Zakoni i propisi - Pravni savjeti 73 31.12.1991 Odluka o izdavanju blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 12., 67. stavka 1. točke 7. te članka 90. stavka 3. Uredbe o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", br. 71/91), guverner Narodne banke Hrvatske donio je

ODLUKU

o izdavanju blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske

I.

Narodna banka Hrvatske izdavat će blagajničke zapise koje banke i druge financijske organizacije (u daljnjem tekstu: banke) mogu kupovati na način i uz uvjete što su predviđeni ovom odlukom.

II.

Blagajnički zapis u smislu ove odluke sadrži: oznaku da je blagajnički zapis, naziv i sjedište izdavaoca, oznaku da blagajnički zapis glasi na donosioca, novčani iznos na koji glasi blagajnički zapis, mjesto i datum izdavanja i serijski broj blagajničkog zapisa, prava imaoca blagajničkog zapisa, rok dospijeća, visinu i način,obračuna kamate i faksimil potpisa guvernera Narodne banke Hrvatske. Blagajnički zapisi u smislu ove odluke, izdavat će se s rokom dospijeća od 7 dana, jednog mjeseca, tri mjeseca, šest mjeseci, devet mjeseci i dvanaest mjeseci. Ukupno stanje prodanih blagajničkih zapisa po ovoj Odluci može iznositi najviše 8.000.000.000 hrvatskih dinara. Blagajnički zapisi izdaju se u apoenima od 100.000, 500.000, 1.000.000. 5.000.000 i 10.000.000 hrvatskih dinara.

III.

Narodna banka Hrvatske prodavat će blagajničke zapise bankama na aukcijama što ih sama organizira na temelju odluke Guvernera Narodne banke Hrvatske. Odlukom iz stava 1. ove točke utvrđuju se pobliže uvjeti za prodaju blagajničkih zapisa za svaku pojedinu aukciju i to:

1) vrijeme aukcije,

2) ukupni iznos blagajničkih zapisa koje će Narodna banka Hrvatske ponuditi na pojedinoj aukciji, po rokovima dospijeća.

3) kamatne stope po kojima će Narodna banka Hrvatske prodavati blagajničke zapise.

U razdoblju između dvije aukcije blagajnlčke zapise Narodna banka Hrvatske prodavat će na međubankarskom tržištu novca ili izravno banci, a na zahtjev banke. Uvjeti iz stava 2. odredaba pod 2) i 3) ove točke su poslovna tajna Narodne banke Hrvatske i ne mogu se saopćavati drugim osobama.

IV.

Banke će, u okviru iznosa iz točke 2. stavka 3. ove odluke upisavati kod Narodne banke Hrvatske i blagajničke zapise što su ih na temelju propisa obvezne držati kao minimalnu likvidnost odnosno kao posebnu rezervu likvidnosti. Blagajničke zapise upisane u smislu ove točke banke drže deponirane kod Narodne banke Hrvatske. Blagajničke zapise upisane u smislu ove točke banke mogu naplatiti i prije roka njihova dospijeća, s tim da tako dobivena sredstva banka upotrebljava za pokriće nedostatka sredstava na žiro-račun banke.

V.

Blagajničke zapise upisane po odredbama ove odluke banke mogu prenositi na druge banke po osnovi kupoprodaje tih zapisa ili za namirivanje obveza između banaka, uz uvjete i na način što ih imalac blagajničkog zapisa ugovori s kupcem tih zapisa.

VI.

Obveze po osnovi kamate. koje proizlaze iz blagajničkih zapisa izdanih po odredbama ove odluke, Narodna banka Hrvatske izvršava mjesečno. odnosno o roku dospijeća.

VII.

Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o izdavanju blagajničkih zapisa Narodne banke Jugoslavije ("Službeni list SFRJ" broj 84/89, 7/90, 10/90 14/90. 27/90, 37/90, 42/90, 8/91. 22/91, 44/91 i 66/91).

VIII.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O.br. 68/91.

Zagreb, 30 prosinca 1991.

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Ante Čičin-Šain v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.