Zakoni i propisi - Pravni savjeti 73 31.12.1991 Odluka o carinskim, poreznim i drugim olakšicama stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava u Republici Hrvatskoj
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23 Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 41/90, 8/91,14/91 i 53A/91) Vlada Republike Hrvatske na sjednici od 24. prosinca 1991. donosi

ODLUKU

o carinskim, poreznim i drugim olakšicama stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava u Republici Hrvatskoj

I.

Temeljem članaka 34. do 37. Konvencije UN o diplomatskim odnosima i imunitetima (Bečka konvencija o diplomatskim odnosima), članaka 49, 50. i 52. Bečke konvencije o konzularnim odnosima, te odgovarajućih republičkih propisa, članovi diplomatskih i konzularnih predstavništava stranih država u Republici Hrvatskoj uživaju olakšice iz ove Odluke.

Oslobođenje od plaćanja carine

II.

Članovi diplomatskih i konzularnih predstavništava stranih država u Republici Hrvatskoj imaju pravo na oslobođenje od plaćanja carine prilikom uvoza predmeta za opremu njihovog kućanstva, za njihovu osobnu uporabu, kao i osobnu uporabu članova njihovih obitelji koji s njima žive u zajedničkom domaćinstvu za sve vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj, u skladu sa Zakonom.

Počasni konzuli su oslobođeni od plaćanja carine samo kod uvoza predmeta koji služe za službene potrebe navedene u članku 62. Konvencije o konzularnim odnosima, ukoliko dvostranim konzularnim ugovorom s pojedinom zemljom nije drugačije uređeno.

Članovi administrativnog i tehničkog osoblja mogu uvesti predmete za opremu svoga kućanstva u roku od godine dana od dana stupanja na službu u Republiku Hrvatsku.

III.

Nadležno tijelo će voditi evidenciju o količini uvezene robe te, ukoliko procijeni da je u određenom slučaju ta količina prekoračila razumnu mjeru, može uskratiti dozvolu za daljnji uvoz bez plaćanja carine.

IV

Također, članovi diplomatskog i konzularnog osoblja imaju pravo na oslobađanje od plaćanja carine prilikom uvoza žestokih pića i cigareta, tako da šef diplomatskog ili konzularnog predstavništva ima pravo uvesti do 360 boca pića i do 100.000 cigareta godišnje, dok ostali članovi imaju pravo uvesti do 240 boca pića i do 80.000 cigareta godišnje.

V.

U slučaju prodaje, poklona ili davanja na uporabu predmeta uvezenih uz oslobođenje od plaćanja carine, ova se namjera prethodno mora prijaviti carinarnici, te ukoliko od uvoza nije proteklo tri godine, plaća se odgovarajući iznos carine. Ova odredba ne odnosi se na motorna vozila za koja vrijede posebni propisi.

Uvoz prehrambenih proizvoda, životinja ili biljaka podliježe prethodnoj kontroli u skladu s odgovarajućim propisima.

VI.

Članovi diplomatskog ili konzularnog osoblja imaju pravo izvesti bez plaćanja carine stvari koje su uvezli u toku službovanja u republici Hrvatskoj, kao i stvari koje su tijekom svoje službe nabavili. Ukoliko se izvoze predmeti domaćeg porijekla za koje se može pretpostaviti da bi mogli biti pod posebnom zaštitom i zakonskom zabranom izvoza, potrebno je podnijeti carinarnici potvrdu nadležnog tijela za zaštitu spomenika kulture da izvoz tih predmeta nije zabranjen.

Osobni prtljag diplomatskog ili konzularnog osoblja i članova njihovih obitelji oslobođen je od pregleda. Međutim, ukoliko postoje opravdani razlozi za sumnju da prtljag sadrži predmete čiji je uvoz ili izvoz zabranjen, ili koji nisu oslobođeni od plaćanja carine ili drugih pristojbi, pregled prtljaga se može obaviti, ali samo u prisustvu diplomatskog ili konzularnog predstavnika ili njihovog ovlaštenog zastupnika.

Uvoz motornog vozila

VII.

Diplomatski i konzularni predstavnici imaju pravo na uvoz motornih vozila uz oslobađanje od plaćanja carine tijekom čitavog vremena službovanja u Republici Hrvatskoj, dok članovi administrativnog i tehničkog osoblja diplomatskog ili konzularnog predstavništva mogu uvesti motorno vozilo bez plaćanja carine i drugih uvoznih dadžbina u roku od godine dana od dana njihovog stupanja na dužnost u Republiku Hrvatsku. Osobe koje nisu iskoristile redovan uvoz u navedenom roku imaju pravo na tzv. privremeni uvoz, s time da u zahtjevu za privremeni uvoz treba navesti da će motorno vozilo biti izvezeno iz Repubtike Hrvatske po završetku službe.

