Zakoni i propisi - Pravni savjeti 69 20.12.1991 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o Stalnom izbranom sudu pri Privrednoj komori Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

Na temelju članka 19. stavak 4. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori ("Narodne novine", br. 66/91) Skupština Hrvatske gospodarske komore na svojoj sjednici održanoj dana 10. prosinca 1991. donijela je

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o Stalnom izbranom sudu pri Privrednoj komori Hrvatske

·

Članak 1.

Naslov Pravilnika o Stalnom izbranom sudu pri Privrednoj komori Hrvatske ("Narodne novine", br.19/85, 1/89 i 15/90) mijenja se i glasi:

"Pravilnik o Stalnom izbranom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori".

Članak 2.

U članku 1. Pravilnika stavak 1. mijenja se i glasi: "(1) Pri Hrvatskoj gospodarskoj komori djeluje Stalno izbrano sudište (u daljem tekstu: Izbrano sudište).

(2) Stranke koje su fizičke ili pravne domače ili strane osobe (fizičke osobe s prebivalištem ili trajnim boravištem u inozemstvu, odnosno pravne osobe sa sjedištem u inozemstvu) mogu ugovoriti nadležnost Izbranog sudišta iz stavka 1. ovog članka za posredovanje radi mirenja i za odlučivanje u sporovima o pravima kojima mogu slobodno raspolagati ako zakonom nije određeno da za odlučivanje o određenoj vrsti tih sporova postoji isključiva stvarna ili medunarodna nadležnost redovitog suda u Republici Hrvatskoj.

(3) Nadležnost, sastav i organizaciju Izbranog sudišta, sastav izbranog suda i pravila o postupku u sporovima bez međunarodnog elementa i u sporovima s medunarodnim elementom ureduje se ovim pravilnikom".

Stavak 2. članka 1. Pravilnika postaje stavak 4. članka 1.

Članak 3.

Dosadašnji tekst članka 2. Pravilnika se briše, a novi tekst članka 2. glasi:

"U tekstu Pravilnika zamjenjuju se slijedeće riječi i izrazi te njihove izvedenice:

- izraz: 'Privredna komora Hrvatske' izrazom: 'Hrvatska gospodarska komora';

- ' izraz: 'izvršni organ Privredne komore Hrvatske' izrazom: 'Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore:

- izraz: 'Izbrani sud' izrazom: 'Izbrano sudište':

- riječ: 'član', kojom se označuje odredba Pravilnika, riječju 'članak';

- riječ: 'stav'. kojom se označuje pasus (dio) odredbe Pravilnika, riječju: 'stavak';

- riječ 'sekretar' riječju 'tajnik';

- riječ: 'sekretarijat' riječju 'tajništvo;

- riječ: 'radnik' riječju 'suradnik':

- riječ: 'akt' riječju 'odluka':

- riječ: 'presuda odnosno 'odluka (o suštini stvari) riječju: 'pravorijek'."

Članak 4.

Članak 3. Pravilnika mijenja se i glasi:

"(1) Izbrano sudište i izbrani sudovi koji odlućuju o sporovima iz stavka 2. članka 1. Pravilnika neovisni su u svome radu.

(2) Sjedište Izbranog sudišta je u Zagrebu.

(3) Izbrano sudište ima svoj pečat s natpisom: 'Stalno izbrano sudište pri Hrvatskoj gospodarskoj komori".

Članak 5.

U članku 4. Pravilnika iza riječi: "vijeća" dodaju se, u zagradama, riječi: "članovi izbranog suda".

Članak 6.

U članku 7. Pravilnika stavak 1. mijenja se i glasi: (I) Predsjednik Izbranog sudišta predstavlja i zastupa Izbrano sudište te se brine o održavanju i razvijanju suradnje s drugim organizacijama kojih je djelatnost od interesa za rad Izbranog sudišta".

Članak 7.

U članku 8. stavak 1. Pravilnika riječi: "arbitara" zamjenjuje se riječima:"izbranog suda (arbitra pojedinca ili članova arbitražnog vijeća)".

