane naknade                 3,600.000    4,300.000
        svega grupa 41                             4,300.000
        svega glava 1. (od poz. 10. do poz.15)                 8,100.000

        GLAVA 2. URED ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE
        40. Sredstva za rad ureda
16.   401   sredstva za materijalne troškove                        400.000
        svega grupa 40                             400.000
        41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad ureda
17.   418   sredstva za dotacije narodnostima                        60,000.000
        svega grupa 41                             60,000.000
        svega glava 2. (od poz. 16. do poz.17)                 60,400.000
        GLAVA 3. URED ZA ZAKONODAVSTVO VLADE
        REPUBLIKE HRVATSKE
        40. Sredstva za rad ureda
18.   401   sredstva za materijalne troškove                        800.000
        svega grupa 40                             800.000
        svega glava 3. (poz.18.)                            800.000
GLAVA 4. URED ZA OPĆE POSLOVE I PROTOKOL VLADE
REPUBLIKE HRVATSKE
        40. Sredstva za rad ureda
19.   401   sredstva za materijalne troškove                        52,000.000
        svega grupa 40                             52,000.000
        41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad ureda
20.   418   sredstva za investicijsko održavanje osnovnih sredstava, in-
        ventara i zgrada Sabora Republike Hrvatske           14,000.000
21.       sredstva za izvanredne troškove             1,000.000    15,000.000
        svega grupa 41                             15,000.000
        svega glava 4. (od poz.19. poz. 22)                       67,000.000

        GLAVA 5. HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA
        40. Sredstva za rad agencije
22.   401   sredstva za materijalne troškove                        13,400.000
        svega grupa 40                             13,400.000
______________________________________________________________________________
Broj                                          Iznos
pozic. osnov. Osnovna i potonja namjena                    podračuna    računa
    računa
______________________________________________________________________________
        41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad agencije
23.   418   sredstva za funkcionalne rashode                        3,000.000
        svega grupa 41                             3,00.000
        svega glava 5. (od poz. 22. do poz. 23)                 16,400.000
        svega razdjel 3. (od poz. 10. do poz. 23)                    152,700.000

        RAZDJEL 4. USTAVNI SUD HRVATSKE
        40. Sredstva za rad suda
24.   401   sredstva za materijalne troškove                        739.000
        svega grupa 40                             739.000
        svega razdjel 4. (poz. 24)                           739.000

        RAZDJEL 5. VRHOVNI SUD HRVATSKE
        40. Sredstva za rad suda
25.   401   sredstva za materijalne troškove                        2.535.000
        svega grupa 40                             2,535.000
        svega razdjel 5. (poz. 25)                           2,535.000

        RAZDJEL 6. UPRAVNI SUD HRVATSKE
        40. Sredstva za rad suda
26.   401   sredstva za materijalne troškove                        789.000
        svega grupa 40                             789.000
        svega razdjel 6. (poz. 26)                           789.000

        RAZDJEL 7. PRIVREDNI SUD HRVATSKE
        40. Sredstva za rad suda
27.   401   sredstva za materijalne troškove                        648.000
        svega grupa 40                             648.000
        svega razdjel 7. (poz. 27)                           648.000

        RAZDJEL 8. JAVNO TUŽILAŠTVO HRVATSKE
        40. Sredstva za rad tužilaštva
28.   401   sredstva za materijalne troškove                        1,086.000
        svega razdjel 8. (poz. 28)                           1,086.000

        RAZDJEL 9. JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO HRVATSKE
        40. Sredstva za rad pravobranilaštva
29.   401   sredstva za materijalne troškove                        362.000
        svega grupa 40                             362.000
        svega razdjel 9. (poz. 29)                           362.000

        RAZDJEL 10. REPUBLIČKO VIJEĆE ZA PREKRŠAJE
        40. Sredstva za rad vijeća
30.   401   sredstva za materijalne troškove                        867.000
        svega grupa 40                             867.000
        svega razdjel 10. (poz. 30)                           867.000
______________________________________________________________________________
Broj                                          Iznos
pozic. osnov. Osnovna i potonja namjena                    podračuna    računa
    računa
______________________________________________________________________________
        RAZDJEL 11. MINISTARSTVO ENERGETIKE I INDUSTRIJE
        40. Sredstva za rad ministarstva
31.   401   sredstva za materijalne troškove                        4,155.140
        svega grupa 40                             4,155.140
        svega razdjel 11. (poz. 31)                           4,155.140

        RAZDJEL 12. MINISTARSTVO FINANCWA
        GLAVA 1. MINISTARSTVO FINANCIJA
        40. Sredstva za rad ministarstva
32.   401   sredstva za materijalne troškove                        45,000.000
        svega grupa 40                             45,000.000

        GLAVA 2. CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE
        41. Sredstva za posebne i druge namjene zarad uprave
33.   418   sredstva za funkcionalne rashode                        40,000.000
        svega grupa 41                             40,000.000
        svega razdjel 12. (od poz. 32. do poz. 33)                   85,000.000

        RAZDJEL 13. MINISTARSTVO INFORMIRANJA
        40. Sredstva za rad ministarstva
34.   401   sredstva za materijalne troškove                        9,000.000
        svega grupa 40                             9,000.000
        svega razdjel 13. (poz. 34)                           9,000.000

        RAZDJEL 14. MINISTARSTVO INOZEMNIH POSLOVA
        GLAVA 1. MlNlSTARSTVO INOZEMNIH POSLOVA
        40. Sredstva za rad ministarstva
35.   401   sredstva za materijalne troškove                        9,000.000
        svega grupa 40                             9,000.000
        41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad ministarstva
36.   418   sredstva za potrebe Promatračke misije Europske zajednice.   3,000.000
37.       sredstva za troškove Radne zajednice Alpe Jadran        1,000.000
38.       sredstva za troškove Radne zajednice za srednjl i južni
        Jadran                             200.000
39.       sredstva za troškove Radne zajednice Podunavskih regija 300.000 4,500.000
        svega grupa 41                             4,500.000
        svega glava 1. (od poz. 35 do poz. 39)                 13,500.000

        GLAVA 2. INOZEMNI UREDI
        REPUBLIKE HRVATSKE
        40. Sredstva za rad ureda
40.   401   sredstva za poslove inozemnih ureda Republike Hrvatske         10,000.000
        svega grupa 41                             10,000.000
        svega glava 2. (poz. 40.)                            10,000.000
        svega razdjel 14. (od poz. 35. do poz. 40)                   23,500.000
______________________________________________________________________________
Broj                                          Iznos
pozic. osnov. Osnovna i potonja namjena                    podračuna    računa
    računa
______________________________________________________________________________
        RAZDJEL 15. MINISTARSTVO ISELJENIŠTVA
        40. Sredstva za rad ministarstva
41.   401   sredstva za materijalne troškove                        600.00
        svega grupa 40                             600.00
        41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad ministarstva
42.   418   sredstva za funkcionalne rashode                        500.000
        svega grupa 41                             500.000
        svega razdjel 15. (od poz. 41. do poz. 42)                   1,100.000

        RAZDJEL 16. MINISTARSTVO OBRANE
        40. Sredstva za rad ministarstva
43.   401   sredstva za materijalne troškove                        3.000,000.000
        svega grupa 40                             3.000,000.000
        41.Sredstva za posebne i druge namijene za rad ministarstva
44.   416   sredstva za opremu Hrvatske vojske               7.000,000.000
45.   418   sredstva za posebne namjene Hrvatske vojske       10.000,000.000
                                        17.000,000.000
        svega grupa 41                     17.000,000.000
        svega razdjel 16: (od poz. 43. do poz. 45)           20.000,000.000

        RAZDJEL 17. MINISTARSTVO PRAVOSUDA I UPRAVE
        GLAVA 1. MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE
        40. Sredstva za rad ministarstva
46.   401   sredstva za materijalne troškove                        6,431.000
        svega grupa 40                             6,431.000
        41. sredstva za posebne i druge namjene za rad ministarstva
47.   415   udio Republike u nabavi opreme Zavodu za sudsku medicinu        2,100.000
48.   416   investicijsko održavanje i rješavanje stambenih potreba nosi-
        laca okružnih i općinskih pravosudnih funkcija             30,000.000
49.   418   troškovi medunarodne pravne pomoći           72.000
50.       naknada dohodaka pritvorenih osoba               120.000
51.       sredstva za rad Arondacijske i Komasacijske komosije  42.000     234.000
        svega grupa 41                             32,334.000
        svega glava 1. (od poz. 46. do poz. 51)                 38,765.000

        GLAVA 2. SLUŽBA IZVRŠENJA
        SANKCIJA
        40. Sredstva za rad službe
52.   401   sredstva za materijalne troškove                        43,000.000
        svega grupa 40                             43,000.000
        41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad službe
53.   416   sredstva za razvoj Službe izvršenja sankcija                  130,000.000
54.   418   posebne namjene Službe izvršenja sankcija            26,000.000
55.       sredstva za posebne namjene                   134,000.000   160,000.000
        svega grupa 41                             290,000.000
        svega glava 2. (od poz. 52. do poz. 55)                 333,000.000
______________________________________________________________________________
Broj                                          Iznos
pozic. osnov. Osnovna i potonja namjena                    podračuna    računa
    računa
______________________________________________________________________________
        GLAVA 3. CENTAR REPUBLIČKIH ORGANA
        UPRAVE U BJELOVARU
        40. Sredstva za rad centra
56.   401   sredstva za materijalne troškove                        261.400
        svega grupa. 40                             261.400
        svega glava 3. (poz. 56 )                            261.400

        GLAVA 4 CENTAR REPUBLIČKIH ORGANA
        UPRAVE U GOSPIĆU
        40. Sredstva za rad centra
57.   401   sredstva za materijalne troškove                        116.500
        svega grupa 40                             116.500
        svega glava 4. (poz. 57)                            116.500

        GLAVA 5. CENTAR REPUBLIČKIH ORGANA
        UPRAVE U KARLOVCU
        40. Sredstva za rad centra
58.   401   sredstva za materijalne troškove                        190.400
        svega grupa 40                             190.400
        svega glava 5                                  190.400

        GLAVA 6. CENTAR REPUBLIČKIH ORGANA
        UPRAVE U OSIJEKU
        40. Sredstva za rad centra
59.   401   sredstva za materijalne troškove                        757.000
        svega grupa 40                             757.000
        svega glava 6. (poz. 59)                            757.000

        GLAVA 7. CENTAR REPUBLIČKIH ORGANA
        UPRAVE U RIJECI
        40. Sredstva za rad centra
60.   401   sredstva za materijalne troškove                        820.000
        svega grupa 40                             820.000
        svega glava 7. (poz. 60)                            820.000

        GLAVA 8. CENTAR REPUBLIČKIH ORGANA
        UPRAVE U SISKU
        40. Sredstva za rad centra
61.   401   sredstva za materijalne troškove                        227.500
        svega grupa 40                             227.500
        svega glava 8. (poz. 61)                            227.500

        GLAVA 9. CENTAR REPUBLIČKIH ORGANA
        UPRAVE U SPLITU
        40. Sredstva za rad centra
62.   401   sredstva za materijalne troškove                        1,232.400
        svega grupa 40                             1,232.400
        svega glava 9. (poz. 62)                            1,232.400
______________________________________________________________________________
Broj                                          Iznos
pozic. osnov. Osnovna i potonja namjena                    podračuna    računa
    računa
______________________________________________________________________________
        GLAVA 10. CENTAR REPUBLIČKIH ORGANA
        UPRAVE U VARAŽDINU
        40. Sredstva za rad centra
63.   401   sredstva za materijalne troškove                        335.400
        svega grupa 40                             335.400
        svege glava 10. (poz 63)                            335.400
        svega razdjel 17. (od poz. 46. do poz. 63)                   375,705.600

        RAZDJEL 18. MINISTARSTVO PROMETA I VEZA
        GLAVA 1. MINISTARSTVO PROMETA I VEZA
        40. Sredstva za rad ministarstva
64.   401   sredstva za materijalne troškove                        2,829.900
        svega grupa 40                             2,829.900
        41. Sredstva za posebne i druge
        namjene za rad ministarstva
65.   418   preventivne akcije za sigurnost prometa         360.000
66.       održavanje plovila i vozila kapetanija.         180.000
67.       investicijsko održavanje poslovnih zgrada kapetanija  270.000
68.       nabava novih plovila i vozila kapetanija.            230.000
69.       nabava i održavanje sistema veza kapetanija           180.000
70.       sredstva za nabavu službene odjeće kapetanija      140.000 1,360.000
        svega grupa 41                             1,360.000
        43. Sredstva za poticanje razvoja i
        intervencije u gospodarstvu
71.   433   održavanje i obilježavanje plovnih putova            1,000.000
72.       namjenska sredstva za održavanje željezničke
        infrastrukture                         3.000,000.000  3.001,000.000
        svega grupa 43.                             3.001,000.000
        svega glava 1. (od poz. 64. do poz. 72)                 3.005,189.900

        GLAVA 2. KAPETANIJA PRISTANIŠTA OSIJEK
        40. Sredstva za rad kapetanije
73.   401   sredstva za materijalne troškove                        86.190
        svega grupa 40                             86.190
        svega glava 2. (poz. 73)                            86.190

