Zakoni i propisi - Pravni savjeti 72 24.12.1991 Odluka o visini i načinu plaćanja naknade za pokriče troškova kontrole kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u vanjskotrgovinskom prometu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 4. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz područja trgovine, tržišta i cijena, koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", broj 53/81) i članka 15. stavka 2. Zakona o kontroli kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u vanjskotrgovinskom prometu ("Službeni list SFRJ", broj 28/75, 70/78, 54/86) nakon pribavljenog mišljenja Hrvatske gospodarske komore, Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 24. prosinca 1991. donijela je

ODLUKU

o visini i načinu plaćanja naknade za pokriče troškova kontrole kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u vanjskotrgovinskom prometu

I

Visina i način plaćanja naknade za pokriće troškova kontrole kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u vanjskotrgovinskom prometu (u daljnjem tekstu: proizvodi) utvrduje se zavisno o vrsti, masi i načinu prijevoza pošiljaka i iznosi:

1. za vagonske, kamionske, avionske i kontejnerske pošiljke od 10 tona- 400 hrvatskih dinara (CRD), a za svaku sljedeću tonu odnosno svaku započetu tonu povećava se za 20 hrvatskih dinara (CRD):

2. za brodske pošiljke do 30 tona - 370 hrvatskih dinara (CRD), a za svaku sljedeću tonu odnosno svaku započetu tonu povećava se za 9 hrvatskih dinara (CRD);

3. za komadne pošiljke do 5 komada- 370 hrvatskih dinara (CRD), a za svaki sljedeći komad povećava se za 14 hrvatskih dinara (CRD).

II.

Iznimno od toćke I. ove odluke, za konje za klanje i druge kategorije konja, osim konja za priplod i za goveda za klanje, uključivo telad i junad, plaća se naknada od 200 hrvatskih dinara (CRD) po grlu.

III.

Naknade iz točke I. i II. ove odluke, za kontrolu kvalitete proizvoda, koja se obavlja po noći, nedjeljom ili u dane republičkih blagdana i neradnih dana·povećavaju se za 1,00%. Pod noćnim radom u smislu stavka 1. ove toćke podrazumijeva se rad od 19 do 6 sati.

IV.

Za uzimanje uzoraka proizvoda koji prema propisima podliježu prethodnoj analizi, naknada iz toćke I. ove odluke povećava se za 20%.

V.

Ako izvoznik odnosno uvoznik ne pripremi pravodobno proizvode za pregled, a inspektor izađe na mjesto pregleda u odredeno vrijeme, dužan je za njegov izlazak platiti 450 hrvatskih dinara (CRD) po satu čekanja. Ako se pregled proizvoda obavlja izvan sjedišta inspekcije izvoznik odnosno uvoznik dužan je platiti putne troškove.

VI.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova kontrole kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u vanjskotrgovinskom prometu ("Službeni list SFRJ", broj 32/91 i "Narodne novine", broj 53/91).

VII.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 320-01/91-01/20

Urbroj : 5030112-91-3

Zagreb. 24. prosinca 1991

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r