Zakoni i propisi - Pravni savjeti 68 13.12.1991 Uredba o administrativnim taksama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 39/91 i 53A/91) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 11. prosinca 1991. godine donijela je

UREDBU

o administrativnim taksama

Članak 1.

Za spise i radnje pred organima državne uprave, upravnim organizacijama, uredima i drugim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu te organizacijama s javnim ovlaštenjima plaćaju se administrativne takse po ovoj uredbi i Tarifi administrativnih taksa.

Članak 2.

Takseni obveznik je osoba na zahtjev koje se pokreće postupak odnosno obavljaju radnje za koje je u Tarifi administrativnih taksa propisano plaćanje administrativne takse.

Ako za isti spis ili radnju postoje dva ili više taksena obveznika, njikova je obveza solidarna.

Ako više osoba podnosi zajednički zahtjev plaća se jedna taksa, ako je taj zahtjev u nedjeljivom interesu svih podnosioca.

Članak 3.

Taksena obveza nastaje u času predaje zahtjeva za izdavanje rješenja ili druge isprave odnosno, u času podnošenja podneska.

Članak 4.

Administrativne takse plaćaju se u času nastanka taksene obveze, ako za pojedine slučajeve nije propisano drukčije.

Članak 5.

Ako je Tarifom administrativnih taksa propisano da se taksa plaća prema vrijednosti predmeta, kao osnovica za utvrđivanje takse uzima se vrijednost označena u podnesku ili ispravi, ili vrijednost utvrđena na način propisan u Tarifi administrativnih taksa.

Članak 6.

U rješenju ili drugoj ispravi za koju je taksa plaćena naznačuje se da je taksa plaćena. u kojem iznosu i po kojem tarifnom broju.

Članak 7.

Netaksirani ili nedovoljno taksirani podnesci i drugi spisi ne primaju se neposredno od stranke, dok stranka pravilno ne taksira podnesak.

Ako netaksirani ili nedovoljno taksirani podnesak ili drugi spis stigne poštom, organ nadležan za odlučivanje po zahtjevu pozvat će taksenog obveznika pismenom opomenom da u roku 15 dana od dana primitka opomene plati redovnu taksu i taksu za opomenu.

Ako takseni obveznik uplati taksu iz stavka 2. ovog članka smatra se da je podnesak bio od početka uredno taksiran.

Ako takseni obveznik ne plati dužnu taksu, naplata takse izvršiti će se prije uručenja za traženog rješenja ili druge isprave, odnosno prije prve obavijesti taksenom obvezniku o izvršenju tražene radnje.

Članak 8.

Od plaćanja administrativnih taksa oslobođeni su:

1. Organi uprave u Republici Hrvatskoj,

2. Organizacije iz oblasti, prosvjete, znanosti, kulture, zdravstva, socijalne skrbi. humanitarne organizacije, u obavljaju svoje djelatnosti.

3. Invalidske i slične organizacije, u obavljanju svoje djelatnosti,

4. Građani slabog imovnog stanja, čiji ukupni prihod, uključujući i članove njikove obitelji; u pretkodnoj godini ne prelazi po članu obitelji 50% od prosječnog zajamčenog osobnog dokotka u Republici Hrvatskoj.

Članak 9.

Od plaćanja administrativnih taksa oslobođeni su slijedeći spisi i radnje:

1. Prijedlozi, prijave i drugi podnesci i druge predstavke podnijete u općem interesu,

2. Molbe za pomilovanja i rješenja o tim molbama,

3. Spisi i radnje u postupku pribavljanja dokaza o slabom imovnom stanju radi odlobađanja od plaćanja takse,

4. Spisi i radnje u postupku za povrat više plaćenih obveza,

5. Spisi i radnje u postupku za ispravljanje grešaka u rješenjima, ispravama i službenim evidencijama,

6. Spisi i radnje u postupku sastavljanja i ispravljanja biračkih spiskova ,

7. Spisi i radnje za upis u knjigu državljana i matične knjige,

8. Spisi i radnje u postupku usvojenja i postavljanja staratelja,

9. Sve prijave i prilozi za razrez poreza, taksa, ovjeru poslovnih knjiga i računa i sličnih obveza te poreznih oslobođenja i olakšica,

10. Spisi i radnje u postupku denacionalizacije imovine, komasacije i arondacije,

11. Svi spisi i radnje za ostvarivanje prava iz mirovinskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja te socijalne skrbi.

12. Spisi i radnje u svezi sa školovanjem učenika i studenata, osim upisa i taksa za svjedodžbu po završenom školovanju ili diplomu,

13. Spisi i radnje u svezi sa zasnivanjem radnog odnosa, ostvarivanjem prava u svezi s radnim odnosom,

14. Spisi i radnje u postupku izdavanja radnih knjižica i utvrđivanja staža,

15. Spisi i radnje u svezi s pomorskim knjižicama i svim upisima u njih,

16. Spisi i radnje u svezi s primanjem poklon-paketa i darova od dobrotvornih organizacija iz inozemstva,

17. Spisi i radnje u svezi s reguliranjem prava i dužnosti iz oblasti narodne obrane,

18. Spisi i radnje u postupku izdavanja i produženja osobne iskaznice državljana Republike Hrvatske i osobnih iskaznica za strance koje se izdaju strancima s trajnim nastanjenjem.

19. Spisi i radnje u vezi sa zaštitom spomenika kulture,

20. Podnesci upućeni organima za predstavke i pritužbe i javnom tužilaštvu,

21. Spisi i radnje u postupku za sahranu umrlih osoba,

22. Spisi i radnje u svezi s popravkom i održavanjem stambenih zgrada,

23. Spisi i radnje u neposrednoj svezi s radom novinara, fotoreportera i snimatelja.

Članak 10.

