Zakoni i propisi - Pravni savjeti 68 13.12.1991 Pravilnik o sigurnosti na uređenim skijalištima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PROSVJETE, KULTURE I ŠPORTA

Na osnovi članka 74. stavka 3. Zakona o športu ("Narodne novine", broj 59/90) Ministarstvo prosvjete, kulture i športa donosi

PRAVILNIK

o sigurnosti na uređenim skijalištima

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o sigurnosti na uređenim skijalištima (u daljnjem tekstu: pravilnik) propisuje se uređivanje i korištenje skijališta, održavanje reda i stavljanje oznaka na skijalištu, spašavanje i pružanje prve pomoći, način odrđivanja i korištenja naprava žičara, kao i druga pitanja u svezi s radom i sigurnim korištenjem skijališta.

Članak 2.

Uredena skijališta (u daljnjem tekstu: skijališta), u smislu ovog pravilnika, posebno su uređene prirodne površine, izgrađeni i opremljeni objekti, naprave za športsko i rekreativno skijanje, te druge športsko-rekreativne aktivnosti, koje se odvijaju u pravilu na snijegu, rade trajno ili sezonski, a dostupna su pod jednakim uvjetima svakome.

Članak 3.

Na skijalištima je dopušteno športsko i rekreativno skijanje i poduka skijanja.

Za sanjkanje, motorno skijanje i druge aktivnosti kao što su skokovi, skijaško kodanje i trčanje, letenje delta-planom i sl, površine moraju biti potpuno odvojene od skijašhih staza te posebno ograđene i označene

Odredbe ovog pravilnika primjenjuju se i na prostore iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 4.

Skijalištima upravljaju poduzeća, športske organizacije i druge pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: uprava

II. UREĐIVANJE SKIJALIŠTA

Članak 5.

Uređivanje skijališta i stvaranje uvjeta za njegovo sigurno korištenje smatra se osobito:

- prethodno tehničko uređivanje i tekuće održavanje skijališta.

- zaštita od lavina,

- postavljanje zaštita ispred zgrada, javnih puteva, provalija šuma, stupova, stijena vododerina, potoka i drugih opasnih mjesta,

- postavljanje oznaka zabrana, upozorenja i obavijesti,

- osiguravanje službe spašavanja i pružanja prve pomoći,

- osiguravanje sustava veza na skijalištu i veza sa zdravstvenom ustanovom i službom unutarnjih poslova,

- osiguravanje redarske službe na skijalištu.

Članak 6.

Skijališta mogu imati jednu ili više skijaških staza, sanjkališta i površina za druge aktivnosti na snijegu.

Skijaške staze dijele se na:

1. lake skijaške staze,

2. srednje teške skijaške staze,

3. teške skijaške staze.

Svaka skijaška staza mora biti uočljivo označena, s obzirom na težinu.

Težina skijaških staza označava se na slijedeći način:

1. lake skijaške staze - plavom bojom,

2. srednje teške skijaške staze - crvenom bojom,

3. teške skijaške staze - crnom bojom.

Članak 7.

Dopuštene veličine uzdužnih padova skijaških staza

___________________________________________________
                pros-      najve-     djelo-
skijaške staze         jećni      ći       mični
                pad       pad       pad
___________________________________________________
lake skijaške staze       do 25% 30%       35%
srednje teške skijaške staze  do 35% 40%       45%
teske skijaske staze      do 45% 50%       55%
___________________________________________________Padovi koji su dopušteni djelomično, mogu biti samo na 25% dužine skijaške staze.

Članak 8.

Poprečni pad skijaških staza ne smije biti veći od 15%. Dopušten je poprečni pad od l5% do 25%, uz uvjet da dionice s tim padom ne smiju biti veće od 25% dužine skijaške staze.

Poprečni pad ne mora biti isti po cijeloj širini skijaške staze.

Članak 9.

Dužina skijaške staze nije ograničena.

Članak 10.

(irina skijaške staze mora biti najmanje 30 m. Izuzetno, širina skijaške staze može biti i manja, uz uvjet da njezina ukupna dužina koja je manje širine od 30 m, iznosi najviše 30% ukupne dužine skijaške staze, a da pojedina dionica širine manje od 30 m nije duža od 100 m, te da uzdužni padovi tih dijelova skijaške staze ne premašuju:

- kod lakih skijaških staza 20%

- kod srednje teških skijaških staza 30%

- kod teških skijaških staza 40%.

Članak 11.

Svaka skijaška staza mora imati sigurnu zaustavnu površinu. s najmanjom dužinom od 30 m. Uzdužni pad zaustavne površine može biti najviše 20%.

Zaustavna površina može bitii krača, ali ne manja od 20 m, pod uvjetom da je uzdužni pad prosječno barem l0% u suprotnom smjeru (uspon).

Zaustavna površina mora biti odvojena od dijela prilaza za napravu žičare.

Članak 12.

Najmanji radijus uzdužne osovine skijaške staze smije biti 60 m.

Poprečni pad krivina radijusa osovine skijaške staze do 60 m smije biti najviše 5% u suprotnom smjeru.

Na prijelazu iz ravnog dijela u krivinu treba predvidjeti prelazne krivine sukladno mogućnostima trase.

Prijelaz iz jednog uzdužnog pada u drugi mora se izvesti zaobljenjem čiji su radijusi barem:

- konveksni (ispupćeni) 1.500 m,

- konkavni (udubljeni) 500 m.

Članak 13.

Trasu skijaške staze treba izvesti tako da ima blage vodoravne i okomite prijelaze.

Prilikom trasiranja skijaške staze treba osigurati dovoljnu preglednost.

