Zakoni i propisi - Pravni savjeti 73 31.12.1991 Odluka o metodologiji za izradu planova obrane
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 20. točke 2. Zakona o obrani ("Narodne novine", broj 49/91 i 53A/91), Vlada Republike Hrvatske, na svojoj sjednici održanoj 27. prosinca 1991. godine, donijela je

ODLUKU

o metodologiji za izradu planova obrane

OPĆE ODREDBE

I.

Planove obrane, sukladno Zakonu o obrani ("Narodne novine", broj 49/91 i 53A/91), izrađuju: Republika Hrvatska, tijela državne uprave, županije, županijska tijela i pravne osobe koje su Odlukom Vlade Republike Hrvatske određene kao pravne osobe od posebnog značaja za obranu (u daljnjem tekstu: nositelji obrambenih priprema).

II.

Druge pravne osobe mogu od ovlaštenih tijela državne uprave dobiti zadatak radi ostvarivanja nekog obrambenog interesa Republike Hrvatske.

III.

Planovi obrane donose se radi organiziranog prijelaza države i nositelja obrambenih priprema s mirnodopskih uvjeta na uvjete ratnog stanja.

Planovi obrane temelje se na procjenama ljudskih i materijalnih mogućnosti nositelja obrambenih priprema za njihovo angažiranje u ratu.

Planovi obrane u osnovi sadrže zadatke, organizaciju, snage, sredstva, mjere i postupke za rad i provođenje obrambenih aktivnosti u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike i u slučaju rata.

IV.

Planovi uporabe oružanih snaga, kao posebni dijelovi planova obrane, izrađuju se po posebnim propisima što ih donosi ministar obrane, a iskazivanje potreba, materijalnog i drugog zbrinjavanja oružanih snaga u ratu, uređuje se ovom odlukom.

SADRŽAJ PLANA OBRANE

V.

Plan obrane Republike Hrvatske sadrži:

1) mjere pripravnosti;

2) mobilizaciju ;

3) uporabu oružanih snaga Republike Hrvatske;

4) funkcioniranje gospodarstva i društvenih djelatnosti;

5) funkcioniranje sustava motrenja kriptozaštite;

6) veze za potrebe vođenja i mjere kriptozaštite;

7) funkcioniranje i djelovanje civilne zaštite;

VI.

Plan obrane tijela državne uprave sadrži:

1) mjere pripravnosti;

2) mobilizaciju;

3) funkcioniranje djelatnosti za koje su osnovani;

4) izvod iz uporabe civilne zaštite;

5) izvod iz veza za potrebe vođenja i mjere kriptozaštite.

VII.

Plan obrane županije sadrži:

1) mjere pripravnosti;

2) mobilizaciju;

3) funkcioniranje gospodarstva i društvenih djelatnosti ;

4) izvod iz funkcioniranja sustava motrenja i obavješćivanja;

5) izvod iz veza za potrebe vođenja i mjere kriptozaštite;

6) funkcioniranje i djelovanje civilne zaštite.

VIII.

Plan obrane županijskih tijela sadrži:

1) mjere pripravnosti;

2) mobilizaciju;

3) funkcioniranje djelatnosti za koje su osnovana;

4) funkcioniranje i djelovanje civilne zaštite; 5) izvod iz veza za potrebe vođenja i mjere kriptozaštite.

IX.

Plan obrane poduzeća i drugih pravnih osoba koje su Odlukom Vlade Republike Hrvatske određene kao pravne osobe od posebne važnosti za obranu Republike, sadrži:

1) mjere pripravnosti;

2) mobilizaciju;

3) funkcioniranje u ratu;

4) funkcioniranje i djelovanje civilne zaštite;

5) izvod iz veza za potrebe vođenja i funkcioniranja sustava motrenja i obavješćivanja.

X.