        GLAVA 3. KAPETANIJA PRISTANIŠTA SISAK
        40. Sredstva za rad kapetanije
74.   401   sredstva za materijalne troškove                        109.240
        svega grupa 40                             104.240
        svega glava 3. (poz. 74)                            104.240
        GLAVA 4. KAPETANIJA PRISTANIŠTA SLAVONSKI BROD
        40. Sredstva za rad kapetanije
75.   401   sredstva za materijalne troškove                        90.920
        svega grupa 40                             90.920
        svega glava 4. (poz. 75)                            90.920
______________________________________________________________________________
Broj                                          Iznos
pozic. osnov. Osnovna i potonja namjena                    podračuna    računa
    računa
______________________________________________________________________________
        GLAVA 5. KAPETANIJA PRlSTANIŠTA VUKOVAR
        40. Sredstva za rad kapetanije
76.   401   sredstvo za materijalne troškove                        80.700
        svega grupa 40                             80.700
        svega glava 5. (poz. 76)                            80.700
        GLAVA 6. UPRAVA KONTROLE LETENJA
        40. Sredstva za rad uprave
77.   401   sredstva za materijalne troškove                        20,000.000
        svega grupa 40                             20,000.000
        41. Sredstva za posebne i druge namjene uprave
78.   418   sredstva za funkcionalne rashode                        30,000.000
        svega grupa 41                             30,000.000
        svega glava 6. (od poz. 77. do poz. 78)                 50,000.000
        svega razdjel 18. (od poz. 64. do poz. 78)                   3.055,551.950

        RAZDJEL 19. MINISTARSTVO POMORSTVA
        GLAVA 1. MINISTARSTVO POMORSTVA
        40. Sredstva za rad ministarstva
79.   401   sredstva za materijalne troškove                        1,564.740
        svega grupa 40                             1,564.740
        41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad ministarstva
80.   418   održavanje plovila i vozila kapetanija         2,000.000
81.       investicijsko održavanje poslovnih zgrada kapetanija  2,000.000
82.       nabava novih plovila i vozila kapetanija            4,000.000
83.       nabava i održavanje sistema veza kapetanija           1,000.000
84.       sredstva za traganje za ljudima, spašavanje ljudskih života na
        moru i gašenje požara s brodova             6,000.000    15,000.000
        svega grupa 41                             15,000.000
        43. Sredstva za poticanje razvoja
        i intervencije u gospodarstvu
    431   naknada razlike u cijeni za održavanje veza otoci-kopno:
85       "Jadrolinija" - Rijeka                     360,000.000
86.       "Lošinjska plovidba" - Mali Lošinj               8,000.000
87.       "Rapska plovidba" - Rab                 3,500.000    371,500.000
88.   433   održavanje i obilježavanje plovnih putova                    1,000.000
        svega grupa 43                             372,500.000
        svega glava 1. (od poz. 79. do poz. 88)                 389.064.740

        GLAVA 2. LUČKA KAPETANIJA
        DUBROVNIK
        40. Sredstva za rad kapetanije
89.   401   sredstva za materijalne troškove                        460.390
        svega grupa 40                             460.390
        svega glava 2. (poz. 89)                            460.390
______________________________________________________________________________
Broj                                          Iznos
pozic. osnov. Osnovna i potonja namjena                    podračuna    računa
    računa
______________________________________________________________________________
        GLAVA 3. LUČKA KAPETANIJA PLOČE
        40. Sredstva za rad kapetanije
90.   401   sredstva za materijalne troškove                        175.460
        svega grupa 40                             175.460
        svega glava 3. (poz. 90)                            175.460

        GLAVA 4. LUČKA KAPETANIJA PULA
        40. Sredstva za rad kapetanije
91.   401   sredstva za materijalne troškove                        568.820
        svega grupa 40                             568.820
        svega glava 4. (poz. 91)                            568.820

        GLAVA 5. LUČKA KAPETANIJA RIJEKA
        40. Sredstva za rad kapetanije
82.   401   sredstva za materijalne troškove                        1,350.150
        svega grupa 401                             1,350.150
        svega glava 5. (poz. 92)                            1,350.150

        GLAVA 6. LUČKA KAPETANIJA SPLIT
        40. Sredstva za rad kapetanije
93.   401   sredstva za materijalne troškove                        660.940
        svega grupa 40                             660.940
        svega glava 6. (poz. 83)                            660.990

        GLAVA 7. LUČKA KAPETANIJA ŠIBENIK
        40. Sredstva za rad kapetanije
94.   401   sredstva za materijalne troškove                        456.980
        svega grupa 40                             456.980
        svega glava 7. (poz. 94)                            456.980

        GLAVA 8. LUČKA KAPETANIJA ZADAR
        40. Sredstva za rad kapetanije
95.   401   sredstva za materijalne troškove                        456.650
        svega grupa 40                             456.650
        svega glava 8. (poz. 95)                            456.650
        svega razdjel 19 (od poz. 79. do poz. 95)                    393,194.130

        RAZDJEL 20. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA
        I VODOPRIVREDE
        40. Sredstva za rad ministarstva
96.   401   sredstva za materijalne troškove                        3,685.428
        svega grupa 40                             3,685.428
        41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad ministarstva
97.   418   troškovi za zaštitu bilja                    300.000
98.       troškovi savjetodavne poljoprivredne službe za selo       10,000.000
99.       sufinanciranje programa zaštite zdravlja životinja       15.000.000   25,300.000
        svega grupa 41                             25,300.000
______________________________________________________________________________
Broj                                          Iznos
pozic. osnov. Osnovna i potonja namjena                    podračuna    računa
    računa
______________________________________________________________________________
        43. Sredstva za poticanje razvoja i intervencije u gospodarstvu
100.  431   premije i regresi u poljoprivredi                        800,000.000
        svega grupa 43                             800,000.000
        svega razdjel 20. (od poz. 96. do poz.100)                   828,985.428

        RAZDJEL 21. MINISTARSTVO PROSVJETE, KULTURE I ŠPORTA
        GLAVA 1. MINISTARSTVO PROSVJETE, KULTURE I ŠPORTA
        40. Sredstva za rad ministarstva
101.  401   sredstva za materijalne troškove                        18,900.000
        svega grupa 40                             18,900.000
        41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad ministarstva
102.  418   sredstva za međunarodnu kulturnu, prosvjetnu i tehničku su-
        radnju i suradnju u oblasti športa                       20,000.000
103.      sredstva za troškove odgoja i obrazovanja djece građana na
        privremenom radu u inozemstvu s teritorija Republike Hrvat-
        ske                                       36,000.000
        svega grupa 41.                             56.000.000
        svega glava 1. (od poz. 101. do poz.103)                    74,900.000

        GLAVA 2. HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
        40. Sredstva za rad akademije
104.  401   sredstva ze materijalne i operativne izdatke Akademije i njezi-
        nih jedinica                                  6,000.000
        svega grupa 40                             6,000.000
        41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad akademije
105.  418   sredstva za osnovnu djelatnost i investicijsko održavanje zgra-
        da                                       21,000.000
        svega grupa 41                             21,000.000
        svega glava 2. (od poz.104. do poz. 105)                    27,000.000

        GLAVA 3. NACIONALNA I SVEUČILIŠNA BIBLIOTEKA
        41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad biblioteke
106.  416   sredstva za izgradnju Nacionalne i sveučilišne biblioteke            250,000.000
107.  418   sredstva za funkcionalne troškove                        29,000.000
        svega grupa 41                             279,000.000
        svega glava 3. (od poz. 106. do poz. 107)                    279,000.000

        GLAVA 4. LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD
        "MIROSLAV KRLEŽA"
        41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad zavoda
108.  416   sredstva za adaptaciju poslovnog prostora                    5,000.000
109.  418   sredstva za udio Republike u funkcionalnim rashodima          8.000.000
        svega grupa 41                             13,000.000
        svega glava 4. (od poz.108. do poz. 109.)                    13,000.000

        GLAVA 5. REPUBLIčKI FOND PREDŠKOLSKOG ODGOJA
        45. Sredstva za društvene djelatnosti
110.  450   obveze Republike za financiranje potreba s područja društve-
        ne brige o djeci predškolskog uzrasta                      100,000.000
        svega grupa 45                             100,000.000
        svega glava 5. (poz.110)                            100,000.000
______________________________________________________________________________
Broj                                          Iznos
pozic. osnov. Osnovna i potonja namjena                    podračuna    računa
    računa
______________________________________________________________________________
        GLAVA 6. REPUBLIČKI FOND OSNOVNOG OBRAZOVANJA
        41. Sredstva za posebne i druge namjene za izvršavanje
        funkcije fonda
111.  416   sredstva za investicije u osnovnom školstvu                   50,000.000
        svega grupa 41                             50,000.000
        45. Sredstva za društvene djelatnosti
112   450   sredstva za program osnovnog školstva u Republici                110,000.000
        svega grupa 45                             110,000.000
        svega glava 6. (od poz. 111. do poz. 112)                    160,000.000

        GLAVA 7. REPUBLIČKI FOND USMJERENOG
        OBRAZOVANJA
        40. Sredstva za izvršavanje funkcije fonda
113.  401   sredstva za materIjalne troškove                        650,000.000
        svega grupa 40                             650,000.000
        41. Sredstva za posebne i druge namjene za izvršenje funkcije
        fonda
114.  416   sredstva za investicije u djelatnosti usmjerenog obrazovanja          80,000.000
        svega grupa 41                             80,000.000
        45. Sredstva za društvene djelatnosti
115.  450   sredstva za program usmjerenog obrazovanja u Republici 10,000.000
116.      sredstva za učenički i studentski standard           300,000.000   310,000.000
        svega grupa 45                             310,000.000
        svega glava 7. (od poz. 113. do poz. 116)                    1.040,000.000

        GLAVA 8. REPUHLIČKI FOND ZA KULTURU
        40. Sredstva za izvršavanje funkcije fonda
117.  401   sredstva za materijalne troškove ustanova kulture                60,000.000
        svega grupa 40                             60,000.000
        45. Sredstva za društvene djelatnosti
118.  452   sredstva za Program kulturnog razvitka Republike                220,000.000
        svega grupa 45                             220,000.000
        svega glava 8. (od poz. 117. do poz. 118)                    280,000.000

        GLAVA 9. "FUNDACIJA IVAN MEŠTROVIĆ"
        41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad fundacije
119.  418   sredstva za funkcionalne troškove                        3,000.000
        svega grupa 41                             3,000.000
        svega glava 9. (poz.119)                            3,000.000

        GLAVA 10. POTREBE U DJELATNOSTI TJELESNE KULTURE
        OD INTERESA ZA REPUBLIKU
        40. Sredstva za izvršavanje djelatnosti
120.  401   sredstva za materijalne troškove                        4,500.000
        svega grupa 40                             4,500.000
        41. Sredstva za posebne i druge namjene za izvršavanje
        djelatnosti
121.  416   sredstva za investicije u djelatnosti tjelesne kulture             5,000.000
        svega grupa 41                             5,000.000
______________________________________________________________________________
Broj                                          Iznos
pozic. osnov. Osnovna i potonja namjena                    podračuna    računa
    računa
______________________________________________________________________________
        45. Sredstva za društvene djelatnosti
122.  453   sredstva za programske aktivnosti na unapređenju športa         7,000.000
        svega grupa 45                             7,000.000
        svega glava 10. (od poz.120. do poz.122)                    16,500.000
        svega razdjel 21 (od poz.101. do poz. 122)                   1.993,400.000

        RAZDJEL 22. MINISTARSTVO RADA, SOClJALNE SKRBI I OBITELJI
        GLAVA 1. MINISTARSTVO RADA, SOCIJALNE SKRBI I OBITELJl
        40. Sredstva za rad ministarstva
123.  401   sredstva za materijalne troškove                        21,000.000
        svega grupa 40                             21,000.000
        45. Sredstva za društvene djelatnosti
124.  454   sredstva za zbrinjavanje prognanika                       3.000,000.000
        svega grupa 45                             3.000,000.000
        svega glava 1. (od poz.123. do.poz.124)                 3.021,000.000

        GLAVA 2. REPUBLIČKI FOND SOCIJALNE ZAŠTITE
        40. Sredstva za izvršavanje funkdje fonda
125.  401   sredstva za materijalne troškove                        510,000.000
        svega grupa 40                             510,000.000
        45. Sredstva za društvene djelatnosti
126.  454   sredstva za potrebe socijalne skrbi                       1.200,000.000
        svega grupa 45                             1.200,000.000
        svega glava 2. (od poz.125. do poz. 126)                    1.710,000.000

        GLAVA 3. BORAĆKA I INVALIDSKA ZAŠTITA
        45. Sredstva za društvene djelatnosti
127.  458   sredstva za invalidsku zaštitu                 31,000.000
128.      sredstva za boračku žaštitu                   33,500.000
129.      sredstva za posebne novčane naknade           5,000.000
130.      sredstva za zaštitu žrtava                   29,500.000
131.      sredstva za zaštitu žrtava rata u obrani Repubike Hrvatske i
        njihovih obitelji                        150,000.000
132.      sredstva za primanja vojnih invalida i obitelji palih boraca  250,000.000   499,000.000
        svega grupa 45                             499,000.000
        svega glava 3. (od poz.127. do poz.132.)                    499,000.000
        svega razdjel 22. (od poz.123. do poz.132.)                   5.230,000.000

