Zakoni i propisi - Pravni savjeti 71 23.12.1991 Uredba o Narodnoj banci Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Temeljem odredbe članka 1. Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 39/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 8. listopada 1991. donijela je

UREDBU

o Narodnoj banci Hrvatske

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Narodna banka Hrvatske je centralna banka Republike Hrvatske.

Članak 2.

Narodna banka Hrvatske odgovorna je za stabilnost valute i za opću likvidnost plaćanja u zemlji i prema inozemstvu.

Svojim djelovanjem Narodna banka Hrvatske podržava ciljeve ekonomske politike Republike Hrvatske, pri čemu ta podrška ne smije ugroziti stabilnost valute i opću likvidnost plaćanja u zemlji i inozemstvu.

U obavljanju svojih poslova Narodna banka Hrvatske je samostalna i odgovorna Saboru Republike Hrvatske.

Članak 3.

Narodna banka Hrvatske samostalno utvrđuje zadatke monetarne i devizne politike, i mjere, u okviru svojih prava i dužnosti, za ostvarivanje utvrđenih zadataka monetarne i devizne politike.

Članak 4.

Narodna banka Hrvatske:

- regulira količinu novca u optjecaju;

- regulira opću likvidnost banaka i drugih financijskih organizacija;

- brine o održavanju opće likvidnosti u plaćanjima prema inozemstvu;

- izdaje novčanice i kovani novac;

- kontrolira banke i druge financijske organizacije;

- propisuje, organizira i usklađuje informacijski sistem, potreban za obavljanje njenih funkcija;

- obavlja određene poslove za Republiku Hrvatsku;

- obavlja ostale, zakonom utvrđene poslove.

Članak 5.

Za obveze Narodne banke Hrvatske jamči Republika Hrvatska.

Članak 6.

Narodna banka Hrvatske ne preuzima obveze plaćanja umjesto drugih pravnih osoba po osnovi svoje odgovornosti za opću likvidnost plačanja u zemlji i prema inozemstvu.

Članak 7.

Narodna banka Hrvatske može biti član međunarodnih financijskih organizacija i sudjelovati u međunarodnim financijskim organizacijama. Ako se u tu svrhu koriste sredstva drevnog proračuna, potrebna je prethodna suglasnost Sabora Republike Hrvatske.

Članak 8.

Narodna banka Hrvatske podnosi Saboru Republike Hrvatske, prema potrebi, a najmanje jednom godišnje izvfeštaj o svom radu. Uz godišnji izvještaj Narodna banka Hrvatske podnosi završni račun, koji obuhvaća cjelokupno njezino poslovanje.

II. POSLOVANJE NARODNE BANKE HRVATSKE

1. Reguliranje količine novca u optjecaju

Članak 9.

Radi reguliranja količine novca u optjecaju Narodna banka Hrvatske poduzima slijedeće mjere:

1) utvrđuje visinu obvezne rezerve banaka i drugih financijskih organizacija kod Narodne banke Hrvatske;

2) izdaje i povlači blagajničke zapise;

3) prodaje i kupuje domaće, odnosno inozemne prenosive kratkoročne vrijednosne papire;

4) odobrava kratkoročne kredite bankama na temelju domaćih i inozemnih prenosivih kratkoročnih vrijednosnih papira;.

5) odobrava kredite bankama s rokom vraćanja do tri mjeseca, uz zalog vrijednosnih papira i blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske;

s) određuje opću eskontnu stopu Narodne banke Hrvatske i aktivne i pasivne kamatne stope Narodne banke Hrvatske;

7) ograničava opseg i dinamiku porasta plasmana banaka za određeno vrijeme.

Mjere iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se na jedinstven način prema svim bankama. Narodna banka Hrvatske utvrđuje koje se mjere iz ovog članka i uz koje uvjete primjenjuju na druge financijske organizacije.

Članak 10.

Narodna banka Hrvatske utvrđuje visinu obvezne rezerve banaka i drugih financijskih organizacija propisivanjem određenog postotka (stope) od depozita i svih drugih sredstava.

Narodna banka Hrvatske može utvrditi i visinu obvezne rezerve propisivanjem određenog postotka (stope) od porasta kredita i drugih plasmana banaka i drugih financijskih organizacija, ovisno o vrsti i ročnosti kredita odnosno plasmana.

Narodna banka Hrvatske može utvrditi visinu obvezne rezerve i propisivanjem diferenciranih postotaka (stopa) prema vrsti, ročnosti i veličini depozita i drugih sredstava banaka i drugih financijskih organizacija, odnosno utvrditi da se na određene depozite i druga sredstva ne obračunava obvezna rezerva.

Narodna banka Hrvatske utvrđuje visinu kamatnih stopa na obvezno upisane blagajničke zapise i obveznu rezervu banaka kod Narodne banke Hrvatske ovisno o visini kamatnih stopa što ih banke obračunavaju i plaćaju na sredstva depozita koja služe kao osnovica za upis ovih blagajničkih zapisa i izdvajanje obvezne rezerve.

Članak 11.

Narodna banka Hrvatske utvrđuje način i rokove za obračun i izdvajanje obvezne rezerve na posebni račun.

Banke i druge financijske organizacije mogu izdvojena sredstva obvezne rezerve koristiti u toku mjeseca za održavanje svoje dnevne likvidnosti, uz uvjete koje jedinstveno za sve banke utvrdi Narodna banka Hrvatske.

Banke i druge financijske organizacije dužne su Narodnoj banci Hrvatske platiti naknadu za korištenje sradstava obvezne rezerve iz stavka 2. ovog članka.

