Zakoni i propisi - Pravni savjeti 69 20.12.1991 Pravilnk o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze goveda, ovaca, koza i svinja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Na temelju članka 28. stavke 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 52/91), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK

o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze goveda, ovaca, koza i svinja

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju mjere za suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze goveda, ovaca, koza i svinja.

Članak 2.

Oboljelima od bruceloze smatraju se goveda, ovce, koze i svinje kod kojih se uzročnici bruceloze (Brucella abortus, Brucella ovis, Brucella melitensis i Brucella suis) izoliraju iz sekreta, ekskreta, krvi, organa ili pobačenih fetusa.

Oboljelima od bruceloze smatraju se goveda ako se serološkim ispitivanjem, metodom spore aglutinacije, utvrdi da 1 ml seruma krvi sadrži 100 ili više internacionalnih jedinica aglutinina, a reakcijom vezivanja komplementa dobije pozitivan rezultat.

Oboljelima od bruceloze smatraju se svinje ako 1 ml njihova krvnog seruma sadrži 100 ili više internacionalnih jedinica aglutinina, a i svinje koje potjeću iz brucelozom zaraženog stada kod kojih se u 1 ml krvnog seruma utvrdi više od 50 internacionalnih jedinica aglutinina i dobije pozitivan rezultat reakcije vezivanja komplementa.

Oboljelima od bruceloze smatraju se ovce i koze kod kojih se u 1 ml krvnog seruma utvrdi 50 ili više internacionalnih jedinica aglutinina, s tim da je spora aglutinacija izvedena u 5% otopini NaCl i da je reakcijom vezivanja komplementa dobiven pozitivan rezultat.

Oboljelima od Brucelle ovis smatraju se ovce koje su dale pozitivnu reakciju vezivanjem komplementa

Kod uzgoja i stada goveda, ovaca, koza i svinja, uz navedene rezultate seroloških ispitivanja, na brucelozu moraju ukazivati i anamnestički, epizootiološki i klinički otpaci.

Članak 3.

Sumnjivim na brucelozu smatraju se goveda kod kojih se serološkim ispitivanjem krvi, metodom spore aglutinacije, utvrdi da 1 ml seruma sadrži od 30 do 100 internacionalnih jedinica aglutinina odnosno metodom brze aglutinacije utvrdi pozitivna reakcija.

Sumnjivim na brucelozu smatraju se ovce, koze i svinje kod kojih se serološkim ispitivanjem, metodom spore aglutinacije, utvrdi da 1 ml seruma sadrži od 20 do 50 internacionalnih jedinica aglutinina odnosno metodom brze aglutinacije utvrdi pozitivna reakcija.

Krv svih životinja kod kojih je laboratorijskim ispitivanjem dobivena sumnjiva reakcija na brucelozu, a i krv životinja kod kojih je dobiven pozitivan rezultat metodom spore ili brze aglutinacije koji nije potvrđen metodom reakcije vezivanja komplementa, mora se u roku od dva mjeseca najmanje dva puta pregledati, usporedo metodom spore aglutinacije i metodom reakcije vezivanja komplementa.

U dvorištima u kojima je utvrdena pozitivna ili sumnjiva reakcija na brucelozu, metodom spore aglutinacije ili metodom brze aglutinacije, obvezan je pregled ukupnog broja životinja u tom dvorištu najmanje dva puta u roku od dva mjeseca nakon utvrđivanja pozitivne ili sumnjive reakcije.

Ako se ponovnim ispitivanjem krvi životinja sumnjivih na brucelozu utvrdi isti ili niži sadržaj aglutinina, a metoda vezivanja komplementa dade negativan rezultat, životinje i stada iz kojih potječu, smatrat će se nezaraženima.

Ako se ponovnim ispitivanjem krvi životinja sumnjivih na brucelozu utvrdi veći sadržaj aglutinina pri sporoj aglutinaciji i reakcija vezivanja komplementa dade pozitivan rezultat, životinje će se smatrati oboljelima od bruceloze.

Rezultati pretrage krvi ovaca, koza i svinja na brucelozu ne odnose se samo na pojedine životinje nego i na čitavo stado.

U uzgojima goveda u kojima je utvrdena bruceloza, obvezan je pregled najmanje tri puta u roku tri mjeseca.

Članak 4.

Dijagnostičkom ispitivanju krvi metodom spore aglutinacije podliježu najmanje jedanput godišnje rasplodna goveda i rasplodne svinje u svim oblicima organizirane stočarske proizvodnje (farme) i rasplodna goveda i svinje u privatnom vlasništvu ako su namijenjeni za reprodukciju.