        RAZDJEL 23. MINISTARSTVO GOSPODARSKOG RAZVITKA
        41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad ministarstva
133.  401   sredstva za materijalne troškove                        4,400.000
        svega grupa 41                             4,400.000
        svega razdjel (poz.133)                         4,400.000

        RAZDJEL 24. MINISTARSTVO TRGOVINE
        GLAVA 1. MINISTARSTVO TRGOVINE
        40. Sredstva za rad Ministarstva
134.  401   sredstva za materijalne troškove                        3,486.280
        svega grupa 40                             3,486.280
        svega glava 1. (poz.134)                            3,486.280
______________________________________________________________________________
Broj                                          Iznos
pozic. osnov. Osnovna i potonja namjena                    podračuna    računa
    računa
______________________________________________________________________________
        GLAVA 2. REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA
        ROBNE REZERVE
        43. Sredstva za poticanje razvoja i intervenciju u gospodarstvu
135.  433   sredstva za robne rezerve                            200,000.000
        svega grupa 43                             200,000.000
        svega glava 2. (poz.135)                            200,000.000
        svega razdjel 24 (od poz.134. do poz.135)                    203,486.280

        RAZDJEL 25. MINISTARSTVO TURIZMA
        40. Sredstva za rad ministarstva
136.  401   sredstva za materijaIne troškove                        2,310.010
        svega grupa 40                             2,310.010
        41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad ministarstva
137.  418   sredstva za osnivanje turističkih predsšvništva Republike u
        inozemstvu i turističku progagandu                       10,000.000
        svega grupa 41                             10,000.000
        svega razdjel 24. (od poz.136. do poz.137)                   12,310.000

        RAZDJEL 26. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
        40. Sredstva za rad ministarstvu
138.  401   sredstva za materijalne troškove                        700.000.000
        svega grupa 40                             700,000.000
        41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad ministarstva
139.  415   sredstva za modernizaciju službe unutarnjih poslova.          800,000.000
140.  418   sredstva za posebne namjene                           1,000.000.000
        svega grupa 41                             1.800,000.000
        (od poz.138. do poz. 140)                            2.500,000.000

        RAZDJEL 27. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA,
        PROSTORNOG UREĐENJA I STAMBENO-KOMUNALNE
        DJELATNOSTI
        40. Sredstva za rad ministarstva
141.  401   sredstva za materijalne troškove                        17,382.000
        svega grupa 40                             17,382.000
        41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad ministarstva
142.  418   sredstva za međunarodnu suradnju u oblasti zaštite okoliša i
        prostornog uređenja                       240.000
143.      sredstva za aktinosti u okviru programa UNEP-a.     540.000
144.      redovna djelatnost nacionalnih parkova.         30,000.000
145.      sredstva za radove na geodetskoj izmjeri katastru i
        komasaciji zemljišta                      20,000.000   50,780.000
        svega grupa 41                             50,780.000
        svega razdjel 27 (od poz.141. do poz. 145)                   68.162.000

        RAZDJEL 28. MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
        40. Sredstva za rad ministarstva
146.  401   sredstva za materijalne troškove                        2,900.000
        svega grupa 40                             2,900.000
______________________________________________________________________________
Broj                                          Iznos
pozic. osnov. Osnovna i potonja namjena                    podračuna    računa
    računa
______________________________________________________________________________
        41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad ministarstva
147.  418   sredstva za rad stručnih komlsija                60.000
148.      sredstva za stručni nadzor zdravstvene zaštite     390.000
149.      sredstva za posebne namjene                   12,000.000
150.      sredstva za rad Hrvatskog crvenog križa         2,000.000    4,450.000
        svega grupa 41                             14,450.000
        45. Sredstva za društvene djelatnosti
151.  456   sredstva za zdravstvenu zaštitu stranaca            5,000.000
152.      sredstva za liječenje po posebnim propisima           59,200.000   64,200.000
        svega grupa 45                             64,000.000
        svega razdjel 28. (od poz.146. do poz.152)                   81,550.000

        R AZDJEL 29. MINISTARSTVO ZNANOSTI, TEHNOLOGIJE I INFORMATIKE
        GLAVA 1. MINISTARSTVO ZNANOSTI, TEHNOLOGIJE I INFORMATIKE
        40. Sredstva za rad ministarstva
153.  401   sredstva za materijalne troškove                        4,384.000
        svega grupa 40                             4,384.000
        41. Sredstva za posebne i druge namjene ža rad ministarstva
154.  418   sredstva za financiranje rada seizmološke službe u Republici      2,669.000
155.      sredstva za financiranje rada geološke sužbe u Republici    2,048.000    4,717.000
        svega grupa 41                             4,717.000
        svega glava 1. (od poz.153. do poz.155)                 9,101.000

        GLAVA 2. REPUBLIČKI FOND ZA ZNANOST
        45. Sredstva za društvene djelatnosti
156.  451   sredstva za financiranje razvojnih istraživanja     100,000.000
157.      sredstva za financiranje znanosti                1,000,000.000  1.100,000.000
        svega grupa 45                             1.100,000.000
        svega glava 2 (od poz. 156. do poz. 157)                    1.100,000.000
        svega razdjel 29. (od poz.153. do poz.157)                   1.109,101.000

        RAZDJEL 30. REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD
        40. Sredstva za rad zavoda
158.  401   sredstva za materljelne troškove                        18,091.910
        svega grupa 40                             18,091.910
        41.sredstva za posebne i druge namjene za rad zavoda
159.  418   funkcionalni troškovi i modernizacija centra za obranu
        od tuče                             30,000.000
        sredstva za posebne namjene                   10,000.000   40,000.000
        svega grupa 41                             40,000.000
        svega razdjel 30. (od poz.158. do poz.160)                   58,091.910

        RAZDJEL 31. REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU
        40. Sredstva za rad zavode
161.  401   sredstva za materijalne troškove                        5,629.630
        svega grupa 40                             5,629.630
______________________________________________________________________________
Broj                                          Iznos
pozic. osnov. Osnovna i potonja namjena                    podračuna    računa
    računa
______________________________________________________________________________
        41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad zavoda
162.  415   sredstva za elektroničku računsku opremu Zavoda             6,000.000
163.  418   sredstva za statistička istraživanja              6,000.000
164.      sredstva za popis stanovništva domaćinstava stanova
        i poljoprivrednih gospodarstava u 1991. godini u Republici   10,000.000   16.000.000
        svega grupa 41                             22,000.000
        svega razdjel 31. (od poz. 161. do poz.164)                   27,629.630

        RAZDJEL 32. REPUBLIČKI ZAVOD ZA MEĐUNARODNU ZNANSTVENO-
        TEHNIČKU SURADNJU
        40. Sredstva za rad zavoda
165.  401   sredstva za materijalne troškove                        496.000
        svega grupa 40                             496.000
        41.sredstva za posebne i druge namjene za rad zavoda
166.  418   sredstva za posebne namjene                           720.000
        svega grupa 41                             720.000
        svega razdjel 32. (od poz.165. do poz 166)                   1,216.000

RAZDJEL 33. OKRUŽNI SUDOVI GLAVA 1. OKRUŽNI SUD BJELOVAR
        40. Sredstva za rad suda
167.  401   sredstva za materijalne troškove                        1,407.000
        svega grupa 40                             1,407.000
        41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad suda
168.  418   sredstva za posebne namjene                           1,839.000
        svega grupa 41                             1,839.000
        svega glava 1. (od poz. 167. do poz.168)                    3,246.000

        GLAVA 2. OKRUŽNI SUD DUBROVNIK
        40. Sredstva za rad suda
169.  401   sredstva za materijalne troškove                        424.000
        svega grupa 40                             424.000
        41 Sredstva za posebne i druge namjene za rad suda
170.  418   sredstva za posebne namjene                           523.000
        svega grupa 41                             523.000
        svega glava 2. (od poz. 169. do poz.170)                    947.000

        GLAVA 3. OKRUŽNI SUD GOSPIĆ
        40. Sredstva za rad suda
171.  401   sredstva za materijalne troškove                        273.000
        svega grupa 40                             273.000
        41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad suda
172.  418   sredstva za posebne namjene                           555.000
        svega grupa 41                             555.000
        svega glava 3. (od poz.171. do poz.172)                 828.000

        GLAVA 4. OKRUŽNI SUD KARLOVAC
        40. Sredstva za rad suda
173.  401   sredstva za materijalne troškove                        494.000
        svega grupa 40.                             494.000
______________________________________________________________________________
Broj                                          Iznos
pozic. osnov. Osnovna i potonja namjena                    podračuna    računa
    računa
______________________________________________________________________________
        41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad suda
174.  418   sredstva za posebne namjene                           493.000
        svega grupa 41                             493.000
        svega glava 4. (od poz.173. do po4)                       987.000

        GLAVA 5. OKRUŽNI SUD OSIJEK
        40. Sredstva za rad suda
175.  401   sredstva za materijalne troškove                        2,177.000
        svega grupa 40                             2,177.000
        41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad suda
176.  418   sredstva za posebne namjene                           3,036.000
        svega grupa 41                             3,036.000
        glava 5. (od poz.175. do poz.176)                        5,213.000

        GLAVA 6. OKRUŽNI SUD PULA
        40. Sredstva za rad suda
177.  401   sredstva za materijalne troškove                        518.000
        svega grupa 40                             518.000
        41. Sredstva za posebne i druge namjene za rada suda
178.  418   sredstva za posebne namjene                           825.000
        svega grupa 41                             825.000
        svega glava 6. (od poz. 177. do poz.178)                    1,343.000

        GLAVA 7. OKRUŽNI SUD RIJEKA
        40. Sredstva za rad suda
179.  401   sredstva za materijalne troškove                        987.000
        svega grupa 40                             987.000
        41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad suda
80.   418   sredstva za posebne namjene                           2,073.000
        svega grupa 41                             2,073.000
        svega glava 7. (od poz.179. do poz.180)                 3,060.000

        GLAVA 8. OKRUŽNI SUD SISAK
        40. Sredstva za rad suda
181.  401   sredstva za materijalne troškove                        699.000
        svega grupa 4                                  699.000
        41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad suda
182.  418   sredstva za posebne namjene                           763.000
        svega grupa 41                             763.000
        svega glava 8. (od poz.181. do poz. 182)                    1,462.000

        GLAVA 9. OKRUŽNI SUD SLAVONSKA POŽEGA
        40. Sredstva za rad suda
183.  401   sredstva za materijalne troškove                        711.000
        svega grupa 40                             711.000
        41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad suda
184.  418   sredstva za posebne namjene                           812.000
        svega grupa 41                             812.000
        svega glava 9. (od poz.183. do poz.184)                 1,523.000
______________________________________________________________________________
Broj                                          Iznos
pozic. osnov. Osnovna i potonja namjena                    podračuna    računa
    računa
______________________________________________________________________________
        GLAVA 10. OKRUŽNI SUD SPLIT
        40. Sredstva za rad suda
185.  401   sredstva za materijalne troškove                        1,292.000
        svega grupa 40                             1,292.000
        41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad suda
186.  418   sredstva za posebne namjene                           1,924.000
        svega grupa 41                             1.924.000
        svega glava 10. (od poz.185. do poz.186)                    3.216.000

        GLAVA 11. OKRUŽNI SUD ŠIBENIK
        40. Sredstva za rad suda
187.  401   sredstva za materijalne troškove                        734.000
        svega grupa 40                             734.000
        41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad suda
188.  418   sredstva za posebne namjene                           558.000
        svega grupa 41                             558.000
        svega glava 11. (od poz. 187. do poz. 188)                   1,292.000

        GLAVA 12. OKRUŽNI SUD VARAŽDIN
        40. SREDSTVA ZA RAD SUDA
189.  401   sredstva za materijalne troškove                        609.000
        svega grupa 40                             609.000
        41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad suda
190.  418   sredstva za posebne namjene                           1,493.000
        svega grupa 41                             1,493.000
        svega glava 12. (od poz.189. do poz.190)                    2,102.000

        GLAVA 13. OKRUŽNI SUD ZADAR
        40. sredstva za rad suda
191.  401   sredstva za materijalne troškove                        565.000
        svega grupa 40                             565.000
        41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad suda
192.  418   sredstva za posebne namjene                           1,202.000
        svega grupa 41                             1,202.000
        svega glava 13. (od poz.191. do poz.192)                    1,767.000

        GLAVA 14. OKRUŽNI SUD ZAGREB
        40. Sredstva za rad suda
193.  401   sredstva za materijalne troškove                        3,770.000
        svega grupa 40                             3,770.000
        41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad suda
194.  418   sredstva za posebne namjene                           7,968.000
        svega grupa 41                             7,968.000
        svega glava 14. (od poz.192. do poz.194)                    11,738.000
        svega razdjel 33. (od poz.167. do poz.184)                   38,724.000
        RAZDJEL 34. OKRUŽNI PRIVREDNI SUDOVI
        GLAVA 1. OKRUŽNI PRIVREDNI SUD BJELOVAR
        40. Sredstva za rad suda
195.  401   sredstva za materijalne troškove                        552,000
        svega grupa 40                             552,000
        41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad suda
196.  418   sredstva za posebne namjene                           397.000
        svega grupa 41                             397.000
        svega glava 1. (od poz.195. do poz.196)                 949.000