Banke i druge financijske organizacije koje nepravilno obračunavaju obveznu rezervu ili koje u propisanom roku ne izdvajaju obveznu rezervu dužne su na iznos manje obračunate i izdvojene obvezne rezerve platiti Narodnoj banci Hrvatske povećanu naknadu u odnosu na naknadu iz stavka 3. ovog članka.

Visinu stope po kojoj se obračunava i plaća naknada iz st. 3. i 4. ovog članka propisuje Narodna banka Hrvatske.

Članak 12.

Narodna banka Hrvatske izdaje blagajničke zapise na temelju odluke kojom se određuju opseg, rokovi i drugi uvjeti za upis odnosno isplatu tih zapisa.

Blagajničke zapise Narodne banke Hrvatske mogu upisivati banke i druge financijske organizacije.

Narodna banka Hrvatske može bankama i drugim financijskim organizacijama, kao mjeru održavanja njihove minimalne likvidnosti, propisati i obvezni upis blagajničkih zapisa.

Članak 13.

Narodna banka Hrvatske uvrđuje vrstu, visinu, rokove i druge uvjete i način kupnje i prodaje domaćih i inozemnih prenosivih kratkoročnih vrijednosnih papira, a može ih kupovati i prodavati bankama i drugim financijskim organizacijama neposredno ili preko tržišta novca i kratkoročnih vrijednosnih papira.

Članak 14.

Narodna banka Hrvatske utvrđuje visinu, rokove korištenja i vraćanja te druge uvjete za davanje kratkoročnih kredita bankama i drugim financijskim organizacijama:

1) na temelju domaćih i stranih prenosivih vrijednosnih papira za koje su banke dale avale i koji dospijevaju u roku od jedne godine;

2) na temelju zaloga vrijednosnih papira koji dospijevaju u roku od jedne godine i blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske.

Narodna banka Hrvatske utvrđuje koje vrste vrijednosnih papira i drugih isprava mogu služiti kao osnova za davanje kredita prema odredbama ovog članka.

Članak 15.

Narodna banka Hrvatske utvrđuje opću eskontnu stopu Narodne banke Hrvatske.

Narodna banka Hrvatske utvrđuje kamatne stope po kojima se naplaćuju kamate na sve kredite i druga potraživanja odnosno plaćaju kamate na deponirana sredstva kod Narodne banke Hrvatske.

Članak 16.

Narodna banka Hrvatske može iznimno ograničiti opseg i dinamiku porasta plasmana banaka i drugih financijskih organizacija radi reguliranja količine novca u optjecaju, ako se to reguliranje ne može ostvariti drugim mjerama iz članka 9.

Od ograničenja iz stavka 1. ovog članka ne može se izuzeti nijedna banka ni druga financijska organizacija.

2. Održavanje likvidnosti banaka i drugih financijskih organizacija

Članak 17.

Narodna banka Hrvatske, radi održavanja likvidnosti banaka i drugih financijskih organizacija, donosi odluke kojima:

1) propisuje visinu, uvjete i način održavanja minimalne likvidnosti banaka i drugih financijskih organizacija;

2) propisuje obvezne okvire ročne strukture plasmana banaka i drugih financijskih organizacija;

3) propisuje način korištenja obvezne rezerve kod Narodne banke Hrvatske radi održavanja likvidnosti banaka i drugih financijskih organizacija;

4) propisuje visinu, rokove korištenja i vraćanja i druge uvjete za davanje bankama kratkoročnih kredita za održavanje dnevne likvidnosti na temelju određenih vrijednosnih papira;

5) propisuje minimalne opće uvjete kreditne sposobnosti banaka i drugih financijskih organizacija;

6) propisuje postupak za utvrđivanje datuma otkada je banka ili druga financijska organizacija nelikvidna:

7) utvrđuje uvjete za oblikovanje posebne rezerve banaka i drugih financijskih organizacija za osiguranje likvidnosti u plaćanjima po osnovi štednih uloga i tekućih računa građana.

Mjere iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se na jedinstven način prema svim bankama. Narodna banka Hrvatske utvrđuje koje se mjere iz ovog članka i uz koje uvjete primjenjuju na druge financijske organizacije.

Članak 18.

Narodna banka Hrvatske može propisati obvezu banaka i drugih financijskih organizacija da, kao minimum za održavanje svoje likvidnosti, drže dio sredstava na svojim računima i u određenim likvidnim plasmanima.

Članak 19.

Narodna banka Hrvatske može propisati obvezu banaka i drugih financijskih organizacija da strukturu svojih plasmana po rokovima dospijeća održavaju u određenim okvirima i usklađuju sa strukturom izvora sredstava po njihovoj ročnosti.

Članak 20.

Narodna banka Hrvatske propisuje uvjete i način korištenja obvezne rezerve banaka i drugih financijskih organizacija radi održavanja njihove dnevne likvidnosti.

Za vrijeme korištenja obvezne rezerve kod Narodne banke Hrvatske, banka odnosno druga financijska organizacija ne može davati kredite, niti vršiti druge plasmane.

Članak 21.

Narodna banka Hrvatske utvrđuje visinu rokove korištenja i vraćanja te druge uvjete za davanje kratkoročnih kredita bankama i drugim financijskim organizacijama za održavanje njihove dnevne likvidnosti.

Kredite iz stavka 1. ovog članka Narodna banka Hrvatske daje na temelju vrijednosnih papira kojima banke raspolažu, i to:

1) blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske;

2) vrijednosnih papira što ih izdaje Republika Hrvatska;

3) obveznica za koje je Republika zakonom preuzela obvezu da ih amortizira ili za koje garantira;

4) određenih eskontiranih mjenica poduzeća;

5) blagajničkih zapisa banaka i drugih izdavalaca;

6) komercijalnih zapisa.

Članak 22.

