Zakoni i propisi - Pravni savjeti 72 24.12.1991 Odluka o visini i načinu plaćanja naknade za pokriče troškova kontrole kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u vanjskotrgovinskom prometu
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 4. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz područja trgovine, tržišta i cijena, koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", broj 53/81) i članka 15. stavka 2. Zakona o kontroli kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u vanjskotrgovinskom prometu ("Službeni list SFRJ", broj 28/75, 70/78, 54/86) nakon pribavljenog mišljenja Hrvatske gospodarske komore, Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 24. prosinca 1991. donijela je

ODLUKU

o visini i načinu plaćanja naknade za pokriče troškova kontrole kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u vanjskotrgovinskom prometu

I

Visina i način plaćanja naknade za pokriće troškova kontrole kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u vanjskotrgovinskom prometu (u daljnjem tekstu: proizvodi) utvrduje se zavisno o vrsti, masi i načinu prijevoza pošiljaka i iznosi:

1. za vagonske, kamionske, avionske i kontejnerske pošiljke od 10 tona- 400 hrvatskih dinara (CRD), a za svaku sljedeću tonu odnosno svaku započetu tonu povećava se za 20 hrvatskih dinara (CRD):

2. za brodske pošiljke do 30 tona - 370 hrvatskih dinara (CRD), a za svaku sljedeću tonu odnosno svaku započetu tonu povećava se za 9 hrvatskih dinara (CRD);

3. za komadne pošiljke do 5 komada- 370 hrvatskih dinara (CRD), a za svaki sljedeći komad povećava se za 14 hrvatskih dinara (CRD).

II.

Iznimno od toćke I. ove odluke, za konje za klanje i druge kategorije konja, osim konja za priplod i za goveda za klanje, uključivo telad i junad, plaća se naknada od 200 hrvatskih dinara (CRD) po grlu.

III.

Naknade iz točke I. i II. ove odluke, za kontrolu kvalitete proizvoda, koja se obavlja po noći, nedjeljom ili u dane republičkih blagdana i neradnih dana·povećavaju se za 1,00%. Pod noćnim radom u smislu stavka 1. ove toćke podrazumijeva se rad od 19 do 6 sati.

IV.

Za uzimanje uzoraka proizvoda koji prema propisima podliježu prethodnoj analizi, naknada iz toćke I. ove odluke povećava se za 20%.

V.

Ako izvoznik odnosno uvoznik ne pripremi pravodobno proizvode za pregled, a inspektor izađe na mjesto pregleda u odredeno vrijeme, dužan je za njegov izlazak platiti 450 hrvatskih dinara (CRD) po satu čekanja. Ako se pregled proizvoda obavlja izvan sjedišta inspekcije izvoznik odnosno uvoznik dužan je platiti putne troškove.

VI.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova kontrole kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u vanjskotrgovinskom prometu ("Službeni list SFRJ", broj 32/91 i "Narodne novine", broj 53/91).

VII.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 320-01/91-01/20

Urbroj : 5030112-91-3

Zagreb. 24. prosinca 1991

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r