Poduzeće i druga pravna osoba koja je dobila zadatak od ovlaštenog tijela državne uprave, izrađuje:

1) mjere pripravnosti;

2) mobilizaciju;

3) materijalno-tehničku i kadrovsku osnovu ostvarenja dobivenog zadatka;

4) funkcioniranje i djelovanje civilne zaštite.

IZRADA PLANA OBRANE

XI.

Postupku izrade plana obrane Republike Hrvatske prethodi donošenje programa rada i izrada procjene vojno-političkih, gospodarskih i drugih uvjeta.

1. Izrada procjene

XII.

Procjena vojno-političkih, gospodarskih i drugih uvjeta obuhvaća sve elemente plana obrane na razini Republike, a osobito ocjenu moguće opasnosti od izbijanja ratnog sukoba, moguće načine djelovanja agresora s ocjenom stanja u kome bi se našla država, osnovna načela angažiranja snaga i sredstava u obrambenom ratu: teritorijalne i druge specifičnosti Republike i utjecaj tih specifičnosti na obranu od agresora: uvjete i način funkcioniranja društvenopolitičkog i gospodarskog sustava te sustava civilne zaštite u ratu

procjena vojno-političkih, gospodarskih i drugih uvjeta u slučaju agresije temelji se na:

1) jedinstvenoj primjeni koncepcijskih i doktrinarnih načela u vođenju obrambenog rata;

2) jedinstvenom shvaćanju vojno-političke situacije zadataka koji iz nje proizlaze za subjekte planiranja:

3) procjeni ciljeva, snaga i mogućnosti agresora, mogućih borbenih i drugih djelovanja u ratu, te posljedica koje se mogu očekivati;

4) poznavanju vlastitih ljudskih i materijalnih potencijala i mogućnosti njihove najsvrsishodnije upotrebe u konkretnim vremenskim i prostornim uvjetima.

Procjenu vojno-političkih uvjeta priprema i donosi Ministarstvo obrane.

Procjenu funkcioniranja gospodarskih i društvenih djelatnosti u ratu priprema i donosi Ministarstvo gospodarskog razvitka u suradnji s ostalim tijelima državne uprave.

2. Mjere pripravnosti XIII.

Svi nositelji obrambenih priprema dužni su, u skladu s izvodom iz "Plana mjera pripravnosti Republike", konkretno razraditi postupak primanja naređenja i način provođenja mjera pripravnosti koje se neposredno na njih odnose, odrediti provoditelja pojedinih mjera, te izraditi odgovarajuće priloge i pripremiti potrebne akte kojima se osigurava brzo i djelatno provođenje naredenih mjera.

3. Mobilizacija

XIV.

Mjere mobilizacije čine dokumenti kojima se razrađuju radnje, postupci i njihovo vođenje u tijeku mobilizacije, te određene snage, sredstva i prioritetne zadaće po mjestu, vremenu i načinu njihova provođenja, sukladno s Osnovama jedinstvenoga sustava mobilizacije u Republici Hrvatskoj.

4. Funkcioniranje gospodarstva i društvenih djelatnosti

XV.

U dijelu plana obrane Republike što se odnosi na funkcioniranje gospodarstva i društvenih djelatnosti u ratu utvrđuje se:

1) ocjena uvjeta i mogućnosti funkcioniranja gospodarstva i društvenih djelatnosti u ratu;

2) osiguranje oružanih snaga borbenim, neborbenim i ostalim sredstvima i uslugama te civilne zaštite iz nadležnosti Republike:

3) ocjena potreba i mogućnosti osiguranja proizvoda gospodarskih djelatnosti od interesa za obranu;

4) opseg, struktura i regionalno usmjeravanje uvoza i izvoza:

5) ratni proračun;

6) platna bilanca.

XVI.