Banke i druge financijske organizacije koje ne udovoljavaju uvjetima iz točke 5. stavka 1. članka 17. ove uredbe ne mogu koristiti kredite kod Narodne banke Hrvatske.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, banke i druge financijske organizacije mogu koristiti kredite kod Narodne banke Hrvatske za održavanje dnevne likvidnosti, ako udovoljavaju uvjetima za korištenje tih kredita utvrđenim odlukom Narodne banke Hrvatske.

Članak 23.

Banka i druga financijska organizacija je nelikvidna ako nije u roku namirila dospjele obveze u zemlji i prema inozemstvu ili je te obveze umjesto nje izvršila druga pravna osoba po osnovi garancije.

Narodna banka Hrvatske propisuje pobliže uvjete za utvrđivanje nelikvidnosti banaka i drugih financijskih organizacija.

Nelikvidna banka i druga financijska organizacija ne može obavljati plaćanje sa svojeg žiro-računa, niti može odobravati kredite i izdavati garancije.

Nelikvidnoj banci i drugoj financijskoj organizaciji ovlaštena organizacija za platni promet ne može izvršavati platne naloge.

Iznimno od odredbe stavka 3. i 4. ovog članka, nelikvidna banka i druga financijska organizacija može obavljati plaćanje samo po osnovi štednih uloga i tekućih računa građana u domaćoj valuti i deviznih štednih uloga i deviznih računa građana.

Članak 24.

Ovlaštena organizacija za platni promet svakodnevno obavještava Narodnu banku Hrvatske o stanju likvidnosti banaka i drugih financijskih organizacija, na način koji propiše Narodna banka Hrvatske.

Ovlaštena organizacija za platni promet dužna je podatke na temelju kojih se utvrđuje nelikvidnost banke i druge financijske organizacije, kojima raspolaže u okviru svojih nadležnosti, odmah dostaviti Narodnoj banci Hrvatske.

3. Održavanje likvidnosti u plaćanjima prema inozemstvu

Članak 25.

Narodna banka Hrvatske, radi održavanja likvidnosti u plaćanjima prema inozemstvu, u okviru svojih prava i dužnosti, donosi odluke i propisuje mjere i primjenjuje te mjere samostalno.

Članak 26.

Radi održavanja likvidnosti u plaćanjima prema inozemstvu, Narodna banka Hrvatske kupuje i prodaje devize na deviznom tržištu i obavlja druge poslove određene ovom uredbom i zakonom.

Članak 27.

Narodna banka Hrvatske rukuje stalnim i tekućim deviznim rezervama Republike Hrvatske, osim dijela tekućih deviznih rezervi kojim rukuju ovlaštene banke.

Narodna banka Hrvatske može otvarati račune u inozemstvu.

Članak 28.

Radi održavanja likvidnosti Republike Hrvatske u plaćanjima prema inozemstvu, u okviru utvrđene devizne politike, Narodna banka Hrvatske može propisati obvezu ovlaštenih banaka da drže određeni iznos u devizama ili likvidnim deviznim plasmanima kao minimalnu rezervu za održavanje likvidnosti u plaćanjima prema inozemstvu i druge mjere za koje je ovlaštena ovom uredbom i zakonom.

Članak 29.

Narodna banka Hrvatske može prodavati i kupovati valutu Republike Hrvatske u inozemstvu.

Članak 30.

Narodna banka Hrvatske utvrđuje mjere za ostvarivanje opsega i strukture zaključivanja i korištenja inozemnih kredita te prati i kontrolira zasnivanje kreditnih odnosa s inozemstvom u skladu sa zakonom.

Članak 31.

Narodna banka Hrvatske osigurava provedbu platnih i financijskih ugovora s inozemstvom.

Članak 32.

Narodna banka Hrvatske može se zaduživati u inozemstvu u svoje ime i za svoj račun za održavanje likvidnosti u plaćanjima prema inozemstvu.

Kredite iz stavka 1. ovog članka, s rokom vraćanja dužim od jedne godine, Narodna banka Hrvatske može uzimati samo na temelju zakona.

Članak 33.

Narodna banka Hrvatske može se zaduživati u inozemstvu u svoje ime, a za račun Republike Hrvatske, samo na temelju zakona.

4. Izdavanje novčanica i kovanog novca

Članak 34.

Novčana jedinica Republike Hrvatske je "HRVATSKA KRUNA", koja se dijeli na sto "BANICA".

Članak 35.

Narodna banka izdaje novčanice i kovani novac, koji glasi na novčanu jedinicu Republike Hrvatske.

Narodna banka Hrvatske utvrđuje apoene i osnovna obilježja novčanica i kovanog novca i donosi odluku o puštanju u optjecaj i povlačenju iz optjecaja novčanica i kovanog novca.

Novčanice i kovani novac mogu izrađivati specijalizirane organizacije u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Članak 36.

Novčanice i kovani novac koji glase na hrvatsku krunu zakonsko su sredstvo plaćanja na području Republike Hrvatske.

Članak 37.

Sve obveze i prava i svi poslovi koji glase na novac, a sklopljeni su u Republici Hrvatskoj između poduzeća, drugih domaćih pravnih osoba i građana, te građana sa stranim osobama, izražavaju se u hrvatskoj kruni i izvršavaju sredstvima plaćanja koja glase na nju, ako zakonom nije drugačije određeno.

Članak 38.

Narodna banka Hrvatske opskrbljuje i organizira opskrbu novčanicama i kovanim novcem područje Republike Hrvatske.

Članak 39.

Najniži apoen u prometu kojim se zaokružuje krajnji obračun u gotovinskome i bezgotovinskome platnom prometu i poslovnim knjigama utvrđuje Narodna banka Hrvatske uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Članak 40.