Strani državljani stalno nastanjeni u Republici Hrvatskoj imaju ista prava po propisima o taksama kao i državljani Republike Hrvatske.

Članak 11.

U ispravama koje se izdaju bez takse mora se naznačiti u koju se svrhu izdaju i na osnovu kojeg propisa su oslobođene od takse. Ove isprave mogu se upotrijebiti u druge svrhe kada na njih bude plaćena odgovarajuća taksa.

Članak 12.

Osoba koja je platila taksu koju nije bila dužna platiti ili za radnju koju organ nije izvršio, ima pravo na povrat više plaćene takse.

Postupak za povrat takse pokreće se na zahtjev stranke.

Rješenje o povratu takse donosi općinski organ uprave prihoda na čijem je području sjedište organa čiji je prihod plaćena taksa.

Članak 13.

Od taksenog obveznika, koji taksu ne plati u propisanom roku, taksa se naplaćuje prisilno po propisima o prisilnoj naplati neposrednih poreza od pravnih i fizičkih

osoba.

Članak 14.

Pravo na naplatu takse zastarjeva za dvije godine nakon isteka godine u kojoj je taksu trebalo naplatiti, a pravo na povrat takse zastarjeva za dvije godine nakon isteka godine u kojoj je taksa više plaćena.

Tijek zastare prava na naplatu takse prekida se svakom službenom radnjom nadležne općinske uprave prihoda izvršenom radi naplate, koja je stavljena do znanja taksenom obvezniku.

Tijek zastare prava na povrat takse prekida se svakom radnjom taksenog obveznika poduzetom kod nadležne općinske uprave prihoda radi povrata takse.

U svakom slučaju, zastara nastupa nakon isteka pet godina od dana kada je prvi puta počela teći.

Članak 15.

Unutarnju kontrolu primjene propisa o taksama obavlja svaki organ u obavljanju svoje djelatnosti.

Članak 16.

Takse se plaćaju u administrativnim biljezima emisije Republike Hrvatske.

Do izdavanja administrativnih biljega takse se plaćaju u gotovom novcu.

Članak 17.

Takseni obveznik koji iz inozemstva traži da mu organ uprave Republike Hrvatske izvrši rad za koji se plaća taksa, plaća taksu ili u administrativnim biljezima ili u stranoj valuti.

Članak 18.

Administrativne takse plaćene u gotovom novcu za spise i radnje pred republičkim organima državne uprave, republičkim upravnim organizacijama, uredima i drugim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu, prihod su proračuna Republike Hrvatske.

Administrativne takse plaćene u gotovom novcu za spise i radnje pred drugim organima prihod su proračuna općine na području koje je sjedište organa za čiji rad je plaćena taksa.

Prihod od administrativnih taksa, koji je ostvaren prodajom administrativnih biljega pripada općini na području koje je izvršena maloprodaja administrativnih biljega, bez obzira kod kojeg su organa upotrebljeni biljezi.

Članak 19.

Izdavanje, distribucija, povlačenje iz upotrebe i zamjena administrativnih biljega povjeruje se Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske.

Članak 20.

Poništavanje administrativnih biljega koji se lijepe na podnesak obavlja organ nadležan za prijem podneska, a u ostalim slučajevima organ koji donosi ili uručuje stranci rješenje ili drugu ispravu za koju se plaća taksa.

Administrativni biljezi poništavaju se pečatom organa ili na drugi ododgovarajući način.

Članak 21.

Ovlaštenje za maloprodaju administrativnih biljega pravnim i fizičkim osobama izdaje Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske.

Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske određuje proviziju od prodaje administrativnih biljega u maloprodaji.

Članak 22.

Administrativne takše plaćaju se po slijedećoj tarifi:


TARIFA ADMINISTRATIVNIH TAKSA1. Opće takse

                                            Plaća se

Tar. br. 1                                       dinara

Na zahtjeve, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske, ako ovom tarifom nije

propisana druga taksa                                  50,00

Napomena:

Taksa po ovom tarifnom broju ne plaća se za naknadne podneske kojima stranka

zahtijeva samo brži postupak po ranije podnesenom zahtjevu.Tar. br. 2.

Za sva rješenja za koja nije propisana posebna taksa                  200,00

Napomena:

1. Ako se donosi jedno rješenje po zahtjevu više osoba taksa po ovom tar.broju

plaća se onoliko puta koliko ima osoba kojima se uručuje rješenje.

2. Za rješenja donesena po žalbama ne plaća se taksa.Tar. br. 3.

Za žalbu protiv rješenja                                200,00Tar. br. 4.   

Za uvjerenja koja izdaju organi, ako nije drukčije propisano              150,00Tar. br. 5.

Za ovjeru potpisa,rukopisa i prijepisa:

1.za ovjeru svakog potpisa                               200,00

2.za ovjeru autentičnosti rukopisa ili za ovjeru prijepisa od svakog

poluarka originala                                   300,00Napomena:

1.Pod poluarkom podrazumijeva se list papira od dvije stranice normalnog

kancelarijskog formata ili manjeg.

2.Ako je rukopis odnosno prijepis čija se ovjera vrši pisan na stranom jeziku,

plaća se dvostruka taksa iz točke 2. ovog tarifnog broja.

3.Ako se ovjere vrši na terenu plaća se dvostruka taksa iz ovog tarifnog broja.Tar. br. 6.

