Zakoni i propisi - Pravni savjeti 69 20.12.1991 Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje pčelinjih zaraznih bolesti
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Na temelju članka 28. stavke 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 52/91), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK

o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje pčelinjih zaraznih bolesti

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju mjere za suzbijanje i iskorjenjivanje pčelinjih zaraznih bolesti Pestis apium (u daljnjem tekstu: američka gnjiloća pčelinjih legla), Nosemosis (u daljnjem tekstu: nozemoza) i Varroosis (u daljnjem tekstu : varooza).

Članak 2.

Pčelinje se leglo smatra oboljelim od američke gnjiloće pčelinjeg legla, ako se kliničkim pregledom utvrde promjene karakteristične za tu bolest, a dijagnostičkim ispitivanjem utvrdi Bacijlus larvae, kao uzročnik te bolesti.

Članak 3.

Dijagnostičkom ispitivanju, koje se obavlja u za to odredenoj specijalističkoj veterinarskoj organizaciji, podliježu sve pčelinje zajednice za koje se posumnja na zarazu iz članka 2. ovog pravilnika.

Kontrolno dijagnostičko ispitivanje na američku gnjiloću pčelinjeg legla obavlja se u rujnu ili listopadu, u svim pčelinjacima u kojima je ta raza utvrđena

Članak 4.

Ako se u pčelinjaku utvrdi američka gnjiloća pčelinjeg legla, naredit će se ove mjere:

1. zatvaranje zaraznog pčelinjaka;

2. uništavanje svih zaraženih košnica s nepokretnim saćem, zajedno s pčelama i saćem;

3. uništavanje svih dotrajalih košnica, bez obzira na tip izrade, zajedno s pčelama i saćem:

4. uništavanje, pčela i saća s leglom iz zaraženih košnica spaljivanjem i zakopavanjem, s tim da se pribor i košnice dezinficiraju;.

5. pretresanje i lijećenje pčela ako su pčelinje zajednice jake i ako vremenske prilike i epizootiološka situacija to omogućavaju;

6. zabrana držanja pčelinjih zajednica bez matica i sprečavanje rojenja pčela u zaraženom pčelinjaku;

7. dezinfekcija pčelinjaka i pčelarskog pribora koji se upotrebljavaju pri provedbi mjera naređenih u zaraženom pčelinjaku odgovarajućim dezinfekcijskim sredstvom ili ovisno o materijalu, opaljivanjem:

8. preventivno tretiranje svih zdravih pčelinjih zajednica odgovarajućim lijekom.

Članak 5.

U polumjeru od tri kilometra oko zaraženog pčelinjaka obvezno je dijagnostičko ispitivanje na američku gnjiloću pčelinjeg legla svih pčelinjih zajednica uz istovremeno preventivno tretiranje odgovarajućim lijekom.

Članak 6.

Smatra se da je američka gnjiloća pčelinjeg legla u zaraženom pčelinjahu prestala ako su provedene sve naredene mjere iz članka 4. ovog pravilnika.

U pčelinjacima iz stavke 1. ovog članka mora se provesti kontrolno dijagnostičko ispitivanje dva mjeseca nakon provedbe naredenih mjera.

Članak 7.

Smatra se da su pčele oboljele od nozemoze ako se kliničkim pregledom utvrde promjene karakteristične za tu bolest, a dijagnostičkim ispitivanjem utvrdi Nosema apis.

Članak 8.

Dijagnostičkom ispitivanju na nozemozu, koje se provodi u za to odredenoj specijalističkoj veterinarskoj organizaciji podliježu jednom godišnje - do kraja ožujka - svi pčelinjaci iz kojih se stavljaju u promet pčelinje zajednice, sve pčelinje zajednice za uzgoj matica, sve pčelinje zajednice u oplodnim stanicama i sve pčelinje zajednice sumnjive na nozemozu.

Članak 9.

Ako se kod pčela utvrdi nozemoza s kliničkim znacima, u zaraženom će se pčelinjaku narediti ove mjere:

1. lijećenje pčelinjih zajednica odgovarajućim lijekom i prebacivanje pčela iz zaraženih košnica u dezinficirane košnice:

2. zatvaranje zaraženog pčelinjaka i zabrana prometa do završetka lijećenja;

3. dezinfekcija odgovarajućim dezinfekcijskim sredstvom košnica u kojima je utvrđena nozemoza, saća iz tih košnica, pčelarskog pribora i drugih predmeta koji se upotrebljavaju u zaraženom pčelinjaku;

4. uređivanje higijenskih napajališta za pčele.

Članak 10.

Ako se dijagnostičkim ispitivanjem utvrde uzročnici nozemoze bez kliničkih znakova karakterističnih za tu bolest, lijećit će se sve pčelinje zajednice u tom pčelinjaku odgovarajući lijekom.

Članak 11.

Smatra se da je nozemoza u zaraženom pčelinjaku prestala ako su provedene sve naređene mjere iz članka 9. ovog pravilnika.

Članak 12.

Smatra se da su pčele oboljele od varooze ako se kliničkim pregledom posumnja u tu bolest, a dijagnostičkim ispitivanjem utvrdi Varroa jacobsony.

Članak 13.

Dijagnostičkom ispitivanju na varoozu, koje se obavlja u za to odredenoj specijalističkoj veterinarskoj organizaciji, podliježu jednom godišnje - do kraja ožujka - svi pčelinjaci iz kojih se stavljaju u promet pčelinje zajednice za uzgoj matica, sve pčelinje zajednice u oplodnim stanicama i sve pčelinjezajednice sumnjive na varoozu. Ako se posumnja da je pčelinja zajednica zaražena tom bolešću, dijagnostičko se ispitivanje obavlja i u drugim mjesecima.

Članak 14.

Ako se kod pčela utvrdi varooza u zaraženom pčelinjaku i u polumjeru od tri kilometra oko njega, naredit će se ove mjere:

1. liječenje zaraženih pčelinjih zajednica najmanje dva puta godišnje, u proljeće i u jesen;

2. odstranjivanje poklopljenih trutovskih ličinki iz košnica i primjena drugih metoda za uništavanje parazita;

3. zabrana premještanja zaraženih pčelinjih zajednica do završetka odredenog lijećenja.

Članak 15.

Smatra se da je varooza u zaraženom pčelinjaku prestala ako su provedene sve naređene mjere iz članka 14. ovog pravilnika.

Članak 16.

Na dan stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje pčelinjih zaraznih bolesti ("Službeni list SFRJ", br. 6/88 i "Narodne novine", br. 52/91).

Članak 17.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 322-01/91-01/500

Urbroj : 525-01-91-1

Zagreb. 5. prosinca 1991.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Ivan Tarnaj, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.