Zakoni i propisi - Pravni savjeti 70 21.12.1991 Odluka o obustavi investicjskih ulaganja u zdravstvenoj djelatnosti Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi odredaba točke II. Odluke o obavljanju poslova iz djelokruga Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske klasa: 025-04/91- 02/34. i na osnovi odredaba članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine", br. 48/90). Izvršni odbor Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske, na 12. sjednici, održanoj 26. studenoga 1991. godine, donio je

ODLUKU

o obustavi investicjskih ulaganja u zdravstvenoj djelatnosti Republike Hrvatske

I.

Za vrijeme trajanja neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike ili ratnog stanja u Republici Hrvatskoj, obustavljaju se sva investicijska ulaganja u djelatnosti zdravstva Hrvatske iz sredstava Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske, kao i iz ostalih izvora sredstava.

II.

Odredbe točke I. ove odluke ne primjenjuju se na investicijska ulaganja po osnovi samodoprinosa, donacije i stranih investicijskih ulaganja.

III.

Investicijsko održavanje koje je iznosilo u stacionarnoj zdravstvenoj djelatnosti 4.15% i u ostaloj zdravstvenoj zaštiti 2,00% utvrđuje se u umanjenom iznosu od 1,5% na nabavnu vrijednost osnovnih sredstava, a tekuče održavanje koje je iznosilo 1,5% utvrđuje se u umanjenom iznosu od 1,00%. Odredbe točke I. ove odluke ne primjenjuju se na investicijsko i tekuće održavanje utvrđeno u prethodnoj stavci.

IV.

Za sva investicijska ulaganja u djelatnosti zdravstva Hrvatske koja su utvrđena Planom razvoja zdravstvene službe (nove investicije u objekte, nabava i zamjena postojeće opreme), osim onih utvrđenih u točki II. i III. ove odluke, u razdoblju djelovanja ove odluke, potrebno ie prethodno pribaviti pismenu suglasnost Komisije za utvrđivanje prioriteta u investicijskim ulaganjima Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na osnovi koje će Izvršni odbor Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske donijeti odluku za odobrenje financijskih sredstava u svezi investicijskih ulaganja.

V.

Stupanjem na snagu ove odluke, prestaje važiti Odluka o obustavi investicijskih ulaganja u djelatnosti zdravstva Hrvatske ("Narodne novine". broj 14/91 i 53/A/91).

VI.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 404-03/91-01/86

Urbroj : 338-24-91-1

Zagreb, 26. studenoga 1991.

Predsjednik Izvršnog odbora Skupštine Republičkog fonda

prim. dr. sci. Mate Ljubićić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.