Novčanice i kovani novac koji se povlači iz optjecaja prestaju biti zakonsko sredstvo plaćanja i zamjenjuju se u rokovima i na način što se utvrđuju odlukom Narodne banke Hrvatske.

Članak 41.

Narodna banka Hrvatske zamjenjuje novčanice i kovani novac koji su postali neprikladni za promet, i to pohabane novčanice u punom iznosu, a oštećene novčanice i kovani novac uz uvjete što ih ona odredi.

5. Kontrola banaka i drugih financijskih organizacija

Članak 42.

Narodna banka Hrvatske kontrolira provedbu mjera monetarne i devizne politike i propisa kojima su uređeni devizno poslovanje i kreditni odnosi s inozemstvom, od strane banaka i drugih financijskih organizacija.

Narodna banka Hrvatske propisuje pobliže uvjete i način obavljanja kontrole, vrstu, rokove, redoslijed i postupak poduzimanja mjera.

Članak 43.

Pri obavljanju kontrole, u smislu članka 42. ove uredbe, Narodna banka Hrvatske ima pravo uvida u poslovne knjige i ostalu dokumentaciju banaka, i drugih financijskih organizacija.

Banke i druge financijske organizacije dužne su, na zahtjev Narodne banke Hrvatske, dostaviti potrebne podatke za obavljanje kontrole iz članka 42. ove uredbe.

Narodna banka Hrvatske obavlja kontrolu iz članka 42. ove uredbe i pregledom izvještaja i druge dokumentacije što je dobiva od banaka i drugih financijskih organizacija te pregledom podataka i druge dokumentacije kojom raspolaže, a koja se odnosi na primjenu propisa od strane banaka i drugih financijskih organizacija.

Članak 44.

Ako se kontrolom iz stavka 1. članka 42. ove uredbe utvrdi da je banka ili druga financijska organizacija postupila suprotno mjerama i propisima iz tog članka, Narodna banka Hrvatske poduzima mjere prema toj banci odnosno drugoj financijskoj organizaciji, a i prema rukovodećim radnicima banke odnosno druge financijske organizacije.

Članak 45.

Mjere iz članka 44. ove uredbe što se poduzimaju prema banci odnosno drugoj financijskoj organizaciji jesu:

1) obustava kupnje vrijednosnih papira iz članka 13. i kreditiranja iz članka 14. i 21. ove uredbe u trajanju od 10 do 30 dana;

2) ograničenje opsega plasmana u trajanju od 10 do 60 dana;

3) obustava plaćanja u inozemstvu, osim plaćanja po dospjelim inozemnim kreditima i konvencijskim obvezama, u trajanju od 10 do 60 dana;

4) ograničenje zaduženja u inozemstvu u trajanju od 30 do 60 dana;

5) predlaganje nadležnim organima banke odnosno druge financijske organizacije da se njihov rukovodeći radnik suspendira odnosno smijeni s dužnosti;

6) druge mjere predviđene zakonom.

Mjere iz ovog članka i rok njihova trajanja izriču se rješenjem što ga donosi guverner Narodne banke Hrvatske, koje je konačno u upravnom postupku.

Članak 46.

Ako se mjerama poduzetim prema banci odnosno drugoj financijskoj organizaciji u utvrđenom roku, u smislu članka 45. ove uredbe, ne osigura zakonito poslovanje, Narodna banka Hrvatske pristupit će naplati svih svojih potraživanja od te banke odnosno druge financijske organizacije:

Ako se kontrolom utvrdi da u poslovanju banke ili druge financijske organizacije postoje radnje ili djela koja su kažnjiva po ovoj uredbi ili po zakonu, guverner Narodne banke Hrvatske ili osoba koju on ovlasti, podnijet će prijavu nadležilom organu.

Članak 47.

Narodna banka Hrvatske kontrolira vanjskotrgovinsko i devizno poslovanje poduzeća i drugih pravnih osoba i poduzetnika u granicama ovlaštenja utvrđenih propisima o vanjskotrgovinskom i deviznom poslovanju, a na osnovi pregleda isprava i dokumentacije koje joj te osobe podnose.

Ako se kontrolom iz stavka 1. ovog članka utvrdi da u poslovanju domaćih osoba postoje radnje ili djela koja su kažnjiva po ovoj uredbi ili po zakonu, Narodna banka Hrvatske podnijet če prijavu nadležnom organu.

Članak 48.

Narodna banka Hrvatske ocjenjuje da li je udovoljeno uvjetima za osnivanje banke, što su propisani posebnim zakonom, i izdaje dozvolu za osnivanje banke.

Članak 49.

Narodna banka Hrvatske kontrolira da li su ispunjeni propisani uvjeti za poslovanje banke i druge financijske organizacije, kontrolira poslovanje banke i druge financijske organizacije te donosi mjere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti.

Narodna banka Hrvatske propisuje bliže uvjete i način provedbe kontrole iz stavka 1. ovog članka.

Članak 50.

Na temelju nalaza kontrole iz članka 49. ove uredbe Narodna banka Hrvatske predlaže banci, odnosno drugoj financijskoj organizaciji da:

1) poveća iznos osnivačkog fonda, sredstava rezervi i posebne rezerve za osiguranje od gubitka;

2) ukine određene filijale i predstavništva;

3) privremeno obustavi kreditiranje određenih osnivača, osoba sa svojstvom osnivača i komitenata;

4) obustavi davanje kredita u određenom razdoblju;

5) otpiše potraživanja kad se za to steknu zakonom utvrđeni uvjeti;

6) obustavi obračunavanje i pripis kamate na aktivu određenog stupnja naplativosti;

7) smijeni određene rukovodeće radnike;

8) otkloni i druge nepravilnosti poduzimanjem odnosno obustavljanjem određenih aktivnosti.