Preglednost se odnosi na konveksne promjene uzdužnih padova, zapreke uz stazu (šuma, nasip, zidovi i sl.), te ostalo što smanjuje preglednost.

Članak 14.

Prema težini skijaške staze preglednost mora biti najmanje:

- za lake skijaške staze 40 m

- za srednje teške skijaške staze 60 m

- za teške skijaške staze 100 m.

Članak 15.

Površina skijaške staze mora biti izravnata i izjednačena, bez udubljenja i ispupčenja, po mogućnosti i prekrivena travom.

Površina skijaške staze mora biti osigurana od erozije.

Članak 16.

Na strmijim dijelovima skijaške staze, te na dijelovima koji su s obzirom na krivine i poprečne padove nepovoljni za uspon strojeva za obradu snijega, na skijaškim stazama

treba predvidjeti obilaznice - transportne puteve, koji svojim karakteristikama moraju biti prilagođeni mogućnostima uspona stroja.

Članak 17.

Kapacitet pojedine skijaške staze izračunava se prema formuli:

1 m denivelacije (visinske razlika početka i završetka skijaške staze) = 5/3 skijaša/sat.

Kod skijaških staza koje imaju suženja (mjesta čija je širina manja od 30 m):

1/24 x m denivelecije x najmanja širina skijaške staze = 1 skijaš/sat.

Ako je kapacitet naprava žičara koje se nalaze uz skijašku stazu manji od vrijednosti kapaciteta dobivenog na način iz prethodnog stavka računa se da je kapacitet skijaške staze i kapacitet naprava žičara uz skijaške staze.

Kapacitet skijališta je zbroj kapaciteta pojedinih skijaških staza, kod čega se kapacitet smanjuje i to: kod skijališta sa 2 - 3 skijaške staze za l0%, kod 4 - 6 skijaških staza za 15%, a kod skijališta sa 7 i više skijašhih staza za 20%.

Članak 18.

Uz svako skijalište mora se osigurati prostor za promet u mirovanju - parkiralište.

Prostor za parkiralište treba osigurati uz ulaz za skijalište.

Na kapacitet od 1.000 skijaša mora se osigurati parkiralište za 10 autobusa i 200 osobnih kola (5 - 6 m2 po skijašu).

Pri utvrđivanju potrebnog kapaciteta parkirališta, kapacitet skijališta treba umanjiti za broj skijaša koji su stacionirani u objektima uz skijalište, te za broj skijaša koji će na skijalište doći javnim prijevoznim sredstvima.

Parkirališta mogu biti organizirana kao stalna i privremena.

Na stalnim parkiralištima treba osigurati ukupno 25% potrebnog prostora.

Članak 19.

Uz svako skijalište moraju se osigurati slijedeći prateći prostori :

- prijemni prostor,

- prostor za službu spašavanja i pružanja prve pomoći,

- sanitarije za korisnike.

Osim prostora iz prethodnog stavka na skijališta treba osigurati i prostore za pružanje ugostiteljskih usluga.

Članak 20.

Prijemni prostor mora biti smješten na ulazu u skijalište.

U sklopu prijemnog prostora treba predvidjeti dio za odmor; blagajnu i prostor za obavješćivanje. Unutar prijemnog prostora ili u njegovoj neposrednoj blizini moraju biti sanitarni prostori.

Članak 21.

Prostor za službu spašavanja, zbrinjavanje unesrećenih i pružanje prve pomoći treba imati slijedeće uvjete:

- mora biti topao i osvijetljen,

- mora imati toplu i hladnu vodu,

- sanitarije moraju biti u neposrednoj blizini,

- mora imati telefon, odnosno mogućnost njegove uporabe i radio vezu,

- mora imati ležaj za unesrećene s toplim pokrivačima,

- mora imati stol i najmanje dvije stolice,

- mora imati ormar za pohranu sanitetske opreme i materijala.

- zidovi i podovi moraju biti obojeni tako da se lako čiste,

- mora imati knjigu za vođenje evidencije.

Članak 22.

Broj sanitarija koje skijalište mora imati ovisi o kapacitetu skijališta.

Na svakih 1.000 korisnika treba osigurati najmanje:

- 4 zahoda za muške,

- l0 pisoara,

- 6 zahoda za žene.

- 6 umivaonika.

Sanitarije treba rasporediti tako da se većim dijelom nalaze na ulazu u skijalište.

Razmak između pojedinih grupa sanitarija ne smije biti veći od 1200 m, računajući po dužini skijaške staze.

Sanitarije mogu biti smještene u stalnim objektima ili u pomoćnim prostorima

Najmanje 1/3 sanitarija moraju biti smještene u stalnim objektima, a ostale mogu biti u prikladnim montažnim, prijenosnim i sličnim objektima.

Izgradnja i oprema sanitarija mora biti prema odgovarajućim sanitarnim propisima.

Članak 23.

Opasna mjesta na skijalištu moraju biti osigurana ogradama za usmjerenje, zaštitnim ogradama, oblogama protiv udaraca i sličnim oblicima zaštite.

Zaštite moraju biti najmanje 110 cm visine, računajući od površine učvršćenog snijega.

Zaštite mogu biti trajne i prenosive, te izradene od prikladnog materijala, a način zaštite mora biti opisan i utvrđen u ·projektu skijaške steze.

Članak 24.

U postupku izdavanja odobrenja za izgradnju ili rekonstrukciju skijališta ili skijaških staza, tijelo koje izdaje graditeljsku dozvolu dužno je ishoditi i pozitivno mišljenje o projektu od Ministarstva prosvjete, kulture i športa.

Članak 25.

