Zakoni i propisi - Pravni savjeti 73 31.12.1991 Ukaz o proglašenju Zakona o pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih poreza
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih poreza

Proglašavam Zakon o pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih poreza, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 29. prosinca 1991, Vijeća općina 29. prosinca 1991. i Društveno-političkog vijeća 29. prosinca 1991.

Klasa: 011-01/91-01/171

Urbroj: 71-91-1

Zagreb, 31. prosinca 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.ZAKON

o pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih poreza

Članak 1.

Prihodi za financiranje javnih potreba iz proračuna Republike Hrvatske jesu:

1. porez na promet proizvoda i usluga,

2. porez na dobit pravnih osoba,

3. republički porez iz plaće radnika,

4. porez iz neto plaća i drugih osobnih primanja,

5. porez na prihod od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja,

6. porez iz ukupnog prihoda građana,

7. porez na promet nekretnina,

8. administrativne takse,

9. sudske takse,

10. carine i druge carinske pristojbe,

11. novčane kazne izrečene u krivičnom postupku, izrečene u prijestupima i u prekršajnom postupku po propisima o sigurnosti prometa na cestama i po propisima o prijevozu u cestovnom prometu,

12. oduzeta imovinska korist i sredstva dobivena prodajom oduzetih predmeta u krivičnom, privrednokaznenom i prekršajnom postupku,

13. prihodi koje svojom djelatnošću ostvaruju republički organi i druge pravne osobe čija se redovna djelatnost financira iz republičkog proračuna,

14. emisijska dobit Narodne banke Hrvatske,

15 prihodi od državnih zajmova,

16. prihodi od kamata na depozitna sredstva,

17. drugi prihodi utvrđeni posebnim propisima.

Članak 2.

Prihodi za financiranje javnih potreba iz budžeta grada Zagreba i općina (u daljem tekstu: jedinice lokalne samouprave) jesu :

1. porez na dobit fizičkih osoba,

2. općinski porez iz plaće radnika,

3. porez na prihod od poljoprivredne djelatnosti,

4. porez na prihod od imovine,

5. porez na nasljedstva i darove,

6. porez na dobitke od igara na sreću,

7. komunalne takse koje propisuju jedinice lokalne samouprave,

8. imovinska korist oduzeta po propisima o neposrednim porezima,

9. prihodi koje svojom djelatnošću ostvaruju općinski organi i druge pravne osobe koje se financiraju iz budžeta jedinica lokalne samouprave,

10. novčane kazne izrečene u prekršajnom postupku, osim novčanih kazni izrečenih za prekršaje po propisima o sigurnosti prometa na cestama i po propisima o sigurnosti u cestovnom prometu.

11. drugi prihodi utvrđeni posebnim propisima.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka jedinicama lokalne samouprave s posebnim statutom pripadaju i prihodi od nepokretnih i pokretnih stvari u njihovom vlasništvu, prihodi od poduzeća, agencija, ustanova i drugih organizacija u njihovom vlasništvu, prihodi od prodaje nepokretnih i pokretnih stvari u njihovom vlasništvu, nakon podmirenja obveza koje se iz tih prihoda plaćaju.

Članak 3.

Jedinicama lokalne samouprave ustupaju se republički prihodi, i to:

1. porez na prihod od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja,

2. 60% od naplaćenog poreza na promet nekretnina,

3. administrativne takse u skladu s propisima o administrativnim taksama.

Članak 4.

Pravne i fizičke osobe plaćaju porez na dobit po stopi od 40%.

Strane pravne i fizičke osobe plaćaju porez na dobit u visini od 50% od stope propisane u stavku 1. ovoga članka.

Strane pravne i fizičke osobe, koje na teritoriju Republike Hrvatske imaju registrirano poduzeće, a obavljaju djelatnost izvan Republike Hrvatske, plaćaju porez na dobit po stopi od 1%.

Strane pravne i fizičke osobe, kojima je sjedište izvan teritorija Republike Hrvatske, a posluju preko nerezidentskog računa poslovne banke u Republici Hrvatskoj, na dobit koju ostvare tim poslovanjem plaćaju porez po stopi od 40%.

Na iznose dnevnica za službena putovanja, naknade za troškove prijevoza na rad i s rada, korištenje osobnog automobila u službene svrhe, naknade za smještaj i prehranu na terenu, troškove za prehranu radnika u toku rada i ostale naknade radnicima, isplaćene iznad iznosa utvrđenih kolektivnim ugovorom, plaća se posebni porez po stopi od 50%.

Članak 5.