Prijedlozi iz stavka 1. ovog članka dostavljaju se banci odnosno drugoj financijskoj organizacIji u pismenoj formi uz određivanje roka za njihovo prihvaćanje.

Ako banka odnosno druga financijska organizacija u ( roku iz stavka 2. ovog članka ne prihvati prijedlog iz tog stavka, guverner Narodne banke Hrvatske donosi rješenje kojim izriče kao mjeru prema banci odnosno drugoj financijskoj organizaciji aktivnosti navedene u stavku 1. ovog članka. Ovim rješenjem određuje se rok za njegovo provođenje.

Rješenje iz stavka 3. ovog članka konačno je u upravinom postupku.

Članak 51.

Ako Narodna banka Hrvatske, na temelju izvršene kontrole ocijeni da nstavljanje poslovanja banke odnosno druge financijske organizacije može dalje pogoršati njezino financijsko stanje i ugroziti mogućnost njezinog financijskog oporavka, može donijeti rješenje kojim se obustavljaju svi oblici poslovanja banke odnosno druge financijske organizacije, osim isplate po štednim ulozima i tekućim i deviznim računima građana, u trajanju od najviše 15 dana, i određuje službenika Narodne banke Hrvatske koji će kontrolirati provođenje ovog rješenja.

Rješenjem iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se i slučajevi u kojima službenik Narodne banke Hrvatske može izdavati naloge odgovornoj osobi u banci odnosno drugoj financijskoj organizaciji.

Članak 52.

Ako Narodna banka Hrvatske ocijeni da mjerama iz članka 50. i sl. ove uredbe nije postignut cilj radi kojeg su mjere poduzete, može povući dozvolu za osnivanje banke.

Narodna banka Hrvatske može povući dozvolu za osnivanje banke i u drugim slučajevima propisanim posebnim zakonom.

Članak 53.

Narodna banka Hrvatske propisuje minimum opsega, oblik i sadržaj programa ekonomsko-financijske revizije i izvještaja o ekonomsko-financijskoj reviziji za banke i druge financijske organizacije.

Narodna banka Hrvatske može od banaka i drugih financijskih organizacija zahtijevati da osiguraju i u određenom roku dostave izvještaj o ekonomsko-financijskoj reviziji svojega završnog računa i poslovanja.

Ako ocijeni da izvještaj iz stavka 2. ovog članka nije u skladu s određenim standardima revizije ili s propisanim opsegom, oblikom i sadržajem izvještaja o ekonomsko-financijskoj reviziji za banke i druge financijske organizacije, Narodna banka Hrvatske može od banke odnosno druge financijske organizacije zahtijevati da osigura i u određenom roku dostavi novi izvještaj, koji će izraditi drugi ovlašteni revizor u skladu sa zakonom.

6. Informacijski sistem Narodne banke Hrvatske

Članak 54.

Narodna banka Hrvatske, banke i druge financijske organizacije u obavljanju svojih poslova, evidentiraju, prikupljaju, obrađuju i iskazuju podatke i informacije što se odnose :

1) na monetarna i kreditna kretanja;

2) na područje ekonomskih odnosa s inozemstvom.

Banke i druge financijske organizacije dostavljaju podatke iz stavka 1. ovog članka prema uputama što ih propisuje Narodna banka Hrvatske.

Članak 55.

Način i opseg usklađenog evidentiranja, prikupljanja obrade, iskazivanja i prijenosa podataka i informacija od interesa za subjekte sistema informiranja propisuje Narodna banka Hrvatske u skladu sa zakonom.

7. Poslovi za Republiku Hrvatsku

Članak 56.

Sredstva proračuna Republike Hrvatske drže se u depozitu kod Narodne banke Hrvatske i sastavni su dio pasive bilance Narodne banke Hrvatske.

Narodna banka Hrvatske ne plaća kamate na deponirana sredstva proračuna Republike Hrvatske.

Članak 57.

Narodna banka Hrvatske može odobravati samo kratkoročne kredite Republici Hrvatskoj radi premošćivanja vremenske neusklađenosti između pritjecanja prihoda i izvršavanja rashoda državnog proračuna. Rok vraćanja kredita je najkasnije do kraja tekuće proračunske godine.

Stanje kredita iz stavka 1. ovog članka ne smije biti više od 5% proračuna Republike Hrvatske za tekuću godinu.

Članak 58.

Narodna banka Hrvatske obavlja za račun Republike Hrvatske sve poslove u vezi s uzimanjem i otplatom zajmova Republike Hrvatske u inozemstvu ako za pojedine zajmove propisom odnosno ugovorom o zajmu nije drugačije određeno.

8. Ostali poslovi Narodne banke Hrvatske

Članak 59.

Narodna banka Hrvatske može kupovati i prodavati zlato i druge plemenite kovine.

Narodna banka Hrvatske može izvoziti i iznositi monetarno zlato u inozemstvo i uvoziti i unositi monetarno zlato iz inozemstva u kovanome i neprerađenom obliku.

Članak 60.

Narodna banka Hrvatske utvrđuje tarifu po kojoj se naplaćuje naknada za usluge koje ona obavlja.

III. ORGANIZACIJA NARODNE BANKE HRVATSKE

Članak 61.

Narodna banka Hrvatske ima svojstvo pravne osobe. Sjedište Narodne banke Hrvatske je u Zagrebu.

Članak 62.

Narodna banka Hrvatske ima statut.

Statut Narodne banke Hrvatske donosi Savjet Narodne banke Hrvatske, a potvrđuje ga Sabor Republike Hrvatske.

Članak 63.

Narodna banka Hrvatske ima svoj pečat.