U dijelu plana obrane što se odnosi na funkcioniranje u ratu tijela državne uprave, sukladno svojim nadležnostima i djelokruga rada, utvrđuju:

1) ocjenu uvjeta i mogućnosti funkcioniranja djelatnosti iz nadležnosti tijela državne uprave u ratu;

2) mogućnosti proizvodnje i pružanja usluga od interesa za obranu na razini Republike;

3) elemente osiguranja oružanih snaga borbenim, neborbenim i ostalim sredstvima i uslugama te civilne zaštite iz nadležnosti Republike sukladno djelokrugu rada.

Tijela državne uprave u dijelu plana funkcioniranja u kojem ocjenjuju mogućnosti proizvodnje i pružanja usluga od interesa za obranu na razini Republike mogu obuhvatiti i druge proizvode koji nisu zakonski određeni kao proizvodi od interesa za obranu Republike.

XVII.

U dijelu plana obrane županije, što se odnosi na funkcioniranje gospodarstva i društvenih djelatnosti u ratu utvrđuje se :

1) ocjena uvjeta i mogućnosti funkcioniranja gospodarstva i društvenih djelatnosti u ratu;

2) ocjena potreba i mogućnosti osiguranja proizvoda gospodarskih djelatnosti od interesa za obranu;

3) ratni proračun;

4) osiguranje oružanih snaga proizvodima i uslugama iz nadležnosti županije.

XVIII.

U dijelu plana obrane što se odnosi na funkcioniranje u ratu, županijska tijela, sukladno svojim nadležnostima i djelokrugu rada, utvrđuju:

1) ocjenu uvjeta i mogućnosti funkcioniranja gospodarstva i društvenih djelatnosti u ratu:

2) mogućnosti proizvodnje i pružanja usluga od interesa za obranu na razini županije;

3) elemente osiguranja oružanih snaga i civilne zaštite proizvodima i uslugama iz nadležnosti županija sukladno djelokrugu rada;

4) osnovne elemente zaštite materijalnih i drugih dobara i vrijednosti.

XIX.

Pravne osobe koje su odlukama Vlade Republike Hrvatske određene kao pravne osobe od posebne važnosti za obranu, u dijelu plana obrane koji se odnosi na funkcioniranje u ratu, utvrđuju:

1) ocjenu uvjeta i mogućnosti funkcioniranja u ratu;

2) mogućnosti proizvodnje i pružanja usluga:

3) materijalno osiguranje planirane proizvodnje i pružanja usluga:

4) ratnu organizaciju i sistematitaciju;

5) premještanje i onesposobljavanje proizvodnih i uslužnih kapaciteta kao i premještanje robnih fondova.

Plan funkcioniranja pravnih osoba iz ove točke u cijelosti mora biti usklađen s planom nadležnih tijela državne uprave ili županijskim tijelom iz čije djelatnosti je pravna osoba.

XX.

Pravna osoba određena za provođenje zadataka dobivenih od ovlaštenih tijela državne uprave i pravne osobe koje sukladno svojim mogućnostima ostvaruju proizvodnju, odnosno obavljaju usluge od interesa za obranu Republike Hrvatske, utvrđuju:

1) materijalno-tehničke karakteristike osiguravanja proizvodnje i pružanja usluga;

2) ratnu organizaciju i sistematizaciju;

3) premještanje ili onesposobljavanje proizvodnih ili uslužnih kapaciteta kao i premještanje robnih fondova u slučaju ugroženošti proizvodnje ili pružanja usluga.

Plan realizacije zadataka postavljenih pravnim osobama iz ove točke treba biti uskladen s nadležnim tijelom državne uprave ili županijskim tijelom u dijelu koji se odnosi na mogućnosti proizvodnje i pružanja usluga.

XXI.

Ostale pravne osobe samostalno utvrđuju elemente vlastitog funkcioniranja u ratu, a osobito planiraju mjere i postupke za zaštitu ljudi i očuvanja materijalnih dobara.

XXII.

Nositelji izrade planova funkcioniranja, pored obveznih dijelova sadržaja plana propisanih ovom odlukom, mogu sukladno svojim specifičnostima utvrđivati i druge elemente sadržaja plana (preglede proizvodnih, uslužnih i drugih kapaciteta, preglede financijskih pokazatelja i dr.)