Za objašnjenja,upute i radnje koje nisu obuhvačene posebnim tarifnfm

brojevima,plaća se po satu potrebnom za obavljanje tih poslova         300,00Tar.br 7.

Za opomenu kojom se netko poziva da plati dužnu taksu              100,002.Takse iz oblasti unutarnjih poslovaTar. br. 8.

Za izdavanje putne isprave hrvatskih državljana

1. za izdavanje putovnica                                300,00

2. za izdavanje zajedaičke putovnice - za svaku osobu              100,00

3. za upis djeteta u putovnicu                             200,00

4. za izdavanje putovnice umjesto oštečene ili nestale             600,00Tar. br. 9.

Za izdavanje viza ili klauzule "poslovno"

1.za vizu na putovnicu                                 200,00

2. za vizu na zajedničkim putovnicama - po osobi                    50,00

3. za klauzulu "poslovno"                                400,00

4. za vizu na pomorsku ili brodarsku knjižicu                  200,00Tar. br. 10.

1. za izdavanje ili produženje roka važenja putne isprave za stranca

(putna isprava za izbjeglice, putna isprava za osobe bez državljastva i putni

list za stranca)                                        400,00

2. za izdavanje putne isprave za stranca umjesto oštećene ili nestale          900,00Tar. br. 11.

Za izdavanje vize, granične propusnice, odobrenja za produženi boravak,

odobrenja za trajno nastanjenje i osobne karte za stranca

1. za izlazno - ulaznu odnosno ulazno - izlaznu i tranzitnu vizu            300,00

2 za izlaznu vizu                                    200,00

3. za vizu na zajedničku putovnicu po osobi                       50,00

4. za poslovnu vizu                                   2.000,00

5. za graničnu propusnicu                                300,00

6. za odobrenje za produženi boravak                      1.000,00

7. za odobrenje za trajno nastanjenje                          3.000,00

8. za prijepis odobrenja za trajno nastanjenje                     1.500,00

9. za izdavanje osobne karte strancu koji ima odobren produženi boravak     300,00

10. za izdavanje osobne karte za stranca umjesto oštećene ili nestale      600,00Napomena:

Za vizu na putnoj ispravi u koju se upisuju i članovi obitelji osobe kojoj je izdata

putna isprava plaća se jedna taksa.

Taksa se ne plaća za spise i radnje za:

1. izdavanje osobne karte za stranca kojem je odobreno trajno nastanjenje,

2. Priznavanje statusa izbjeglice.Tar. br. 12.

1. Za rješenje o otpustu iz hrvatskog državljanstva ili odricanju od hrvatskog

državljanstva                                      60.000,00

2. Za rješenje o primanju u hrvatsko državljanstvo                   20.000,00Napomena:

Ako se rješenje odnosi na istovremeni primitak ili otpust ili odricanje od

hrvatskog državljanstva članova iste obitelji ne plaća se taksa za maloljetne osobe.Tar. br. 13.

Za prometnu dozvolu za motorna i priključna vozila, potvrdu o upotrebi probne

pločice, za odobrenje za utiskivanje broja motora ili šasije te za izdavanje

odobrenja za obavljanje poslova tehničkih pregleda i preventivnih tehničkih

pregleda vozila, kao i odobrenja za održavanje športskth ili drugih priredbi ili

aktivnosti na cestama

1. za izdavanjeprometne dozvole i potvrda o privremenoj registraciji za motorna i priključna vozila, bicikle s motorom, traktore i priključna

vozila i traktora                                    300,00

2. za produtenje važnosti prometne dozvole                       200,00

3. za potvrdu o upotrebi probne pločice                     200,00

4. za odobrenje za utiskivanje broja motora ili šasije                 300,00

5. za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova tehničkih pregleda i preventivnih

tehničkih pregleda vozila                                5.000,00

6. za izdavanje odobrenja za održavanje športskih ili drugih priredbi ili

aktivnosti na cestama                                  1.000,00

7. za izdavanje novih isprava umjesto izgubljenih, uništenih ili oštećenih,

prema stavku 1. točkama 1. i 4. ovog tarifnog broja                   600,00Napomena:

Za odjavu vozila, radi brisanja iz evidencije, ne plaća se taksa.Tar. broj 14.

Za izdavanje ili produženje važnosti vozačke dozvole, i dozvole za

vozača - instruktora

1. za vozačku dozvolu                                  300,00

2. za upis kategorije u vozačku dozvolu                     200,00

3. za produženje važnosti dozvole prema stavku 1. točka 1. ovog tarifnog broja 300,00

4. za dozvolu vozača - instruktora                           300,00

5. za zamjenu inozemne vozačke dozvole                     500,00

6. za upis promjene prebivališta ili boravišta u vozačku dozvolu, dozvolu za

upravljanje traktorom, dozvolu za upravljanje tramvajem ili potvrdu o poznavanju

prometnih propisa                                    200,00

7. za izdavanje novih umjesto izgubljenih, uništenih ili oštećenih dozvola iz ovog

tarifnog broja naplaćuje se taksa                            600,00Tar. br. 15.

