Zakoni i propisi - Pravni savjeti 69 20.12.1991 Pravilnik o iskaznici i znaku graničnog veterinarskog inspektora
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Na temelju članka 1l0. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 52/91) i članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine", broj 16/78, 50/78, 29/85, 48/85, 41/90, 47/90 i 53A/91), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK

o iskaznici i znaku graničnog veterinarskog inspektora

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se obrazac iskaznice i znak graničnog veterinarskog inspektora, način izdavanja i zamjene te način vođenja evidencije o izdanim i vračenim iskaznicama i znakovima graničnog veterinarskog inspektora.

Članak 2.

Iskaznica graničnog veterinarskog inspektora (u daljem tekstu: iskaznica) pravokutnog je oblika. dimenzije 85 x 55 mm i izrađuje se u polaroid tehnici.

Prednja strana iskaznice iz stavka 1. ovog članka sadrži:

- na gornjoj lijevoj strani grb Republike Hrvatske;

- desno od grba ispisano je "Republika Hrvatska Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede". Ispod grba je prazan prostor za fotografiju preko koje je u gornjem desnom kutu otisnut pečat Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

- desno od prostora za fotografiju ispisuje se oznaka

-"iskaznica graničnog veterinarskog inspektora", ime i prezime radnika i naziv granične veterinarske stanice;

- ispod mjesta za fotografiju upisuje se jedinstveni matični broj gradanina (JMBG).

Poleđina iskaznice iz stavka 1. ovog članka sadrži ovlaštenje graničnog veterinarskog inspektora, s lijeve strane je broj iskaznice, mjesto i datum izdavanja iskaznice, s desne strane je mjesto pečata i potpis ovlaštene službene osobe koja izdaje iskaznicu.

Članak 3.

Znak graničnog veterinarskog inspektora (u daljem tekstu: znak) ovalnog je oblika, velićine 56 x 42 mm. Vanjski rub oval je zlatnožute boje sa reljefom hrvatskog pletera. U središnjoj vertikalnoj osi ovala nalazi se u gornjem rubu hrvatskog pletera hrvatski grb u propisanim bojama, visine 16 mm, a ispod njega veliko slovo "V" plave boje velićine 22 mm koje vrhom ulazi do donjeg ruba reljefa hrvatskog pletera. Na donjem dijelu slova "V" nalazi se metalna srebrna traka u koju se upisuje broj znaka. U središnjoj osi slova "V" nalazi se lik srebrne zmije opletene oko središnje smještenog pruta.

Osnova podloge znaka je srebrnastometalne boje. Tamnoplavim slovima veličine 3 mm, ispod gornjeg dijela hrvatskog pletera, lijevo i desno od grba ispisano je "Republika Hrvatska", a u donjem dijelu znaka, lijevo i desno od slova "V", ispisano je "veterinarski inspektor".

Znak je izrađen od reljefno utisnutog nerđajućeg lima sa učvršćenim grbom od reljefno debljeg materijala. Na poleđini znaka je igla za učvršćivanje.

Članak 4.

Iskaznicu i znak izdaje ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Članak 5.

O izdanim i vračenim iskaznicama i znakovima vodi se evidencija u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Evidencija iz stavka 1. ovog članka sadrži: prezime i ime graničnog veterinarskog inspektora kojem je izdana iskaznica i znak, naziv granične veterinarske stanice, broj i datum izdavanja iskaznice i znaka te rubriku za napomene.

Članak 6.

Iskaznica i znak vrijede od dana njihova izdavanja do prestanka ovlaštenja za obavljanje poslova graničnog veterinarskog inspektora (u daljem tekstu: Inspektor).

Članak 7.

Inspektor koji izgubi iskaznicu ili znak ili na drugi način ostane bez iskaznice odnosno znaka, dužan je o tome odmah obavijestiti neposrednog rukovoditelja.

Nova iskaznica ili znak izdat će se nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica ili znak oglašena nevažećom u "Narodnim novinama".

Članak 8.

Inspektor koji je razriješen dužnosti, dužan je iskaznicu i znak vratiti Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede s danom razrješenja.

Vračena iskaznica i znak poništavaju se i pohranjuju.

Članak 9.

Izdane iskaznice i znakovi zamijenit će se iskaznicama i znakovima utvrdenim ovim pravilnikom u roku 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Članak 10.

Obrazac iskaznice i znaka s odgovarajućim sadržajem tiskani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o iskaznici i znaku saveznoga graničnoga veterinarskog inspektora ("Službeni list SFRJ", broj 70/86 i "Narodne novine". broj 52/91).

Članak 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 322-01/91-01/526

Urbroj : 525-01-91-1

Zagreb, 11. prosinca 1991 g.

Ministar poljoprivrede. šumarstva i vodoprivrede

Ivan Tarnaj, dipl. ing. v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.OBRAZAC ISKAZNICE

Prednja strana
__________________________________________________________________________
            REPUBLIKA HRVATSKA
Grb           MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
Republike        ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
Hrvatske

            ISKAZNICA
            GRANIČNOG VETERINARSKOG INSPEKTORA


            _____________________________________________
                        ime

            _____________________________________________
                        prezime
JMBG___________
            _____________________________________________
                    (granična veterinarska stanica)

__________________________________________________________________________Poleđina
__________________________________________________________________________

OVLAŠTENJE
Nosilac ove iskaznice ovlašten je u okviru svoje nadležnosti utvrđene
Zakonom o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti
("Narodne novine" broj 52/91) i propisa donesenih na temelju njega
obavljati poslove granične veterinarske inspekcije.


Broj__________________________

Zagreb,_______________________


        M.P.              ___________________________
                            MINISTAR

ISKAZNICA VRIJEDI DO OPOZIVA
________________________________________________________________________


ZNAK GRANIČNOG VETERINARSKOG INSPEKTORA