Dijagnostičkom ispitivanju krvi na brucelozu podliježu životinje za obnovu, proširenje i stvaranje novih uzgoja iz vlastitog rasploda, ili nabavljene iz drugih uzgoja, a prije uvođenja u uzgoj odnosno korištenja za rasplod.

Dijagnostičko ispitivanje postojećih uzgoja rasplodnih ovaca i koza navedenom metodom obavlja se ovisno o epizootiološkoj situaciji. dok se muški rasplodnjaci moraju pretražiti dva puta godišnje, prvi put pred sezonu pripusta.

Članak 5.

Dijagnostičko ispitivanje goveda, ovaca, koza i svinja obavezno je:

1. kod pobačaja i nakon proteka 15 dana od pobačaja;

2. ako se kod životinje utvrde klinički znaci bruceloze;

3. ako se pri klanju ili patološko-anatomskom pregledu ustanove promjene za brucelozu;

4. ako se kod ljudi koji su bili u kontaktu sa životinjama ili produktima od životinja, utvrdi bruceloza.

Članak 6.

Dijagnostičko ispitivanje na brucelozu obavlja se u Hrvatskom veterinarskom zavodu.

Članak 7.

U dvorištu i objektu u kojem je utvrđena sumnja na brucelozu goveda, ovaca, koza ili svinja, naredit će se izdvajanje sumnjivih životinja i dvokratni pregled njihove krvi u roku od dva mjeseca.

Članak 8.

U dvorištu i objektu u kojima je tvrdena bruceloza goveda, ovaca, koza ili svinja, naredit će se ove mjere:

1. zabrana kretanja oboljelih životinja i zaraženih stada izvan zaraženog objekta i zaraženog dvorišta:

2. eutanazija zaraženih stada ovaca i koza;

3. prisilno klanje zaraženih goveda;

4. kastracija svinja zaraženih uzgoja:

5. neškodljivo uklanjanje pobačenih fetusa, lohija i placenti;

6. neškodljivo uklanjanje strvina eutanaziranih životinja;

7. dijagnostičko ispitivanje na brucelozu svih životinja koje se mogu zaraziti brucelozom u tom dvorištu:

8. dijagnostičko ispitivanje svih goveda, priplodnih svinja, ovaca i koza u zaraženom mjestu;

9. zabrana upotrebe mlijeka i mlječnih proizvoda iz zaraženih stada ovaca i koza;

10. ograničenje korištenja za rasplod životinja iz zaraženog dvorišta, osim umjetnim osjemenjivanjem;

11. dezinfekcija zaraženog objekta i zaraženog dvorišta i obvezno odstranjivanje prostirke, gornjih slojeva zemlje i njihovo zakopavanje;

12. pakiranje i odlaganje stajskog gnoja (stajnjaka) iz zaraženih objekata.

Članak 9.

Smatra se da je bruceloza goveda prestala u zaraženoni uzgoju ili stadu, ako je nakon trokratnog pregleda u razmaku od tri mjeseca dobiven negativan rezultat i ako su u zaraženom dvorištu i objektu provedene sve naredene mjere, uz uvjet da je treći pregled obavljen najkasnije 15 dana nakon posljednjeg telenja.

Članak 10.

Smatra se da je bruceloza ovaca, koza i svinja prestala u zaraženom dvorištu ako su izvršene sve navedene veterinarsko-sanitarne mjere, ako su dva serološka pregleda krvi obavljena kod svih životinja koje mogu oboljeti od bruceloze u tom dvorištu, u razmaku od mjesec dana dala negativan rezultat i ako je od posljednjeg pregleda prošlo najmanje 60 dana.

Članak 11.

O provodenju mjera propisanih ovim pravilnikom dostavlja se izvješće Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Upravi za veterinarstvo, koje sadrži: naziv općine, mjesto, ime ili naziv držaoca životinja, vrste životinja koje su podvrgnute dijagnostičkom ispitivanju s oznakom životinja, rezultate dijagnostičkog ispitivanja i vrstu dezinfekcijskog sredstva koje je upotrijebljeno u zaraženom objektu i dvorištu.

Članak 12.

Na dan stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze goveda, ovaca, koza i svinja ("Službeni list SFRJ", broj 34/89. i "Narodne novine", broj 52/91.).

Članak 13.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 322-01/91-01/464

Urbroj: 525-01 /91-1

Zagreb. 5. prosinca 1991.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Ivan Tarnaj; dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.