Zakoni i propisi - Pravni savjeti 73 31.12.1991 Odluka o ciljevima i zadacima monetarne politike u 1992. godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 67. i članka 90. Uredbe o Narodnoj banci Hrvatske guverner Narodne banke Hrvatske donosi

ODLUKU

o ciljevima i zadacima monetarne politike u 1992. godini

1. Ovom se odlukom, u skladu sa ciljevima i zadacima ekonomske politike, pobliže utvrđuju ciljevi i zadaci monetarne politike u 1992. godini.

2. Osnovni cilj monetarne politike, u skladu s temeljnom ustavnom i zakonskom ulogom Narodne banke Hrvatske bit će zaustavljanje rastućeg trenda rasta cijena, prema planiranoj dinamici (po kojoj bi se u drugoj polovici 1992. godine mjesečni rast cijena stabilizirao na razini oko 5% do 6%) koji se iz 1991. godine prenosi u 1992. godinu. Osim toga, podržavat će se i planirani stupanj oživljavanja privredne aktivnosti, napose poljoprivrede i izvoza.

3. Za ostvarivanje ciljeva iz točke 2. ove odluke vodit će se restriktivna monetarna politika, tako da stopa porasta novčane mase u 1992. godini, može iznositi najviše 167% u odnosu na stanje novčane mase na dan 31. prosinca 1991. godine.

4. Radi ostvarivanja stope porasta novčane mase iz točke 3. ove odluke, Narodna banka Hrvatske će svojom projekcijom monetarne politike utvrđivati i osiguravati, primjenom instrumenata monetarnog reguliranja, u skladu sa zakonskim ovlaštenjima, potreban obujam porasta primarnog novca.

5. U cilju osiguranja kretanja navedenih monetarnih agregata u okvirima iz točke 3.,i 4. ove odluke, Narodna banka Hrvatske kreirat će primarni novac kupovanjem i prodajom domaćih vrijednosnih papira, odnosno inozemnih prenosivih kratkoročnih vrijednosnih papira, davanjem kratkoročnih kredita bankama na temelju i uz zalog domaćih i inozemnih kratkoročnih vrijednosnih papira, te iznimno - najdalje do kraja I. tromjesečja 1992. godine na temelju određenih isprava o danim kreditima za kreditiranje izvoza i proizvodnje za izvoz te proizvodnje i sezonskih zatiha i rezervi osnovnih poljoprivrednih proizvoda.

6. Ukupan obujam kratkoročnih kredita Narodne banke Hrvatske bankama iz točke 5. ove odluke bit će odobravan u okvirima kreditnih kvota, utvrđenih za svaku banku, a u skladu sa propisanim kriterijima.

7. Uvjeti korištenja i vraćanja kredita Narodne banke Hrvatske odobrenih u okvirima kreditnih kvota iz točke 6. ove odluke mogu iznimno u 1992. godini biti povoljniji za refinanciranje kredita banaka danih za kreditiranje izvoza i proizvodnje za izvoz, te proizvodnje i sezonskih zaliha i rezervi osnovnih poljoprivrednih proizvoda.

8. Narodna banka Hrvatske odobravat će kredite Republici, radi premošćivanja vremenske neusklađenosti izmedu pritjecanja prihoda i izvršavanja rashoda državnog proračuna, u skladu sa Zakonom o Narodnoj banci Hrvatske, isključivo u okvirima potrebnog obujma,porasta primarnog novca iz točke 4. ove odluke.

9. Narodna banka Hrvatske će opću eskontnu stopu utvrđivati ovisno o kreiranju primarnog novca i o ukupnim monetarnim kretanjima, s tim da eskontna stopa bude realno pozitivna. Kamatne stope na plasmane i druga potraživanja Narodne banke Hrvatske ne mogu biti niže od njene eskontne stope.

10. Kamatne stope banaka formirat će se slobodno, u skladu s ponudom i potražnjom novca i vrijednosnih papira na tržištu.

11. Ova odluka stupa na snagu na dan objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1992. godine.

O. br. 73/91.

Zagreb, 31. prosinca 1991.

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Ante Čičin-Šain, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.