Za odobrenje za nabavljanje oružja, streljiva i eksplozivnih tvari, izdavanje

oružnog lista, odobrenja za dt'anje oružja, odobrenja za skupljanje starog

oružja, odobrenja za promet oružja i streljiva ili odobrenje za prijevoz oružja i

streljiva i eksplozivnih tvari

1. za odobrenje za nabavljanje oružja

a) za vatreno oružje                                  500,00

b) za zračno oružje                                   200,00

2. Za odobrenje za nabavljanje streljiva                        200,00

3. za odobrenje za nabavljanje eksplozivnih tvari                    500,00

4. za izdavanje oružnog lista:

a) za vatreno oružje, po komadu                         1.000,00

b) za zračno oružje, po komadu                         500,00

5. za ovjeru uvjerenja za držanje i nošenje oružja                   500,00

6. za izdavanje odobrenja za držanje oružja:

a) za držanje vatrenog oružja, po komadu                        1.000,00

b) za držanje zračnog oružja, po komadu                     500,00

c) za držanje trofejnog oružja, po komadu                        500,00

7. za odobrenje za skupljanje starog oružja                       2.000,00

e. za upis režervnih cijevi u oružni list, po komadu                  200,00

9. za odobrenje za bavljenje djelatnošću prometa oružja i streljiva           5.000,00

l0. za odobrenje prijevoza oružja, streljiva ili eksplozlvnih tvari           1.000,003. Gospodarske takse dinaraTar. br. 16.

Za rješenje kojim se odobrava:

1. osnivanje poduzeća, banke ili osiguravajuće odnosno reosiguravajuće

organizacije u inozemstvu ili otkup osnivačkog uloga poduzeća,

banke, osiguravajuće odnosno reosiguravajuće organizacije u inozemstvu     5.000,00

2. povećanje osnivačkog uloga poduzeća, banke, osiguravajuće odnosno

reosiguravajuće organizacije u inozemstvu                        2.000,00

3. uvoz u Republiku Hrvatsku sredstava u naturalnom obliku, stranog porijekla,

koja su uložena kao osnivački ulog ili korištena kao osnovna ili obrtna sredstva

poduzeća u inozemstvu                              1.000,00

4. oslobađanje od preuzete obveze godišnjeg transfera određenog postotka

dobiti iz poduzeća osnovanog u inozemstvu ili umanjenja te obveze            2.000,00

5. poduzeću u inozemstvu da može poslovati s gubitkom              2.000,00

6. upis u registar poduzeća, banke, osiguravajuće odnosno reosiguravajuće

organizacije iz točke 1. ovoga tarifnog broja                      2.000,00Tar. br. 17.

Za rješenje kojim se odobrava:

1. ulaganje sredstava u strana poduzeća radi ostvarivanja zajedničkih poslovnih

ciljeva u zajedničkoj proizvodnji                            3.000,00

2. dopunsko ulaganje u strano poduzeće iz točke 1. ovoga tarifnog broja     1.500,00

3. upis ugovora o ulaganju sredstava u strano poduzeće iz točke 1. ovoga

tarifnog broja                                     500,00Tar. br. 18.

Za upis u registar otvaranja predstavništva odnosno osnivanja poslovnih jedinica

(skladišta, servisa i sl.) u inozemstvu                         2.000,00Tar. br.19.

Rješenje kojim se stranom poduzeću odobrava osnivanje predstavništva u Republici

Hrvatskoj                                        3.000,00

Za upis u registar predstavništva iz stavka 1. ovoga tarifnog broja           2.000,00

Za odobrenje stranom poduzeću koje ima registrirano predstavništvo u Republici

Hrvatskoj da obavi određeni posao ugovorne kontrole kvalitete i kvantitete

robe u Republici Hrvatskoj                               3.000,00Tar. br. 20.

Za rješenje o zahtjevu za upis u posebni registar 1. ugovora o ulaganju sredstava

stranih osoba u poduzeće za zajedničko poslovanje                    3.000,00

2. ugovora o ustupanju izgradnje investicijskog objekta stranom izvođaču        3.000,00

3. ugovora o dugoročnoj proizvodnoj kooperaciji, ugovora o ustupanju i

pribavljanju prava industrijskog vlasništva u inozemstvu i ugovora o

poslovno-tehničkoj suradnji s inozemstvom (sa stranim osobama)         3.000,00Tar. br. 21.

Za upis u evidenciju ugovora o zastupanju, ugovora o prodaji strane robe s

konsignacijskog skladišta, ugovora o obavljanju servisnih usluga za održavanje

uvezene opreme i trajnih dobara za osobnu potrošnju               2.000,00Tar. br. 22.

Za izdavanje odobrenja za sklapanje ugovora o izvozu robe i usluga, koji se

naplaćuju uvozom robe i usluga u istoj vrijednosti (kompenzacijski poslovi s

inozemstvom)                                      3.000,00

Tar. br. 23.

Za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova posredovanja u vanjskotrgovinskom

prometu                                     3000,00Tar. br. 24.

Za izdavanje suglasnosti za registraciju ugovora o ulaganju stranih osoba i

ugovora o osnivanju vlastitih poduzeća stranih osoba              5.000,00

Za upis u registar ugovora o dugoročnoj proizvodnoj kooperaciji         1000,00

Za upis u registar ugovora o izvođenju investicijskih radova u inozemstvu        500,00

Za izdavanje suglasnosti na ugovore o zastupanju i konsignaciji         2.000,00

Za izdavanje odobrenja za sklapanje ugovora o kompenzacijskim i reeksportnim

poslovima                                        500,004. Takse iz oblasti znanostiTar. br. 25.

Na zahtjeve za dodjelu sredstava za podupiranje znanstvenih i istraživačko-

razvojnih projekata, te izdavanje potvrda da je određeno znanstveno

istraživanje u okviru projektnog programa                        150,00Tar. br. 26.

Na zahtjeve za upis u popis (registar) istraživača, te zahtjeve za upis u popis

(registar) znanstvenih ustanova i jedinice                       200,00Tar. br. 27.

Na zahtjeve za izdavanje potvrda pojedincima ili organizacijama o upisu u popis

(registar) istraživaća i popis (registar) ustanova i jedinica              250,00Tar. br. 28.