U komisiji za tehnički pregled i izdavanje odobrenja za rad skijališta treba sudjelovati i član kojeg odredi Ministarstvo prosvjete, kulture i športa.

Članak 26.

Svake godine, prije početka skijaške sezone, najkasnije 30 dana prije prvih snježnih padavina, komisija mora utvrditi ispravnost skijaških staza, naprava žičara i objekata na skijalištu.

Komisiju iz pretkodnog stavka osniva ovlašteno općinsko tijelo za poslove graditeljstva (komunalna inspekcija).

Komisija utvrđuje da li su ispunjeni svi uvjeti prema odredbama ovog pravilnika, te ostali propisi u svezi s djelatnošću skijališta o čemu izdaje rješenje.

III. KORIŠTENJE SKIJALIŠTA

Članak 27.

Uprava skijališta mora pripremati i održavati skijaške staze radi sigurnog obavljanja aktivnosti iz članka 3. ovog pravilnika. Uprava skijališta dužna je uočljivo označiti skijalište, skijaške staze, naprave žičara, stanice službe spašavanja i pružanja prve pomoći te stanice veza.

Članak 28.

Skijaške staze moraju biti što je moguće bolje pripremljene, tako da nema opasnih neravnina, kamenih i drugih prepreka, vrtača, provalija i sličnih opasnih mjesta.

Skijaške staze moraju biti označene markacijama po cijeloj dužini, a one označavaju smjer staze.

Opasna i nesigurna mjesta moraju biti posebno označena.

Članak 29.

(portsko i rekreativno skijanje i drugi oblici športskih aktivnosti na skijalištu mogu se obavljati u vremenu i vremenskim uvjetima u kojima je ostvarena sigurnost korisnika skijališta.

Skijalište može raditi i noću ako je prema propisima uređeno i ako uprava ima dozvolu za takav rad.

Članak 30.

Skijalište ili dio skijališta ne smije raditi:

- ako postoji opasnost od lavina, nanosa i sl,

- ako su sigurnosne naprave i oznake tako oštećene da to može značiti opasnost za skijaše,

- ako je snježna mećava, jaka kiša, jak vjetar ili magla, zbog čega je bitno smanjena vidljivost.

ako visoki novi snijeg nije pripremljen ili ako je zbog naglog otapanja snijeg postao premekan,

- ako na stazama nema dovoljno snijega,

- ako su u uporabi strojevi za pripremanje skijaških staza,

- ako nije osigurana služba spašavanja i pružanja prve pomoći,

- ako nije osiguran sustav veza na skijalištu.

- ako nije osigurana redarska služba.

Zabrane iz prethodnog stavka traju sve dok postoje okolnosti zbog kojih su nastale.

Članak 31.

U slučaju kada su skijaške staze pripremljene umjetnim snijegom, uprava je dužna voditi dodatnu brigu o sigurnosti skijaša.

Dodatna briga odnosi se na osiguravanje staza zaštitnim mrežama na opasnim mjestima i zaustavnom dijelu staze.

Redarska služba dužna je upozoriti skijaše na osobine umjetnog snijega, glede pripreme skijaške opreme.

Članak 32.

Na skijalištu, koje ima kapacitet veći od 1.000 skijaša, uprava mora osigurati dežurnu liječničku službu na skijalištu u danima većeg posjeta, zbog većih mogućnosti povreda (npr: za vrijeme školskih praznika, tjednih odmora i sl).

Članak 33.

Vrijeme i način korištenja skijališta, razloge privremenog prekida, odnosno zabrane korištenja, te stanje vremenskih i snježnih prilika, uprava mora objaviti na posebnoj ploči na ulazu u skijalište.

Uprava mora na posebnoj ploči, na ulazu u skijalište, prikazati shemu skijališta, težinu skijaških staza, te označiti otvorenost ili zatvorenost pojedinih skijaških staza.

Uprava je dužna o prekidima rada skijališta duljim od tri dana izvijestiti javnost preko sredstava javnog priopćavanja.

IV. OZNAKE NA SKIJALIŠTU

Članak 34.

Uprava skijališta mora na skijalištu osigurati propisane oznake.

Na skijalištu trebaju biti oznake zabrane, upozoravajuće i obavještavajuće oznake.

Oznake na stazi moraju biti napravljene tako, kao što je prikazano u prilozima 1, 2. i 3. koji su sastavni dio ovog pravilnika.

1. Oznake zabrane

Članak 35.

Oznake zabrane služe da korisnike skijališta upozore na obvezu pridržavanja zabrane.

Članak 36.

Oznake zabrane su:

1-1 ZABRANJENO NJIHANJE

1-2 ZABRANJEN PRlSTUP

1-3 ZABRANJENO STAVLJATI SIDRO IZMEĐU NOGU

1-4 ZABRANJENA UPORABA DELTA-PLANA

1-5 ZABRANJENO PJEŠAČENJE PO SKIJALIŠTU

1-6 ZABRANJENO SANJKANJE

1-7 ZABRANJENA VOŽNJA MOTORNIM SAONICA

1-8 ZATVORENO SKIJALIŠTE

Članak 37.

Oznake 1-1, 1-2, 1-3. 1-4, 1-5, 1-6, 1-7 i 1-8 imaju oblik kruga promjera 40 cm. u kojemu je ucrtan simbol koji označuje vrstu zabrane.

Osnovna boja oznaka iz prethodnog stavka je žuta sa crvenim rubom od 5 cm., a ucrtani simbol je crne boje.

Članak 38.

Oznaka "Zabranjeno njihanje" postavlja se na stupove naprave žičare.

Oznaka "Zabranjen pristup" postavlja se kod stanica naprava žičara.

