Zakoni i propisi - Pravni savjeti 71 23.12.1991 Uredba o načinu održavanja likvidnosti u plaćanjima prema inozemstvu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Temeljem članka 5. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", broj 53/91) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 19. prosinca 1991. godine donijela je

UREDBU

o načinu održavanja likvidnosti u plaćanjima prema inozemstvu

Članak 1.

Ovom se uredbom utvrđuje način održavanja likvidnosti u plaćanjima s inozemstvom koji će se primjenjivati dok se ne steknu uvjeti da Narodna banka Hrvatske intervenira na deviznom tržištu i djelotvorno utječe na opću likvidnost plaćanja prema inozemstvu i ostvarivanje jedinstvenog tečaja hrvatskog dinara.

Članak 2.

Do stjecanja uvjeta da se tečaj hrvatskog dinara formira na deviznom tržištu u skladu s ponudom i potražnjom deviza i ekonomskom politikom zemlje, tečaj hrvatskog dinara prema stranim valutama utvrđuje Narodna banka Hzvatske. Tečaj hrvatskog dinara iz tečajne liste koju utvrđuje Narodna banka Hrvatske primjenjuje se na kupnju i prodaju deviza, na kupnju i prodaju efektivnog stranog novca, stranih čekova, stranih kreditnih pisama, za obračun poštanskih uputnica, za obračun carina i drugih uvoznih pristojbi, za utvrđivanje potraživanja i obveza u devizama i za sve financijske i druge ekonomske transakcije s inozemstvom u skladu sa zakonom koji uređuje devizno poslovanje.

Članak 3.

Domaće osobe dužne su naplatiti izvezenu robu i obavljene usluge u roku od 60 dana od dana kada je roba izvezena, odnosno kada je usluga obavljena. Narodna banka Hrvatske može jednokratno odobriti da se naplata izvezene robe i usluga obavi i u roku dužem od 60 dana, ovisno o području na koje se izvozi roba, odnosno pruža usluga, uz uvjete i rokove što ih odredi Savjet Narodne banke Hrvatske. Rješenje Narodne banke Hrvatske je konačno u upravnom postupku i protiv njega se ne može voditi upravni spor. Odredbe stavke 1. i 2. ovog članka ne primjenjuju se na sklopljene ugovore sa stranim osobama do stupanja na snagu ove uredbe, pod uvjetom da su Narodnoj banci Hrvatske poslani izvještaji o sklopljenim poslovima u skladu sa propisom iz članka 160. Zakona o deviznom poslovanju u propisanom roku, a najkasnije u roku od šest radnih dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Članak 4.

Radi formiranja deviznih rezervi Republike Hrvatske i održavanja opće likvidnosti u plaćanjima prema inozemstvu ovlaštene banke dužne su prodati Narodnoj banci Hrvatske devize ostvarene prema Uredbi o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske ("Narodne novine, broj 65/91) i prema Uredbi o dodatnom osobnom popustu kod kupnje stana u devizama ("Narodne novine", broj 65/91), prema nalogu Ministarstva financija Republike Hrvatske.

Članak 5.

Za vrijeme primjene ove uredbe ne primjenjuju se odredbe članka 42. stavke 1, 5, 7. i 8. Zakona o deviznom poslovanju ("Službeni list SFRJ", broj 66/85, 71/86, 3/88, 59/88 i 82/90 i "Narodne novine", broj 53/91).

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje važiti Uredba o utvrđivanju tečaja za obračun carina i drugih uvoznih pristojbi ("Narodne novine", broj 58/91).

Članak 7.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u"Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1992. godine.

Klasa: 450-02/91-01/42 .

Urbroj : 5030112-91-2

Zagreb, 23. prosinca 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.