Zakoni i propisi - Pravni savjeti 73 31.12.1991 Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 29. prosinca 1991" Vijeća općina 29. prosinca 1991. i Društveno-političkog vijeća 29. prosinca 1991.

Klasa: 011-01-91-01/184

Urbroj: 71-91-1

Zagreb, 31. prosinca 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora

Članak 1.

U Zakonu o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora ("Narodne novine", br. 53/91.) članak 1. mijenja se i glasi : "Međunarodnim ugovorom u smislu ovoga zakona smatra se ugovor što ga Republika Hrvatska sklapa u pismenom obliku s jednom ili više država, odnosno s jednom ili više međunarodnih organizacija, koji je reguliran međunarodnim pravom bilo da je sadržan u jednoj, u dvije, ili više isprava međusobno povezanih, bez obzira na njegov poseban naziv. Međunarodni akti koji se sklapaju radi izvršavanja međunarodnih ugovora, a kojima se ne preuzimaju nove obveze, ne smatraju se, prema ovom zakonu, međunarodnim ugovorima."

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi: "Međunarodne ugovore u ime Republike Hrvatske sklapa predsjednik Republike Hrvatske. Predsjednik Republike Hrvatske može ovlastiti Vladu Republike Hrvatske da sklopi određeni međunarodni ugovor. Vlada Republike Hrvatske može i bez ovlasti iz stavka 1., ovoga članka, sklapati međunarodne ugovore s vladama drugih država u oblasti gospodarstva i društvenih djelatnosti, kao i međunarodne ugovore o zaštiti čovjekovog okoliša."

Članak 3.

U članku 3. dodaje se novi stavak koji glasi: "Vlada Republike Hrvatske odlučuje o vođenju pregovora za sklapanje međunarodnih ugovora iz članka 2., stavka 2., ovoga zakona."

Članak 4.

U članak 6. iza riječi: "prijedlog" dodaje se riječ: "odnosno", a riječi: "za pokretanje postupka" zamjenjuju se riječima: "pokrenuti postupak".

Članak 5.

U člancima 11.,13., 14., stavku 2., članka 15. i stavku 1., članka 16. iza riječi: "predsjednik Republike Hrvatske" dodaju se riječi: "odnosno Vlada Republike Hrvatske" u odgovarajućem padežu.

Članak 6.

U članku 15., stavak 1. mijenja se i glasi: "Nakon završnih pregovora delegacija Republike Hrvatske podnosi predsjedniku Republike Hrvatske odnosno Vladi Republike Hrvatske izvješće i - ako međunarodni ugovor nije potpisan - usklađen (parafiran), odnosno u slučaju višestranih međunarodnih ugovora, usvojen tekst tog ugovora "

Članak 7.

Iza članka 17. dodaje se novi članak 17a. koji glasi "Članak 17a. Ako to međunarodni ugovor zahtijeva, akt o potvrđivanju, pored ostalog, može sadržavati: a) rezerve i interpretativne izjave na višestrane međunarodne ugovore, b) odredbe o stupanju toga međunarodnog ugovora na snagu, c) odredbe o osiguranju novčanih sredstava radi izvršenja međunarodnog ugovora."

Članak 8.

U članku 19. riječi: "Narodnim novinama" zamjenjuju se riječima: "u posebnom izdanju pod nazivom Narodne novine - međunarodni ugovori."

Članak 9.

Iza članka 19. dodaje se novi članak 19a. koji glasi: "Članak 19a. Međunarodni ugovor se registrira kod sekretarijata Ujedinjenih naroda, shodno članku 102. Povelje i prakse UN, Stranke ugovornice će se dogovoriti o načinu izvršenja obveze o registraciji. Kad po utvrđenom dogovoru registraciju provodi Republika Hrvatska, nju će provesti Ministarstvo inozemnih poslova."

Članak 10.

Iza članka 21. dodaje se novi članak 21a. koji glasi: "Članak 21a. Pristupanje Republike Hrvatske višestranim međunarodnim ugovorima obavlja se prema postupku za potvrđivanje postupka za potvrđivanje međunarodnih ugovora. Pristupanje se provodi aktom o potvrđivanju, odnosno na drugi način predviđen samim međunarodnim ugovorom. Ako se radi o pristupanju međunarodnom ugovoru, koji potvrđuje Sabor Republike Hrvatske, prije podnošenja prijedloga za pristupanje, Vlada Republike Hrvatske zatražit će mišljenje nadležnoga saborskog tijela. Prijedlog za pristupanje Republike Hrvatske treba sadržavati sve podatke iz članka 7. ovoga zakona, osim prijedloga za sastav delegacije i predračun troškova. Uz prijedlog o pristupanju prilaže se tekst međunarodnog ugovora, podaci o strankama Ugovornicama, podaci da li je delegacija Republike Hrvatske sudjelovala na konferencifi, koja je usvojila tekst, i o tome koje je stavove zastupala."

Članak 11.

U članku 32. dodaje se novi stavak koji glasi: "Vlada Republike Hrvatske potvrđuje one međunarodne ugovore koje ne potvrđuje Sabor Republike Hrvatske."

Članak 12.

Iza članka 33. dodaju se dva nova članka 33a. i 33b. koja glase: "Članak 33a. Postupak sklapanja izmjena i dopuna međunarodnih ugovora provodi se po odredbama ovoga zakona koje važe za sklapanje međunarodnih ugovora. Članak 33b. Međunarodni ugovor se prestaje primjenjivati shodno odredbama o prestanku njegova važenja ili prema općim pravilima međunarodnog prava."

Članak 13.

U svim odredbama Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora ("Narodne novine" br. 53/91.) iza riječi "potvrđuje" u odgovarajućem padežu dodaje se riječ "(ratificira)" u odgovarajućem padežu.

Članak 14.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 018-05/91-01 /01

Zagreb, 29. prosinca 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

mr. Ivan Matija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, dipl. lng., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Vice Vukojević, dipl. Iur., v.r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.