Zakoni i propisi - Pravni savjeti 73 31.12.1991 Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjim poslovima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjim poslovima

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjim poslovima, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 29. prosinca 1991, Vijeća općina 29. prosinca 1991. i Društveno-političkog vijeća 29. prosinca 1991.

Klasa: 011-01/91-01/186

Urbroj: 71-91-1

Zagreb, 31. prosinca 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjim poslovima

Članak 1.

U Zakonu o unutarnjim poslovirna ("Narodne novine", br. 29/91-pročišćeni tekst) u članku 1. točka 3. mijenja se i glasi:

"3. zaštitu državne granice Republike Hrvatske, zaštitu određenih osoba, objekata i prostora od posebnog interesa,"

Članak 2.

U članku 11. stavku 1. točka 3. briše se.

U stavku 3. riječi: "osim za Zbor narodne garde" brišu se.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: "Ministar unutarnjih poslova postavlja načelnika policijske uprave i načelnika Centra službe za zaštitu ustavnog poretka."

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 3.

U članku 24. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Za borbu protiv svih oblika terorističkog djelovanja u Ministarstvu se osnivaju specijalne jedinice.

Ministar unutarnjih poslova može radi posebnih razloga sigurnosti, održavanja ili uspostavljanja javnog reda i mira, kao i u slučaju opće opasnosti prouzročene elementarnim nepogodama i epidemijama, osnovati posebne jedinice za obavljanje navedenih poslova."

U stavku 2. koji postaje stavak 3. iza riječi: "jedinice" dodaju se riječi: "iz stavka 2. ovoga članka".

U stavku 3. koji postaje stavak 4. riječi: "stavka 1." mijenjaju se riječima: "stavka 2.".

Članak 4.

Članak 25., članak 26., članak 27., članak 28. i članak 29. brišu se.

Članak 5.

U članku 32. stavku 1. iza riječi: "državne granice" dodaju se riječi: "osiguravaju državnu granicu".

U stavku 2. i 3. riječi: "i Zbora narodne garde" brišu se.

Članak 6.

U članku 39. stavku 1. riječi: "ovlašteni brodovi i zrakoplovi i ovlaštene službene osobe na njima" zamjenjuju se riječima: "ovlaštene službene osobe na policijskim plovilima i zrakoplovima", a riječi: "Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije" zamjenjuju se riječima: "Republike Hrvatske".

Članak 7.

U članku 42. stavku 1. točki 2. riječi: "SFRJ" zamjenjuju se riječima: "Republici Hrvatskoj".

Članak 8.

U članku 53. stavak 2. briše se.

U stavku 3. koji postaje stavak 2. riječi: "i stavka 2. točke 1." i riječi: "i 2." brišu se.

Članak 9.

U članku 54. stavku 3. riječi: "a za pripadnike Zbora narodne garde ministar obrane" brišu se.

Članak 10.

Članak 58. mijenja se i glasi:

"Osobe koje imaju obvezu služenja u pričuvnom sastavu Ministarstva (u deljnjem tekstu: pričuvni sastav) mogu se angažirati za obavljanje određenih unutarnjih poslova.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka, koje uspješno savladavaju program obuke štručnog osposobljavanja i usavršavanja, raspoređuju se na poslove i zadatke prema aktu o ratnoj organizaciji i sistematizaciji , radnih mjesta Ministarstva."

Članak 11.

Iza članka 58. dodaju se novi članci 58a. i 58b koji glase:

"Članak 58a.

Pripadnicima pričuvnog sastava koji se angažiraju za obavljanje poslova iz članka 58. ovoga zakona, Ministarstvo izdaje službenu iskaznicu.

Pripadnici pričuvnog sastava mogu obavljati poslove iz članka 58. ovoga zakona samo pod neposrednim zapovjedništvom i po uputama ovlaštene službene osobe, osobito kad upotrebljavaju sredstva prinude propisane ovim zakonom.

Pripadnici pričuvnog sastava u obavljanju poslova iz članka 58. ovoga zakona imaju status ovlaštene službene osobe.

Članak 58b.

Pozivanje pričuvnog sastava na obuku, vježbe i obavIjanje poslova iz članka 58. ovoga zakona obavlja Ministarstvo.

Pripadnicima pričuvnog sastava koji se nalaze na dužnostima iz stavka 1. ovoga članka, pripada naknada utvrđena propisima za obavljanje vojne obveze pričuvnog sastava u oružanim snagama.

Sredstva za naknade iz stavka 2. ovoga članka osiguravaju se u proračunu Republike.

Ministar unutarnjih poslova donijet će propise o načinu pozivanja, uvjetima pod kojima se mogu angažirati pripadnici pričuvnog sastava i obrascu službene iskaznice pričuvnog sastava."

Članak 12.

Članak 64. i članak 65. brišu se.

Članak 13.

Iza članka 75. dodaje se članak 75a. koji glasi

"Članak 75a.

Radniku za koga se utvrdi da je nesavjesnim obavljanjem službe ili povredom propisa kojima se uređuje rad službe onemogućavao obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva, prestaje radni odnos.

Ministar unutarnjih poslova donosi, u smislu stavka 1. ovoga članka, rješenje o prestanku radnog odnosa, po pribavljenom mišljenju nadležnog rukovodećeg radnika.

Protiv rješenja ministra unutarnjih poslova iz stavka 2. ovoga članka, može se izjaviti žalba Vladi Republike Hrvatske.

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja."

Članak 14.

U članku 78. stavku 4. riječi: "uz suglasnost ministra obrane Republike Hrvatske" brišu se.

Članak 15.

U članku 104. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Zabranjuje se radnicima Ministarstva članstvo u političkim strankama."

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 16.

U članku 105. stavak 2. briše se, a dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 17.

Iza članka 106. dodaje se članak 106a. koji glasi:

"Članak 106a.

Podaci, akti i pismena koji su određeni kao državna, vojna ili službena tajna iz područja unutarnjih poslova prenose se tehničkim sredstvima veza uz primijenu mjera kriptozaštite za njihovo čuvanje i zaštitu.

Ministarstvo razvija mjere kriptozaštite i izrađuje dokumente kriptozaštite, te prati razvoj uređaja kriptozaštite.

Ministar unutarnjih poslova donijet će propise o primjeni mjera kriptozaštite i uporabi elektroničkih sredstava veza kod prenošenja podataka iz stavka 1. ovoga članka."

Članak 18.

U članku 107. stavak 3. briše se

Članak 19.

U članku 30. stavku 3. i 4. članku 65. stavku 2. i članku 91. stavku 1. riječi: "legitimacija" zamjenjuje se riječju: "iskaznica" u odgovarajućem padežu.

Članak 20.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u"Narodnim novinama".

Klasa:200-01/91-04/02

Zagreb, 29. prosinca 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

mr. Ivan Matija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, dipl. lng., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Vice Vukojević, dipl. Iur., v.r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.