Zakoni i propisi - Pravni savjeti 73 31.12.1991 Uredba o primjeni Zakona o krivičnom postupku u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 101. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske. na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, donosim

UREDBU

o primjeni Zakona o krivičnom postupku u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske

Važenje Uredbe

Članak 1.

Zakon o krivičnom postupku ("Narodne novine". broj 53/91) primjenjuje se u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske, ako ovom Uredbom ili drugim propisom to nije izričito isključeno, ili ako pojedina pitanja koju drugaćije uređena. - Ovlašteni tužitelj

Članak 2.

Krivični postupak pokreće se na zahtjev ovlaštenoga tužitelja.

Ovlašteni tužitelj za sva krivična djela je javni tužitelj, a vojni tužitelj za krivična djela za koja je nadležan vojni sud.

Odredbe članka 52. do 5. Zakona o krivičnom postupku o oštećenicima i privatnim tužiteljima, ne primjenjuju se.

Za vrijeme važnosti ove Uredbe privatnim tužiteljima i oštećenicima ne teku rokovi za započinjanje i preuzimanje krivičnog gonjenja.

Oštećenici i privatni tužitelji mogu poduzeti ili preuzeti krivično gonjenje u roku od 90 dana od dana prestanka važenja ove Uredbe.

Postupci koji su u tijeku povodom zahtjeva za provodenje istrage ili optužnog akta oštećenika ili privatnog tužitelja nastavit će se u roku od 30 dana od dana prestanka važenja ove Uredbe.

Sud

Članak 3.

Za krivična djela za koja je predviđena kazna zatvora u trajanju do pet godina sudi sudac pojedinac.

Vojni sud

Članak 4.

U krivičnom postupku vojni sudovi sude u vijeću od trojice sudaca, odnosno sudac pojedinac za krivična djela iz članka 3. ove Uredbe.

Istražne radnje provodi istražni sudac vojnog suda a na njegov zahtjev i časnik vojne policije.

Branitelj

Članak 5.

U postupku koji se pred vojnim sudom vodi za krivično djelo za koje se prema zakonu može izreći kazna zatvora u trajanju do deset godina branitelj izriimno može biti diplomirani pravnik.

Istraga u postupku pred vojnim sudom

Članak 6.

Istraga se mora pokrenuti kada postoji osnovana sumnja da je učinjeno krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora u trajanju duljem od deset godina.

Neposredna optužnica

Članak 7.

Ovlašteni tužitelj može iznimno podići optužnicu i bez provođenja istrage ako prikupljeni podaci koji se odnose na krivično djelo i učinitelja daju dovoljno osnova za podizanje optužnice.

Poziv

Članak 8.

Poziv okrivljeniku, svjedoku, vještaku ili drugoj osobi upućuje sud ili drugi organ predviđen u članku 4. stavku 2. ove Uredbe, na način koji je s obzirom na konkretne okolnosti najsvrsishodniji, a o tome odlučuje istražni sudac ili predsjednik vijeća.

Dovođenje

Članak 9.

Naredbu za dovođenje može izdati sud ili organ predviđen u članku 4. stavka 2. ove Uredbe.

Iznimno, u hitnim slučajevima naredba za dovođenje izdaje se usmeno.

Kod izvršenja usmene naredbe za dovodenje, priopćit će se osobi koju se dovodi tko je izdao takvu naredbu.

Pritvor

Članak 10.

U postupku pred vojnim sudom iz razloga predviđenih u članku 191. Zakona o krivičnom postupku, pritvor može odrediti organ iz članka 4. stavka 2. ove Uredbe kad poduzima istražne radnje.

Pritvor iz stavka 1. ovog članka se određuje pismenim rješenjem koje sadrži podatke iz članka 192. stavka 2. Zakona o krivičnom postupku i predaje se pritvorenoj osobi u roku od 24 sata od pritvaranja.

Protiv rješenja o pritvoru pritvorena osoba može se žaliti sudskom vijeću u roku od 24 sata od ćasa predaje rješenja. Žalba ne zadržava izvršenje rješenja. Vijeće je dužno odlučiti o žalbi u roku od 48 sati od njene predaje.

Članak 11.