Zahtjev za uvoz motortiog vozila uz oslobođenje od plaćanja carine diplomatsko ili konzularno predstavništvo upućuje nadležnom tijelu na obrascu koji se u tu svrhu koristi, a sadrži podatke kao što su marka vozila, godina proizvodnje, broj motora i šasije.

VIII.

Motorna vozila koja su uvezena bez plaćanja carine moraju biti osigurana od odgovornosti prema trećim osobama, a njihova registracija se obavlja kod Policijske uprave grada Zagreba, odnosno, policijske uprave grada u kojem se predstavništvo nalazi.

IX.

Diplomatska ili konzularna predstavništva ili njihovo osoblje mogu u svako vrijeme izvesti svoje motorno vozilo iz Republike Hrvatske.

U slučaju da članovi diplomatskog ili konzularnog predstavništva žele prodati privremeno uvezeno motorno vozilo, to mogu učiniti po isteku dvije godine po njegovom uvozu. Ukoliko ga prodaju državljaninu Republike Hrvatske, tada su obavezni izvršiti definitivan uvoz uz plaćanje carine i svih drugih uvoznih pristojbi, a ukoliko vozilo prodaju drugom članu stranog diplomatskog ili konzularnog predstavništva, takova obaveza ne postoji.

Oslobođenje od poreza

X.

Diplomatska ili konzularna predstavništva i članovi njihovog osoblja u Republici Hrvatskoj, osim poreza navedenih u članku 23. i 34. Bečke konvencije o diplomatskim odnosima i članku 32. i 49. Bečke konzularne konvencije, oslobođeni su i plaćanja poreza na promet pod uvjetom reciprociteta.

Pravo na oslobođenje poreza na promet može se koristiti samo prilikom kupovine kod proizvođača ili preko veleposrednika.

Nabavka benzina i diesel goriva

XI.

Benzin i diesel gorivo nabavljaju se po tržišnoj cijeni umanjenoj za iznos poreza na promet. Diplomatska i konzularna predstavništva dostavljaju nadležnom tijelu zahtjev u formi note za sve korisnike povlastica, a ona je ograničena na slijedeće količine:

a) za službeno vozilo šefa predstavništva do 2000 litara godišnje,

b) za jedno službeno vozilo predstavništva do 1500 litara godišnje, i

c) za ostale osobe do 900 litara godišnje.

Navedene se količine umanjuju srazmjerno u odnosu na početak stupanja na službu u Republici Hrvatskoj u tekućoj kalendarskoj godini. U slučaju promjene cijene, povećat će se iznos povlastice u nominalnom smislu, tako da će se moći ostvariti pravo na ukupnu količinu goriva koja ostaje nepromijenjena.

Nadležno tijelo izdaje doznaku na ukupnu količinu goriva na osnovu čega će Industrija nafte (INA) izdati bonove koji služe za plaćanje goriva na benzinskim crpkama. INA će ujedno voditi i evidenciju o utrošenom gorivu u svakom pojedinačnom slučaju.

Vozačke dozvole

XII.

Članovi diplomatskog ili konzularnog predstavništva i njihove obitelji mogu u Republici Hrvatskoj voziti motorna vozila sa stranom vozačkom dozvolom za vrijeme od 6 mjeseci od stupanja na službu, a nakon ovoga roka samo s hrvatskom vozačkom dozvolom.

Popunjeni obrazac sa zahtjevom za izdavanje vozačke dozvole, dostavlja se preko nadležnog tijela, Policijskoj upravi grada Zagreba, odnosno policijskoj upravi grada u kojemu se predstavništvo nalazi koje će izdati vozačku dozvolu Republike Hrvatske. Za pribavljanje hrvatske vozačke dozvole potrebni su prijevod strane vozačke dozvole ovjeren od diplomatskog ili konzularnog predstavništva, liječničko uvjerenje o zdravstvenom stanju i dvije fotografije.

Ukoliko ne posjeduju vozačku dozvolu, članovi diplomatskog ili konzularnog predstavništva kao i članovi njihovih obitelji mogu polagati vozački ispit pod istim uvjetima koji važe i za državljane Hrvatske.

Rezerviranje mjesta za parkiranje

XIII.

Na zahtjev diplomatskog ili konzularnog predstavništva može se, ukoliko za to postoje tehničke mogućnosti, odobriti i obilježiti prostor za parkiranje najnužnijeg broja motornih putničkih vozila predstavništva, u pravilu ispred zgrade predstavništva ili na drugom najpogodnijem mjestu.