XXIII.

U postupku izrade planova funkcioniranja, na temelju ocjene uvjeta i mogućnosti funkcioniranja u ratu, tijela državne uprave utvrđuju potrebe za djelovanje prvih 90 dana rata sukladno svojim nadležnostima, i to:

- tijelo državne uprave nadležno za obranu, potrebe OS,

- tijelo državne uprave nadležno za zaštitu i spašavanje, potrebe civilne zaštite,

- tijelo državne uprave nadležno za trgovinu, potrebe pučanstva za robama u režimu distribucije,

- ostala tijela državne uprave, potrebe za robama i uslugama od interesa za obranu Republike, neophodnih za funkcioniranje djelatnosti iz njihove nadležnosti.

Istovremeno s utvrđivanjem potreba, tijela državne uprave utvrđuju i mogućnosti osiguranja (proizvodnja, zalihe, obavljanje usluga) proizvoda i usluga od interesa za obranu Republike sukladno svojim nadležnostima.

Podatke o potrebama i mogućnostima osiguranja roba od posebnog značaja za obranu Republike koje su u režimu distribucije dostavljaju se tijelu državne uprave nadležnom za trgovinu koje izrađuje bilančnu ocjenu potreba i mogućnosti osiguranja proizvoda gospodarskih djelatnosti od posebnog interesa za obranu Republike.

Podaci o potrebama za uslugama od interesa za obranu Republike dostavljaju se organu uprave iz čije nadležnosti su tražene usluge.

XXIV.

Pri iskazivanju podataka o potrebama i mogućnostima koristi se Odluka Vlade Republike Hrvatske o proizvodima, farmaceutskim sirovinama, gotovim lijekovima i sanitetskim materijalnim sredstvima za humanu i veterinarsku upotrebu te uslugama i drugim djelatnostima od interesa za obranu Republike Hrvatske.

5. Planiranje materijalnoga i drugog zbrinjavanja osiguranja oružanih snaga

XXV.

U planovima obrane Republike Hrvatske utvrđuju se materijalne, zdravstvene, financijske i druge potrebe oružanih snaga i oružane borbe, u skladu s planom uporabe i zadacima oružanih snaga, te mogućnostima osiguranja u okviru zakonom utvrđenih nadležnosti i obveza.

XXVI.

Ministarstvo obrane u pripremi plana osiguranja naoružanja i vojne opreme za oružane snage izrađuje bilancu naoružanja i vojne opreme te pregled izvoza i pregled uvoza, naoružanja i vojne opreme i suraduje s nadležnim tijelima državne uprave, kao i s poduzećima koja proizvode naoružanje i vojnu opremu, radi usklađivanja tih potreba mogućnostima.

XXVII.

Ministarstvo obrane utvrđuje zadatke, uskladuje planove i ugovara proizvodnju poduzeća koja proizvode naoružanje i vojnu opremu.

Poduzeća koja proizvode naoružanje i vojnu opremu svoje podatke za realizacijom te proizvodnje planiraju i usklađuju u okviru plana Republike.

6. Uporaba civilne zaštite

XXVIII.

U dijelu plana obrane što se odnosi na funkcioniranje i djelovanje civilne zaštite, razrađuju se osnovna organizacijska rješenja i najvažniji zadaci štabova i jedinica civilne zaštite, način organiziranja i provođenja mjera zaštite i spašavanja te uporaba snaga civilne zaštite na izrazito ugroženim područjima, posebno u većim gradovima.

Sve pravne osobe razrađuju način organiziranja i provodenja osobne i kolektivne zaštite, mjere zaštite i spašavanja te uporabe jedinica i povjerenika civilne zaštite.

7. Motrenje i obavješćivanje

XXIX.