Pečat Narodne banke Hrvatske sadrži ime Banke i grb Republike Hrvatske.

Članak 64.

Prava, obveze i odgovornosti radnika u Narodnoj banci Hrvatske utvrđuju se statutom u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.

IV. ORGANI NARODNE BANKE HRVATSKE

Članak 65.

Organi Narodne banke Hrvatske jesu Savjet Narodne banke Hrvatske i guverner Narodne banke Hrvatske.

Članak 66.

Savjet Narodne banke Hrvatske čine guverner Narodne banke Hrvatske, njegov zamjenik, tri viceguvernera i šest članova.

Članove Savjeta Narodne banke Hrvatske imenuje i razrješuje dužnosti Sabor Republike Hrvatske na šest godina iz redova nezavisnih stručnjaka.

Članovi Savjeta Narodne banke Hrvatske iz redova nezavisnih stručnjaka ne mogu biti ugovorno vezani ili zaposleni u institucijama koje kontrolira Narodna banka Hrvatske, odnosno ne mogu biti članovi organa upravljanja institucija koje kontrolira Narodna banka Hrvatske.

Savjet Narodne banke Hrvatske i svaki njegov član odgovorni su Saboru Republike Hrvatske za ostvarivanje funkcija i zadataka Narodne banke Hrvatske utvrđenih ovom uredbom i zakonom.

Članak 67.

Savjet Narodne banke Hrvatske u upravljanju poslovima Narodne banke Hrvatske:

1) utvrđuje monetarnu i deviznu politiku;

2) donosi financijski plan i završni račun Narodne banke Hrvatske;

3) donosi Statut Narodne banke Hrvatske;

4) utvrđuje mjere za provedbu monetarne i devizne politike ;

5) utvrđuje osnove i visinu obvezne rezerve banaka i drugih financijskih organizacija te utvrđuje način, uvjete i rokove za obračun i izdvajanje obvezne rezerve;

6) utvrđuje način i uvjete korištenja obvezne rezerve za održavanje dnevne likvidnosti te naknade za manje izdvojenu obveznu rezervu;

7) odlučuje o izdavanju blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske;

8) utvrđuje visinu, rokove korištenja i vraćanja te druge uvjete za davanje kratkoročnih kredita bankama;

9) utvrđuje kamatne stope Narodne banke Hrvatske;

10) odlučuje o ograničavanju opsega i dinamike porasta plasmana banaka i drugih financijskih organizacija;

11) propisuje obveze banaka i drugih financijskih organizacija u pogledu održavanja minimalne likvidnosti, održavanja strukture plasmana po rokovima dospijeća u određenim okvirima i usklađivanju rokova plasmana sa strukturom izvora sredstava po njihovoj ročnosti;

12) utvrđuje obveze banaka i drugih financijskih organizacija da drže posebnu rezervu radi osiguravanja likvidnosti plaćanja po štednim ulozima građana i obveze osiguranja ovih uloga kod osiguravajućih organizacija;

13) propisuje minimalne uvjete kreditne sposobnosti kojima moraju udovoljavati banke i druge financijske organizaclje;

14) propisuje obveze ovlaštenih banaka da drže određeni iznos u devizama ili drugim deviznim likvidnim plasmanima kao minimalnu rezervu za održavanje likvidnosti u plaćanjima prema inozemstvu; .

15) odlučuje o izdavanju novih apoena novčanica i kovanog novca, utvrđivanju osnovnih obilježja novih novčanica i kovanog novca, zaokruživanju krajnjih obračuna u gotovinskom i bezgotovinskom platnom prometu i o puštanju u optjecaj i povlačenju iz optjecaja novčanica i kovanog novca;

16) donosi propise o funkcioniranju i razvoju informacijskog sistema Narodne banke Hrvatske;

17) odlučuje o načinu i uvjetima kupnje i prodaje zlata u inozemstvu i drugih plemenitih kovina, te o izvozu i iznošenju monetarnog zlata;

18) utvrđuje tarifu po kojoj se naplaćuju naknade za usluge što ih obavlja Narodna banka Hrvatske;

19) propisuje pobliže uvjete i način obavljanja kontrole, vrste, rokove, redoslijed i postupak poduzimanja mjera prema bankama i drugim financijskim organizacijama;

20) odlučuje o izdavanju odnosno povlačenju dozvole za osnivanje banke;

21) odlučuje o pokretanju postupka za ocjenu mogućnosti i ekonomske opravdanosti sanacije i restrukturiranja banke i predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje odluke o sanaciji i restrukturiranju banke;

22) odlučuje o prigovoru banke protiv rješenja o pokretanju postupka za utvrđivanje uvjeta za otvaranje postupka stećaja nad bankom;

23) propisuje minimum opsega, oblika i sadržaja programa ekoaomsko-financijske revizije i izvještaja o ekonomsko-financijskoj reviziji za banke i druge financijske organizacije;

24) utvrđuje izvještaj o provedbi monetarne i devizne politike u Republici Hrvatskoj;

25) utvrđuje koji se plasmanl banaka i drugih financijskih organizacija smatraju rizičnim te stupanj rizičnosti tih plasmana;

26) odlučuje o svim drugim pitanjima koji su ovom uredbom i zakonom stavljeni u nadležnost Narodne banke Hrvatske, osim u slučajevima kad je za odlučivanje ovlašten guverner Narodne banke Hrvatske.

Savjet Narodne banke Hrvatske o poslovima iz svojeg djelokruga odlučuje na sjednicama.

Pri upravljanju poslovima Narodne banke Hrvatske Savjet Narodne banke Hrvatske donosi propise i odluke te odlučuje o drugim pitanjima, utvrđenim Statutom Narodne banke Hrvatske.