        GLAVA 2. OKRUŽNI PRIVREDNI SUD KARLOVAC
        40. Sredstva za rad suda
197.  401   sredstva za materijalne troškove                        333.000
        svega grupa 40                             333.000
        41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad suda
198.  418   sredstva za posebne namjene                           368.000
        svega grupa 41                             368.000
        svega glava 2. (od poz: 196. do poz.198)                    701.000

        GLAVA 3. OKRUŽNI PRIVREDNI SUD OSIJEK
        40. Sredstva za rad suda
199.  401   sredstva za materijalne troškove                        938.000
        svega grupa 40                             938.000
        41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad suda
200.  418   sredstva za posebne namjene                           724.000
        svega grupa 41                             724.000
        svega glava 3. (od poz. 199 do poz. 200)                    1,662.000

        GLAVA 4. OKRUŽNI PRIVREDNI SUD RIJEKA
        40. Sredstva za rad suda
201.  401   sredstva za materijalne troškove                        1,325.000
        svega grupa 40                             1,325.000
        41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad suda
202.  418   sredstva za posebne namjene                           1,119.000
        svega grupa 41                             1,119.000
        svega glava 4. (od poz. 201. do poz. 202)                    2,444.000

        GLAVA 5. OKRUŽNI PRIVREDNI SUD SLAVONSKI BROD
        40. Sredstva za rad suda
203.  401   sredstva za materijalne troškove                        305.000
        svega grupa 40                             305.000
        41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad suda
204.  418   sredstva za posebne namjene                           228.000
        svega grupa 41                             228.000
        svega glava 5. (od poz. 203. do poz. 204)                    533.000

        GLAVA 6. OKRUŽNI PRIVREDNI SUD SPLIT
        40. Sredstva za rad suda
205.  401   sredstva za materijalne troškove                        1,745.000
        svega grupa 40                             1,745.000
______________________________________________________________________________
Broj                                          Iznos
pozic. osnov. Osnovna i potonja namjena                    podračuna    računa
    računa
______________________________________________________________________________
        41. Sredstve za posebne i druge namjene za rad suda
206.  418   sredstva za posebne namjene                           2,825.000
        svega grupa 41                             2,825.000
        svega glava 6. (od poz. 205. do poz. 206)                    4,570.000

        GLAVA 7. OKRUŽNI PRIVREDNI SUD VARAŽDIN
        40. Sredstva za rad suda
207.  401   sredstva za materijalne troškove                        661.000
        svega grupa 40                             661.000
        41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad suda
208.  418   sredstva za posebne namjene                           756.000
        svega grupa 41                             756.000
        svega glava 7. (od poz. 207. do poz. 208)                    1,417.000

        GLAVA 8. OKRUŽNI PRIVREDNI SUD ZAGREB
        40. Sredstve za rad suda
209.  401   sredstva za materijalne troškove                        3,450.000
        svega grupa 40                             3,450.000
        41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad suda
210.  418   sredstva za posebne namjene                           10,156.000
        svega grupa 41                             10,156.000
        svega glava 8. (od poz. 208. do poz. 210)                    13.606.000
        svega razdjel 34. (od poz. 195. do poz. 210)                  25,882.000

        RAZDJEL 35. OKRUŽNA JAVNA TUŽILAŠTVA
        GLAVA 1. OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO BJELOVAR
        40. Sredstva za rad tužilaštva
211.  401   sredstva za materijalne troškove                        359.000
        svega grupa 40                             359.000
        41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad tužilaštva
212.  418   sredstva za posebne namjene                           125.000
        svega grupa 41                             125.000
        svega glava 1. (od poz. 211. do poz. 212)                    484.000

        GLAVA 2. OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO DUBROVNIK
        40. Sredstva za rad tužilaštva
213.  401   sredstva za materijalne troškove                        236.000
        svega grupa 40                             236.000
        41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad tužilaštva
214.  418   sredstva za posebne namjene                           119.000
        svega grupa 41                             119.000
        svega glava 2. (od poz. 213. do poz. 214)                    355.000

        GLAVA 3. OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO GOSPIĆ
        40. Sredstva za rad tužilaštva
215.  401   sredstva za materijalne troškove                        196.000
        svega grupa 40                             196.000
______________________________________________________________________________
Broj                                          Iznos
pozic. osnov. Osnovna i potonja namjena                    podračuna    računa
    računa
______________________________________________________________________________
        41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad tužilaštva
216.  418   sredstva za posebne namjene                           73.000
        svega grupa 41                             73.000
        svega glava 3. (od poz. 215. do poz. 216)                    269.000

        GLAVA 4. OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO KARLOVAC
        40. Sredstva za rad tužilaštva
217.  401   sredstva za materijalne troškove                        222.000
        svega grupa 40                             222.000
        41. sredstva za posebne i druge namjene za rad tužilaštva
218.  418   sredstva za posebne namjene                           70.000
        svega grupa 41                             70.000
        svega glava 4. (od poz. 217. do poz. 218)                    292.000
        GLAVA 5. OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO OSlJEK
        40. Sredstva za rad tužilaštva
219.  401   sredstva za materijalne troškove                        1,089.000
        svega grupa 40                             1,089.000
        41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad tužilaštva
220.  418   sredstva za posebne namjene                           106.000
        svega grupa 41                             106.000
        svega glava 5. (od poz. 219. do poz. 220)                    1,195.000

        GLAVA 6. OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO PULA
        40. Sredstva za rad tužilaštva
221.  401   sredstva za materijalne troškove                        187.000
        svega grupa 40                             187.000
        41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad tužilaštva
222.  418   sredstva za posebne namjene                           113.000
        svega grupa 41                             113.000
        svega glava 6. (od poz. 221. do poz. 222)                    300.000

        GLAVA 7. OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO RIJEKA
        40. Sredstva za rad tužilaštva
223.  401   sredstva za materijalne troškove                        338.000
        svega grupa 40                             338.000
        41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad tužilaštva
224.  418   sredstva za posebne namjene                           98.000
        svega grupa 41                             98.000
        svega glava 7. (od poz. 223 do poz. 224)                    436.000
        GLAVA 8. OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO SISAK
        40 Sredstva za rad tužilaštva
225.  401   sredstva za materijalne troškove                        218.000
        svega grupa 40                             218.000
        41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad tužilaštva
226.  418   sredstva za posebne namjene                           101.000
        svega grupa 41                             101.000
        svega glava 8. (od poz. 225. do poz. 226)                    319.000
______________________________________________________________________________
Broj                                          Iznos
pozic. osnov. Osnovna i potonja namjena                    podračuna    računa
    računa
______________________________________________________________________________
        GLAVA 9. OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO SLAVONSKA POŽEGA
        40. Sredstva za rad tužilaštva
227.  401   sredstva za materijalne troškove                        225.000
        svega grupa 40                             225.000
        41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad tužilaštva
228.  418   sredstva za posebne namjene                           98.000
        svega grupa 41                             98.000
        svega glava 9. (od poz. 227. do poz. 228)                    323.000

        GLAVA 10. OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO SPLIT
        40. Sredstva za rad tužilaštva
229.  401   sredstva za materijalne troškove                        464.000
        svega grupa 40                             464.000
        41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad tužilaštva
230.  418.  sredstva za posebne namjene                           124.000
        svega grupa 41                             124.000
        svega glava 10. (od poz. 229. do poz. 230)                   588.000

        GLAVA 11. OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO ŠIBENIK
        40. Sredstva za rad tužilaštva
231.  401   sredstva za materijalne troškove                        176.000
        svega grupa 40                             176.000
        41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad tužilaštva
232.  418   sredstva za posebne namjene                           70.000
        svega grupa 41                             70.000
        svega glava 11. (od poz. 231. do poz. 232)                   246.000

        GLAVA 12. OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO VARAŽDIN
        40. Sredstva za rad tužilaštva
233.  401   sredstva za materijalne troškove                        264.000
        svega grupa 40                             264.000
        41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad tužilaštva
234.  418   sredstva za posebne namjene                           120.000
        svega grupa 41                             120.000
        svega glava 12. (od poz. 233. do poz. 234)                   384.000

        GLAVA 13. OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO ZADAR
        40. Sredstva za rad tužilaštva
235.  401   sredstva za materijalne troškove                        175.000
        svega grupa 40                             175.000
        41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad tužilaštva
236.  418   sredstva za posebne namjene                           115.000
        svega grupa 41                             115.000
        svega glava 13. (od poz. 235. do poz. 236)                   290.000

        GLAVA 14. OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO ZAGREB
        40. Sredstva za rad tužilaštva
237.  401   sredstva za materijalne troškove                        1,109.000
        svega grupa   40                               1,109.000
______________________________________________________________________________
Broj                                          Iznos
pozic. osnov. Osnovna i potonja namjena                    podračuna    računa
    računa
______________________________________________________________________________
        41. Sredstva za posebne i druge namjene za rad tužilaštva
238.  418   sredstva za posebne namjene . 409.000
        svega grupa                                   41,409.000
        svega glava 14. (od poz. 237. do poz. 238)                   1,518.000
        svega razdjel 35. (od poz. 211. do poz. 238)                  6,999.000

        RAZDJEL 36. OPĆINSKI SUDOVI
        GLAVA 1. OPĆINSKI SUD BELI MANASTIR
        40. Sredstva za rad suda
239.  401   sredstva za materijalne troškove                        785.000
        svega grupa 40                             785.000
        svega glava 1. (poz. 239.)                           785.000

        GLAVA 2. OPĆINSKI SUD BENKOVAC
        40. Sredstva za rad suda
240.  401   sredstva za materijalne troškove                        300.000
        svega grupa 40                             300.000
        svega glava 2. (poz. 240)                            300.000

        GLAVA 3. OPćINSKI SUD BIOGRAD
        40. Sredstva za rad suda
241.  401   sredstva za materijalne troškove                        408.000
        svega grupa 40. . . . 408.000
        svega glava 3. (poz. 241.)                           408.000

        GLAVA 4. OPĆINSKI SUD BJELOVAR
        40. Sredstva za rad suda
242.  401   sredstva za materijalne troškove                        1,560.000
        svega grupa 40                             1,560.000
        svega glava 4. (poz. 242)                            1,560.000

        GLAVA 5. OPĆINSKI SUD BUJE
        40. Sredstva za rad suda
243.  401   sredstva za materijalne troškove                        591.000
        svega grupa 40                             591.000
        svega glava 5. (poz. 243)                            591.000

        GLAVA 6. OPĆINSKI SUD BUZET
        40. Sredstva za rad suda
244.  401   sredstva za materijalne troškove                        300.000
        svega grupa 40                             300.000
        svega glava 6. (poz. 244)                            300.000

        GLAVA 7. OPĆINSKI SUD CRIKVENICA
        40. Sredstva za rad suda
245.  401   sredstva za materijalne troškove                        600.000
        svega grupa 40                             600.000
        svega glava 7. (poz. 245.)                           600.000
______________________________________________________________________________
Broj                                          Iznos
pozic. osnov. Osnovna i potonja namjena                    podračuna    računa
    računa
______________________________________________________________________________
        GLAVA 8. OPĆINSKI SUD ČAKOVEC
        40. Sredstva za rad suda
246.  401   sredstva za materijalne troškove                        1,980.000
        svega grupa 40                             1,980.000
        svega glava 8. (poz. 246)                            1,980.000

        GLAVA 9. OPĆINSKI SUD ČAZMA
        40. Sredstva za rad suda
247.  401   sredstva za materijalne troškove                        420.000
        svega grupa 40.                             420.000
        svega glava 9. (poz. 247)                            420.000

        GLAVA 10. OPĆINSKI SUD DARUVAR
        40. Sredstva za rad suda
248.  401   sredstva za materijalne troškove                        540.000
        svega grupa 40                             540.000
        svega glava 10. (poz. 248)                           540.000

        GLAVA 11. OPĆINSKI SUD DELNICE
        40. Sredstva za rad suda
249.  401   sredstva za materijalne troškove                        390.000
        svega grupa 40                             390.000
        svega glava 11. (poz. 249.)                           390.000

        GLAVA 12. OPĆINSKI SUD DONJA STUBICA
        40.Sredstva za rad suda
250.  401   sredstva za materijalne troškove                        540.000
        svega grupa 40                             540.000
        svega glava 12. (poz. 25)                            540.000

        GLAVA 13. OPĆINSKI SUD DONJI LAPAC
        40. Sredstva za rad suda
251.  401   sredstva za materijalne troškove                        180.000
        svega grupa 40                             180.000
        svega glava 13. (poz. 251)                           180.000

        GLAVA 14. OPĆINSKI SUD DONJI MIHOLJAC
        40. Sredstva za rad suda
252.  401   sredstva za materijalne troškove                        390.000
        svega grupa 40                             390.000
        svega glava 14. (poz. 251.)                           390.000

        GLAVA 15. OPĆINSKI SUD DRNIŠ
        40. Sredstva za rad suda
253.  401   sredstva za materijalne troškove                        420.000
        svega grupa 40                             420.000
        svega glava 15. (poz. 253)                           420.000
______________________________________________________________________________
Broj                                          Iznos
pozic. osnov. Osnovna i potonja namjena                    podračuna    računa
    računa
______________________________________________________________________________
        GLAVA 16. OPĆINSKI SUD DUBROVNIK
        40. Sredstva za rad suda
254.  401   sredstva za materijalne troškove                        1,200.000
        svega grupa 40                             1,200.000
        svega glava 16. (poz. 254)                           1,200.000