Oznaka "Zabranjeno stavljati sidro između nogu" postavlja se na postaji vučnice.

Oznaka "Zabranjena uporaba delta-plana" postavlja se na mjestima koja omogućuju slijetanje ili polijetanje delta-plana a gdje je to zabranjeno.

Oznaka "Zabranjeno pješačenje po skijalištu" postavlja se na početku skijališta ili dijelu skijališta, na kojem je zabranjeno pješačenje.

Oznaka "Zabranjeno sanjkanje" postavlja se na skijalištu na kojem je zabranjeno sanjkanje.

Oznaka "Zabranjena vožnja motornim saonicama" postavlja se na skijalištu na kojem se zabranjuje vožnja motornim saonicama

Oznaka "Zatvoreno skijalište" postavlja se na skijalištu ili dijelu skijališta koji je zatvoren za skijaše.

2. Upozoravajuće oznake

Članak 39.

Upozoravajuće oznake upućuju skijaše na opasnosti odnosno vrstama opasnosti, koje im prijete na odredenom mjestu.

Članak 40.

Upozoravajuće oznake su:

2 - 1 OPĆA OPASNOST

2 - 2 OPASNI ZAVOJ

2 - 3 SUŽENJE STAZE

2 - 4 KRIŽANJE

2 - 5 RAD STROJA ZA PRIPREMU STAZA

2 - 6 OPASNOST OD SNJEŽNIH LAVINA.

Članak 41.

Oznake 2 - 1, 2 - 2, 2 - 3, 2 - 4 i 2 - 5 su oblika istostraničnog trokuta dimenzija 50 x 50 x 50 cm. s ucrtanim simbolom koji oznaćava vrstu opasnosti.

Oznaka 2 - 6 ima oblik pravokutnika sa stranicama 70 x 140 cm.

Osnovna boja oznaka 2 -1, 2 - 2, 2 - 3, 2 - 4 i 2 - 5 je žuta boja a stranice trokuta i simboli su crne boje.

Osnovna boja oznake 2 - 6 je fluorescentno crvena boja, a simbol je crne boje. Na crnom donjem dijelu oznake je crveni fluorescentni natpis.

Članak 42.

Oznaka 2 - 1 postavlja se na mjestu gdje bi mogla prijetiti neka opasnost (odron, kamenje).

Oznaka 2 - 2 postavlja se na nepreglednom dijelu skijaške staze.

Oznaka 2 - 3 postavlja se ispred mjesta sužavanja kao što su otvori u ogradama mostovi, podvožnjaci, putevi sa usjecima i sl.

Oznaka 2 - 4 postavlja se ispred križanja dviju ili više skijaških staza ili staze i naprave žičare.

Oznaka 2 - 5 postavlja se u slučaju kada su u uporabi strojevi za pripremu skijaških staza.

Oznaka 2 - 6 postavlja se u blizinu mjesta gdje postoji opasnost od snježnih lavina.

Članak 43.

Upozoravajuće oznake postavljaju se 30-40 m ispred opasnog mjesta tako da ih skijaši mogu uočiti lako i na vrijeme.

Upozoravajuće oznake, koje su postavljene privremeno, moraju se ukloniti čim prestane uzrok zbog kojeg su postavljene.

Na upozoravajućim oznakama i njikovoj neposrednoj blizini ne smije biti reklamnih i drugih obavijesti, odnosno oznaka.

3. Obavještavajuče oznake

Članak 44.

Obavještavajuće oznake upozoravaju skijaše o pravcima kretanja karakteristikama skijališta i drugim obavijestima koje su važne za sigurnost na skijalištu.

Članak 45.

Obavještavajuće oznake su:

3 - 1 MARKACIJA STAZE

3 - 2 TELEFON

3 - 3 STANlCA PRVE POMOĆI

3 - 4 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

3 - 5 PUTOKAZ

3 - 6 SMJER KRETANJA.

Članak 46.

Oznaka 3-1 ima oblik kruga promjera 40 cm sa simbolom koji označava vrstu obavještenja.

Oznake 3 - 2, 3 - 3 i 3 - 4 imaju oblik pravokutnlka sa stranicama 60 x 70 cm. Pravokutnik ima bijeli kvadrat u koji je ucrtan simbol koji označava vrstu obavijesti.

Oznaka 3 - 5 je u obliku strelice s natpisom kamo vodi put.

Oznaka je dimenzija 120 x 50 cm.

Oznaka 3-6 je u obliku pravokutnika sa stranicama 20 x 70 cm, u kojem je ucrtana strelica.

Članak 47.

Oznaka 3 -1 ima osnovnu bijelu boju, a ucrtani brojevi i crta u krugu su crne, crvene ili plave boje, ovisno o težini staze.

Oznake 3 - 2, 3 - 3 i 3 - 4 imaju osnovnu tamnoplavu boju, a simboli oznaka 3 - 2 i 3 - 4 su crne boje, a simbol oznake 3 - 5 je crvene boje.

Oznaka 3-5 ima osnovnu žutu boju sa crnim slovima. a na početku strelice je pravokutnik širok 30 cm zelene boje i ucrtani simbol bijele boje.

Oznaka 3-6 ima osnovnu plavu boju s bijelom strelicom.

Oznaka 3 -1 postavlja se na početku i po cijeloj dužini skijaške staze.

Oznake 3 - 2, 3 - 3 i 3 - 4 postavljaju se u neposrednoj blizini mjesta na koje se oznake odnose.

Oznaka 3-5 postavlja se na kraju naprave žičare, na križanjima i drugim mjestima gdje je potrebno.