Za provođenje odluka Savjeta Narodne banke Hrvatske odgovoran je guverner Narodne banke Hrvatske.

Članak 68.

U upravljanju poslovima Narodne banke Hrvatske Savjet Narodne banke Hrvatske odlučuje dvotrećinskom većinom svih članova.

Ako Savjet Narodne banke Hrvatske u odlučivanju ne postigne potrebnu suglasnost, a guverner Narodne banke Hrvatske ocijeni da se zbog nedonošenja odluke ne može osigurati provedba zadataka Narodne banke Hrvatske iz članka 2. ove uredbe, guverner privremeno donosi odluku o kojoj nije postignuta suglasnost i o tome dostavlja izvještaj Saboru Republike Hrvatske.

Sabor Republike Hrvatske donosi konačnu odluku o spornim pitanjima iz stavka 2. ovog članka.

Članak 69.

Savjet Narodne banke Hrvatske donosi poslovnik o svojem radu.

Članak 70.

Odluke Savjeta Narodne banke Hrvatske objavljuju se u "Narodnim novinama".

Članak 71.

Guverner Narodne banke Hrvatske je predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske.

Predsjednika Savjeta Narodne banke Hrvatske u odsutnosti zamjenjuje zamjenik guvernera.

Članak 72.

Guvernera Narodne banke Hrvatske imenuje i razrješuje dužnosti Sabor Republike Hrvatske na šest godina.

Narodna banka Hrvatske ima i zamjenika guvernera i tri viceguvernera koje na prijedlog guvernera imenuje i razrješuje dužnosti Sabor Republike Hrvatske na šest godina.

Statutom Narodne benke Hrvatske određuje se koje poslove iz svog djelokruga guverner može prenijeti na svog zamjenika i viceguvernera.

Članak 73.

Guverner Narodne banke Hrvatske rukovodi poslovanjem Narodne banke Hrvatske i organizira njezin rad.

Članak 74.

Guverner Narodne banke Hrvatske predstavlja Narodnu banku Hrvatske.

Guverner Narodne banke Hrvatske donosi odluke i druge opće akte iz oblasti poslovanja Narodne banke Hrvatske koji ovom uredbom nisu stavljeni u nadležnost Savjeta Narodne banke Hrvatske i o donesenim odlukama i drugim općim aktima obavještava Savjet Narodne banke Hrvatske na prvoj idućoj sjednici.

Članak 75.

Guverner Narodne banke Hrvatske ovlašten je da donosi upute za jedinstvenu primjenu propisa i odluka Savjeta Narodne banke Hrvatske iz članka 67. ove uredbe.

V. PRIHODI, RASHODI I FONDOVI NARODNE BANKE HRVATSKE

Članak 76.

Narodna banka Hrvatske ostvaruje prihode:

1) od kamata i drugih prihoda na sredstva deponirana u inozemstvu;

2) od kamata na kredite što ih neposredno daje;

3) od ostatka realiziranih pozitivnih tečajnih razlika, po pokriću realiziranih negativnih tečajnih razlika;

4) od naknada za obavljanje usluga;

5) od kupnje i prodaje vrijednosnih papira;

6) od kamata na kredite i druge plasmane iz primarne emisije koji se daju bankama i drugim korisnicima;.

7) lz prihoda po posebnim zakonima;

8) od ostalih prihoda što ih ostvaruje svojim poslovanjem.

Članak 77.

Iz prihoda što ih Narodna banka Hrvatske ostvari po odredbama članka 76. ove uredbe podmiruju se:

1) kamate i drugi troškovi po inozemnim kreditima;

2) kamate na sredstva koja se drže kod Narodne banke Hrvatske ;

3) kamate i drugi troškovi po vrijednosnim papirima;

4) troškovi po devizno-valutnim poslovima;

5) nepokrivene realizirane negativne tečajne razlike nakon pokrića iz realiziranih pozitivnih tečajnih razlika;

6) rashodi po posebnim zakonima;

7) troškovi izrade novčanica i kovanog novca;

8) materijalni troškovi i troškovi amortizacije;

9) plaće zaposlenih u Narodnoj banci Hrvatske;

10) ostali troškovi što ih Narodna banka Hrvatske ima u svojem poslovanju.

Iz prihoda što ih Narodna banka Hrvatske ostvaruje po odredbama članka 76. ove uredbe osiguravaju se sredstva:

1) za poslovni fond

2) za fond posebne rezerve;

3) za fond sredstava za zajedničku potrošnju zaposlenih u Narodnoj banci Hrvatske.

Članak 78.

Ostatak realiziranih pozitivnih tečajnih razlika iz točke 3) članka 76. ove uredbe prenosi se u fond posebne rezerve Narodne banke Hrvatske na poseban podračun i može se koristiti samo za pokriće nepokrivenih realiziranih negativnih tečajnih razlika.

Rashodi iz toćke 6) stavka 1. članka 77. ove uredbe izvršavaju se u visini ostvarenih prihoda iz točke 7) članka 76. ove uredbe.

Članak 79.

Financijski plan i završni račun Narodne banke Hrvatske donosi Savjet Narodne banke Hrvatske, a potvrđuje ih Sabor Republike Hrvatske.

Savjet Narodne banke Hrvatske dužan je svake godine donijeti završni račun za prethodnu godinu i financijski plan za tekuću godinu.

Do donošenja financijskog plana Narodne banke Hrvatske, Savjet Narodne banke Hrvatske donosi odluku o privremenom financiranju Narodne banke Hrvatske.

Članak 80.

Višak prihod nad rashodima Narodne banke Hrvatske, nakon primjene odredaba stavka 2. članka 77. i članka 78. ove uredbe, jest prihod državnog proračuna.