Republički porez iz plaća radnika plaća se po stopi od 11,50%.

Republički porez iz plaća radnika od dopunskog rada i rada dužeg od punoga radnog vremena, te rada zaposlenih umirovljenika plaća se po stopi od 60%.

Iznimno od odredbe članka 35. Zakona o neposrednim porezima jedinice lokalne samouprave mogu u 1992. godini svojom odlukom propisati stopu poreza iz plaća radnika.

Iz naknada za rad, koje primaju članovi upravaih odbora i stečajni upravitelji, plaća se općinski i republički porez iz plaća radnika.

Članak 6.

Porez na prihod od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja plaćaju obveznici tog poreza po stopi od 15%.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka porez na prihod od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja plaća se:

a) po stopi od 30% na prihod ostvaren od

- priredbi artista, mađioničara, plesača, manekena, imitatora i slično,

b) po stopi od 20% na prihode od autorskih prava što ih ostvaruje osoba na koju je

preneseno autorsko pravo,

c) po stopi od 5% na prihod od patenata i tehničkih unapređenja i drugih oblika inovacija.

Stope poreza iz stavka 1. i 2. pod a) ovoga članka smanjuju se samostalnim umjetnicima i ostalim građanima koji plaćaju doprinos za zdravstveno, mirovinsko i invalidsko osiguranje samostalnih umjetnika za iznos stope tog doprinosa.

Stope poreza iz stavka 1. i 2. pod a) ovoga članka smanjuju se samostalnim umjetnicima i estradnim radnicima koji sami sebi plaćaju doprinos za zdravstveno, mirovinsko i invalidsko osiguranje, a oslobođeni su obveze plaćanja doprinosa po Zakonu o samostalnim umjetnicima, za iznos stope doprinosa od kojeg su po tom zakonu oslobođeni.

Članak 7.

Porez iz ukupnog prihoda građana plaća se po ovim stopama:

___________________________________________________________________
Na poreznu osnovicu               Plaća se porez     Na osnovicu
preko hrvatskih             hrvatskih        preko hrvatskog
dinara         do           dinara + %       dinara
___________________________________________________________________
            50.000             3
50.000         100.000     1.500 + 5        50.000
100.000     200.000     4.000 + 10       100.000
200.000     300.000     14.000 + 15       200.000
300.000     400.000     29.000 + 20       300.000
400.000     600.000     49.000 + 25       500.000
600.000     800.000     99.000 + 30       600.000
800.000     1,000.000        159.000 + 35      800.000
1,000.000                    29.000 + 40       1,000.000
___________________________________________________________________

Članak 8.

Pravne osobe koje iz proračuna ostvare više od 50% ukupnog prihoda oslobađaju se plaćanja poreza na dobit.

Članak 9.

Jadrolinija Rijeka, Hrvatsko željezničko poduzeće Zagreb, Hrvatska pošta i telekomunikacije Zagreb, oslobađaju se uplate obračunatog poreza na dobit.

Poduzeća iz stavka 1. ovoga članka treba da ustupljeni porez na dobit namijene za razvojne programe koje odobri Ministarstvo gospodarskog razvitka.

Članak 10.

Republički i općinski porez iz plaća radnika ne plaća se iz plaća radnika koje se isplaćuju iz sredstava osiguranih u proračunu Republike Hrvatske i budžetima jedinica lokalne samouprave.

Članak 11.

Uvodi se porez iz neto plaća i drugih osobnih primanja (u daljnjem tekstu: porez iz neto-plaća).

Članak 12.

Porez iz neto plaća plaćaju svi zaposleni kod pravnih i fizičkih osoba, građani koji obavljaju djelatnost sredstvima u vlasništvu građana i građani koji povremeno obavljaju djelatnost pružanjem usluga pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju registriranu djelatnost, građani koji ostvaruju prihode od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja i umirovljenici.

Članak 13.

Osnovica poreza iz neto plaća je:

- za radnike zaposlene kod pravnih i fizičkih osoba i za vlasnike radnji koji porez na dobit plaćaju prema ostvarenoj dobiti - bruto osobni dohodak utvrđen u smislu propisa o neposrednim porezima, umanjen za poreze i doprinose koji se plaćaju iz osobnog dohotka,

- za građane koji porez na dobit plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu - preračunata

godišnja osnovica umanjena za plaćeni porez i doprinose,

- za građane koji porez na dobit plaćaju u postotku od svakog pojedinačnog bruto prihoda ostvarenog povremenim obavljanjem djelatnosti pružanjem određenih usluga,

- pojedinačno ostvareni bruto prihod umanjen za porez na dobit koji se plaća iz tog bruto prihoda,

- za građane koji ostvaruju prihode od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja - osnovica za obračun poreza na prihod od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja, umanjena za plaćeni porez i doprinose,

- za umirovljenike - mirovine i druga novčana primanja po propisima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ili po posebnim propisima.

