Zakoni i propisi - Pravni savjeti 71 23.12.1991 Upute u svezi sa zamjenom gotovog novca
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SLUŽBA DRUŠTVENOG KNJIGOVODSTVA HRVATSKE

Na temelju članka 10. - stavka druga - Odluke o uvođenju hrvatskog dinara kao sredstva plaćanja na teritoriju Republike Hrvatske, generalni direktor Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske donosi

UPUTE

u svezi sa zamjenom gotovog novca

I. OSNOVNE ODREDBE

Zamjenu dinara SFR Jugoslavije (Yu dinari) za hrvatske dinare (CRD) obavljaju: Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske, banke, pošte i druge financijske organizacije (u daljnjem tekstu: mjenjači).

Novčanice i kovani novac koji glasi na Yu dinare zamjenjuju se za CRD u omjeru 1: 1.

Zamjena Yu dinara započinje 23. prosinca 1991. godine, a završava 31. prosinca 1991. godine (redovni rok).

Mjenjači će osigurati da se zamjena obavlja u pravilu 23, 24, 27. i 28. prosinca 1991. godine, a mjenjačnice koje su dežurne, mogu obavljati zamjenu i 25. odnosno 26. prosinca 1991. godine Izuzetno, na području i u naseljima u kojima zbog ratnih i drugih okolnosti nije bilo moguće obaviti zamjenu u navedene dane, zamjena će se prema potrebi obavljati 26. i/ili 29. prosinca 1991 godine, o čemu će odluku donijeti generalni direktor Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske.

Dana 23. i 24. prosinca 1991. godine kao sredstvo plaćanja koriste se Yu dinari i CRD. Nakon ovog roka, Yu dinari se mogu mijenjati samo kod ovlaštenih mjenjača. Sudionici u platnom prometu dužni su utržak ostvaren u Yu dinarima položiti na svoj žiro-račun koji vode kod Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske, najkasnije idući radni dan.

Banke, pošte i druge financijske organizacije dužni su Yu dinare predati Službi zaključno s 31. prosinca 1991. godine.

Novčanice CRD izdaju se u apoenima od 1000, 500,100, 25, 10, 5 i 1 CRD. Najmanja novčana jedinica je 1 CRD.

II. OPSKRBA JEDINICA SLUŽBE DRUŠTVENOG KNJIGOVODSTVA HRVATSKE, BANAKA, POŠTA I DRUGIH FINANCIJSKIH ORGANIZACIJA NOVČANICAMA CRD

Narodna banka Hrvatske opskrbljuje podružnice Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske odgovarajućom količinom i apoenskom strukturom novčanica CRD.

Iz ukupne kvote primljenih novčanica CRD, podružnica Službe opskrbljuje svoje izdvojene radne jedinice (ekspoziture i poslovnice).

Svaka jedinica Službe opskrbljuje na svom području novčanicama CRD banke, pošte i druge financijske organizacije koje će zamjenjivati Yu dinare, vodeći računa o raspoloživoj količini CRD primljenoj radi zamjene, kao i o sigurnosnim uvjetima zamjene.

Primljeni CRD radi zamjene, evidentiraju se do prvog dana zamjene u Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske, u banci i drugim financijskim organizacijama, na posebnim računima, a ne u okviru redovnog stanja blagajne, gdje će do dana zamjene biti iskazani Yu dinari.

Pošte evidentiraju primljenu dotaciju CRD redovno u stanju kase preko odgovarajućih računa.

Prilikom traženja vanredne dotacije novčanica CRD, pošte postupaju na istovjetan način kao i kod redovnih dotacija Yu dinara, s time što će na propisanim obrascima, umjesto "dinara", označiti "CRD".

Banke traže dotaciju CRD radi zamjene, ispostavljanjem gotovinskog čeka, neovisno o stanju na svojem računu.

Za svaku poštu, banku ili drugu financijsku organizaciju, koju će nadležna jedinica Službe opskrbljivati novčanicama CRD radi zamjene Služba će voditi evidenciju o izdanoj količini i vrijednosti CRD, te vraćenom - položenom iznosu zamijenjenih Yu dinara. Zamijenjene Yu dinare, banke, pošte i druge financijske organizacije dostavljaju istog ili idućeg dana Službi. Prije pravdanja ranije dostavljenih CRD, (dostavom zamijenjenih Yu dinara), banci, pošti i

drugoj financijskoj organizaciji neće se izdavati nove količine CRD radi zamjene.

Knjiženje dokumenata ispostavljenih po osnovi dotacija novčanica CRD provodi se u Službi prvog dana zamjene Yu dinara.

III. ORGANIZACIJA RADA PRILIKOM ZAMJENE YU DINARA

U dane zamjene Yu dinara utvrđuje se posebno radno vrijeme na blagajnama mjenjača, i to u pravilu:

- prvog dana zamjene, od 9.00 do 21,00 sat

- ostale dane zamjene, od 7,00 do 21,00 sat

Na pojedinim lokacijama, gdje ne bude potrebe za zamjenu Yu dinara do utvrđenog vremena u tijeku dana, može se dnevno radno vrijeme skratiti.

Na području i u naseljima u kojima se zbog ratnih okolnosti ne može obaviti zamjena u utvrđenom vremenu, direktor podružnice dogovorno s kriznim štabom može utvrditi drugo radno vrijeme za zamjenu.