Višak rashoda nad prihodima Narodne banke Hrvatske pokriva se iz fonda posebne rezerve Narodne banke Hrvatske, a ako sredstva fonda nisu dovoljna, višak rashoda se pokriva iz sredstava državnog proračuna.

Članak 81.

Za pribavljanje stvari i prava koji čine osnovna sredstva Narodne banke Hrvatske formira se poslovni fond.

Sredstva za poslovni fond predviđaju se financijskim planom Narodne banke Hrvatske, a utvrđuju završnim računom Narodne banke Hrvatske.

Odluku o korištenju sredstava poslovnog fonda donosi guverner Narodne banke Hrvatske.

Članak 82.

Za pokriće rizika nastalih u poslovanju Narodne banke Hrvatske kao i za pokriće manjka prihoda u odnosu na ostvarene rashode formira se fond posebne rezerve.

Sredstva za fond posebne rezerve izdvajaju se iz prihoda u iznosu što ga odredi Savjet Narodne banke Hrvatske odlukom ili pri utvrđivanju rashoda iz točke 2) stavka 2. članka 77. ove uredbe.

Odluku o upotrebi sredstava fonda posebne rezerve donosi Savjet Narodne banke Hrvatske.

VI. NADZOR NAD NARODNOM BANKOM HRVATSKE

Članak 83.

Rad Narodne banke Hrvatske nadzire Sabor Republike Hrvatske.

Način nadzora nad radom Narodne banke Hrvatske posebnim aktom utvrđuje Sabor Republike Hrvatske.

VII. KAZNENE ODREDBE

Članak 84.

Novčanom kaznom od 1.000 do 50.000 hrvatskih kruna kaznit će se za privredni prijestup banka ili druga financijska organizacija:

1) ako likvidna sredstva ne održava u određenom opsegu ili strukturi koju propiše Narodna banka Hrvatske (članak 18);

2) ako se ne pridržva mjera i odluka koje donosi Narodna banka Hrvatske u skladu s ovom uredbom (čl. 9, čl. 17, čl. 25, čl. 28, čl. 44, čl. 50):

3) ako na zahtjev Narodne banke Hrvatske ne osiguraju u određenom roku izvještaj o ekonomsko-financijskoj reviziji svojega, završnog računa i svojeg poslovanja (čl. 53).

Za radnje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se za privredni prijestup i odgovorna osoba u banci ili drugoj financijskoj organizaciji novčanom kaznom u visini od 1.000 do 10.000 hrvatskih kruna.

Članak 85.

Novčanom kaznom u visini od 1.000 do 5.000 hrvatskih kruna kaznit će se za prekršaj radnik banke odnosno druge financijske organizacije koji ne izvrši nalog radnika Narodne banke Hrvatske (čl. 51. stavak 2).

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 86.

Narodna banka Hrvatske odmah po stupanju na snagu ove uredbe poduzet će sve potrebne radnje radi izdavanja novčanica i kovanog novca koji će glasiti na novčanu jedinicu Republike Hrvatske iz članka 34. ove uredbe.

Vlada Republike Hrvatske donijet će odluku o privremenom sredstvu plaćanja za vrijeme od stupanja na snagu ove uredbe do izdavanja novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske iz članka 34. ove uredbe.

Članak 87.

Za vrijeme do izdavanja novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske iz članka 34 ove uredbe sve obveze i prava i svi poslovi koji glase na dinare, a sklopljeni su u Republici Hrvatskoj između poduzeća, drugih domaćih pravnih osoba i građana, te građana sa stranim osobama vodit će se u skladu s odlukom Vlade iz članka 86. stavak 2. ove uredbe.

Članak 88.

Jamstvo za štedne uloge građana kod banaka i drugih financijskih organizacija odredit će se posebnim zakonom.

Članak 89.

Podzakonski akti i provedbeni propisi doneseni na temelju Zakona o Narodnoj banci Jugoslavije i jedinstvenom monetarnom poslovanju narodnih banaka republika i narodnih banaka autonomnih pokrajina ("Službeni list SFRJ" br. 34/89, 88/89, 61/90) ostaju na snazi i primjenjuju se do donošenja odgovarajućih akata i propisa na temelju ove uredbe.

Članak 90.

Narodna banka Hrvatske po ovoj uredbi pravni je sljednik Narodne banke Hrvatske koja je djelovala po Zakonu o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", br. 55/89, 9/91) i po Zakonu o Narodnoj banci Jugoslavije i jedinstvenom monetarnom poslovanju narodnih banaka republika i narodnih banaka autonomnih pokrajina ("Službeni list SFRJ" br. 34/89, 88/89, 61/90).

Guverner, zamjenik guvernera i viceguverneri Narodne banke Hrvatske, imenovani po Zakonu o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", br. 55/89, 9/91) obavljaju svoje funkcije do proteka mandata na koji su imenovani.

Do imenovanja Savjeta Narodne banke Hrvatske po ovoj uredbi, a najduže do 30 dana, funkcije Savjeta Narodne banke Hrvatske obavlja guverner Narodne banke Hrvatske.

Članak 91.

Rok početka primjene odredbe članka 56. ove uredbe odredlt će Vlade Republike Hrvatske.

Članak 92.

Na dan stupanja na snagu ove uredbe prestaje važiti Zakon o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", br. 55/89, 9/91).

Članak 93.

Stupanjem na snagu ove uredbe u Zakonu o preuzimanju saveznih propisa iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na trajnom zasjedanju od 18. do 26. lipnja 1991, briše se odredba članka 1. stavka 1. točka 1) i članak 7. stavak 2.

Članak 94.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama":

Klasa: 450-02/91-01 /36

Urbroj : 5030105-91-3

Zagreb; 20. prosinca 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.