Članak 14.

Stope poreza na neto plaće su progresivne. Porez iz neto plaća plaća se po sljedećim stopama:

___________________________________________________________________
Na poreznu osnovicu           Plaća se            Plaća se
preko hrvatskog         hrvatskih            na osnovicu
dinara         do       dinara +%        preko      do
___________________________________________________________________
            10.000         4,5
10.000         20.000     450 + 9,0        10.000     20.000
20.000         30.000     1.350 + 15,0      20.000     30.000
30.000         40.000     2.850 + 25,0      30.000     40.000
40.000         50.000     5.350 + 35,0      40.000     50.000
50.000         70.000     8.850 + 50,0      50.000     70.000
70.000                 18.850 + 70,0      70.000


Članak 15.

Porez iz neto plaća ne plaća se iz zajamčenih osobnih dohodaka i mirovina do iznosa zajamčenih osobnih dohodaka.

Ako građanin, uz mirovinu ili osobni dohodak, ostvaruje i druga novčana primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, ili po drugim posebnim propisima, porez iz neto plaća

ne plaća se, ako ukupan iznos novčanih primanja po svim osnovama ne prelazi iznos zajamčenoga osobnog dohotka.

Članak 16.

Porez iz neto plaća obračunava i naplaćuje isplatitelj plaća, prihoda ostvarenog povremenim obavljanjem djelatnosti pružanjem usluga, prihoda od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja te isplatitelj mirovine, a porez iz neto plaća za građane, koji porez na dobit

plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu, razrezuje i naplaćuje općinska uprava društvenih prihoda po propisima o neposrednim porezima.

Ako građanin uz mirovinu ili osobni dohodak ostvaruje i druga novčana primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ili po drugim posebnim propisima, porez iz neto plaća obračunava i naplaćuje Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja.

Ako sjedište isplatitelja plaća, prihoda ostvarenog povremenim obavljanjem djelatnosti naknada od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja, odnosno mirovine, nije na teritoriju Republike Hrvatske, primatelj plaće, prihoda ostvarenog povremenim obavljanjem djelatnosti, prihoda od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja odnosno mirovine, dužan je sam obračunati porez iz neto-plaća i uplatiti ga u roku od sedam dana od dana primitka plaće, odnosno mirovine, na odgovarajući račun.

Članak 17.

Sredstva poreza iz neto plaća prihod su proračuna Republike Hrvatske.

Članak 18.

U pogledu obračuna, razreza i naplate poreza iz neto plaća, vođenja prekršajnog postupka i izricanja kazni, odgovarajuće se primjenjuju propisi o neposrednim porezima.

Članak 19.

Porez na neto-plaće na mirovine i druga novčana primanja po propisima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ili po drugim posebnim propisima, isplaćene za razdoblje do 31. prosinca 1991. godine, i na obračunate a neisplaćene plaće za razdoblje do 30. studenog 1991. godine, plaća se po stopi od 4,5%.

Porez iz neto-plaća građanima koji porez na dobit plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu za razdoblje listopad- prosinac 1991. godine razrezat će se pri razrezu poreza za 1992. godinu.

Članak 20.

Pravne osobe koje imaju sjedište izvan teritorija Republike Hrvatske, a na njezinom teritoriju imaju poslovne jedinice i predstavništva, obračunavaju i plaćaju poreze prema propisima Republike Hrvatske, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

Članak 21.

Porez na dobit fizičkih osoba koje taj porez plaćaju prema ostvarenoj dobiti i u godišnjem paušalnom iznosu obračunava se i plaća prema propisima i u korist jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište radnje.

Ako fizička osoba obavlja djelatnost i u poslovnim jedinicama izvan područja jedinica lokalne samouprave gdje je sjedište radnje, porez na dobit obračunava se i plaća po propisima i u korist jedinice lokalne samouprave na čijem je području poslovna jedinica.

Ako fizička osoba ima sjedište radnje izvan teritorija Republike Hrvatske, a na njezinom teritoriju ima poslovnu jedinicu, porez na dobit obračunava se i plaća prema propisima i

u korist jedinice lokalne samouprave na čijem je području poslovna jedinica.

Ako fizička osoba obavlja djelatnost, za koju se po važećim propisima ne mora osnivati

radnja, porez na dobit obračunava se i plaća po propisima i u korist jedinice lokalne samouprave na čijem je području prebivalište te osobe.