U dane zamjene, a i neposredno prije početka zamjene, zbog povećane količine gotovine, neophodno je na svim mjestima gdje će se obavljati zamjena, organizirati pojačanu fizičku i drugu zaštitu objekta i same gotovine, pri čemu treba osobitu pozornost obratiti tehničkoj ispravnosti signalno-sigurnosnih uređaja i uspostavljenoj telekomunikacijskoj vezi s MUP-om.

IV. POSTUPAK ZAMJENE YU DINARA GRAĐANIMA

Građanima Republike Hrvatske zamjenjuju se jednokratno novčanice i kovani novac koji glase na Yu dinare za novčanice hrvatskog dinara do iznosa od 10.000 CRD, uz predočenje osobne karte ili druge isprave o identitetu.

Osobe, koje nisu građani Republike Hrvatske mogu jednokratno zamijeniti Yu dinare za novčanice CRD do iznosa od 5.000, uz predočenje isprave o identitetu.

Ako građanin Republike Hrvatske podnese na zamjenu iznos Yu dinara iznad 10.000 tada se iznos iznad 10.000 dinara polaže na račun banke, Poštanske štedionice Hrvatske ili druge financijske organizacije, kod koje građanin ima otvoren tekući račun ili štednu knjižicu.

Ako građanin Republike Hrvatske zamjenjuje iznos Yu dinara iznad 20.000, tada se primjenjuje isti postupak pologa na tekući račun ili štednu knjižicu a od građanina treba obvezno tražiti dokaze o porijeklu gotovine. Svaki podatak, na osnovi kojeg se može naslutiti porijeklo većeg iznosa Yu dinara sumnjivog karaktera, treba pažljivo razmotriti, pa u krajnjem slučaju i spriječiti primitak veče količine Yu dinara radi zamjene odnosno pologa na tekući račun ili štednju.

Primljenu gotovinu Yu dinara od građana treba prebrojiti na šalteru blagajne pred strankom. Istovremeno za svaki apoen novčanica i kovanog novca Yu dinara blagajnik popunjava specifikaciju, ako to nije učinila sama stranka. Od građana koji nisu vični blagajničkom poslovanju ne treba zahtijevati obvezno popunjavanje specifikacije. U istu specifikaciju, blagajnik upisuje odgovarajuće apoene CRD ali najviše do iznosa od 10.000 CRD. Ako je za razliku iznad 10.000 građanin podnio uplatnicu radi plaćanja svojih obveza ili radi pologa na tekući račun ili štednju, tada se na specifikaciji stavlja oznaka "uplatnica".

Ako građanin Republike Hrvatske zamjenjuje iznos preko 10.000 Yu dinara, a nema otvoren tekući račun niti štednu knjižicu, obvezno treba primiti svu gotovinu Yu dinara, a od građanina zatražiti izjašnjenje o tome kod koje banke želi otvoriti račun. Na račun banke, za koju se građanin opredijeli, blagajnik popunjava posebnu uplatnicu na iznos koji građanin zamjenjuje ili na iznos preko 10.000, a građanina upućuje u banku radi otvaranja računa.

Na samoj specifikaciji blagajnik upisuje podatke o identitetu osobe koja zamjenjuje Yu dinare, i to: ime i prezime osobe, vrstu i broj isprave i mjesto izdanja.

Za zaposlene radnike kod pravne osobe omogućuje se zamjena Yu dinara na osnovi popisa radnika. Ovaj popis sačinjava blagajnik ili drugi radnik kod pravne osobe, kojem zaposleni radnici predaju Yu dinare radi zamjene. U popis se unose svi podaci o identitetu radnika a ovjeravaju ga ovlaštene osobe, pravne osobe. Zamjena Yu dinara za zaposlene radnike na temelju popisa može se obaviti kod svih mjenjača, pri čemu se primjenjuju sve odredbe uputa koje vrijede za pojedinačnu zamjenu od strane građanina.

V. POSTUPAK ZAMJENE YU DINARA PRAVNIM OSOBAMA I DRUGIM IMAOCIMA RAČUNA U SLUŽBI

Pravne osobe dostavljaju u Službu Yu dinare radi zamjene za CRD najviše u visini utvrđenog blagajničkog maksimuma.

Pravne osobe obvezno popunjavaju specifikaciju gotovine, na kojoj treba upisati broj i naziv pravne osobe - polagača.

Ako pravne osobe dostavljaju kao polog utroška Yu dinare i CRD, obvezno treba sačiniti dvije specifikacije, a gotovinu Yu dinara treba vidljivo odvojiti od gotovine CRD.

Ako pravna osoba koristi za polog utroška dnevno noćni trezor, tada treba u torbici ili kaseti vidljivo odvojiti gotovinu Yu dinara od CRD.

VI. POSEBNE NAPOMENE

Ako iznos Yu dinara koji se zamjenjuje glasi na pare, tada se iznos iznad 50 para zokružuje na 1 dinar, a iznos do uključivo 50 para se ne mijenja.

Prilikom zamjene Yu dinara osobitu pozornost obratiti na mogućnost pojave falsifikata novčanica u cilju sprečavanja primitka takvih novčanica. U slučaju pojave falsificiranih novčanica treba postupiti na uobičajeni način s falsifikatima.

Klasa: 450-11 /91-01 /21

Urbroj : 321-07/91-5

Zagreb, 20. prosinca 1991.

Generalni direktor Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske

mr. Bogomil Cota, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.