Zakoni i propisi - Pravni savjeti 73 31.12.1991 Odluka o kamatnim stopama i stopama naknade Narodne banke Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 15. i članka 67. stavka 1. točke 9). te članka 90., stavka 3. Uredbe o, Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", br. 71/91), guverner Narodne banke Hrvatske donio je

ODLUKU

o kamatnim stopama i stopama naknade Narodne banke Hrvatske

I.

Narodna banka Hrvatske na plasmane iz primarne emisije i na sva druga potraživanja obračunava i naplaćuje kamate po eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske, ako ovom odlukom nije drugačije određeno.

II.

Narodna banka Hrvatske naplaćuje kamate po stopi višoj od eskontne stope na kredite za održavanje dnevne likvidnosti banaka po stopi koja je 15% veća od eskontne stope Narodne banke Hrvatske. Iznimno od stavka 1. ove točke, na kredite za održavanje dnevne likvidnosti banaka po osnovu neto smanjenja devizne štednje Narodna banka Hrvatske naplaćuje kamatu po eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske.

III.

Na iznos kredita iz primarne emisije koji se koristi protivno propisima, odnosno nanamjenski, Narodna banka Hrvatske naplaćuje kamate po stopi koja je 30% veća od eskontne stope Narodne banke Hrvatske. Kamate po stopi iz stavka 1. ove točke Narodna banka Hrvatske naplaćuje i na iznos drugih novčanih obveza banaka prema Narodnoj banci Hrvatske koje se nisu namirile o roku dospijeća.

IV

Banke koje se koriste sredstvima obvezne rezerve za održavanje svoje dnevne likvidnosti dužne su Narodnoj banci Hrvatske platiti naknadu za korišteni iznos sredstava obvezne rezerve po stopi koja je 30% veća od eskontne stope Narodne banke Hrvatske.

V.

Na iznos sredstava korištenih iznad iznosa raspoloživih sredstava na žiro-računu banaka Narodna banka Hrvatske naplaćuje kamate po stopi koja je 50% veća od eskontne stope Narodne banke Hrvatske. Kamate po stopi iz stavka 1. ove točke banke plaćaju i na iznos pozajmica odobrenih po osnovi posebnih kredita za isplatu štednih uloga, tekućlh i žiro-računa građana u dinarima kod banaka. Banke koje nisu pravilno obračunale obveznu rezervu ili je nisu u roku izdvojile u smislu propisa o obveznoj rezervi, dužne su Narodnoj banci Hrvatske platiti naknadu za manje obračunati i izdvojeni iznos obvezne rezerve po stopi koja je 50% veća od eskontne stope Narodne banke Hrvatske. Kamate po stopi iz stavka 1. ove točke banke plaćaju Narodnoj banci Hrvatske i na iznos razlike između propisane i ostvarene minimalne likvidnosti u blagajničkim zapisima u smislu propisa o načinu održavanja minimalne likvidnosti.

VI.

Na sredstva obvezne rezerve banaka Narodna banka Hrvatske plaća kamate i to:

1) na sredstva obvezne rezerve izdvojena na depozi po viđenju i depozite oročene do tri mjeseca kao i na depozite društveno-političkih zajednica po stopi u visini 30% od eskontne stope Narodne banke Hrvatske;

2) na sredstva obvezne rezerve izdvojena na depozite oročene na tri i više mjeseci, te na sredstva pribavljena izdavanjem vrijednosnih papira s rokom vraćanja od tri i više mjeseci po stopi u visini 70% od eskontne stope Narodne banke Hrvatske.

VII.

Na blagajničke zapise Narodne banke Hrvatske, koje su banke obvezne upisati na temelju propisa o načinu održavanja minimalne likvidnosti banaka plaćaju se kamate po stopi u visini 60% eskontne stope.

VIII.

Uvjete kupnje i prodaje određenih vrijednosnih papira na aukciji utvrđuje guverner Narodne banke Hrvatske.

IX.

Narodna banka Hrvatske će ugovorima o korištenju primarne emisije, propisati promjenjivost kamatnih stopa na plasmane iz primarne emisije u smislu ove odluke.

X.

Na kredite što ih banke daju krajnjim korisnicima na temelju određenih isprava za određene namjene, banke za refinancirani iznos tih kredita iz primarne emisije obračunavaju i naplaćuju kamate po godišnjoj stopi koja ne može biti veća od propisane eskontne stope Narodne banke Hrvatske uvećane za 4 postotna poena godišnje.

XI.

Danom stupanja na snagu ove odluke, prestaje važiti Odluka o kamatnim stopama i stopama naknade Narodne banke Jugoslavije ("Službeni list SFRJ", broj 22/91, 38/91, 58/91 i 69/91 ).

XII.

Ova odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u "Narodnim novinarna".

O. br. 64/91.

Zagreb, 30. prosinca 1991.

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Ante Čičin-Šain, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.