Oznaka 3 - 6 postavlja se na početku i na kraju naprava žičara.

V. ODRŽAVANJE REDA, SPAŠAVANJE I PRUŽANJE PRVE POMOČI

Članak 48.

Uprava skijališta dužna je uspostaviti takav red na skijalištu da je omogućeno sigurno i neometano skijanje što većem broju skijaša.

Uprava skijališta dužna je na ulazu u skijalište istaknuti, na posebnoj uočljivoj ploći, osnovne točke o redu na skijalištu.

Osnovne točke, u smislu ovog pravilnika su: ime skijališta, vrijeme rada skijališta, obveza raspolaganja ispravnom skijaškom opremom, upute o ponašanju na skijalištu, tlocrt skijališta s legendom, temperatura zraka, visina snijega i cijena skijaških karata.

Članak 49.

Skijaši su dužni pridržavati se reda na skijalištu i uputa redara u skladu s ovim pravilnikom.

Članak 50.

Uprava skijališta dužna je za vrijeme rada skijališta osigurati redarsku službu.

Pri određivanju broja redara na skijalištu potrebno je poštovatl veličinu i preglednost skijališta, broj i težinu skijaških staza, te broj skijaša.

Članak 51.

Uprava skijališta je dužna na kapacitet od 1.000 skijaša osigurati 2 redara.

Članak 52.

Redar je, za vrijeme obavljanja redarske službe, dužan nositi na rukavu crvenu vrpcu s crnim natpisom "redar".

Gornji dio odjeće redara žute je boje.

Članak 53.

Redarsku službu mogu obavljati osobe koje imaju završenu najmanje osnovnu školu i koje pokažu uspjeh na posebnoj provjeri znanja.

Provjera znanja obuhvaća: poznavanje prava i dužnosti redara i uvjete za sigurno skijanje, znanje skijanja i upravljanja spasilačkim saonicama, uporabu signalnih naprava žičare u slućaju opasnosti, pružanje prve pomoći, te djelomično poznavanje jednog od svjetskih jezika.

Članak 54.

Provjeru znanja iz članka 53. ovog pravilnika obavlja komisija koju osniva uprava skijališta.

U radu komisije može sudjelovati i predstavnik tijela uprave nadležne za šport, na čijem se području nalazi skijalište.

Komisija za provjeru znanja sastoji se od predsjednika i dva člana, te njihovih zamjenika.

Komisija iz prethodnog stavka se osniva za vrijeme od dvije godine.

Članak 55.

Kandidatu koji zadovolji na provjeri znanja izdaje se iskaznica.

Iskaznica je otisnuta na obrascu pravokutnog oblika na debljem papiru svjetlozelene boje, dimenzija 60 x 90 mm.

Na prednjoj strani iskaznice ima natpis "Republika Hrvatska", prostor za upisivanje naziva općine, a u sredini natpis "lskaznica redara na skijalištu", prostor za upisivanje imena i prezimena, prostor za upisivanje registarskog broja iskaznice, mjesto i datum izdavanja, prostor za upisivanje važnosti roka iskaznice i potpis ovlaštene osobe.

Na poleđini iskaznice su otisnuta osnovna prava i dužnosti redara.

Iskaznica je u prozirnom omotu.

Obrazac iskaznice je sastavni dio ovog pravilnika i obavljuje se zajedno s njim (PRILOG 4).

Članak 56.

Prava redara su da može:

- privremeno zabraniti korištenje skijaške staze ili dijela staze, na kojoj održava red, ako uvjeti za skijanje nisu sigurni,

- udaljiti skijaša koji se ne pridržava pravila sigurne vožnje, ne raspolaže ispravnom skijaškom opremom, pravi nered na ulazu na žičaru ili vučnicu te ako je pod utjecajem alkokola.

- privremeno obustaviti rad žičare ili vučnice, dok se ne uspostavi red na ulazima,

- u slučaju narušavanja javnog reda i mira, pozvati službu unutarnjih poslova.

Dužnosti su redara da može:

- kontrolirati da li se skijaši pridržavaju pravila reda na skijalištu,

- kontrolirati da li skijaši raspolažu ispravnom skijaškom opremom,

- sprećavati i upozoravati skijaše da ne bacaju otpatke,

- sprećavati nenamjensko korištenje skijališta,

- sprećavati korištenje skijališta ili dijela skijališta u slučaju kada je zabranjeno njegovo korištenje,

- sprećavati uništavanje, oštećivanje i uklanjanje oznaka na skijalištu,

- provjeravati uvjete sigurnog korištenja skijališta prije početka rada i za vrijeme rada,

- pružati pomoć povrijeđenima i unesrećenima i pozvati službu spašavanja i prve pomoći,

. - kontrolirati red na ulazu žičare i vučnice,

- obavijestiti upravu o privremenoj zabrani korištenja skijaške staze ili dijela staze, na kojoj se održava red,

- kontrolirati skijaške staze nakon završetka rada škijališta.

Članak 57.

Skijaši i drugi sudionici na skijalištu moraju se pridržavati odredbi reda na skijalištu i po uputama redara.

Skijaš mora:

- prilagoditi brzinu i način vožnje svojem znanju i vremenskim uvjetima,

- izabrati smjer vožnje tako da ne ugrožava druge skijaše,

- preticati tako da mu ostaje dovoljno manevarskog prostora u slučaju nepredvidivih situacija,

- upotrebljavati rubni dio skijališta za uspinjanje,

- dati osobne podatke na zahtjev redara odnosno osobne dokumente u slučaju nesreće,

- pomagati kod nesreća.