        GLAVA 17. OPĆINSKI SUD DUGO SELO
        40. Sredstva za rad suda
255.  401   sredstva za materijalne troškove                        510.000
        svega grupa 40                             510.000
        svega glava 17. (poz. 255)                           510.000

        GLAVA 18. OPĆINSKI SUD DVOR
        40. Sredstva za rad suda
256.  401   sredstva za materijalne troškove                        216.000
        svega grupa 40                             216.000
        svega glava 18. (poz. 256).                           216.000

        GLAVA 19. OPĆINSKI SUD ĐAKOVO
        40. Sredstva za rad suda
257.  401   sredstva za materijalne troškove                        840.000
        svega grupa 40                             840.000
        svega glava 19. (poz. 257)                           840.000

        GLAVA 20. OPĆINSKI SUD ĐURĐEVAC
        40. Sredstva za rad suda
258.  401   sredstva za materijalne troškove                        690.000
        svega grupa 40                             690.000
        svega glava 20. (poz. 258)                           690.000

        GLAVA 21. OPĆINSKI SUD GAREŠNICA
        40. Sredstva za rad suda
259.  401   sredstva za za materijalne troškove                       489.000
        svega grupa 40                             489.000
        svega glava 21. (poz. 259)                           489.000

        GLAVA 22. OPĆINSKI SUD GLINA
        40 Sredstva za rad suda
260.  401   sredstva za materijalne troškove                        362.000
        svega grupa 40                             362.000
        svega glava 22. (poz. 260)                           362.000

        GLAVA 23. OPĆINSKI SUD GOSPIĆ
        40. Sredstva za rad suda
261.  401   sredstva za materijalne troškove                        630.000
        svega grupa 40                             630.000
        svega glava 23. (poz. 261)                           630.000
______________________________________________________________________________
Broj                                          Iznos
pozic. osnov. Osnovna i potonja namjena                    podračuna    računa
    računa
______________________________________________________________________________
        GLAVA 24. OPĆINSKI SUD GRAČAC
        40. Sredstva za rad suda
262.  401   sredstva za materijalne troškove                        273.000
        svega grupa 40                             273.000
        svega glava 24. (poz. 262)                           273.000

        GLAVA 25. OPĆINSKI SUD GRUBIŠNO POLJE
        40. sredstva za rad suda
263.  401   sredstva za materijalne troškove.                        294.000
        svega grupa 40.                             294.000
        svega glava 25. (poz. 263)                           294.000

        GLAVA 26. OPĆINSKI SUD IMOTSKI
        40. Sredstva za rad suda
264.  401   sredstva za materijalne troškove                        540.000
        svega grupa 40                             540.000
        svega glava 26. (poz. 264)                           540.000

        GLAVA 27. OPĆINSKI SUD IVANEC
        40. Sredstva za rad suda
265.  401   sredstva za materijalne troškove.                        720.000
        svega grupa 40                             720.000
        svega glava 27. (poz. 265)                           720.000

        GLAVA 28. OPĆINSKI SUD IVANIĆ-GRAD
        40. Sredstva za rad suda
266.  401   sredstva za materijalne troškove                        480.000
        svega grupa 40                             480.000
        svega glava 28. (poz. 266)                           480.000

        GLAVA 29. OPĆINSKI SUD JASTREBARSKO
        40. Sredstva za rad suda
267.  401   sredstva za materijalne troškove                        738.000
        svega grupa 40                             738.000
        svega glava 29. (poz. 267)                           738.000

        GLAVA 30. OPĆINSKI SUD KARLOVAC
        40. Sredstva za rad suda
268.  401   sredstva za materijalne troškove                        2,400.000
        svega grupa 40                             2,400.000
        svega glava 30. (poz. 268)                           2,400.000

        GLAVA 31. OPĆINSKI SUD KLANJEC
        40. sredstva za rad suda
269.  401   sredstva za materijalne troškove                        300.000
        svega grupa 40                             300.000
        svega glava 31. (poz. 269)                           300.000
______________________________________________________________________________
Broj                                          Iznos
pozic. osnov. Osnovna i potonja namjena                    podračuna    računa
    računa
______________________________________________________________________________
        GLAVA 32. OPĆINSKI SUD KNIN
        40. Sredstva za rad suda
270.  401   sredstva za materijalne troškove                        288.000
        svega grupa 40                             288.000
        svega glava 32. (poz. 270)                           288.000

        GLAVA 33. OPĆINSKI SUD KOPRIVNICA
        40. Sredstva za rad suda
271.  401   sredstva za materijalne troškove                        1,260.000
        svega grupa 40                             1,260.000
        svega glava 33. (poz. 271)                           1,260.000

        GLAVA 34. OPĆINSKI SUD KORČULA
        40. Sredstva za rad suda
272.  401   sredstva za materijalne troškove                        510.000
        svega grupa 40                             510.000
        svega glava 34. (poz. 272)                           510.000

        GLAVA 35. OPĆINSKI SUD KOSTAJNICA
        40. Sredstva za rad suda
273.  401   sredstva za materijalne troškove                        360.000
        svega grupa 40                             360.000
        svega glava 35. (poz. 273)                           360.000

        GLAVA 36. OPĆINSKI SUD KRAPINA
        40. Sredstva za rad suda
274.  401   sredstva za materijalne troškove                        600.000
        svega grupa 40                             600.000
        svega glava 36. (poz. 274)                           600.000

        GLAVA 37. OPĆINSKI SUD KRIŽEVCI
        40. Sredstva za rad suda
275.  401   sredstva za materijalne troškove.                        834.000
        svega grupa 40:                             834.000
        svega glava 37. (poz. 275).                           834.000

        GLAVA 38. OPĆINSKI SUD KRK
        40. Sredstva za rad suda
276.  401   sredstva za materijalne troškove.                        612.000
        svega grupa 40                             612.000
        svega glava 38. (poz. 276)                           612.000

        GLAVA 39. OPĆINSKI SUD KUTINA
        40. Sredstva za rad suda
277.  401   sredstva za materijalne troškove                        804.000
        svega grupa 40                             804.000
        svega glava 39. (poz. 277)                           804.000
______________________________________________________________________________
Broj                                          Iznos
pozic. osnov. Osnovna i potonja namjena                    podračuna    računa
    računa
______________________________________________________________________________
        GLAVA 40. OPĆINSKI SUD LABIN
        40. Sredstva za rad suda
278.  401   sredstva za materijalne troškove                        438.000
        svega grupa 40                             438.000
        svega glava 40. (poz. 278)                           438.000

        GLAVA 41. OPĆINSKI SUD LUDBREG
        40. Sredstva za rad suda
279.  401   sredstva za materijalne troškove                        420.000
        svega grupa 40                             420.000
        svega glava 41. (poz. 279)                           420.000

        GLAVA 42. OPĆINSKI SUD MAKARSKA
        40. Sredstva za rad suda
280.  401   sredstva za materijalne troškove                        600.000
        svega grupa 40.                             600.000
        svega glava 42. (poz. 280)                           600.000

        GLAVA 43. OPĆINSKI SUD MALI LOŠINJ
        40. Sredstva za rad suda
281.  401   sredstva za materijalne troškove                        294.000
        svega grupa 40                             294.000
        svega glava 43. (poz. 281)                           294.000

        GLAVA 44. OPĆINSKI SUD METKOVIĆ
        40. Sredstva za rad suda
282.  401   sredstva za materijalne troškove                        600.000
        svega grupa 40                             600.000
        svega glava 44. (poz. 282)                           600.000

        GLAVA 45. OPĆlNSKI SUD NAŠICE
        40. Sredstva za rad suda
283.  401   sredstva za materijalne troškove                        690.000
        svega grupa 40                             690.000
        svega glava 45. (poz. 283)                           690.000

        GLAVA 46. OPĆINSKI SUD NOVA GRADIŠKA
        40. Sredstva za rad suda
284.  401   sredstva za matertjalne troškove                        840.000
        svega grupa 40                             840.000
        svega glava 46. (poz. 284)                           840.000

        GLAVA 47. OPĆINSKI SUD NOVI MAROF
        40. Sredstva za rad suda
285.  401   sredstva za materijalne troškove                        432.000
        svega grupa 40                             432.000
        svega glava 47. (poz. 285)                           432.000
______________________________________________________________________________
Broj                                          Iznos
pozic. osnov. Osnovna i potonja namjena                    podračuna    računa
    računa
______________________________________________________________________________
        GLAVA 48. OPĆINSKI SUD NOVSKA
        40. Sredstva za rad suda
286.  401   sredstva za materijalne troškove                        360.000
        svega grupa 40                             360.000
        svega glava 48. (poz. 286)                           360.000

        GLAVA 49. OPĆINSKI SUD OBROVAC
        40. Sredstva za rad suda
287.  401   sredstva za materijalne troškove                        240.000
        svega grupa 40                             240.000
        svega glava 49. (poz. 287)                           240.000

        GLAVA 50. OPĆINSKI SUD OGULIN
        40. Sredstva za rad suda
288.  401   sredstva za materijalne troškove.                        450.000
        svega grupa 40                             450.000
        svega glava 50. (poz. 288)                           450.000

        GLAVA 51. OPĆINSKI SUD OMIŠ
        40. Sredstva za rad suda
289.  401   sredstva za materijalne troškove                        418.000
        svega grupa 40                             418.000
        svega glava 51. (poz. 289)                           418.000

        GLAVA 52. OPĆINSKI SUD OPATIJA
        40. Sredstva za rad suda
290.  401   sredstva za materijalne troškove                        420.000
        svega grupa 40                             420.000
        svega glava 52. (poz. 290)                           420.000

        GLAVA 53. OPĆINSKI SUD ORAHOVICA
        40. Sredstva za rad suda
291.  401   sredstva za materijalne troškove                        390.000
        svega grupa 40                             390.000
        svega glava 53. (poz. 291)                           390.000

        GLAVA 54. OPĆINSKI SUD OSIJEK
        40. Sredstva za rad suda
292.  401   sredstva za materijalne troškove                        5,040.000
        svega grupa 40                             5,040.000
        svega glava 54. (poz. 292)                           5,040.000

        GLAVA 55. OPĆINSKI SUD OTOČAC
        40. Sredstva za rad suda
293.  401   sredstva za materijalne troškove                        450.000
        svega grupa 40                             450.000
        svega glava 55. (poz: 293)                           450.000

        GLAVA 56. OPĆINSKI SUD OZALJ
        40. Sredstva za rad suda
294.  401   sredstva za materijalne troškove                        300.000
        svega grupa 40                             300.000
        svega.glava 56. (poz. 294)                           300.000
______________________________________________________________________________
Broj                                          Iznos
pozic. osnov. Osnovna i potonja namjena                    podračuna    računa
    računa
______________________________________________________________________________
        GLAVA 57. OPĆINSKI SUD PAG
        40. Sredstva za rad suda
295.  401   sredstva za materijalne troškove                        390.000
        svega grupa 40                             390.000
        svega glava 57. (poz. 295)                           390.000

        GLAVA 58. OPĆINSKI SUD PAKRAC
        40. Sredstva za rad suda
296.  401   sredstva za materijalne zroškove                        480.000
        svega grupa 40                             480.000
        svega glava 58. (poz. 296)                           480.000

        GLAVA 59. OPĆINSKI SUD PAZIN
        40. Sredstva za rad suda
297.  401   sredstva za materijalne troškove                        420.000
        svega grupa 40                             420.000
        svega glava 59. (poz. 297)                           420.000

        GLAVA 60. OPĆINSKI SUD PETRINJA
        40. Sredstva za rad suda
298.  401   sredstva za materijalne troškove                        529.000
        svega grupa 40                             529.000
        svega glava 60. (poz. 298)                           529.000

        GLAVA 61. OPĆINSKI SUD PLOČE
        40. Sredstva za rad suda
299. 401    sredstva za materijalne troškove.                        378.000
        svega grupa 40.                             378.000
        svega glava 61. (poz. 299)                           378.000

        GLAVA 62. OPĆINSKI SUD PODRAVSKA SLATINA
        40. Sredstva za rad suda
300.  401   sredstva za materIjalne troškove                        580.000
        svega grupa 40                             580.000
        svega glava 62. (poz. 300)                           580.000

        GLAVA 63. OPĆINSKI SUD POREČ
        40. Sredstva za rad suda
301.  401   sredstva za materijalne troškove                        570.000
        svega grupa 40                             570.000
        svega glava 63. (poz. 301)                           570.000

        GLAVA 64. OPĆINSKI SUD PREGRADA
        40. Sredstva za rad suda
302.  401   sredstva za materijalne troškove                        432.000
        svega grupa 40                             432.000
        svega glava 64. (poz. 302)                           432.000
______________________________________________________________________________
Broj                                          Iznos
pozic. osnov. Osnovna i potonja namjena                    podračuna    računa
    računa
______________________________________________________________________________
        GLAVA 65. OPĆINSKI SUD PULA
        40. Sredstva za rad suda
303.  401   sredstva za materijalne troškove                        2,055.000
        svega grupa 40                             2,055.000
        svega glava 65. (poz. 303)                           2,055.000

        GLAVA 66. OPĆINSKI SUD RAB
        40. sredstva za rad suda
304.  401   sredstva za materijalne troškove                        360.000
        svega grupa 40                             360.000
        svega glava 66. (poz. 304)                           360.000

