Zakoni i propisi - Pravni savjeti 68 13.12.1991 Uputstvo o odlobađanju od plaćanja carine za opremu koja se uvozi na osnovi uloga strane osobe u domaće poduzeće ili radnju
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na osnovi članka 29. stavka 4. Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 53/A/91), ministar financija donosi

UPUTSTVO

o odlobađanju od plaćanja carine za opremu koja se uvozi na osnovi uloga strane osobe u domaće poduzeće ili radnju

1. Ovim uputstvom propisuje se način za ostvarivanje prava na odlobađanje od plaćanja carine za opremu koja se uvozi po osnovi uloga strane osobe u domaće poduzeće ili radnju, te način i postupak za ostvarivanje toga oslobađanja u svezi s ostvarivanjem toga prava i provedbom carinskog postupka.

2. Ulogom strane osobe u domaće poduzeće ili radnju, u smislu ove odluke, smatra se:

a) oprema koju strana osoba uveze, bilo da je njeno vlasništvo ili njome raspolaže na temelju ugovora zaključenog s trećom osobom o kupoprodaji te opreme, njenu uzimanju u leasing i drugoj pravno valjanoj osnovi, koja joj omogućuje raspolaganje tom opremom najmanje tijekom predstojećeg petogodišnjeg razdoblja,

b) opremu koja u svoje ime i za svoj račun uveze domaće poduzeće ili radnja ako se oprema plaća deviznim sredstvima pribavljenim ulogom strane osobe u tu radnju ili poduzeće.

3. Oprema koja se uveze po osnovi uloga strane osobe u domače poduzeće ili radnju oslobođit će se od plaćanja carine :

a) ako je ugovorom o ulaganju ili drugim odgovarajučim aktom utvrđeno da se poslovni odnosi strane osobe i domaćeg poduzeća ili radnje zasnivaju za razdoblje koje ne može biti krače od pet godina,

b) ako udio strane osobe u ukupnom ulaganju u domaće poduzeće ili radnju nije manji od 20%,

c) ako se ulog ostvaruje uvozom odgovarajuće opreme za registriranu djelatnost poduzeća ili radnje prema ugovoru o ulaganju ili drugom odgovarajućem aktu domaćeg poduzeća ili radnje, osim opreme za zabavne igre i igre na sreću.

4. Zahtjev za ishođenje rješenja o odlobađanju od plaćanja carine, na temelju uloga strane osobe u domaće poduzeće ili radnju, podnosi poduzeće ili radnja za čije potrebe se uvozi oprema. Zahtjev iz stavka I. ove točke podnosi se Ministarstvu financija. Uz zahtjev treba priložiti:

- specifikaciju opreme koja se uvozi po tarifnim brojevima, tarifnim oznakama i imenovanju iz Carinske tarife te naznačiti količinu i vrijednost robe,

- ugovor o ulaganju strane osobe u domaće poduzeće ili radnju, na temelju kojega se uvozi oprema za koju se traži oslobađanje od plaćanja carine.

5. Ministarstvo financija donosi rješenje o oslobađanju od plaćanja carine na opremu koja se uvozi po osnovi uloga u domaće poduzeće ili radnju, u skladu s mišljenjem stručne komisije, koju čine predstavnici:

- Hrvatske gospodarske komore.

- Ministarstvo inozemnih poslova,

- Ministarstvo financija,

- Ministarstvo gospodarskog razvitka,

- ministarstva nadležnog za gospodarske odnose s inozemstvom te

- ministarstva nadležnog za gospodarsku djelatnost u koju je svrstano domaće poduzeće ili radnja. Rješenje o oslobađanju od plaćanja carine iz stavka 1. ove točke Ministarstvo financija donosi zakon pribavljenog mišljenja od Ministarstva inozemnih poslova (članak 29. stavak 2. Carinskog zakona) i od republičkog organa uprave nadležnog za gospodarske odnose s inozemstvom o usklađenosti ugovora o ulaganju sredstava s Ustavom i zakonom (članak 22. stavak 2. Zakona o stranim ulaganjima ("Službeni list SFRJ", br. 77/88 i "Narodne novine", br. 53/A/91). Mišljenje iz stavka 2. ove točke nadležna ministarstva mogu dati i u obliku bilješke u spisu njikovih predstavnika u stručnoj komisiji iz stavka 1. ove točke. Rješenje iz stavka 1. ove točke Ministarstvo financija mora donijeti u roku 30 dana od dana predaje cjelovitog zahtjeva za njegovo donošenje.

6. Rješenje o oslobađanju od plaćanja carine na opremu koja se uvozi po osnovi uloga strane osobe u domaće poduzeće ili radnju valja dostaviti poduzeću ili radnji za čije se potrebe oprema uvozi i za stranu osobu koja ulaže sredstva u to poduzeće ili radnju te carinarnici nadležnoj za provedbu postupka carinjenja putem Carinske uprave.

7. Carinska uprava vodi evidenciju o korisnicima i vrijednosti opreme uvezene uz odlobađanje od plaćanja carine po osnovi uloga strane osobe u domaće poduzeće odnosno radnju. Na temelju podataka prikupljenih evidencijom iz stavka 1. ove točke, Carinska uprava obavezna je tromjesečno Ministarstvu financija i Hrvatskoj gospodarskoj komori dostavljati izvješće o ostvarenom uvozu opreme i carinskim oslobođenjima.

8. Ovo uputstvo stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-04/91-01/107

Urbroj: 513-01/91-1

Zagreb, 12. studenoga 1991.

Ministar financija

Jozo Martinović, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.