Zakoni i propisi - Pravni savjeti 68 13.12.1991 Pravilnik o načinu uvoza sirovina i reprodukcijskih materijala radi proizvodnje za izvoz
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na osnovi članka 56. stavka 3. Carinskog zakona ("Narodne novine", broj 53A/91), ministar financije donosi

PRAVILNIK

o načinu uvoza sirovina i reprodukcijskih materijala radi proizvodnje za izvoz

Članak 1.

Ovim pravilnikom ureduje se način ostvarivanja prava na odlobađanje od plaćanja carine na uvoz sirovina, reprodukcijskih i drugih materijala što se· upotrebljavaju u proizvodnji robe za izvoz te način dokumentacijskog pračenja i evidentiranja toga uvoza i izvoza te carinskih učinaka ostvarenih po toj osnovi.

Članak 2.

Odlobađanje od plaćanja carine na uvoz sirovina, reprodukcijskih i drugih materijala za proizvodnju robe za izvoz ostvaruje se u skladu sa člankom 56. Carinskog zakona ako je vrijednost ostvarenog izvoza najmanje 30% veća od vrijednosti sirovina, reprodukcijskih i drugih materijala uvezenih za proizvodnju robe koja će se izvesti te ako se tako uvezena roba u cijelosti izveze i naplati u konvertibilnoj valuti, a ostvarena devizna sredstva u propisanom roku unesu u zemlju.

Članak 3.

U uvoznoj carinskoj deklaraciji za robu koja se uvozi uz odlobađanje od plaćanja carine, u skladu sa člankom 56. Carinskog zakona, carinski obveznik u zaglavlje carinske deklaracije obvezan je upisati "Čl. 56. CZ - oslobođeno od plaćanja carine".

Članak 4.

Pored isprava i druge dokumentacije koja se podnosi uz uvoznu carinsku deklaraciju, carinski obveznik koji uvozi robu oslobođenu od plaćanja carine u skladu sa člankom 56. Carinskog zakona, obvezan je podnijeti i pisanu izjavu korisnika da će se uvezena roba ucijelosti koristiti za proizvodnju određene robe, specificirane po Carinskoj tarifi s naznakom ukupne vrijednosti u valuti u kojoj se naplaćuje izvezena roba te da će njezina ukupna vrijednost biti najmanje 30% veća od vrijednosti uvezene robe (članak 2.).

Članak 5.

U izvoznu carinsku deklaraciju za robu proizvedenu korištenjem sirovina reprodukcijskog i drugih materijala uvezenih uz odlobađanje od plaćanja carine u skladu sa člankom 56. Carinskog zakona. carinski obveznik u zaglavlju izvozne carinske deklaracije upisuje klauzulu: "ČL 56. CZ - bez prava na povrat carine i drugih pristojbi".

Članak 6.

Evidenciju o ostvarenom uvozu bez plaćanja carine po članhu 56. Carinskog zakona vodi Carinska uprava Evidencija iz stavka I. ovog članka obuhvaća: tvrtku i matični broj korisnika vrijednost uvezene i izvezene robe iskazanu po statističkom tečaju odgovarajuće valute te visinu nenaplaćene carine i drugih pristojbi.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju važiti:

1) Odluka o kriterijima koji će se primjenjivati pri odobravanju uvoza roba bez plaćanja carine radi proizvodnje robe za izvoz ("Službeni list SFRJ", br. 29/89 i "Narodne novine" br. 53A/91),

2) Uputstvo o načinu ostvarivanja prava na uvoz robe po članu 50. Carinskog zakona ("Službeni list SFRJ", br. 40/89 i "Narodne novine" br. 53A/91).

Članak 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-04/91-0l/106

Urbroj: 513-01/91-1

Zagreb, 12. prosinca 1991.

Ministar financija

mr. Jozo Martinović, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.