Zakoni i propisi - Pravni savjeti 69 20.12.1991 Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o porezu iz neto plaća i drugih osobnih primanja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 39/91 i 53A/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 19 prosinca 1991, donijela je

UREDBU

o izmjeni i dopuni Uredbe o porezu iz neto plaća i drugih osobnih primanja

Članak 1.

U Uredbi o porezu iz neto plaća i drugih osobnih primanja ("Narodne novine", br. 51/91) članak 4. mijenja se i glasi :

Članak 4.

Stope poreza na neto plaće su progresivne. Porez iz neto plaće plaća se po sljedećim stopama:

_______________________________________________________________
Na poreznu osnovicu       Plaća se        Plaća se na osnovicu
preko      do       dinara + %       preko      do
    dinara                     dinara
__________________________________________________________________
        10.000         4,5
10.000     20.000     450 + 9,0        10.000     20.000
20.000     30.000     1.350 + 15,0      20.000     30.000
30.000     40.000     2.850 + 25,0      30.000     40.000
40.000     50.000     5.350 + 35,0      40.000     50.000
50.000     70.000     8.850 + 50,0      50.000     70.000
70.000             18.850 + 70,0      70.000
___________________________________________________________________Članak 2.

Izuzetno od odredbe članka 4. Uredbe poreza iz neto plaća na mirovine i druga novčana primanja po propisima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ili po drugim posebnim propisima, isplaćene za razdoblje do 31. prosinca 1991. godine, i na obračunane a neisplaćene plaće za razdoblje do 30. studenog 1991. godine, plaća se po stopi 4,5%.

Članak 3.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 410-01 /91-01 /8

Urbroj : 5030105-91-4

Zagreb, 19. prosinca 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.