Ako fizička osoba nema sjedište radnje odnosno poslovne jedinice, porez na dobit obračunava se i plaća po propisima i u korist lokalne samouprave na čijem je području prebivalište te osobe.

Ako prebivalište fizičke osobe i prebivalište njezine obitelji nisu na području iste jedinice lokalne samouprave, porez na dobit obračunava se i plaća prema propisima i u korist jedinice lokalne samouprave na čijem je području prebivalište obitelji fizičke osobe.

Ako fizička osoba i njegova obitelj imaju prebivalište izvan teritorija Republike Hrvatske, a na njezinom teritoriju obavljaju djelatnost, porez na dobit obračunava se i plaća prema propisima i u korist jedinice lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost.

Članak 22.

Porez na dobit od svakog pojedinačno ostvarenog bruto prihoda obračunava se i plaća po propisima jedinice lokalne samouprave na čijem je području sjedište isplatitelja, a u korist jedinice lokalne samouprave u kojoj je prebivalište poreznog obveznika.

Članak 23.

Općinski porez iz plaće radnika obračunava se po propisima jedinice lokalne samouprave na čijem je području sjedište isplatitelja plaće, a plaća se u korist jedinice lokalne samouprave na čijem je području prebivalište radnika.

Ako je poslovna jedinica isplatitelja plaće, porez iz plaće obračunava se po propisima lokalne samouprave na čijem se području nalazi, a plaća se u korist jedinice lokalne samouprave na čijem je području prebivalište radnika.

Ako prebivalište radnika i njegove obitelji nije na području iste jedinice lokalne samouprave, porez se plaća jedinici lokalne samouprave na kojoj je prebivalište njegove obitelji.

Ako radnik nema prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske, porez se obračunava i plaća prema propisima i u korist jedinice lokalne samouprave gdje je sjedište isplatitelja plaće.

Članak 24.

Porez na prihod od poljoprivredne djelatnosti obračunava se i plaća prema propisima i u korist jedinice lokalne samouprave na čijem se području zemljište nalazi.

Ako građanin ima zemljište na području jedinice lokalne samouprave na kojem je njegovo prebivalište, i na području drugih jedinica lokalne samouprave, plaća porez prema propisima i u korist one jedinice lokalne samouprave u kojoj građanin ima prebivalište.

Članak 25.

Porez na prihod od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja, obračunava se i plaća u korist jedinice lokalne samouprave u kojoj građanin ima prebivalište.

Članak 26.

Porez na prihod od imovine od davanja u zakup, odnosno najam pokretnih stvari, obračunava se i plaća prema propisima jedinica lokalne samouprave u kojoj zakupodavatelj, odnosno najmodavatelj ima svoje prebivalište.

Članak 27.

Porez na nasljedstva i darove obračunava se i plaća po propisima i u korist jedinica lokalne samouprave na čijem se području nalazi nasljeđena ili na dar primljena imovina.

Članak 28.

Porez na dobitke od igara na sreću obračunava se i plaća prema propisima i u korist jedinice lokalne samouprave na čijem je području sjedište isplatitelja dobitka.

Članak 29.

Iznimno od odredbe članka 12. stavka 1. i članka 99. stavak 1. Zakona o neposrednim porezima ("Narodne novine", br.19/90., 28/90. i 14/91.) za 1992. godinu porez na dobit u paušalnom iznosu, porez na prihod od poljoprivredne djelatnosti, porez na prihod od imovine prema ostvarenom prihodu i u paušalnom iznosu te porez na nasljedstva i darove razrezuje se po općinskoj odluci o neposrednim porezima koja će biti na snazi 29. veljače 1992. godine.

Članak 30.

Danom primjene ovoga zakona prestaje važiti Zakon o primjeni propisa i rješavanju sukoba republičkih i pokrajinskih zakona na području poreza, doprinosa i taksa ("Službeni list SFRJ", br. 47/83 - pročišćeni tekst i"Narodne novine", br. 53/91.) i Uredba o porezu iz neto-plaća i drugih osobnih primanja ("Narodne novine", br. 51/91 i 69/91).

Članak 31.

Ovlašćuje se ministar financija da donosi uputstva o primjeni pojedinih odredbi ovoga zakona.

Članak 32.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama" a primjenjuje se od 1. siječnja 1992. godine.

Klasa: 410-01 /91-01 /23

Zagreb, 29. prosinca 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

mr. Ivan Matija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v r.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Vice Vukojević, dipl. iur, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.