Na zahtjeve za izdavanje rješenja znanstvenim organizacijama o odobrenju

provođenja postupka izbora u znanstvena zvanja u određenom znanstvenom

području                                        300,00Tar. br. 29.

Na zahtjeve za izradu pregleda zaposlenih istraživaća u znanstvenim

organizacijama i jedinicama, podataka o sadržaju popisa (registra) za

pojedine znanstvene organizacije te pregled nagrađenih znanstvenih radnika

izraden na zahtjev pojedinih institucija                        350,00Tar. br. 30.

Na zahtjeve za oslobođenje od carina na uvoz znanstvene opreme te

oslobođenje ili smanjenje poreza na promet za znanstvena pisana djela      400,005. Prometne takseTar. br. 31.

Za odobrenje (licencu) pravnoj ili fizičkoj osobi za obavljanje međunarodnog

cestovnog prijevoza                                   2.000,00Tar. br. 32.

1. za dozvolu domaćoj pravnoj ili fizičkoj osobi da na redovnoj liniji može

prevoziti putnike ili stvari motornim vozilima u međunarodnom prometu za

svaku liniju po                                     900,00

2. za dozvolu stranoj pravnoj ili fizičkoj osobi da na redovnoj liniji može

prevoziti putnike lli stvari motornim vozilima, za svaku liniju u međunarodnom

prometu:

a) u bilateralnom prometu                                5.200,00

b) u tranzitnom prometu                             5.000,00

3. za ovjeru voznog reda odnosno cjenika redovne linije kojom domaća ili

strana pravna ili fizička osoba prevozi putnike ili stvari motornim vozilima u

međunarodnom cestovnom prometu                         700,00

4. za rješenje o odobrenju privremenog ili trajnog

prekida prijevoza na liniji za međunarodni prijevoz putnika ili stvari, domaćoj

ili stranoj pravnoj ili fizičkoj osobi                         600,00

5. za izdavanje dopunskog primjerka isprave iz ovoga tarifnog broja           450,00Napomena:

1.Za spise i radnje iz ovog tarifnog broja plaća se taksa, ako međunarodnim

ugovorom nije drugačije odredeno.

2. Strana pravna ili fizička osoba oslobađa se plaćanja takse po ovom tarifnom

broju uz uvjet reciprociteta.Tar. br. 33.

Za dozvolu za obavljanje naizmjeničnih vožnji u međunarodnom slobodnom

prijevozu putnika, i to:

1. u bilateralnom prometu                                700,00

2. u tranzitnom prometu                             600,00Napomena:

1. Za spise i radnje iz ovog tarifnog broja plaća se taksa ako međunarodnim

ugovorom nije drugačije odredeno.

2. Strana privatna ili fizička osoba odlobađa se plaćanja takse po ovom

tarifnom broju uz uvjet reciprociteta.Tar. br. 34.

Za dozvolu za ulazak u Republiku Hrvatsku praznih autobusa za preuzimanje

putnika i za obavljanje ostalih vrsta međunarodnoga slobodnog prijevoza putnika

u cestovnom prometu                                   400,00Napomena:

1. Za spise i radnje iz ovoga tarifnog broja plaća se taksa, ako međunarodnim

ugovorom nije drugačije određeno.

2. Strana pravna ili fizička osoba odlobađa se plaćanja takse po ovom tarifnom

broju uz uvjet reciprociteta.Tar. br. 35.

1. Za dozvolu za međunarodni cestovni prijevoz stvari, izuzimajući slučajeve

iz čl. 38. Zakona o prijevozu u međunarodnom cestovnom prometu,

po svakoj dozvoli                                    900,00

2. Za dozvolu stranoj pravnoj ili fizičkoj osobi za međunarodni cestovni prijevoz,

stvari a kada to nije određeno međunarodnim ugovorom odnosno u slučaju

zahtjeva za dodatnim dozvolama, po svakoj dozvoli                    2.500,00Napomena:

1. Za spise i radnje iz ovoga tarifnog broja plaća se taksa, ako međunarodnim

ugovorom nije drugačije određeno.

2. Strana pravna ili fizička osoba odlobađa se plačanja takse po ovom tarifnom

broju uz uvjet reciprociteta.Tar. br. 36.

Za rješenje o zahtjevu za dozvolu izvanrednog prijevoza stvari u međunarodnom

cestovnom prometu, i to:

1. u bilateralnom prijevozu - za prijevoz jednim vučnim vozilom         1.800,00

2. za svako sljedeće vučno vozilo odnosno priključno vozilo, po istom

rješenju, još po                                    400,00

3. u tranzitnom prijevozu za prijevoz jednim vučnim vozilom           600,00

4. za svako sljedeće vučno vozilo odnosno priključno vozilo, po istom rješenju,

još po                                         300,00Tar. br. 37.

Za dozvolu kojom se stranoj pravnoj ili fizičkoj osobi odobrava obavljanje

unutarnjeg prijevoza stvari u cestovnom prometu između pojedinih mjesta u

Republici Hrvatskoj (kabotaža)                         2.200,00Tar. br. 38.

Za dozvolu za radiostanicu:

1. za radiodifuznu stanicu i radiostanicu kojoj je dodijeljena jedna frekvencija

a) do 0,5 kW                                      700,00

b) više od 0,5 do 5 kW                             800,00

c) više od 5 do 10 kW                                  900,00

d) više od 10 do 50 kW                             1.000,00

e) više od 50 kW                                    1.900,00

2. za radiostanicu kojoj su dodijeljene dvije frekvencije.