        GLAVA 67. OPĆINSKI SUD RIJEKA
        40. Sredstva za rad suda
305.  401   sredstva za materijalne troškove                        3,840.000
        svega grupa 40                             3,840.000
        svega glava 67. (poz. 305)                           3,840.000

        GLAVA 68. OPĆINSKI SUD ROVINJ
        40. Sredstva za rad suda
306.  401   sredstva za materijalne troškove                        462.000
        svega grupa 40                             462.000
        svega glava 68. (poz. 306)                           462.000

        GLAVA 69. OPĆINSKI SUD SAMOBOR
        40. Sredstva za rad suda
307.  401   sredstva za materijalne troškove                        810.000
        svega grupa 40                             810.000
        svega glava 69. (poz. 307)                           810.000

        GLAVA 70. OPĆINSKI SUD SENJ
        40. sredstva za rad suda
308.  401   sredstva za materijalne troškove                        234.000
        svega grupa 40                             234.000
        svega glava 70. (poz. 308.)                           234.000

        GLAVA 71. OPĆINSKI SUD SESVETE
        40. Sredstva za rad suda
309.  401   sredstva za materijalne troškove                        780.000
        svega grupa 40                             780.000
        svega glava 71. (poz. 309)                           780.000

        GLAVA 72. OPĆINSKI SUD SINJ
        40. Sredstva za rad suda
310.  401   sredstva za materijalne troškove                        612.000
        svega grupa 40                             612.000
        svega glava 72. (poz. 310.)                           612.000

        GLAVA 73. OPĆINSKI SUD SISAK
        40. Sredstva za rad suda
311.  401   sredstva za materijalne troškove                        1,620.000
        svega grupa 40                             1,620.000
        svega glava 73. (poz. 311 )                           1,620.000
______________________________________________________________________________
Broj                                          Iznos
pozic. osnov. Osnovna i potonja namjena                    podračuna    računa
    računa
______________________________________________________________________________
        GLAVA 74. OPĆINSKI SUD SLAVONSKA POŽEGA
        40. Sredstva za rad suda
312.  401   sredstva za materijalne troškove                        1,350.000
        svega grupa 40                             1,350.000
        svega glava 74. (poz. 312)                           1,350.000

        GLAVA 75. OPĆINSKI SUD SLAVONSKI BROD
        40. Sredstva za rad suda
313.  401   sredstva za materijalne troškove                        1,860.000
        svega grupa 40.                             1,860.000
        svega glava 75. (poz. 313)                           1,860.000

        GLAVA 76. OPĆINSKI SUD SLUNJ
        40. Sredstva za rad suda
314.  401   sredstva za materijalne troškove                        300.000
        svega grupa 40                             300.000
        svega glava 76. (poz. 314)                           300.000

        GLAVA 77. OPĆINSKI SUD SPLIT
        40. Sredstva za rad suda
315.  401   sredstva za materijalne troškove                        6,480.000
        svega grupa 40                             6,480.000
        svega glava 77. (poz. 315)                           6,480.000

        GLAVA 78. OPĆINSKI SUD STARI GRAD
        40. Sredstva za rad suda
316.  401   sredstva za materijalne troškove                        360.000
        svega grupa 40                             360.000
        svega glava 78. (poz. 316)                           360.000

        GLAVA 79. OPĆINSKI SUD SUPETAR
        40. Sredstva za rad suda
317.  401   sredstva za materijalne troškove                        330.000
        svega grupa 40                             330.000
        svega glava 79. (poz. 317)                           330.000

        GLAVA 80. OPĆINSKI SUD ŠIBENIK
        40. Sredstva za rad suda
318.  401   sredstva za materijalne troškove                        1,680.000
        svega grupa 40                             1,680.000
        svega glava 80. (poz. 318)                           1,680.000

        GLAVA 81. OPĆINSKI SUD TITOVA KORENICA
        40. Sredstva za rad suda
319.  401   sredstva za materijalne troškove                        240.000
        svega grupa 40                             240.000
        svega glava 81. (poz. 319)                           240.000
______________________________________________________________________________
Broj                                          Iznos
pozic. osnov. Osnovna i potonja namjena                    podračuna    računa
    računa
______________________________________________________________________________
        GLAVA 82. OPĆINSKI SUD TROGIR
        40. Sredstva za rad suda
320.  401   sredstva za materijalne troškove.                        468.000
        svega grupa 40                             468.000
        svega glava 82. (poz. 320)                           468.000

        GLAVA 83. OPĆINSKI SUD VALPOVO
        40. Sredstva za rsd suda
321.  401   sredstva za materijalne troškove                        517.00
        svega grupa 40                             517.000
        svega glava 83. (poz. 321)                           517.00

        GLAVA 84. OPĆINSKI SUD VARAŽDIN
        40. Sredstva za rad suda
322.  401   sredstva za materijalne troškove                        1,920.000
        svega grupa 40                             1,920.000
        svega glava 84. (poz. 322)                           1,920.000

        GLAVA 85. OPĆINSKI SUD VELIKA GORICA
        40. Sredstva za rad suda
323.  401   sredstva za materijalne troškove.                        1,230.000
        svega grupa 40                             1,230.000
        svega glava 85. (poz. 323)                           1,230.000

        GLAVA 86. OPĆINSKI SUD VINKOVCI
        40. Sredstva za rad suda
        324.  401   sredstva za materijalne troškove                1,380.000
        svega grupa 40                             1,380.000
        svega glava 86. (poz. 324)                           1,380.000

        GLAVA 87. OPĆINSKI SUD VIROVITICA
        40. Sredstva za rad suda
325.  401   sredstva za materifalne troškove                        780.000
        svega grupa 40.                             780.000
        svega glava 87. (poz. 325)                           780.000

        GLAVA 88. OPĆINSKI SUD VOJNIĆ
        40. Sredstva za rad suda
326.  401   sredstva za materijalne troškove                        168.000
        svega grupa 40                             168.000
        svega glava 88. (poz. 326)                           168.000

        GLAVA 89. OPĆINSKI SUD VRBOVEC
        40. Sredstva za rad suda
327.  40   sredstva za materijalne troškove                        588.000
        svega grupa 40                             588.000
        svega glava 89. (poz. 327)                           588.000
______________________________________________________________________________
Broj                                          Iznos
pozic. osnov. Osnovna i potonja namjena                    podračuna    računa
    računa
______________________________________________________________________________
        GLAVA 90. OPĆINSKI SUD VRBOVSKO
        40. Sredstva za rad suda
328.  401   sredstva za materijalne troškove                        210.000
        svega grupa 40                             210.000
        svega glava 90. (poz. 328)                           210.000

        GLAVA 91. OPĆINSKI SUD VRGINMOST
        40. Sredstva za rad suda
329.  401   sredstva za materijalne troškove                        222.000
        svega grupa 40                             222.000
        svega glava 91. (poz. 329)                           222.000

        GLAVA 92. OPĆINSKI SUD VRGORAC
        40. Sredstva za rad suda
330.  401   sredstva za materijalne troškove                        210.000
        svega grupa 40                             210.000
        svega glava 92. (poz.,330)                           210.000

        GLAVA 93. OPĆINSKI SUD VUKOVAR
        40. Sredstva za rad suda
331.  401   sredstva za materijalne troškove                        1,576.000
        svega grupa 40                             1,576,000
        svega glava 93. (poz: 331)                           1,576.000

        GLAVA 94. OPĆINSKI SUD ZABOK
        40. Sredstva za rad suda
332.  401   sredstva za materijalne troškove.                        480.000
        svega grupa 40                             480.000
        svega glava 94. (poz: 332)                           480.000

        GLAVA 95. OPĆINSKI SUD ZADAR
        40. Sredstva za rad suda
333.  401   sredstva za materijalne troškove                        1,860.000
        svega grupa 40.                             1,860.000
        svega glava 95. (poz. 333)                           1,860.000

        GLAVA 96. OPĆINSKI SUD ZAGREB
        40. Sredstva za rad suda
334.  401   sredstva za materijalne troškove                        19,320.000
        svega grupa 40:                             19,320.000
        svega glava 96. (poz. 334)                           19,320.000

        GLAVA 97. OPĆINSKI SUD SVETI IVAN ZELINA
        40. Sredstva za rad suda
335.  401   sredstva za materijalne troškove.                        510.000
        svega grupa 40.                             510.000
        svega glava 97. (poz. 335)                           510.000
______________________________________________________________________________
Broj                                          Iznos
pozic. osnov. Osnovna i potonja namjena                    podračuna    računa
    računa
______________________________________________________________________________
        GLAVA 98. OPĆINSKI SUD ZLATAR
        40. Sredstva za rad suda
336.  401   sredstva za materijalne troškove                        540.000
        svega grupa 40                             540.000
        svega glava 98. (poz. 336)                           540.000

        GLAVA 99. OPĆINSKI SUD ŽUPANJA
        40. Sredstva za rad suda
337.  401   sredstva za materijalne troškove                        684.000
        svega grupa 40                             684.000
        svega glava 99. (poz. 337)                           684.000
        svega razdjel 36. (od poz. 239. do poz. 337)                  97,551.000

        RAZDJEL 37. OPĆlNSKA JAVNA TUŽILAŠTVA
        GLAVA 1. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO BELI MANASTIR
        40. Sredstva za rad tužilaštva
338.  401   sredstva za materijalne troškove                        81.000
        svega grupa 40                             81.000
        svega glava 1. (poz. 338)                            81.000

        GLAVA 2. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO BENKOVAC
        40. Sredstva za rad tužilaštva
339.  401   sredstva za materijalne troškove                        36.000
        svega grupa 40                             36.000
        svega glava 2. (poz. 339)                            36.000

        GLAVA 3. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO BJELOVAR
        40. Sredstva za rad tužilaštva
340.  401   sredstva za materijalne troškove                        369.000
        svega grupa 40                             369.000
        svega glava 3. (poz. 340)                            369.000

        GLAVA 4. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO BUJE
        40. Sredstva za rad tužilaštva
341.  401   sredstva za materijalne troškove                        102.000
        svega grupa 40                             102.000
        svega glava 4 (poz. 341)                            102.000

        GLAVA 5. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO CRIKVENICA
        40. Sredstva za rad tužilaštva
342.      401 sredstva za materijalne troškove                      42.000
        svega grupa 40                             42.000
        svega glava 5 (poz. 342)                            42.000

        GLAVA 6. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO ČAKOVEC
        40. Sredstva za rad tužilaštva
343.  401   sredstva za materijalne troškove.                        174.000
        svega grupa 40                             174.000
        svega glava 6. (poz. 343)                            174.000
______________________________________________________________________________
Broj                                          Iznos
pozic. osnov. Osnovna i potonja namjena                    podračuna    računa
    računa
______________________________________________________________________________
        GIAVA 7. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO DARUVAR
        40. Sredstva za rad tužilaštva
344.  401   sredstva za materijalne troškove                        114.000
        svega grupa 40                             114.000
        svega glava 7. (poz. 344)                            114.000

        GLAVA 8. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO DELNICE
        40. Sredstva za rad tužilaštva
345.  401   sredstva za materijalne troškove                        46.000
        svega grupa 40                             46.000
        svega glava 8. (poz. 345)                            46.000

        GLAVA 9. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO DUBROVNIK
        40. Sredstva za rad tužilaštva
346.  401   sredstva za materijalne troškove                        174.000
        svega grupa 40                             174.000
        svega glava 9. (poz. 346)                            174.000

        GLAVA 10. OPĆINŠKO JAVNO TUŽILAŠTVO DUGO SELO
        40. Sredstva za rad tužilaštva
347.  401   sredstva za materijalne troškove                        81.000
        svega grupa 40                             81.000
        svega glava 10. (poz. 347)                           81.000

        GLAVA 11. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO ĐAKOVO
        40. Sredstva za rad tužilaštva
348   401   sredstva za materijalne troškove                        84.000
        svega grupa 40                             84.000
        svega glava 11. (poz. 348)                           84.000

        GLAVA 12. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO ĐURĐEVAC
        40. Sredstva za rad tužilaštva
349.  401   sredstva za materijalne troškove                        117.000
        svega grupa 40                             117.000
        svega glava 12. (poz. 349)                           117.000
        GLAVA 13 OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO GAREŠNICA
        40. sredstva za rad tužilaštva
350   401   sredstva za materIjalne troškove                        48.000
        svega grupa 40                             48.000
        svega glava 13. (poz. 350)                           48.000

        GLAVA 14. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO GOSPIĆ
        40. sredstva za rad tužilaštva
351.      401 sredstva za materijalne troškove                      128.000
        svega grupa 40                             128.000
        svega glava 14. (poz. 351)                           128.000
______________________________________________________________________________
Broj                                          Iznos
pozic. osnov. Osnovna i potonja namjena                    podračuna    računa
    računa
______________________________________________________________________________
        GLAVA 15. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO IMOTSKI
        40. Sredstva za rad tužilaštva
352.  401   sredstva za materijalne troškove                        36.000
        svega grupa 40                             36.000
        svega glava 15. (poz. 352)                           36.000

        GLAVA 16. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO IVANEC
        40. Sredstva za rad tužilaštva
353.  401   sredstva za materijalne troškove                        150.000
        svega grupa 40                             150.000
        svega glava 16. (poz. 353)                           150.000