Skijaš ne smije:

- skijati na skijalištu dok je zatvoreno,

- postavljati naprave ili oznake na skijalištu bez dozvole uprave,

- nepotrebno se zadržavati na suženom ili nepreglednom dijelu skijališta,

- skijati na način kojim ugrožava ili ometa druge skijaše,

- skijati sa nedostatnom ili neispravnom opremom,

- onečišćavati skijalište i okoliš, te se zadržavati na skijalištu pod utjecajem alkokola.

Članak 58.

Učitelj skijanja koji na skijalište dovede organiziranu skupinu, dužan je brinuti za njezinu sigurnost.

Prije početka obuke skijanja dužan je upozoriti redare na skupinu, koji joj moraju posvetiti posebnu pozornost.

Učitelj skijanja mora poštovati upute redara i prekinuti skijanje, ukoliko ustanovi da za to ne postoje dovoljno sigurni uvjeti.

Članak 59.

Uprava skijališta mora za vrijeme rada skijališta osigurati službu spašavanja, te opremu i sredstva koja su potrebna za uspješno spašavanje i pružanje prve pomoči.

Članak 60.

Uprava skijališta mora osigurati da poslove spašavanja i pružanja prve pomoći obavljaju osobe koje su za to stručno osposobljene, u skladu s Pravilnikom o osobljavanju kadrova za obavljanje stručnih poslova u športu ("Narodne novine". br. 45/91).

Članak 61.

Uprava skijališta mora osigurati propisanu opremu i sredstva za spašavanje unesrećenih i pružnje prve pomoći.

Oprema i sredstva iz prethodnog stavka moraju na skijalištu biti raspoređena tako da su dostupna i pohranjena na uočljivo označenom mjestu.

Oprema i sredstva za spašavanje i pružanje prve pomoći moraju biti stalno na zalihi i u upotrebljivom stanju, te u kolićini kako propisuje ovaj pravilnik.

Članak 62.

Na skijalištu mora biti pripremljena od opreme i sredstva za službu spašavanja. spasilačke saonice ili Akia čamac, kojih se broj odreduje prema kapacitetu naprava žičara, rasprostranjenosti skijališta i učestalosti nesreća.

U pravilu, na svaku napravu žičare, moraju biti jedne spasilačke saonice ili Akia čamac.

Svake spasilačke saonice ili Akia čamac moraju biti opremljene toplim pokrivačima, vrećom za spavanje, astro-folijom i drugim odgovarajućim sredstvima za zaštitu od hladnoće, zatim Kramerovom udlagom, pneumatskom udlagom i torbom s kompletom za pružanje prve pomoći.

Skijalište koje je ugroženo od lavina, pored opreme i sredstava iz pretkodnog stavka, mora imati najmanje i ovu opremu za spašavanje ljudi:

1. baklje ili drugi izvor rasvjetljavanja - 10 kom

2. užad 40m x 11m (6 kom)

3. užad 4,5m x 7mm (30 kom)

4. lopate za snijeg (5 kom)

5. sjekire (2 kom)

6. karabineri s maticom (20 kom)

7. lavinske sonde (20 kom)

8. termos boce - 1 litra (5 kom)

9. čeone svjetiljke (20 kom)

10. megafoni (2 kom)

11. uszastavice za obilježavanje (40 kom - 20 crvenih, 20 žutih)

12. pištaljke (20 kom)

13. raketni pištolji (2 kom) i rakete crvene, bijele i zelene boje (po 10 kom)

14. kompasi (2 kom)

Članak 63.

Na skijalištu mora biti osigurana najmanje ova oprema i sredstva za pružanje prve pomoči:

a) Sredstva za imobilizaciju:

1. Kramerova udlaga - 1 m (20 kom)

2. Kramerova udlaga - 50 cm (20 kom)

3. Pneumatska udlaga (l0 kom) 4. Dietrickova udlaga (1 kom).

b) Zavojni materijal:

1. Sterilna gaza zavoji 1 m (20 kom)

2. Elastični zavoj, 5 m x 10 cm (10 kom)

3. Elastični zavoj. 5 m x 15 cm, 8 m x 15 cm (30 kom)

4. Prvi zavoj, tip II, tip III (10 kom)

5. Trokutna marama (15 kom)

6. Tosameplast flasteri (10 kutija)

7. Leukoplast 5 m x 5 cm (1 kom)

8. Sanipor, 10 m x 5 cm (1 kom)

9. Sanipor, 5 m x 2,5 cm (1 kom)

10. Alkokol - 1 litra

11. Nebacetin, raspršivač (2 kom)

12. Vata (1 kg)

c) Infuzijska oprema:

1. Infuzijski komplet (2 kompleta)

2. Orofaringealni tubus Airvuay (2 kom)

d) Kirurški komplet (1 komplet)

e) Druga oprema:

1. Nosila - obična (1 kom)

2 AMBU dišni aparat sa crpkom (1 komplet)

3. Šprice - plastične s iglama 10 ccm (5 kom)

4. Šprice - plastične s iglama 5 ccm (5 kom)

5. Fonendoskop (1 kom)

6. Škarice (t kom)

7. Termofor (2 kom)

8. Tlakomjer (1 kom)

9. Toplomjer (2 kom)

f) Lijekovi:

1. Adrenalin l%, ampule a 1 ml (20 kom)

2. Aminofilin, ampule a 10 ml s OZ5 g (25 kom)

3. Difenhidramin, ampule a 10 ml (10 kom)

4. Kortizolon-natrij-sukcinat lioampule a 2 ml s 100 mg (10 kom)

5. Deksametazon inj. ampule a 1 ml s 4 mg (10 kutija)

6. Diazepam tablete (1 kutija)

7. Medigoksin inj. ampule a 2 ml s 0,20 mg (25 kom)

8. Digoksin tablete (20 kom)

8. Nitroglicerol lingvalete 0 mg (40 kom)

10. Skopolamin - bromid drag. (20 kom)

11. Lidokain 1% bočice a 20 ml (5 kom)

12. Lidokain sprej ili gele (1 pak.)

13. Pentazocin inj. ampule a 1 ml s 30 mg (2 kom)

14. Paracetamol tablete (20 kom)

15. Glukoza 37% ampule a 10 ml (10 kom)

16. Aqua redestillata ampule a 5 ml i 10 ml (20 kom)

17. Dextran 40 i Dextran 70 infuzijske otopine (5 + 5boca).

Članak 64.