3. za radiostanicu kojoj su dodiljene tri frekvencije ili više frekvencija       1.500,00

4. za dozvolu za radiostanicu stranoj pravnoj ili fizičkoj osobi kada zahtjev

podnosi neposredno republičkom organu uprave nadležnom zaposlove veza -

isto kao pod točkama 1. do 3. ovog tarifnog broja.

5. za privremenu dozvolu - 50% od takse iz ovog tarifnog broja

6. za dozvolu za postavljanje amaterskeradiostanice               300,00

7. za dozvolu za rad amaterske radio-stanice                      300,00

8. za odobrenje za upotrebu radiostanice za telefoniju koja je predviđena da

radi u radiofrekvencijskim pojasevima što su namijenjeni građanima

(ručna radio-stanica)                                  500,00

9. za odobrenje za upotrebu radiostanice za različite oblike veza u sustavu

telekomunikacija HPT

- Hrvatska pošta i telekomunikacije                           700,00Tar. br. 39.

Za rješenje kojim se odobrava upis plovnog objekta na moru i unutrašnjoj

plovidbi:

1. za upis u upisnik brodova                              400,00

2. za upis u evidenciju čamaca                         200,00Napomena

Taksa po ovom tarifnom broju ne plaća se za plovne objekte koji služe isključivo

za civilnu zaštitu i vatrogasnu službu.6. Takse iz oblasti poljoprivredeTar. br. 40.

Za rješenje kojim se:

1. priznaje novostvorena sorta i upisuje u registar novostvorenih sorti

poljoprivrednog i šumskog bilja                         200,00

2. odobrava uvođenje u proizvodnju strane sorte i upisuje u evidenciju

stranih sorti                                      200,00

3. utvrđuje domaća, strana i udomaćena sorta poljoprivrednog i šumskog bilja

i upisuje u popis utvrđenih sorti                            200,00

4. briše sorta iz registra, evidencije odnosno popisa iz točke 1, 2. i 3. ovoga

tarifnog broja                                     150,00

5. dozvoljava zaštita sorte i upisuje u registar zaštićenih novostvorenih sorti

odnosno u registar zaštićenih stranih sorti poljoprivrednog i šumskog bilja       1.000,00

6. dozvoljava evidentni upis sorte u registar evidentiranih sorti            300,00

7. ugovor o prenosu prava korištenja zaštićene sorte upisuje u registar iz točke 5.

ovoga tarifnog broja                                  500,00

8. kojim se dozvoljava prijenos prava korištenja zaštičene sorte            500,00Tar. br. 41.

Za rješenje o:

1. upisu u registar proizvođaća poljoprivrednog sjemena odnosno registar

proizvođaća šumskog sjemena                           200,00

2. upisu u registar dorađivaća poljoprivrednog sjemena odnosno registar

proizvodača šumskog sjemena                           200,00

3. upisu u registar proizvodača poljoprivrednog sadnog materijala odnosno

registar proizvodača šumskog sadnog materijala                 200,00

4. upisu u popis osoba ovlaštenih za stručni nadzor nad proizvodnjom

poljoprivrednog sjemena odnosno popis osoba ovlaštenih za obavezni stručni

nadzor nad proizvodnjom šumskog sjemena                     200,00

5. upisu u popis osoba ovlaštenih za utvrđivanje kvalitete poljoprivrednog

sjemena odnosno popis osoba ovlaštenih za utvrđivanje kvalitete

šumskog sjemena                                 200,00

6. upisu u popis osoba ovlaštenih za stručni nadzor nad proizvodnjom

poljoprivrednog sadnog materijala odnosno popis osoba ovlaštenih za stručni

nadzor nad proizvodnjom šumskog sadnog materijala                200,00

7. brisanju iz registra i popisa iz točaka 1. do 6. ovoga tarifnog broja        150,00Tar. br. 42.

Za izdavanje:

1. stalne dozvole za stavljanje u promet sredstava za zaštitu bilja           1.000,00

2. privremene dozvole za stavljanje u promet sredstava za zaštitu bilja     800,00Tar. br. 43.

Za rješenje o:

1. upisu u registar proizvodača kvalitetne rasplodne stoke               200,00

2. brisanju iz registra proizvodača, kvalitetne rasplodne stoke         150,00

3. utvrđivanju da su ispunjeni uvjeti za obavljanje poslova analize i

superanalize stočne hrane                                300,00Tar. br. 44. 

Za rješenje o:

1. upisu u registar umjetnih gnojiva                          200,00

2. brisanju iz registra umjetnih gnojiva                        150,00

3. utvrđivanju koje osobe ispunjavaju uvjete za izdavanje certifikata, za obavljanje

analize i za davanje mišljenja na osnovu kojeg se obavlja upis u registar

umjetnih gnojiva                                    300,00Tar. br. 45.

Na prijavu za upis u registar proizvodača grožđa i vina za promet            200,00

Na rješenje kojim se:

1. odobrava došećeravanje droždine (masulja) i mošta              300,00

2. dozvoljava oznaš,vanje vina sa zaštitom geografskog porijekla 1.00o,0o

3. dozvoljava stavljanje u promet svakogodišnje proizvodnje vina sa zaštitom

geografskog porijekla                                  600,00Tar. br. 46.

Na rješenje kojim se potvrđuje:

1. ribolovno-gospodarska osnova za unapređenje ribarstva                500,00

2. godišnji plan gospodarenja ribolovnim područjem                   300,00

Na rješenje kojim se odobrava:

1. unošenje novih vrsta riba i drugih vodenih životinja u ribolovne vode        200,00

2. izlov matica u otvorenim vodama za vrijeme mrlješta riba               200,00

3. izlovljavanje matice i divlje ribe u otvorenim vodama                200,00Tar. br. 47.