Članak 8.

U članku 9. Pravilnika,

- u stavku 1. riječi: "sekretar suda" zamjenjuje se riječima: "tajnik Izbranog sudišta":

- u stavku 1. toč.1) riječi: "akata suda" zamjenjuju se riječima: "odluka Izbranog sudišta i izbranog suda";

- u stavku 1. toč. 3) riječi: "rad suda" zamjenjuju se riječima: "rad Izbranog sudišta";

- u stavku 1. toč. 5) riječ:"suda" zamjenjuje se riječima: "lzbranog sudišta";

- u stavku 2. riječ:"suda" zamjenjuje se riječima: "Izabranog sudišta" ;

Članak 9.

U članku l0. stavak 2. i 3. Pravilnika riječi: "suda" zamjenjuju se riječima: "Izbranog sudišta".

Članak 10.

U članku 12. stavak 2. Pravilnika riječi: "lzbrani sud" zamjenjuju se riječima:"izbrani sud".

Članak 11.

U članku 18. stavak 2. Pravilnika riječi: "ovom arbitražom" zamjenjuju se riječima: "ovim Izbranim sudištem".

Članak 12.

U članku 20. Pravilnika riječi: "ove arbitraže" zamjenjuju se riječima: "ovog Izbranog sudišta".

Članak 13.

U članku 22. stavak 2. Pravilnika iza riječi:"vijeća" dodaju se, u zagradama, riječi: "izbranog suda".

Članak 14.

U članku 23. stavak 4. Pravilnika riječ: "arbitraža" zamjenjuje se riječima: "izbrani sud"

Članak 15.

U članku 32. Pravilnika,

- u stavku 1. iza riječi:"pojedinac" dodaju se, u zagradama, riječi: (izbrani sud)

- u stavku 2. riječi: "30.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "100.000 dinara".

Članak 16.

U članku 34. stavak 2. Pravilnika mijenja se i glasi:

- "(2) Ako se spor vodi između stranaka s teritorija različitih država, stranke nisu vezane odredbom stavka 1. ovog članka."

U članku 34. stavak 3. se briše.

Stavak 4. članka 34. postaje stavak 3. tog članka.

Članak 17.

U članku 39. stavak 2. Pravilnika riječi: "jugoslavenskog zakona o parničnom postupku" zamjenjuju se riječima: "zakona o parničnom postupku Republike Hrvatske".

Članak 18.

U članku 42. stavak 2. Pravilnika riječi: "zaključkom arbitraže" zamjenjuju se riječima: "zaključkom izbranog suda".

Članak 19.

U članku 45. Pravilnika stavci 3. i 4. spajaju se u jedan stavak 3, koji glasi:

"(3) Ako stranke sporazumno drukčije ne odluče, arbitraža se provodi uz isključenje javnosti".

Članak 20.

U članku 50. Pravilnika riječi:"jugoslavenskog zakona o parničnom postupku" zamjenjuju se riječima:"zakon o parničnom postupku Republike Hrvatske".

Članak 21.

U članku 57. pravilnika,

- u stavku 1. riječi: "općih samoupravnih akata" brišu se;

- u stavku 2. izraz: "SFRJ" zamjenjuje se riječima: " Republike Hrvatske".

Članak 22.

Do donošenja posebnih propisa o postupku u sporovima u kojima kao barem jedna od stranaka sudjeluje osoba koja ima svoje prebivalište, trajno boravište ili sjedište izvan Republike Hrvatske, na području jedne od republika koje su bile u sastavu SFRJ, ako stranke sporazumno ne odluče drukčije, na odgovarajući će se način primjenjivati odredbe ovog pravilnika.

Članak 23.

Ovaj pravilnik stupa ne snagu osmog dana od objave u " Narodnim novinama".

Broj: 1-55-512/16-1991

Zagreb, l0. prosinca 1991.

Predsjednik Skupštine Hrvatske gospodarske komore

Ivica Gaži, dipl. inž., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.