        GLAVA 17. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO IVANIĆ-GRAD
        40. Sredstva za rad tužilaštva
354.  401   sredstva za materijalne troškove                        48.000
        svega grupa 40                             48.000
        svega glava 17. (poz. 354)                           48.000

        GLAVA 18. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO KARLOVAC
        40. Sredstva za rad tužilaštva
355.  401   sredstva za materijalrie troškove                        333.000
        svega grupa 40                             333.000
        svega glava 18. (poz. 355)                           333.000

        GLAVA 19. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO KNIN
        40. Sredstva za rad tužilaštva
356.  401   sredstva za materijalne troškove                        81.000
        svega grupa 40                             81.000
        svega glava 19. (poz. 356)                           81.000

        GLAVA 20. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO KOPRIVNICA
        40. Sredstva za rad tužilaštva
357.  401   sredstva za materijalne troškove                        238.000
        svega grupa 40                             238.000
        svega glava 20. (poz. 357)                           238.000

        GLAVA 21. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO KRAPINA
        40. Sredstva za rad tužilaštva
358.  401   sredstva za materijalne troškove                        60.000
        svega grupa 40                             60.000
        svega glava 21. (poz. 358)                           60.000

        GLAVA 22. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO KRIŽEVCI
        40. Sredstva za rad tužilaštva
359.  401   sredstva za materijalne troškove                        102.000
        svega grupa 40                             102.000
        svega glava 22. (poz. 359)                           102.000
______________________________________________________________________________
Broj                                          Iznos
pozic. osnov. Osnovna i potonja namjena                    podračuna    računa
    računa
______________________________________________________________________________
        GLAVA 23. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO KUTINA
        40. Sredstva za rad tužilaštva
360.  401   sredstva za materijalne troškove                        80.000
        svega grupa 40                             80.000
        svega glava 23. (poz. 360)                           80.000

        GLAVA 24. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO LUDBREG
        40. Sredstva za rad tužilaštva
361.  401   sredstva za materijalne troškove                        36.000
        svega grupa 40                             36.000
        svega glava 24. (poz. 361)                           36.000

        GLAVA 25. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO MAKARSKA
        40. Sredstva za rad tužilaštva
362   401   sredstva za materijalne troškove                        45.000
        svega grupa 40                             45.000
        svega glava 25. (poz. 362)                           45.000

        GLAVA 26. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO METKOVIĆ
        40. Sredstva za rad tužilaštva
363.  401   sredstva za materijalne troškove                        115.000
        svega grupa 40                             115.000
        svega glava 26. (poz. 363)                           115.000

        GLAVA 27. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO NAŠICE
        40 Sredstva za rad tužilaštva
364.  401   sredstva za materijalne troškove                        174.000
        svega grupa 40.                             174.000
        svega glava 27. (poz. 364)                           174.000

        GLAVA 28. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO NOVA GRA-
        DIŠKA
        40. Sredstva za rad tužilaštva
365.   401  sredstva za materijalne troškove                        174.000
        svega grupa 40                             174.000
        svega glava 28. (poz. 365)                           174.000

        GLAVA 29. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO NOVSKA
        40. Sredstva za rad tužilaštva
366.  401   sredstva za materijalne troškove                        36.000
        svega grupa 40                             36.000
        svega glava 29. (poz. 366)                           36.000

        GLAVA 30: OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO OGULIN
        40. Sredstva za rad tužilaštva
367.  401   sredstva za materijalne troškove                        81.000
        svega grupa 40                             81.000
        svega glava 30: (poz. 367)                           81.000
______________________________________________________________________________
Broj                                          Iznos
pozic. osnov. Osnovna i potonja namjena                    podračuna    računa
    računa
______________________________________________________________________________
        GLAVA 31. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO OPATIJA
        40. Sredstva za rad tužilaštva
368.  401   sredstva za materijalne troškove                        36.000
        svega grupa 40                             36.000
        svega glava 31. (poz. 368)                           36.000

        GLAVA 32. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO OSIJEK
        40. Sredstva za rad tužilaštva
369.  401   sredstva za materijalne troškove                        660.000
        svega grupa 40                             660.000
        svega glava 32. (poz. 369)                           660.000

        GLAVA 33. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTO PAKRAC
        40. Sredstva za rad tužilaštva
370.  401   sredstva za materijalne troškove                        81.000
        svega grupa 40                             81.000
        svega glava 33. (od poz. 370)                          81.000

        GLAVA 34. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO PETRINJA
        40. Sredstva za rad tužilaštva
371.  401   sredstva za materijalne troškove                        180.000
        svega grupa 40                             180.000
        svega glava 34. (poz. 371)                           180.000

        GLAVA 35. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO POREČ
        40. Sredstva za rad tužilaštva
372.  401   sredstva za materijalne troškove                        36.000
        svega grupa 40                             36.000
        svega glava 35. (poz. 372).                           36.000

        GLAVA 36. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO PULA
        40. Sredstva za rad tužilaštva
    401   sredstva za materijalne troškove.                        318.000
        svega grupa 40                             318.000
        svega glava 36. (paz. 373)                           318.000

        GLAVA 37. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO RIJEKA
        40. Sredstva za rad tužilaštva
374.  401   sredstva za materijalne troškove                        552.000
        svega grupa 40                             552.000
        svega glava 37. (poz. 374)                           552.000

        GLAVA 38. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO SAMOBOR
        40. Sredstva za rad tužilaštva
375.  401   sredstva za materIjalne troškove                        117.000
        svega grupa 40                             117.000
        svega glava 38. (poz. 375)                           117.000
______________________________________________________________________________
Broj                                          Iznos
pozic. osnov. Osnovna i potonja namjena                    podračuna    računa
    računa
______________________________________________________________________________
        GLAVA 39. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO SESVETE
        40. Sredstva za rad tužilaštva
376.  401   sredstva za materijalne troškove                        108.000
        svega grupa 40                             108.000
        svega glava 39. (poz. 376)                           108.000

        GLAVA 40. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO SINJ
        40. Sredstva za rad tužilaštva
377.  401   sredstva za materijalne troškove                        48.000
        svega grupa                                   48.000
        svega glava 40: (poz. 377)                           48.000

        GLAVA 41. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO SISAK
        40. Sredstva za rad tužilaštva
378.  401   sredstva za materijalne troškove                        216.000
        svega grupa 40                             216.000
        svega glava 41. (od poz. 378)                          216.000

        GLAVA 42. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO SLAVONSKA
        POŽEGA
        40. Sredstva zei rad ttlžilŽtva
379.  401   sredstva za materijalne troškove                        252.000
        svega grupa 40                             252.000
        svega glava 42: (poz. 379)                           252.000

        GLAVA.43. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO SLAVONSKI
        BROD
        40. Sredstva za rad turižilaštva
380.  401   sredstva za materIjalne troškove                        228.000
        svega grupa                                   228.000
        svega glava 43. (poz. 380)                           228.000

        GLAVA 44. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO SPLIT
        40. Sredstva za rad tužilaštva
381.  401   sredstva za materijalne troškove                        840.000
        svega glava 44. (poz. 381)                           840.000

        GLAVA 45. OPĆINŠKO JAVNO TUŽILAŠTVO ŠIBENIK
        40. Sredstvs za rad tužilaštva
382.  401   sredstva za materijalne troškove                        192.000
        svega grupa 40                             192.000
        svega glava 45 (poz 382).                            192.000
        GLAVA 46. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTV0 TITOVA
        KORENICA
        40. Sredstva za rad tužiaštva
383.  401   sredstva za materijalne troškove                        120.000
        svega grupa 40                             120.000
        svega glava 46. (poz. 383)                           120.000
______________________________________________________________________________
Broj                                          Iznos
pozic. osnov. Osnovna i potonja namjena                    podračuna    računa
    računa
______________________________________________________________________________
        GLAVA 47. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO VALPOVO
        40. Sredstva za rad tužilaštva
384.  401   sredstva za materijalne troškove                        81.000
        svega grupa 40                             81.000
        svega glava 47. (poz. 384)                           81.000

        GLAVA 48. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO VARAŽDIN
        40. Sredstva za rad tužilaštva
385.  401   sredstva za materijalne troškove                        312.000
        svega grupa 40                             312.000
        svega glava 48. (poz. 385)                           312.000

        GLAVA 49. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO
        VELIKA GORICA
        40. Sredstva za rad tužilaštva
386.  401   sredstva za materijalne troškove                        78.000
        svega grupa 40.                             78.000
        svega glava 49. (poz. 386)                           78.000

        GLAVA 50. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO VINKOVCI
        40. Sredstva za rad tužilaštva
387.  401   sredstva za materijalne troškove                        216.000
        svega grupa 40                             216.000
        svega glava 50. (poz. 387)                           216.000

        GLAVA 51. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO VIROVITICA
        40. Sredsva za rad tužilaštva
388.  401   sredstva za materijalne troškove                        117.000
        svega grupa 40.                             117.000
        svega glava 51. (poz. 388)                           117.000

        GLAVA 52. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO VRBOVEC
        40. sredstva za rad tužilaštva
389.  401   sredstva za materijalne troškove                        36.000
        svega grupa 40                             36.000
        svega glava 52. (poz. 389)                           36.000

        GLAVA 53. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO VUKOVAR
        40. Sredstva za rad tužilaštva
390.  401   sredstva za materijalne troškove                        210.000
        svega grupa 40.                             210.000
        svega glava 53. (poz. 390)                           210.000

        GLAVA 54. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO ZABOK
        40. Sredstva za rad tužilaštva
391.  401   sredstva za materijalne troškove                        36.000
        svega grupa 40.                             36.000
        svega glava 54. (poz. 391)                           36.000
______________________________________________________________________________
Broj                                          Iznos
pozic. osnov. Osnovna i potonja namjena                    podračuna    računa
    računa
______________________________________________________________________________
        GLAVA 55. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO ZADAR
        40. Sredstva za rad tužilaštva
382.  401   sredstva za materijalne troškove                        270.000
        svega grupa 40                             270.000
        svega glava 55. (poz. 392)                           270.000

        GLAVA 56. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO ZAGREB
        40. Sredstva za rad tužilaštva
393.  401   sredstva za materijalne troškove                        2,460.000
        svega grupa 40.                             2,460.000
        svega glava 56. (poz. 393)                           2,460.000

        GLAVA 57. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO ZLATAR
        40. Sredstva za rad tužilaštva
394.  401   sredstva za materijalne troškove                        35.000
        svega grupa 40                             35.000
        svega glava 57. (poz. 394)                           35.000

        GLAVA 58. OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO ŽUPANJA
        40. Sredstva za rad tužilaštva
395.  401   sredstva za materijalne troškove                        180.000
        svega grupa 40                             180.000
        svega glava 58. (poz. 395)                           180.000
        svega razdjel 37. (od poz. 338. do poz. 395)                  11,400.000

        RAZDJEL 38. DJELATNOST DRUŠTVENIH I POLITIČKIH ORGANIZACIJA
        46. Sredstva za ostale društvene potrebe
396.  461   Hrvatska matica iseljenika                   1,188.000
397.      Matica hrvatska                     4,000.000
398.      Turistički savez Hrvatske                    1,974.000
399.      Vatrogasni savez Hrvatske                    810.000
400.      Narodna tehnika Hrvatske                    4,080.000
401.      sredstva za društvene organizacije na razini Republike 33,600.000
402.      sredstva za financiranje političkih organizacija na razini Re-
        publike                             33,000.000   78,652.000
        svega grupa 46                             78,652.000
        svega razdjel 38. (od poz. 396. do poz. 402.)                  78,852.000