Za rješenje kojim se:

1. utvrđuje da veterinarske stanice, druge pravne i fizičke osobe udovoljavaju

uvjetima za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije        300,00

2. utvrđuje da objekti, prostorije i oprema iz članka 27. stavka I. Zakona

o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti udovoljavaju propisanim

veterinarsko-sanitarnim uvjetima                            300,00

3. utvrđuje da klaonica u kojoj se obavlja klanje životinja iz uvoza odgovara

propisanim uvjetima                                   300,00

4 utvrđuje da klaonica i drugi objekat u kome se obavlja klanje životinja i

proizvodi meso i drugi proizvodi životinjskog podrijetla namijenjeni za javnu

(domaću) potrošnju udovoljava propisanim uvjetima                300,00

5. utvrđuje da izvozna klaonica odnosno drugi objekat u kome se obavlja klanje

životinja i proizvodi meso, proizvodi i sirovine životinjskog podrijetla namijenjeni

izvozu udovoljava propisanim uvjetima                      300,00

6. utvrđuje da se uzgoj ribe, peradi za priplod i jaja za nasad namijenjenih izvozu

obavlja u objektu koji udovoljava propisanim uvjetima              300,00

7. utvrđuje da ne postoje veterinarsko-sanitarne smetnje za uvoz životinja,

proizvoda i sirovina životinjskog podrijetla i određuje mjesto karantene, vrste

i način ispitivanja i druge uvjete držanja u karanteni                 300,00

8. odobrava obavljanje poslova zdravstvene zaštite životinja i veterinarske

djelatnosti veterinarskoj stanici odnosno veterinarskoj ambulanti, veterinarskoj

klinici, veterinarskoj ljekarni, dijagnostičkom i analitičkom laboratoriju,

specijaliziranoj veterinarskoj ambulanti, objektu specijalizirane stočarske

proizvodnje i drugim objektima za obavljanje zdravstvene zaštite životinja i

veterinarske djelatnosti                                300,00Tar. br. 48.

Za rješenje o:

1. odobravanju šumskogospodarske osnove područja odnosno revizije šumsko

gospociarske osnove područja                          1.000,00

2. davanju suglasnosti na osnovu gospodarenja gospodarskom jedinicom,

program za gospodarenje šumama, reviziju odnosno obnovu osnove gospodarenja

gospodarskom, jedinicom i program za gospodarenje šumama            500,007. Katastarske takseTar. br. 49.

Za precrtavanje ili kopiranje katastarskih planova, karata, fotomaterijala, skica

izmjere, položajnih opisa stalnih geodetskih točaka i drugih sličnih materijala plaća se

taksa po utrošenom satu                             300,00

Započeti radni sat računa se kao cijeli.

Za ove radove plaćaju se i troškovi materijala.Tar. br. 50.

Za prijepis ili kopiranje podataka iz knjižnog dijela katastarskog operata,

zapisnika izmjere i sličnih elaborata plaća se taksa prema utrošenom satu        150,00

Započeti radni sat računa se kao cijeli.Tar. br. 51.

Za pregled i ovjeru geodetskih elaborata izrađenih od ovlaštenih organizacija ili

osoba plaća se taksa prema utrošenom satu                        400,00

Započeti sat računa se kao cijeli.8. Takse iz oblasti zdravstvaTar. br. 52.

Za rješenje kojima se odobrava i utvrđuje prestanak obavljanja poslova

zdravstvene zaštite samostalno osobnim radom                  100,00Tar. br. 53.

Za upis u registar zdravstvenih organizacija                      1.000,00Tar. br. 54.

1. za izdavanje odobrenja za iskopavanje i prijenos mrtvaca na teritoriju

Republike Hrvatske, prijenos i pogreb umrlih osoba koje su umrle od određenih

zaraznih bolesti                                    300,00

2 za izdavanje odobrenja za prijenos osoba umrlih od određenih zaraznih

bolesti iz inozemstva na teritorij Republike Hrvatske                  300,00

3. za izdavanje sprovodnice, za prijenos umrlih osoba koje nisu pokopane,

a nisu umrle od određenih zaraznih bolesti u zemlji i u inozemstvu, za prijenos

i pogreb umrlih osoba koje nisu bile pokopane, a umrle su od određenih

zaraznih bolesti, za prijenos ostataka ljudskog leša, koji se iskopava

deset godina od dana pogreba                              200,00Tar. br. 55.

1. za izdavanje (uvozniku) odobrenje: za uvoz (izvoz ili provoz): živežnih

namirnica i određenih predmeta opće upotrebe, sirovine za njihovu proizvodnju,

lijekova i pomoćnih ljekovitih sredstava, opojnih droga, otrova i izvora

ionizirajućih zračenja                                 600,00

2. za izdavanje odobrenja za promet: otrova na veliko i malo, opojnih droga

na veliko, lijekova i pomoćnih ljekovitih sredstava, izvora ionizirajućih zračenja   600,00

3. za izdavanje odobrenja za korištenje: otrova, izvora ionizirajućih zračenja 600,00

4. za izdavanje odobrenja za proizvodnju otrova, opojnih droga, izvora

ionizirajućih zračenja                                 500,00

5. za izdavanje odobren)a za prijevoz: izvora ionizirajućih zračenja, otrova      400,00

