Zakoni i propisi - Pravni savjeti 69 20.12.1991 Pravilnik o utvrdivanju kriterija i mjerila za plaće i novčane naknade odgojno-obrazovnih djelatnika za rad s našom djecom u inozemstvu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PROSVJETE, KULTURE I ŠPORTA

Na temelju točke IV. stavka 3. Odluke o utvrđivanju kalkulativnih elemenata za obračun plaća djelatnika u organima i organizacijama prosvjete, kulture, tehničke kulture i športa u kojima se sredstva za rad osiguravaju u proračunu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 9/91) i članka 91. zahona o upravi ("Narodne novine", br. 16/78, 50/79, 29/85, 48/85, 41/90, 47/90 i 53a/91) ministar prosvjete, kulture i športa donosi

PRAVILNIK

o utvrdivanju kriterija i mjerila za plaće i novčane naknade odgojno-obrazovnih djelatnika za rad s našom djecom u inozemstvu

Članak 1.

Pravilnikom se utvrduju kriteriji i mjerila za plaće i novčane naknade odgajatelja učitelja profesora i koordinatora hrvatske nastave u inozemstvu (u daljnjem tekstu: odgojno-obrazovni djelatnici).

Ovaj pravilnik se odnosi na odgojno-obrazovne djelatnike koji su odlukom Ministarstva prosvjete, kulture i športa imenovani za odgojno-obrazovni rad s našom djecom u inozemstvu.

Članak 2.

Plaće odgojno-obrazovnih djelatnika iz članka 1. ovog pravilnika utvrđuju se u valuti države u koju se odgojnoobrazovni djelatnici upućuju.

Članak 3.

Iznosi startnog dijela plaće i naknada za obavljanje odgojno-obrazovne djelatnosti u inozemstvu odgojno-obrazovnim djelatnicima su slijedeće:

________________________________________________________________________
Država     Valuta     Startna osnova     Iznos po satu
________________________________________________________________________
Francuska        Frf       7,700          70
________________________________________________________________________
SR Njemačka       DEM       2.300          20
________________________________________________________________________
Austrija        ATS       14.700         120
________________________________________________________________________
Švicarska        Chf       2.400          20
________________________________________________________________________
Belgija i
Luksemburg       BEC       45.000         270
________________________________________________________________________
Vel. Britanija     Gbp       800           8
________________________________________________________________________
Nizozemska       Nlg       2.700          20
________________________________________________________________________
Australija       Aud       1.500          10
________________________________________________________________________


Odgojno-obrazovnom djelatniku koji obavlja i poslove koordinatora hrvatske nastave u inozemstvu uvečava se iznos startne osnove za 15%.

Članak 4.

Doprinose za mirovinsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje za odgojno-obrazovne djelatnike uplaćuje Ministarstvo prosujete, kulture i športa.

Članak 5.

Sve isplate u stranim valutama isplaćuju se neposredno na račun koji odredi odgojno-obrazovni djelatnik u dogovoru sa službom koja obavlja isplatu.

Isplata plaće obavlja se najkasnije do petnaestog dana u mjesecu za protekli mjesec.

Članak 6.

Pri prvom upućivanju na rad u inozemstvo, kao i prigodom vračanja s tog rada, nakon isteka vremena (ugovora) za koje su angažirani, odgojno-obrazovni djelatnici imaju pravo na naknadu troškova osobnog prijevoza autobusom ili vlakom I razreda i to od mjesta prebivališta u Republici Hrvatskoj do mjesta u kojem se obavlja rad.

U slučaju da odgojno-obrazovni djelatnik samoinicijativno raskine ugovor prije roka utvrdenog ugovorom, nema pravo na naknadu troškova osobnog prijevoza za povratak u domovinu.

Članak 7.

Odgojno-obrazovni djelatnici imaju pravo na naknadu troškova osobnog prijevoza u prigradskom i međugradskom prijevozu vezanom za obavljanje odgojno-obrazovnog rada u inozemstvu i to u visini pretplatničke karte, koju su dužni predočiti prilikom isplate.

Članak 8.

Odgojno-obrazovnim djelatnicima angažiranim na osnovi ugovora o radu visina naknade utvrduje se po realiziranom nastavnom satu:

Naknada se isplaćuje u valuti države u kojoj je djelatnik angažiran prema iznosu po satu, iskazanom u tabeli iz članka 3. ovog pravilnika.

Članak 9.

U slučaju da odgojno-obrazovni djelatnik organizirano i planirano dovodi u posjet domovini učenike uz suglasnost Ministarstva prosvjete, kulture i športa, koristeći sredstva javnog prometa ima pravo na naknadu troškova osobnog prijevoza, ukoliko mu nije osiguran besplatan prijevoz

Odgojno-obrazovni djelatnik iz stavka 1. ovog članka ima pravo i na troškove punog pansiona "B" kategorije, ukoliko mu nije osiguran besplatan smještaj i ishrana.

Članak 10.

Sredstva za isplatu prema ovom Pravilniku osiguravju se:

- u proračunu Republike Hrvatske

- iz namjenskih sredstava osiguranih u skladu s propisima država u kojima se izvodi nastava na hrvatskom jeziku

- iz osobnih sredstava građana u inozemstvu.

Članak 11.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 605-02/91-01-368

Urbroj: 532-02-6/7-91-01

Zagreb, 12. prosinca 1991.

Ministar prosvjete, kulture i športa akademik

Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.