Zakoni i propisi - Pravni savjeti 69 20.12.1991 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o Sudu časti pri Privrednoj komori Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

Na temelju članka 18. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori, ("Narodne novine", br. 66/91), Skupština Hrvatske gospodarske komore na 1. sjednici 10. prosinca 1991. godine donosi

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o Sudu časti pri Privrednoj komori Hrvatske

Članak 1.

U Pravilniku o Sudu časti pri Privrednoj komori Hrvatske ("Narodne novine", br. 15/89), riječi "Privredna komora Hrvatske" zamjenjuju se riječima "Hrvatska gospodarska komora" u odgovarajućem padežu.

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi "U postupku pred sudom na odgovarajući se način primjenjuju odredbe glave I - XXVI Zakona o parničnom postupku ("Službeni list SFRJ", br. 4/77, 36/77, 36/80, 69/82, 58/84, 74/87, 57/88, 20/90, 27/90 i 35/91) koji je preuzet Zakonom o preuzimanju Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91) kao zakon Republike ako nisu u suprotnosti s odredbama ovog pravilnika, osim odredbi o presudi zbog izostanka i na temelju priznanja, sudskoj nagodbi i reviziji".

Članak 3.

U članku 5. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi : "Ročišta se održavaju u sjedištu Suda, a mogu se održavati i izvan sjedišta Suda".

Članak 4.

Članak 9. mijenja se i glasi: "Sud časti sudi članicama Komore zbog povreda dobrih poslovnih običaja u obavljanju gospodarskih djelatnosti i prometa roba i usluga na području Komore, kao i zbog povrede statuta i drugih općih akata Komore, bilo da to članice učine u međusobnom poslovanju ili prema trećim osobama kad je za takvo ponašanje predviđeno izricanje mjere protiv narušavanja društvene discipline".

Članak 5.

U članku 11. stavak 2. riječ "Skupština" zamjenjuje se riječima "Upravni odbor", a broj "30" zamjenjuje se brojem "50" i broj "10" zamjenjuje se brojem "20".

Članak 6.

U članku 14. riječi "lzvršnog odbora" zamjenjuju se riječima "Upravnog odbora" i riječi "Radne zajednice" zamjenjuju se riječima "Stručne službe".

Članak 7.

U članku 19. riječi "Izvršni odbor" zamjenjuju se riječima "Upravni odbor".

Članak 8.

U članku 23. riječi "Skupština Komore" zamjenjuju se riječima Upravni odbor".

Članak 9.

U članku 37. riječi "Izvršnog odbora" zamjenjuju se riječima "Upravnog odbora".

Članak 10.

U članku 38. riječi "Izvršnog odbora" zamjenjuju se riječima "Upravnog odbore".

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj : 1-55-512/ 15-1991.

Zagreb, l0. prosinca 1991.

Predsjednik Skupštine Hrvatske gospodarske komore

Ivica Gaži, dipl. inž., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.