Odredbe članka 193 -197. Zakona o krivičom postupku ne primjenjuju se u postupku pred vojnim sudom.

Članak 12.

Pritvor što ga odredi organ iz članka 4. stavka 2. ove Uredbe može trajati najdulje mjesec dana.

Sudsko vijeće vojnog suda može na obrazloženi prijedlog organa iz članak 4. stavka 2. ove Uredbe, produljiti pritvor najdulje dva mjeseca.

Nakon podizanja optužnice sudsko vijeće je dužno svakih mjesec dana ispitati postojanje razloga za pritvor.

Optužnica

Članak 13.

Odredbe članka 267-278. Zakona o krivičnom postupku o prigovoru protiv optužnice i zahtjevu predsjednika vijeća za ispitivanje optužnice, ne primjenjuju se.

Pripreme za glavnu raspravu

Članak 14.

Predsjednik vijeća određuje dan, sat i mjesto glavne rasprave. Glavna rasprava će se odrediti najkasnije osam dana od uručenja optužnice okrivljeniku, ali ne može biti određena prije proteka 48 sati od uručenja optužnice, osim ako okrivljenik ne pristane da se rasprava odredi ranije.

Glavna rasprava se održava u najpodesnijem mjestu u području nadležnosti suda.

Odgoda prekidanja glavne rasprave

Članak 15.

Glavna rasprava koja je odgođena može iznova započeti, osim ako vijeće odluči da rasprava ne počinje iznova. U takvu slučaju predsjednik vijeća će izložiti tijek prijašnje rasprave, ako se sastav vijeća nije izmijenio.

Članak 16.

Odredba članka 307. Zakona o krivičnom postupku ne primjenjuje se.

Dokazni postupak pred vojnim sudom

Članak 17.

Odredbe stavka 1. i 2. članka 333. Zakons o krivičnom postupku ne primjenjuju se.

Vijeće može uvijek odlučiti da umjesto neposrednog saslušanja svjedoka ili vještaka pročita njegov raniji iskaz. Nakon čitanja tih dokaza vijeće će saslušaći stranke glede potrebe izvođenja tih dokaza na raspravi i o tome donijeti odluku.

Pismena izrada i dostava presude u postupku pred vojnim sudom

Članak 18.

Presuda koja je objavljena mora se pismeno izraditi i otpraviti u roku od 48 sati nakon objave.

U obrazloženju presude sud će iznijeti samo bitne razloge za svaku točku presude, ali je dužan navesti razloge za utvrđenje odlučnih činjenica.

Pravo na podnošenje žalbe protiv prvostepene presude

Članak 19.

"Protiv presude vojnog suda donijete u prvostepenom postupku ovlaštene osobe mogu podnijeti žalbu u roku od osarri dana od dana dostave presude.

Postupak o žalbi

Članak 20.

Odredbe Zakona o krivičnom postupku o:

- odgovoru na žalbu (čl. 369),

- obvezi obavješćivanja stranaka o sjednici vijeća (čl. 371, st. 1. 2. i 4).

- održavanje rasprave pred drugostepenim sudom (čl. 372. 51. 2. i čl. 373 - 375) ne primjenjuju se.

Članak 21.

Protiv presude drugostepenog suda žalba nije dopuštena.

Posebne odredbe za postupak pred sucem pojedincem vojnog suda

Članak 22.

Krivični postupak pokreće se na temelju optužnog prijedloga ovlaštenog tužitelja.

Sudac će samo iznimno, iz važnih razloga, nakon podnošenja optužnog prijedloga, provesti istražne radnje.

O određivanju pritvora, kao i o svim drugim pitanjima o kojima prema ovoj Uredbi odlučuje sudsko vijeće, odnosno predsjednik sudskog vijeća, odlučuje sudac.

Presuda će se pismeno izraditi s obrazloženjem i dostaviti strankama, samo na njihov izričiti zahtjev.

Protiv presude žalba se može podnijeti u roku od osam dana.

Ostale odredbe članka 430 - 446, Zakona o krivičnom postupku primjenjuju se u dijelu koji nije suprotan odredbama ove uredbe.

Članak 23.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj: 1341/91.

Zagreb, 27. prosinca 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.