Uprava skijališta mora osigurati da prostor za zbrinjavanje unesrećenih i pružanje prve pomoći treba biti uočljivo označen, biti na pristupačnom mjestu, te da ima omogućen pristup vozila za prijevoz unesrećenih od skijališta do zdravstvene ustanove.

Članak 65.

Uprava skijališta mora osigurati takav rad i uvjete na skijalištu, kako bi bilo omogućeno neometano i uspješno djelovanje službe za spašavanje.

Članak 66.

Za vrijeme obavljanja službe spasioci moraju nositi plavu vjetrovku s uočljivom oznakom "Gorska služba spašavanja".

Spasioci moraju biti opremljeni i povezani s prijenosnim telekomunikacijskim uredajima koji omogućuju vezu sa cijelim skijalištem.

Spasioci moraju imati prednost korištenja naprava žičara.

Članak 67.

Uprava skijališta mora voditi evidenciju o nesrećama na skijalištu s podacima o unesrećenim, vremenu i okolnostima u kojima se nesreća dogodila o vrsti povrede i pružanju prve pomoći, te u koju zdravstvenu ustanovu je upućen unesrećeni.

Obavijest o tome upućuje nadležnom tijelu uprave.

VI. ŠPORTSKA NATJECANJA I PRIREDBE NA SKIJALIŠTU

Članak 68.

Športska natjecanja i priredbe na skijalištu smiju se organizirati samo uz dozvolu uprave.

Uprava skijališta i organizator športskog natjecanja, odnosno priredbe na skijalištu, mora osigurati da za vrijeme natjecanja, odnosno priredbe, na natjecateljske staze nemaju pristup drugi, osim natjecatelja i službenih osoba organizatora.

Pristupne staze za gledatelje i gledališta moraju biti određene, uređene, uočljivo označene i ograđene.

Članak 69.

Uprava skijališta i organizator natjecanja, odnosno priredbe, moraju po završetku ukloniti sa skijališta naprave i oznake koje su postavljene radi natjecanja odnosno priredbe, prije nego što se skijalište opet otvori za javnost.

VII. KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE NAPRAVA ŽIČARA

Članak 70.

Prijevoz žičarama i vučnicama (u daljnjem tekstu: naprave žičara) je oblik javnog prijevoza i obavlja se prema utvrđenom redu vožnje.

Članak 71.

Žičare su viseće kabine, kružne kabine i sjedalice.

Viseća kabina je naprava, s dvije kabine na stalnom mjestu, učvršćena na vučnom užetu, koja mijenja smjer kretanja tako da kabine putuju između dvije postaje (gornje i donje).

Kružne kabine su naprave s pravilno razmaknutim kabinama pričvršćenim na vučno uže, koje se kreću stalno u istom smjeru. Putnici ulaze u kabine u stanju mirovanja.

U visećoj i kružnoj kabini mora biti označen broj mjesta za stajanje i sjedenje.

Sjedalica je naprava kod koje je sjedalo učvršćeno na vučno uže i koja se stalno kreće u istom smjeru.

Vučnica je naprava koja pomoću vučnog užeta i vučnim elementom (sidrom) vuče skijaše po vučnom putu.

Kabine, vučnice i sjedala moraju prije uključivanja u promet biti označene rednim brojevima, uredno obojene, · ispravne i očišćene.

Članak 72.

Uprava utvrđuje red vožnje.

Uprava je dužna da se pridržava reda vožnje, koji mora biti uočljivo istaknut na polaznoj i završnoj postaji naprave žičare.

Članak 73.

Uprava mora održavati naprave žičare i opremiti ih tako da je omogućen siguran prijevoz ljudi.

Uprava je dužna osigurati opremu za spašavanje putnika iz naprava žičare.

Spaševanje mora biti omogućeno u svim vremenskim prilikama.

Članak 74.

Uprava je dužna održavati i pripadajuće zaštitno područje naprave žičare.

Pripadajuče zaštitno područje naprave žičare je prostor ispod žičare, vučni put ispod vučnice i prostor s obje strane tog prostora u kojemu je radi djelovanja naprave žičare ugrožena sigurnost ljudi i prometa.

Članak 75.

U blizni naprave žičare zabranjeno je graditi i postavljati objekte i naprave koje bi mogle ugroziti sigurnost prometa i naprave žičare.

Zabranjena je i svaka djelatnost koja bi mogla ugroziti sigurnost prometa na napravi žičare.

Članak 76.

Uprava je dužna zaštititi naprave žičare i njene objekte pred opasnošću od zemljanih ili snježnih nanosa te drugih opasnosti od nevremena.

Članak 77.

Uprava je dužna osigurati i trajno obavljati sve poslove tehničkog održavanja i servisiranja naprave žičare i postaje naprave žičare.

Postaja naprave žičare je uređeno i označeno mjesto na putu naprave žičare i predstavlja početnu i završnu stanicu za ulaženje i izlaženje putnika.