        RAZDJEL 39. DOPUNSKA SREDSTVA OPĆINAMA
        44. Prenesena sredstva drugih društveno političkim zajednicama
        a) Redovna dopunska sredstva
403.  445   Općina Beli Manastir                      4,140.000
404.      Općina Benkovac                     3,045.000
405.      Općina Biograd n/m                       4,995.000
406.      Općina Crikvenica                        3,000.000
407.      Općina Čabar                          900.000
408.      Općina Čazma                      6,705.000
409.      Općina Daruvar                     4,254.000
410.      Općina Delnice                     480.000
411.      Općina Donja Stubica                      2,400.000
412.      Općina Donji Lapac                       1,518.000
413.      Općina Donji Miholjac                  3,477.000
414.      Općina Drniš                          8,820.000
______________________________________________________________________________
Broj                                          Iznos
pozic. osnov. Osnovna i potonja namjena                    podračuna    računa
    računa
______________________________________________________________________________
415.      Općina Duga Resa                        5,748.000
416.      Općina Dvor                           3,096.000
417.      Općina Dakovo                      11,580.000
418.      Općina Durđevac                     8,079.000
419.      Općina Garešnica                        2,748.000
420.      Općina Glina                          1,770.000
421.      Općina Gospić                      8,232.000
422.      Općina Gračac                      2,259.000
423       Općina Grubišno Polje                  9,129.000
424.      Općina Hvar                           3,495.000
425.      Općina lmotski                     15,267.000
426.      Općina Ivanec                          6,213.000
427.      Općina Jastrebarsko                       3,000.000
428.      Općina Knin                           1,755.000
429.      Općina Korčula                     663.000
430.      Općina Kostajnica                        2,334.000
431.      Općina Križevci                     3,495.000
432.      Općina Labin                          1,800.000
433.      Općina Lastovo                     1,335.000
434.      Općina Ludbreg                     3,858.000
435.      Općina Našice                          7,323.000
436       Općina Nova Gradiška                  11,103.000
437.      Općina Novi Marof                        2,187.000
438.      Općina Novska                      6,153.000
439.      Općina Obrovac                     1,305.000
440.      Općina Orahovica                        6,093.000
441.      Općina Otočac                      15,243.000
442.      OpĆina Ozalj                          5,232.000
443.      Općina Pag.                           1,800.000
444.      Općina Pakrac                      1,824.000
445.      Općina Podravska Slatina                    7.671.000
446.      Općina Pregrada                     3,600.000
447.      Općina Rab                           5,949.000
448.      Općina Sinj                           12,108.000
449.      Općina Slavonska Požega                 7,497.000
450.      Općina Slunj                          11,157.000
451.      Općina Sv. Ivan Zelina                 1,125.000
452.      Općina Titova Korenica                 1,254.000
453.      Općina Valpovo                     3,600.000
454.      Općina Vinkovci                     22,596.000
455.      Općina Virovitica                        5,088.000
456.      Općina Vis                           3,726.000
457.      Općina Vojnić                      2,079.000
458.      OpĆina Vrbovec                     1,692.000
459.      Opčina Vrbovsko                     2,586.000
460.      Općina Vrginmost                        2,214.000
461.      Općina Vrgorac                     4,188.000
462.      OpćinaVukovar                      24,030.000
463.      Općina Zabok                          1,425.000
464.      Općina Zlatar Bistrica                     2,574.000
465.      OpćinaŽupanja                      4,086.000    328,104.000
        SVEGA a)                                    328,104.000
        b) Posebna dopunska sredstva
466.  445   Općina Lastovo                     3,780.000
467.      Općina Vis                           6,960.000    10,740.000
        svega b)                                    10,740.000
        svega razdjel 39. (od poz. 403. do poz. 467)                  338,844.000

        RAZDJEL 40. INTERVENCIJE U GOSPODARSTVU
        43. Sredstva za poticanje razvoja i intervenaje u gospodarstvu
468.  433   aktivnost Republike na protupožarnoj zaštiti          20,000.000
______________________________________________________________________________
Broj                                          Iznos
pozic. osnov. Osnovna i potonja namjena                    podračuna    računa
    računa
______________________________________________________________________________
469.      sredstva za razvitak jadranskih otoka              20,000.000
470.      sredstva za nadoknadu štete nastale ratnim razaranjima u Re-
        publiciHrvatskoj                        3.000,000.000  3.040,000.000
        svega grupa 43                             3.040,000.000
        svega razdjel 40. (od poz. 468. do poz. 470)                  3.040,000.000

        RAZDJEL 41. SREDSTVA ZA POSEBNE FUNKCIJE I ZADATKE
        40. sredstva za rad korisnika republičkog proračuna
471.  400   sredstva za plaće korisnika republičkog proračuna        11.000,000.000
        svega grupa 40                     11.000,000.000
        41. sredstva za posebne i druge namjene korisnika
        republičkog proračuna
472.  412   sredstva za otpremnine djelatnika                10,000.000
473.      sredstva za dokup mirovinskog staža djelatnika koji se finari-
        ciraju iz republičkog proračuna.                20,000.000   30,000.000
474.  415.  sredstva za informacijski sustav Republike           15,000.000
        svega grupa 41                     45,000.000
        43. sredstva za poticanje razvoja i intervencije u
        gospodarstvu
475.  433   sredstva za otkup kratkoročnih obveznica Republike
        Hrvatske                            5.270,000.000
476.      sredstva za kamate na obveznice za restrukturiranje gospo-
        darstva u Republici Hrvatskoj                  1.000,000.000
477.      sredstva za kamate na deponiranu štednju            2.000,000.000  8.270.000.000
        svega grupa 43                             8.270.000.000
        45. Sredstva za društvene djelatnosti
478.  457   sredstva za mirovine i zaštitu boraca              1.000,000.000
479.      sredstva za vojne mirovine                   900,000.000
480.      obveze Republike Hrvatske prema Republičkom fondu miro-
        vinskog i invalidskog osiguranja za individualne
        poljoprivrednike                        50,000.000
481.      obveze Republike Hrvatske prema Republičkom fondu miro-
        vinskog i invalidskog osiguranja za mirovine bivših političkih.
        zatvorenika                           70,000.000   2.020,000.000
        svega grupa 45                             2.020,000.000

        48. OSTALI RASHODI
482.  481   naknade za bankarske usluge i troškove platnog prometa         .5,000.000
483.  482   anuiteti                                        15,000.000
        svega grupa 48                             20,000.000
        svega razdjel 41. (od poz. 471. do poz. 483)          21.355,000.000

        RAZDJEL 42. PRORAČUNSKE REZERVE I OBVEZE IZ PRETHODNIH GODINA
        47. Izdvajanje sredstava rezervi
484.  470   Stalna rezerva Republike                            1.000,000.000
        svega grupa 47                             1.000,000.000

        48. OSTALI RASHODI
485.  483   obveze iz prethodnih godina                           1.000,000.000
486.  488   Tekuća rezerva Proračuna                            3.000,000.000
        svega grupa 48.                             4.000,000.000
        svega razdjel 42. (od poz. 484. do poz. 486.)                  5.000,000.000

IV.

Republika Hrvatska može se kod Narodne banke Hrvatske u 1992. godini zadužiti do svote od 3.500,000.000 hrvatskih dinara, radi osiguranja sredstava za obveze Republike što se podmiruju iz sredstava republičkog proračuna.

Kredit iz stavka 1. ove točke Narodna banka Hrvatske odobrit će Republici Hrvatskoj na rok od 10 godina uz kamate od 1% godišnje. Ovaj kredit otplaćivat će se iz sredstava republičkog proračuna u jednakim polugodišnjim obrocima, od kojih prvi obrok dospijeva u 1995. godini.

Republika Hrvatska može se u inozemstvu zadužiti do svote od 11.500,000.000 hrvatskih dinara, radi osiguranja sredstava za obveze Republike što se podmiruju iz sredstava republičkog proračuna.

Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske da utvrdi uvjete, način i visinu zaduženja Republike Hrvatske u inozemstvu.

Ugovore o kreditima iz stavka 1. ove točke zaključuje ministar financija.

V.

Kao osnova za utvrđivanje dopunskih sredstava općinama za 1992. godinu služe prihodi:

1. po uvjetnoj stopi od 6%- općinski porez iz plaća radnika,

2. po uvjetnoj stopi od 15% - porez na prihod od poljoprivredne djelatnosti, i

3. ostali prihodi općinskih proračuna u visini ostvarenih.

VI.

Općini koja za 1992. godinu propiše stopu općinskog poreza iz plaća radnika nižu od 6% i stopu poreza na prihod od poljoprivredne djelatnosti nižu od 15%, dopunska sredstva smanjit će se za svotu razlike između prihoda koje bi općina ostvarila po tim stopama i prihoda ostvarenih po stopi koje je propisala općina.

Općini, koja u 1992. godini naplati dospjele obveze građana u postotku manjem od republičkog prosjeka, dopunska sredstva smanjit će se za svotu razlike između naplaćenih prihoda općinskog budžeta i svote koja bi bila naplaćena da je postotak naplate ostvaren na razini republičkog prosjeka u odgovarajućem razdoblju.

Kontrolu razreza i naplate obveza iz stavka 2. ove točke obavljat će Ministarstvo financija i Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske.

Izvještaj o tromjesečnoj naplati dospjelih obveza iz stavka 2. ove točke nadležna tijela lokalne samouprave obvezna su dostavljati Ministarstvu financija u roku 15 dana nakon proteka tromjesečja na koje se odnosi taj izvještaj.

Dopunska sredstva općinama bit će uskraćena ako Vlada Republike Hrvatske svojom odlukom utvrdi da organi stanovite općine ne provode utvrđenu politiku ili ne osiguravaju provedbu propisa što se odnose na poslove od interesa za Republiku.

VII.

Do donošenja Proračuna Republike Hrvatske za 1992. godinu ne mogu se povećavati plaće, mirovine, invalidnine, naknade, socijalna skrb ni druga osobna primanja za koja se sredstva osiguravaju u republičkom proračunu.

Ako se tijekom 1992. godine povećaju stope doprinosa na plaće i iz plaća, razmjerno će se smanjiti osnovica po kojoj se obračunavaju plaće djelatnicima koji se financiraju iz sredstava regubličkog proračuna.

VIII.

Proračunskim korisnicima kojima se sredstva za rad osiguravaju u republičkom proračunu u 1992. godini ne dozvoljava se povećanje broja zaposlenih djelatnika prema broju zaposlenih sa stanjem 30. studenoga 1991., osim u opravdanim slučajevima, o čemu odluku donosi Vlada Republike Hrvatske ili za to ovlašteno njezino tijelo.

IX.

Uredba o prihodima organizacija znanosti, prosvjete, kulture, tehničke kulture i športa, korisnika proračuna Republike Hrvatske, ostvarenim obavljanjem vlastite djelatnosti ("Narodne novine", br. 53A/91.) primjenjuje se i u 1992. godini.

Uredba iz stavka 1. ove točke odnosi se i na organizacije socijalne skrbi kojima se sredstva za redovnu djelatnost osiguravaju u republičkom proračunu.

Prihodi iz članka 2. Uredbe, citirane u stavku 1. ove točke uplaćuju se na račune proračunskih fondova u roku 10 dana nakon isteka mjeseca za koji su obavljeni obračun i naplata tih prihoda.

Proračunski fondovi obvezni su tromjesečno izvješćivati Ministarstvo financija o ukupno ostvarenim i uplaćenim sredstvima korisnika proračunskih fondova na posebnim računima te o namjeni njihova korištenja.

Ako se kontrolom utvrdi da proračunski fondovi i njihovi korisnici ne podmiruju obveze iz ove točke, oduzet će im se cjelokupni prihodi ostvareni vlastitom djelatnošću i uplatiti u ostale prihode republičkog proračuna za 1992. godinu.

X.

Banke sa sjedištem na području Republike na novčana sredstva Republike Hrvatske u 1992. godini, u skladu s odredbama Odluke o kriterijima i uvjetima uključivanja novčanih sredstava Republike Hrvatske u depozite banaka na području Republike ("Narodne novine", br. 29/91. i 47/91.), obračunavat će i plaćati kamate na poseban račun Ministarstva financija mjesečno u visini 70% eskontne stope Narodne banke Hrvatske.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti alineja 4. točke 2. Odluke citirane u stavku 1. ove točke.

XI.

Korisnici republičkog proračuna iz ove odluke ne mogu oročavati sredstva doznačena iz proračuna kod poslovnih banaka niti davati pozajmice subjektima koji nisu proračunski korisnici.

Uvjete o davanju pozajmica proračunskim korisnicima iz sredstava republičkog proračuna utvrdit će Minfstarstvo financija.

Sredstva korisnika republičkog proračuna ostvarena po osnovi kamata na pozajmice i na novčana sredstva u depozitu poslovnih banaka prihod su republičkog proračuna i mjesečno se uplaćuju na poseban račun Ministarstva financija.

XII.

Sredstvima iz točke X. i XI. ove odluke podmirivat će se obveze Republike po kreditima za "Jadral" iz Obrovca te obveze po ino-kreditima koje će biti s bivše SFRJ prenesene na Republiku Hrvatsku.

XIII.

Obvezuje se Narodna banka Hrvatske da mjesečno obračunava emisijsku dobit i da je do lo. u mjesecu za protekli mjesec uplaćuje u proračun Republike.

XIV.

Ministarstvo financija odredit će poslovne banke sa sjedištem u Republici Hrvatskoj kod kojih će se voditi novčana sredstva iz republičkog proračuna Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva rada, socijalne skrbi i obitelji, Ministarstva prosvjete kulture i športa te Ministarstva znanosti, tehnologije i informatike.

XV.

Prijedloge o provedbi programa smanjenja broja zaposlenih koji se financiraju iz republičkog proračuna te prijedloge o ukidanju i smanjenju prava korisnika za koje se sredstva osiguravaju u republičkom proračunu nadležna ministarstva obvezna su Vladi Republike Hrvatske do- staviti najkasnije do 31. siječnja 1992. godine.

XVI.

Radi vremenskog premošćivanja pritjecanja sredstava za podmirivanje rashoda iz ove odluke, Vlada Republike Hrvatske može se zadužiti kod Narodne banke Hrvatske na rok od tri mjeseca uz kamate u visini 30% od eskontne stope Narodne banke Hrvatske.

Ugovor o zaduženju iz stavka 1. ove točke zaključuje ministar financija.

XVII.

Na odnose utvrđene ovom odlukom odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o izvršavanju proračuna Republike Hrvatske za 1991. godinu ("Narodne novine", br. 58/90., 53a/91. i 66/91.), osim odredbi članaka 3., 4a., 9. i 36a.

XVIII.

Ova odluka stupa na snagu 1. siječnja 1992. godine

Klasa: 402-04/91-01/01

Zagreb, 29. prosinca 1991.

SABOR REPUBLIKE. HRVATSKE

Predsjednik Viječa udruženog rada Predsjedntk Sabora

mr. Ivan Matija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
dr. Žarko Domljan, v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Vice Vukojević, dipl. iur., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.