U dijelu plana obrane što se odnosi na motrenje i obavješćivanje razrađuju se osnovna rješenja organizacije i najvažniji zadaci motrenja i obavješćivanja na teritoriju Republike, te zadaci drugih subjekata planiranja, koji su značajni za funkcioniranje službe motrenja i obavješćivanja.

8. Veze vođenja i mjere kriptozaštite

XXX.

U dijelu plana obrane što se odnosi na veze vođenja i mjere kriptozaštite, Republika razrađuje osnove za organiziranje i funkcioniranje jedinstvenog sustava za potrebe vodenja, prednost u korištenju i ošnovne zadatke jedinica i centara veza i imatelja funkcionalnih sustava veza, a i mjere kriptozaštite i druge oblike zaštite informacija.

DONOŠENJE, PRAĆENJE I AŽURIRANJE PLANOVA OBRANE

XXXI.

U postupku donošenja planova obrane, ovlaštena tijela su obvezna primjenjivati mjere kojima se osigurava zaštita tajnosti podataka.

XXXII

Nadležna tijela državne uprave i županijska tijela osiguravaju redovno praćenje relevantnih pokazatelja u planovima svih nositelja obrambenih priprema. Na temelju podataka o nastalim promjenama nadležna državna i županijska tijela provode međusobno informiranje i poduzimaju potrebne mjere za izmjenu i ažuriranje obrambenih planova svih nositelja obrambenih priprema.

XXXIII.

Nositelji obrambenih priprema od interesa za obranu Republike stalno analiziraju razvoj vlastitih kapaciteta, tehnike, tehnologije, organizacije rada i dr. te ukoliko dođe do značajnih promjena u organizaciji i razvoju materijalne i tehničke baze, kao i do drugih promjena, pokreću postupak za usklađivanje planova obrane s tim promjenama.

XXXIV.

O nastalim promjenama nositelji obrambenih priprema obavještavaju nadležna tijela državne uprave.

Postupak ažuriranja planova obrane, na temelju nastalih promjena iz stavka 1. ove točke. provodi se svake godine najkasnije do konca svibnja za sve planske razine u skladu s godišnjim programom rada Vlade Republike Hrvatske na izradi i ažuriranju planova obrane Republike Hrvatske.

XXXV.

Planovi obrane u cijelosti se preispituju svake pete godine, i po potrebi noveliraju.

XXXVI.

Planovi obrane provjeravaju se vježbama.

XXXVII.

U slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike i ratnog stanja, nositelji obrambenih priprema procjenjuju nastalu situaciju i prema potrebi obavljaju prijeko potrebna prilagođavanja planova obrane.

XXXVIII.

U ratu se planiranje provodi, u načelu, prema odredbama ove odluke, uz potrebno pojednostavljenje postupka, ovisno o ratnoj situaciji, prema odlukama tijela nadležnih za donošenje planova.

U tijeku provođenja planova obrane nositelji obrambenih priprema poduzimaju mjere da se planovi što efikasnije ostvaruju, organiziraju i provode kontrolu i odgovarajuće mjere aktivnosti koje zahtijeva konkretna ratna situacija.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

XXXIX.

Do donošenja zakona o jedinicama lokalne samouprave, općine i druga nadležna općinska tijela obvezni su izrađivati ptanove obrane na način i po postupku utvrđenim u točki VII. i VIII. ove odluke.

XL.

Plan funkcioniranja i djelovanja civilne zaštite dužne su, pored nositelja obrambenih priprema. izrađivati sve pravne osobe.

XLI.

Ovlašćuju se Ministarstvo gospodarskog razvitka i Ministarstvo obrane da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke donesu upute za provođenje odredbi ove odluke.

XLII.

Nositelji izrade planova obrane dužni su svoje planove obrane uskladiti s odredbama ove odluke najkasnije u roku 60 dana od dana donošenja Uputa o provedbi ove odluke.

XLIII.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 800-01/91-37

Urbroj : 5030119-91-3

Zagreb, 27. prosinca 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.