6. za izdavanje odobrenja za skidanje, zamjenu, novo postavljanje izvora

ionizirajućih zračenja                                 400,00

7. zahtjev za prestanak važenja odobrenja za stavljanje gotovih lijekova u promet    400,00

8. zahtjev za razvrstavanje otrova u skupine, prijedlog za stavljanje gotovog

lijeka i pomoćnih ljekovitih sredstava u promet. Suglasnost za uvoz gotovih

lijekova i mješavina ljekovitih supstanci radi laboratorijskog ili kliničkog ispitivanja    800,00

9. obavijesti: o otrovima u prometu, o otrovima koji se koriste u industrijskoj

proizvodnji, o namjeri uvoza određenih gotovih lijekova, o isporuci izvora

ionizirajućih zračenja, o ozračenosti stanovništva i osoba koje su pri radu

izložene djelovanju ionizirajućth zračenja                       900,00

9. Građevinske takseTar. br. 56.

Za rješenje o utvrđivanju minimalnih tehničkih i drugih uvjeta u poslovnim

prostorijama                                      800,00Tar. br. 57.

Za uvjerenje o uvjetima uređenja prostora:

1. za građenje stambenog objekta s najviše tri stana te pomoćnog ili gospodarskog

objekta koji sa stambenim čini stambenu i gospodarsku cjelinu na građevinskoj

parceli površine od 1 ha                                500,00

2. za građenje objekta, osim objekata iz točke 1. na parceli površine do 1 ha ili

linearnog infrastrukturnog objekta dužine do 1 km                    1.500,00

3. za građenje objekta na parceli površine od 1 do 5 ha ili linearnog

infrastrukturnog objekta dužine od 1 do 5 km                  3.000,00

4. za građenje objekta na parceli površine od 5 do t0 ha ili linearnog

infrastrukturnog objekta dužine od 5 do 10 km                  4.500,00

5. za građenje objekta na parceli površine preko l0 ha ili linearnog

infrastrukturnog objekta dužine preko 10 km                   6.000,00Tar. br. 58.

Za izdavanje građevinske dozvole plaća se, prema složenosti objekta, od

građevinske vrijednosti:

1. za jednostavan građevinski objekt                          7,5 ‰

2. za manje složeni građevinski objekt                     5 ‰

3. za složeni građevinski objekt                            2,5 ‰

Za tehnički pregled izgradenog objekta (novog ili rekonstruiranog) radi izdavanja

dozvole za upotrebu objekta, prema složenosti objekta plaća se taksa kao i za

izdavanje građevinske dozvole.Napomena:

Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se i za načelnu suglasnost za građenje.

Taksu po ovom tarifnom broju ne plaćaju građani kojima je uništena zgrada u

ratnim razaranjima.Tar. br. 59.

Za izdavanje odobrenja ili dozvole

1. za izdavanje odobrenja za izgradnju naftovoda, plinovoda, produktovoda,

koji prolaze preko područja više općina te odobrenje mjesta za izgradnju

objekata odnosno držanja posuda koje su tehnološki vezani za nove naftovode,

plinovode i produktovode koji se koriste kod skladištenja i prometa zapaljivih

tekućina i plinova                                   2.500,00

2. za izdavanje odobrenja za izgradnju naftovoda, plinovoda, produktovoda,

rezervoara i drugah objekata te posuda, postrojenja i uređaja (objekti i posude)

koji se koriste kod skladištenja i prometa zapaljivih tekućina         1.000,00

3. za odobrenje lokacija za izgradnju magazina i priručnih skladišta, odnosno

postavljanje kontejnera za držanje eksplozivnih tvari              2.000,00

4. za dozvolu za upotrebu kontejnera za drianje eksplozivnih tvari           1.500,00

5. za odobrenje za bavljenje djelatnošću proizvodnje eksplozivnih tvari

(uključivo i municija)                                 2.500,00

6. za odobrenje za bavljenje djelatnošću prometa

eksplozivnih tvari (osim municije za oružje)                      2.500,00Tar. br. 60.

Za izdavanje potvrde za tehničku dokumentaciju 1. za izdavanje potvrde da su u tehničkoj dokumentaciji predviđene propisane ili pravilima tehničke prakse usvojene

mjere zaštite od požara                             1.000,00

2 za izdavanje sanitarne suglasnosti na projekte tehničke dokumentacije za

objekte za koje je izdavanje ove suglasnosti predviđeno u uvjetima

uređenja prostora                                    1.000,0010. Takse iz oblasti prosvjete i kultureTar. br. 61.

1. za rješenja iz oblasti prosvjete i kulture                      100,00

2. na žalbe ili prigovore protiv rješenja iz točke 1. tarifnog broja          200,00

3. za uvjerenja iz oblasti prosvjete i kulture                     150,00

4. za stručna mišljenja iz oblasti prosvjete i kulture                 300,00

5. za prijepise rješenja i uvjerenja te duplikate isprava iz oblasti prosvjete

i kulture                                        200,0011. Taksa za obavljanje djelatnostiTar. br. 61.

Za odobrenje za obavljanje djelatnosti                     3.000,00


Članak 23.

Za spise i radnje za koje je taksena obveza nastala do dana stupanja na

snagu ove uredbe naplatit će se taksa, koja je bila propisana u času nastanka

taksene obveze.

Članak 24.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje važiti Zakon o administrativnim taksama ("Narodne novine", br. 11/73, 24/75, 14/78, 53/83, 19/88, 34/88. i 57/89) i općinske odluke o administrativnim taksama.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 412-02/91-01 /04

Urbroj : 5030112-91-2

Zagreb,12. prosinca 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranica za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave za Vaše web stranice.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice po povoljnim cijenama.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>