Zahtjev se podnosi notom i preko nadležnog tijela sa naznakom za koliko putničkih vozila je potrebno osigurati i obilježiti prostor za parkiranje kao i na kojoj lokaciji.

Prometne nesreće i prekršaji

XIV.

Članovi diplomatskih i konzularnih predstavništava obavezni su se pridržavati prometnih propisa, a prijave o prekršajima u javnom prometu nadležno tijelo proslijeduje predstavništvu čiji je član počinio prekršaj.

U slučaju prometne nesreće osoba koja vozi motorno vozilo sa registarskim oznakama diplomatskog ili konzularnog predstavništva obavezna je sačekati na mjestu nesreće dolazak predstavnika policije odnosno suda radi izviđaja. Izvještaj o izviđaju proslijeđuje se šefu predstavništva čije je vozilo sudjelovalo u nesreći.

U slučaju da izviđaj ne bude izvršen, diplomatsko ili konzularno predstavništvo čiji je član bio sudionik nesreće, treba notom izvijestiti nadležno tijelo o prometnoj nesreći.

Zdravstvena zaštita

XV.

Članovi diplomatskih ili konzularnih predstavništava slobodno biraju zdravstvenu ustanovu ili liječnika koji obavlja privatnu praksu prema svom nahođenju. Pored slobodnog izbora liječnika, više diplomatskih ili konzularnih predstavništava mogu zajedno sklopiti ugovor s određenom zdravstvenom ustanovom o liječenju svojih članova. Plaćanje zdravstvenih usluga obavlja se prema cjenovniku zdravstvene ustanove, odnosno, liječnika koji obavlja privatnu praksu.

Zdravstvene ustanove i liječnici su obavezni stranim državljanima pružiti hitnu i stručnu medicinsku pomoć.

Lokalno angažirano osoblje

XVI.

Diplomatsko ili konzularno predstavništvo može za određene poslove angažirati kako državljane Republike Hrvatske, tako i strane državljane koji u Hrvatskoj borave po nekom drugom osnovu. Ove osobe nemaju prava na povlastice koje su predmet ove Odluke.

Zapošljavanje osoba iz prethodnog stavka obavlja se na osnovu ugovora, u skladu s odgovarajućim propisima koji su na snazi u Republici Hrvatskoj i koji rješavaju pitanja uvjeta rada, sigurnosti na radu, socijalnog i mirovinskog osiguranja, zdravstvene zaštite i drugih pitanja.

Vatreno oružje

XVII.

Članovi diplomatskih i konzularnih predstavništava mogu nabavljati i nositi vatreno oružje i municiju pod uvjetima, koji po postojećim propisima, vrijede i za državljane Republike Hrvatske.

Zahtjev u formi note za dozvolu za nošenje vatrenog oružja podnosi se preko nadležnog tijela, uz obrazac u kojem se navode detaljni podaci o vrsti i oznakama oružja koje se želi registrirati.

Pristup u zračnu luku

XVIII.

Članovi diplomatskih i konzularnih predstavništava imaju pravo da u službene svrhe uđu u restriktivni prostor međunarodnih letova u zračnim lukama na području Republike Hrvatske.

Zahtjev u formi note podnosi se nadležnom tijelu radi izdavanja posebne propusnice.

Notifikacija dolaska i odlaska

XIX.

Notifikacija dolaska na službu člana diplomatskog ili konzularnog predstavništva vrši se u nadležnom tijelu notom u kojoj treba biti sadržan i zahtjev za izdavanje odgovarajuće vize i osobne karte. Uz notu se prilažu i dva primjerka upitnika popunjena od strane predstavništva, putovnica i tri fotografije.

Notifikacija je obavezna u odnosu na svakog člana diplomatskog ili konzularnog osoblja, člana administrativnog ili tehničkog osoblja i njihovih obitelji, kao i člana poslužnog osoblja i obuhvaća, kako stupanje u službu, odnosno, dolazak u Republiku Hrvatsku, tako i završetak službe, odnosno, odlazak, te druge statusne promjene.

XX.

Olakšice iz ove Odluke primijenit će se i na predstavništva međunarodnih organizacija i njihove članove akreditirane u Republici Hrvatskoj koja su, po međunarodnim propisima izjednačena s diplomatskim ili konzularnim predstavništvima.

XXI.

Nadležno tijelo za obavljanje poslova vezanih za carinske, porezne i druge olakšice, je Ured za opće poslove i protokol Republike Hrvatske - Republički protokol.

XXII.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-04/91-01/05

Urbroj : 5030112-91-4

Zagreb, 31. prosinca 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.