Članak 78.

Postaja naprave žičare mora imati oznaku raspoznavanja, istaknut red vožnje, oznake smjera kretanja i upozorenja na opasnosti.

Osim oznaka iz prethodnog stavka na postaji naprave žičare moraju se postaviti zaštitne ograde, kojima se označavaju prostori za ulaženje i izlaženje putnika, a radi sigurnosti putnika.

Članak 79.

Uprava je dužna jame, vrtače, provalije, raspukline i druga opasna mjesta u neposrednoj blizini naprave žičare, osigurati, ograditi i redovito održavati.

Članak 80.

Korisnici naprave žičare moraju se ravnati po uputama, poštovati oznake i vladati se tako da svojim ponašanjem ne ugrožavaju svoju sigurnost i sigurnost prometa.

Članak 81.

U slučaju nesreće koja ima za posljedicu tešku povredu ili smrt ili veću materijalnu štetu, uprava je dužna odmah obavijestiti službu unutarnjih poslova nadležno općinsko tijelo i službu koja vrši nadzor.

Članak 82.

Uprava je dužna u slučaju prekida rad naprave žičare, organizirati u najkračem mogućem vremenu povratak ljudi do polazne stanice.

Članak 83.

U slučaju privremenog prestanka rada naprave žičare, duljeg od tri dana uprava je dužna obavijestiti javnost preko sredstava javnog priopćavanja.

Članak 84.

Za vrijeme vremenskih nepogoda (oluja grmljavina snježnih mečava i sl.) naprave žičare ne smiju se pustiti u promet.

Članak 85.

Uprava je dužna obavljati redovan nadzor nad napravama žičare, u pravilu prije skijaške sezone, te dva puta godišnje, ako se naprave žičare koriste tijekom cijele godine.

Članak 86.

Ns teretnim napravama žičara nije dopušteno prevoziti ljude.

Izuzetno, prijevoz ljudi je dopušten kada je to potrebno za održavanje naprava žičara, spašavanje unesrećenih, gašenje požara, te·u drugim hitnim slučajevima.

Prijevoz ljudi u smislu prethodnog stavka može se obavljati samo ako je njikov prijevoz siguran.

Članak 87.

Održavanje naprava žičara obavlja uprava.

Nadzor nad radom naprava žičara obavlja komunalna inspekcija.

Uprava mora o svim obavljenim radovima u svezi s održavanjem naprava žičara voditi evidenciju i dokumentaciju.

Članak 88.

Uprava je dužna poduzimati sve potrebne radnje u cilju unapredivanja prometa naprava žičara, sukladno zahtjevima i potrebama vezanim uz taj promet.

Članak 89.

Skijališta koja se grade ili rekonstruiraju nakon stupanja na snagu ovog pravilnika moraju biti u skladu s uvjetima propisanim ovim pravilnikom.

Postojeća skijališta dužna su da se u roku od godinu dana prilagode uvjetima propisanim ovim pravilnikom

Čtanak 90.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 620-01/91-01-78.

Urbroj : 532-04/3-91-01

Zagreb, 6. prosinca 1991.

Ministar prosvjete, kulture i športa akademik

Vlatko Pavletić. v. r

PRILOG I.

1. OZNAKE ZABRANE
1-1 ZABRANJENO 1-2 ZABRANJEN  1-3 ZABRANJENO 1-4 ZABRANJENA
NJIHANJE        PRISTUP     STAVLJATI SIDRO     UPORABA
                        IZMEĐU NOGU       DELTA - PLANA
1-5 ZABRANJENO 1-6 ZABRANJENO 1-7 ZABRANJENA     1-8 ZATVORENO
PJEŠAČENJE PO  SANJKANJE        VOŽNJA MOTORNIM SKIJALI$TE
SKIJALIŠTU                   SAONICAMA


PRILOG 2.

2. UPOZORAVAJUĆE OZNAKE
2-1 OPĆA OPASNOST    2-2 OPASNI ZAVOJ        2-3 SUŽENJE STAZE
2-4 KRIŽANJE      2-5 RAD STROJA ZA    2-6 OPASNOST OD
                PRIPREMU STAZA     SNJEŽNIH LAVINA


PRILOG 3.


3. OBAVJEŠTAVAJUĆE OZNAKE
3-1 MARKACIJA STAZE       3-2 TELEFON   3-3 STANICA PRVE
                                POMOĆI
3-4 GORSKA SLUŽBA        3-5 PUTOKAZ   3-6 SMJER KRETANJA
SPAŠAVANJA


PRILOG 4.


OBRAZAC ISKAZNICE REDARA NA SKIJALIŠTU

Prednja strana
________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

_____________________________
        općina


ISKAZNICA REDARA NA SKIJALIŠTU

_________________________________________________
            ime i prezime

__________________   _________________________
registarski broj            mjesto i datum izdavanja

__________________   _________________________
važi do:            potpis ovlaštene osobe

________________________________________________________Poleđina iskaznice
________________________________________________________

Prava redara su:
- privremena zabrana korištenja skijališta iz sigurnosnih razloga
- udaljavanje skijaša koji ne poštuje pravila reda
- obustavljanje rada naprava žičare dok se ne uspostavi red,
- pozivanje policije u slučaju narušavanja javnog reda i mira.
Dužnosti redara su:
- kontrola reda i skijaške opreme
- kontroliranje skijaške staze
- sprečvanje uništavanja oznaka
- sprečavanje sanjkanja, pješačenja, vožnje motornim sonicama, letenje delta-planom i sl.
- pružanje prve pomoći
- sprećavanje narušavanja javnog reda i mira.

________________________________________________________