Zakoni i propisi - Pravni savjeti 73 31.12.1991 Ukaz o proglašenju Zakona o zajmu Republike Hrvatske za financiranje javnih potreba u 1992. godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o zajmu Republike Hrvatske za financiranje javnih potreba u 1992. godini

Proglašavam Zakon o zajmu Republike Hrvatske za financiranje javnih potreba u 1992. godini, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 29. prosinca 1991, Vijeća općina 29. prosinca 1991. i Društveno-političkog vijeća 29. prosinca 1991.

Klasa:011-01/91-01/170

Urbroj : 71-91-1

Zagreb, 31. prosinca 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ZAKON

o zajmu Republike Hrvatske za financiranje javnih potreba u 1992. godini

Članak1.

Radi osiguranja nedostajućih sredstava u Proračunu Republike Hrvatske za 1992. godinu za financiranje obnove i popravak infrastrukturnih objekata u gospodarstvu i društvenim djelatnostima, raspisuje se zajam Republike po odredbama ovoga zakona

Članak 2.

Zajam Republike upisuju i uplaćuju poduzeća, banke i druge financijske organizacije i druge pravne osobe razvrstane po granama od 1 do 11 Jedinstvene klasifikacije djeletnosti, koje obavljaju gospodarsku djetatnost u visini 50% obračunatih sredstava za amortizaciju za 1992. godinu. Zajam upisuju i uplaćuju i fizičke osobe koje plaćaju porez na dobit prema ostvarenoj dobiti ili u godišnjem paušalnom iznosu.

Članak 3.

Zajam se uplaćuje u korist Proračuna Republike Hrvatske u vidu mjesečne akontacije i to do 10-tog u tekućem mjesecu za protekli mjesec razmjerno iznosu obračunate amortizacije po zadnjem perindičnom obračunu, a konačan iznos zajma utvrđuje se na temelju konačnog obračuna amortizacije po Završnom računu za 1992. godinu. Fizičke osobe koje plaćaju porez na dobit u godišnjem paušalnom iznosu, plaćaju zajam u visini jedne petine utvrđenoga godišnjeg paušalnog iznosa u dva obroka, od kojih prvi dospijeva 30. lipnja, a drugi 30. rujna 1992. godine. Zajam Republike ne upisuju i ne uplaćuju:

1. poduzeća i druge pravne osobe čija je imovina uništena razaranjima u cijelosti, ili je djelomično uništena, ako štete na imovini premašuju 50% iznosa obračunate amortizacije.

2. poduzeća iz oblasti gospodarske infrastrukture (Hrvatsko željezničko poduzeće, Hrvatske ceste, Hrvatska vodoprivreda, Hrvatska elektroprivreda i Hrvatska pošta i telekomunikacije), time da sredstva obračunate amortizacije prvenstveno koriste za obnovu i popravak objekata i opreme uništene ratnim razaranjem,

3. poduzeća sa sezonskim poslovanjem iz turističko-ugostiteljske i poljoprivredne djelatnosti. Poduzećima iz turističko-ugostiteljske djelatnosti smatraju se poduzeća koja su u 1991. godini ostvarila manje od 50% ukupnog prihoda po osnovi pružanja usluga inozemnim gostima u odnosu na 1980. godinu.

Članak 4.

Zajam se uplaćuje na rok od tri godine i vraća u jednakim godišnjim obrocima, time da prvi obrok dospijeva za naplatu 31. prosinca 1994. godine, drugi 31. prosinca 1995. godine a treći 31. prosinca 1996. godine. Uplaćeni iznos zajma revalorizira se godišnje indeksom rasta cijena proizvodača industrijskih proizvoda i na tako revalorizirani iznos obračunava se kamata u visini 1% godišnje, koja se pripisuje glavnici.

Članak 5.

Uplatiteljima zajma na uplaćeni iznos zajma izdaju se obveznice koje glase na donositelja. Oblik i sadržaj obveznice propisuje ministar financija.

Članak 6.

Obveznice zajma ne mogu se koristiti za podmirenje obveza prema Republici, jedinicama lokalne samouprave i društvenim fondovima.

Članak 7.

Obveze iz obveznica zastarjevaju za tri godine od dana njihove dospjelosti za naplatu.

Članak 8.

Poslove oko izdavanja obveznica i poslove evidencije o uručenim obveznicama, kao i isplate dospjelih obveza iz obveznica, obavlja Ministarstvo financija. Poslovi iz stavka 1. ovoga članka mogu se povjeriti Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske i jednoj od banaka, s tim da ih obavljaju u ime i za račun Republike Hrvatske, a na temelju ugovora koji sa Službom, odnosno bankom zaključuje ministar financija.

Članak 9.

Potanje upute za provođenje ovog zakona donosi ministar financija.

Članak 10.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1992. godine.

Klasa: 402-04/91-01/02

Zagreb, 29. prosinca 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

mr. Ivan Matija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v r.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Vice Vukojević, dipl. iur, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.